Thông tư 01/2000/TT-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
42
lượt xem
3
download

Thông tư 01/2000/TT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2000/TT-BCN về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000 do Bộ Công nghiệp ban hành, để hướng dẫn nhập khẩu hoá chất năm 2000 theo Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg, ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2000/TT-BCN

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B CÔNG NGHI P C NG H Ò A XÃ H I CH NG H ĨA VI T NAM Đ c l p - T d o- H nh ph ú c S : 01/2000/TT-BCN Hà N i , ngày 29 t háng 03 n ăm 2000 THÔNG TƯ C A B CÔNG NGHI P S 01/ 2000/ TT - BCN NGÀY 29 T HÁNG 03 NĂM 2000 HƯ NG D N NH P KH U HOÁ CH T N ĂM 2000 T HE O QUY T Đ NH S 242/ 1999/ QĐ-T T G NGÀY 30 T HÁNG 12 NĂM 1999 C A T H T Ư NG CHÍ NH PH V ĐI U HÀNH XU T NH P KH U H ÀNG HO Á NĂM 2000 Căn c Ngh đ nh 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Đi u 9, Quy t đ nh s 242/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph "V đi u hành xu t nh p kh u hàng hoá năm 2000"; Sau khi có s tho thu n c a B Thương m i, B Công nghi p hư ng d n vi c nh p kh u hoá ch t năm 2000 như sau: I. NH NG QUY Đ NH CHUNG 1. Thông tư này áp d ng đ i v i ho t đ ng nh p kh u hàng hoá là hoá ch t và s n ph m hoá ch t. 2. Căn c kho n 1 Đi u 8 Ngh đ nh s 57/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph , thương nhân và doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t (sau đây g i chung là thương nhân) đư c thành l p theo quy đ nh c a pháp lu t, có ngành ngh phù h p ghi trong gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh và đã đăng ký mã s doanh nghi p xu t nh p kh u t i C c H i quan t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, đư c phép nh p kh u hoá ch t theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 242/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư này, đ ph c v tr c ti p cho s n xu t, nghiên c u, th c nghi m ho c kinh doanh. II. NH NG QUY Đ NH C TH 1. Thương nhân có đ đi u ki n nêu t i Đi m 2, m c I c a Thông tư này đư c phép nh p kh u các lo i hoá ch t k thu t và hoá ch t tinh khi t theo nhu c u s d ng và kh năng kinh doanh (tr nh ng hoá ch t trong Danh m c hàng hoá c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n ban hành t i Quy t đ nh s 0088/2000/QĐ-BTM ngày 18 tháng 1 năm 2000 c a B trư ng B Thương m i), (ph l c s 1). 2. Thương nhân có nhu c u nh p kh u đ kinh doanh nh ng lo i hoá ch t đ c h i và s n ph m có hoá ch t đ c h i thu c Danh m c hàng hoá, d ch v thương m i h n ch kinh doanh và kinh doanh có đi u ki n (Kho n III, M c 1, Ph n th 3 Quy t đ nh s 0088/2000/QĐ-BTM ngày 18 tháng 1 năm 2000 c a B trư ng B Thương m i), (Ph l c s 2), ngoài các đi u ki n nêu t i Đi m 2, M c 1 c a Thông tư này, ph i có thêm Gi y ch ng nh n đ đi u ki n kinh doanh c a S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo các quy đ nh t i Thông tư s 2150/1999/TT-BKHCNMT ngày 10 tháng 12 năm 1999 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. 3. Nh ng lo i hoá ch t ghi trong Ph l c s 3 c a Thông tư này, khi nh p kh u thương nhân ph i kê khai đ y đ các thông s k thu t tương ng đ cơ quan H i quan đ i chi u v i các tiêu chu n quy đ nh cho nh p kh u; trư ng h p có nghi v n cơ
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. quan H i quan thông qua cơ quan qu n lý v tiêu chu n ch t lư ng đ giám đ nh ch t lư ng. 4. Nh p kh u các hoá ch t là nguyên li u s n xu t thu c b o v th c v t, các lo i thu c b o v th c v t là hoá ch t th c hi n theo hư ng d n c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn. Nh p kh u các hoá ch t là ch t gây nghi n, ch t hư ng tâm th n, ti n ch t s d ng trong lĩnh v c y t , bào ch dư c ph m; hoá ch t s d ng trong lĩnh v c gia d ng th c hi n theo hư ng d n c a B Y t . 5. Vi c nh p kh u hoá ch t c a các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam đ s n xu t hàng hoá th c hi n theo Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và nh ng quy đ nh có liên quan t i Thông tư này. 6. Tuỳ theo tính ch t hoá, lý riêng, các lo i hoá ch t nh p kh u ph i có bao bì, đóng gói b o đ m tiêu chu n an toàn khi v n chuy n và s d ng theo nh ng quy đ nh hi n hành c a Chính ph . 7. Thương nhân nh p kh u ch u trách nhi m v tính chính xác c a s li u khai báo khi nh p kh u, qu n lý và s d ng hoá ch t nh p kh u theo đúng m c đích nh p kh u và theo các quy đ nh có liên quan c a Chính ph . I I I . Đ I U K H O N TH I H À NH B Công nghi p đ ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan Trung ương c a các đoàn th thông báo n i dung Thông tư này cho các doanh nghi p thu c quy n qu n lý c a mình bi t, th c hi n, đ ng th i ph n ánh cho B Công nghi p nh ng v n đ phát sinh trong quá trình th c hi n đ B Công nghi p k p th i s a đ i, b sung cho phù h p. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 4 năm 2000. Các quy đ nh trư c đây v nh p kh u hàng hoá là hoá ch t trái v i Thông tư này đ u bãi b . PH L C 1 D A N H M C H O Á CH T Đ C H I C M N H P K H U (Ban hành kèm theo Thông tư s 01/2000/TT-BCN ngày 29/3/2000 c a B trư ng B Công nghi p) B NG I STT Tên ch t Tên khoa h c 1 Acetorphin 3-0-acetylletrahydro-7-α-(1-hydroxyl-1-metyibuty)- 6, 14 - endoetheno-orifavine 2 Acetylalphamethylfenanyl N-[l-(α- ethylphenethyl)-4-piperidyl ] acetanilide 3 Alphacelylmethadol α-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4- diphenylheptane 4 Aphamethylfentanyl N-[l-(α-methylphenethyl)-4-peperidyl] propionanilide 5 Beta - hydroxyfentanyl N-[I-(β-nydroxyphenethyl)-4-peperidyl] propionanilide 6 Beta-hydroxymethyl-3- N-[l-(β-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl] fenllalnyl propionanilide
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7 C n sa và nh a c n sa Cananabis and canabis resin 8 Desomorphine Dyhydrodeoxymorphin 9 Etorphire Tetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbuty)-6,14- endoetheno- oripavine 10 Heroine Diacetylmorphine 11 Ketobemidone 4-meta-hydroxyphenyl-l-methyl-4- propionylpiperidine 12 Methyl-3-fentanyl N-(3-methyl-l-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide 13 Methyl -3- thiofentanyl N-[3-methyi-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl] propionanilide 14 MPPP 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester). 15 Para- fiuorofentanyl 4'-fluoro - N- (I-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide 16 PEPAP 1-phenethyl-4'-phenyl-4-piperidinol acetate (ester) 17 Thiofentanyl N-[1-[2-(2-thieny)ethyl]-4-piperidyl]-4- propionanilide 18 Brolamphatamine (DOB) 2,5dimethoxy-4-bromoamphetamine 19 Cathinone (-)-α-aminopropiophenone 20 D E-i N, N-diethyltryptamine 21 DMA (±)-2,5-dimethoxy -α-methylpenylethytamine 22 DMHP 3-(1,2-dimethyletyl)-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro- 6,6,9- trimethyl-6 I I-dibezo[b,d] 23 DMT N,N-dimethyltryptamine 24 DOET (±)4-ethyl-2,5-dimethoxy-α-pherethylamine 25 Eticyclidine N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine 26 Etrytamine* 3-(2-aminobulyl)indole 27 (+)-Lysergide(LSD) 9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline- 8bectacar boxamide 28 MDMA (±)-N-α-dimethyl-3,4-(methylene - dioxy)phenethylamine 29 Mescalm 3,4,5- trimthoxyphenethylamine 30 Methcathinone* 2(methylamino)-1-phenylpropan-1-one 31 4- Methylaminorex (±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-axazoline 32 MMDA (±)-5-methoxy-3,4-methlenedioxy-α- methylphenylethylamine 33 N-ethy[MDA (±)-N-ethyl-α-methyl-3,4-(methylennedioxy) phenethylamine 34 N-hydroxy MDA (±)-N-[α-methyl-3,4-(methylenedyoxy)phenethyl]
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hydroxylamine 35 Parahexyl 3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H- dibenzo[b,d] pyran-1-ol 36 PMA P-methoxy-α-methylphenylethylamine 37 Psilocine, Psilotsin 3-[2-(dimettylamino)ethyl] indol-4-ol 38 Psilocybine 3-[2-(dimetylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogenphosphat 39 Rolicycliane 1-(1-phenylcyclohexyl) pyrrolidine 40 STP, DOM 2,5-dimethoxy -α- 4-dimethylphenethylamine 41 Tenamferminee (MDA) α-methyl -3,4- (methylendioxy)phenethylamine 42 Tenocyclidine (TCP) 1-[1-(2-thienyl)cyclohexy]piperidine 43 Tetrahydrocannabinol 1-hydro-3-pentyl-6a,7,10,10,-tetrahydro-6,6,9- trirnethyl-611-dibenzo(b,d)pyran-1- ol 44 TMA (±)-3,4,5- trimethoxy -α- methylphenylethylamine B NG II G M CÁC CH T MA TUÝ Đ C H I ĐƯ C DÙNG H N CH TRONG Y H C VÀ NGHIÊN C U KHOA H C (Có trong b ngI, b ng II - Công ư c qu c t 1961 và b ng II c a Công ư c qu c t 1971) 45 Acetymethadol 3-acetoxy 6-dimethylamino -4,4-diphienyiheptane 46 Alfentanil N-[1-[2-(4-ethy4,5-dihydro5-oxo-IH-tetrazol-1- y)ethyl]-4-(methoxymethy)-4-piperidyl]-N- phenylpropanamide 47 Allvprodine 3-allyl-l-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 48 Alphameprodine α-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 49 Alphamethadol α-6-dimethylamino-4,4 -diphenyl-3-heptanot 50 Alphamethylthiofentayl N-[1-[1-methyl-2-(2-theny)ethyl]-4-piperidyl], propionanilide 51 Alphaprodine α-1,3-dimethyl-4-phenyl -4-propionoxypiperidine 52 Anileridine 1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpipedine-4-cacboxylic acid ethyl ester 53 Benzenthidine 1-(2-benzyloxyethy)-4-phenylpipedine-4-cacbõylic acid ethyl ester 54 Benzylmorphine 3-benzylmorphine 55 Bectacatylmethadol β-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane 56 Betameprodine β-3-ethyl-l-methyl-propionoxypiperidine
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 57 Betaniethadol β-6-dimethylamina-4,4-diphenyl-3-heptanol 58 Betaprodine β-1,3-dimethy-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 59 Bezitramide 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3- propionyl-1- benzimidazoliny0-piperidine 60 Clonitrazene (2-para-chlobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5- nitrobenzimidazole 61 Coca leaf(lá coca) 62 Cocaine Benzoyl-l-ecgoninmethylester 63 Codoxim Dihydrocodeinane-6-cacboxymethyloxime 64 Concentrate of poppy straw (Cao đ c thu c phi n) 65 Dextromoramide (+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3diphenyl-4-(1- lpynolidinyl)butyl] morpholine 66 Diampromide N-[2-(methylphenethylamino)-propyl] propionalinide 67 Diethylthiambutene 3-diethylamino-l,l-di-(2-thiennyl)-1-butene 68 Difenoxin 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid 69 Dihydromorphine 7,8-dihydromorphine 70 Dimenoxadol 2-dimethlaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate 71 Dimepheptanol 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3- heptanol, 72 Dimethylthiambutene 3-dimethylamino-1,1-di-(2-thienyl)-!-butene 73 Dioxaphetyl outyrate Ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrale 74 Diphenoxylate 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine- 4-carboxylic acid ethyl ester 75 Dipipanone 4,4 -diphenyl -6-piperidine-3-heptarone 76 Drotebanol 3,4-dimethoxy-17methylmorphinan-6β,14-diol 77 Ecgcnine và các ch t d n (-)-3-hydroxytropane-2-carboxylate c a nó 78 Ethylmethylthiambutene 3-ethylmethylaminol-1,1-di-(2-thienyl)-1-butene 79 Etonitazehe 1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5- nitrobenzimidazole 80 Etoxeridine 1-[2-(2-hydroxymethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine- 4-cacbcxylic acid ethyl ester 81 Fetanyl I-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperid ine 82 Fmethidine 1-(2-tetrahydrofuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4- cacboxylic acid ethyl ester 83 Hydrocodein Dihydrocodeinone
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 84 Hydromorphin 14-hidroxydihydromorphine 85 Hydromorphone Dihydromorphinone 86 Hydroxypethidine 4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4- carboxylic acid ethy ester 87 lsomethadone 6-dimethylamino -5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone 88 Levomethorphan -3-methoxy -N-methylmorphinan 89 Levamoramide (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyi-4-(l-pyrrolidinyl) byty] morpholine 90 Levophenacylmorphan (-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan 91 Levcrphanol (-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan 92 Metazocine 2-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7,-benzomorphan 93 Methadone 6-dimethylamino-4,4-diplienyl-3-heptanone 94 Methadone interrnediate 4-cynano-2dimethylamino-4,4-dipnenylbutane 95 Methyldesorphine 6- methyl-detla-6-deoxymorphine 96 Methyldihydromorphine 6-methyldihydromorphine 97 Metopon 5-methyldihydromorphinone 98 Moramide 2-methyl-3-morpholino-l,l-diphenylpropane carboxylic acid 99 Morpheridine l-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4- carbonxylic acid ethyl ester 100 Morphine 7,8-dehydro-4,5-epoxy-3,6-dihydroxy-N- methylmorphinan 101 Morphine-N-oxide 3,6-dihydroxy-N-methyl-4,5-epoxy-morphinen-7N- oxide 102 Morophine Myristylbenzylmorphine 103 Nicomorphine 3,6-dinicotinylmorphine 104 Noracymethadol (±)-α-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenyl-heptane 105 Norlevorphanol (-)-3-hydroxymorphinan 106 Norimethadone 6-dimethylamino-4,4diphenyl-3-hexanone 107 Normorphin N-demethylmorphine 108 Norpipanone 4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanoe 109 Opium (Thu c phi n) 110 Oxycodone 14-hydroxydihydrocodeinone 111 oxymorphone 14-hydroxydihydromorphinone 112 Pethidine l-methyl-4-phenylpiperidine-4-Carboxlic acid ethyl ester 113 Pethidine intermediate A 4-cyano-l-methy-4-phenylpiperidine
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 114 Pethidine intermediate B 4- Phenylpiperidire-4-carboxylic acid ethyl ester 115 Pethidine intermediate C l-methyl-4-Phenylpiperidine-4-carboxylic acid 116 Phenadoxone 6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone 117 Phenampromide N-(l-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide 118 Phenazocine 2-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7- benzomorphan 119 Phenomorphan 3-hydroxy-N-phenethylmorphinan 120 Phenoperidine l-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester 121 Piminodine 4-phenyl-l-(3-phenylaminopropyl)-piperidine-4- carboxylic acid ethyl ester 122 Piritrammide l-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(l-piperidino)- piperidine-4- carboxylic acid amide 123 Proheptazine 1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane 124 Properidine l-methyl-4--phenylpiperidine-4-carboxylic acid iopropylester 125 Racemethorphan (±)-3-methoxy-N-methylmorphinan 126 Racemoramide (±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(l- pyrrolidlnyl)butyl] morpholine 127 Racemorphan (±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan 128 Sulfentanil N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(thienyl)]-4piperidyl] propionanilide] 129 Thebacon Acethyldihydrocodeinone 130 Thebaine 3,6-dirnethoxy-N-methyl-4,5-epoxymorphinadien-6,8 131 Tilidine (±)ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3- cyclohexene-l-carboxylate 132 Trimeperidine 1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 133 Acetyldihydrocodeine 6-acetoxy-3-methoxy-N-4,5-epoxy-morphinan 134 Codeine (3- 6-hydroxy-3-methoxy-N-methyl-4,5-epoxy- methylmorphine) morphinen-7 135 Dextroproxyphen α-(+)-4-dimethlamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2- butanol propionate 136 Dihydrocodeine 6-hydroxy-3-methoxy-N-methyl-4,5-epoxy- morphinan 137 Ethylmorphine 3-Ethylmorphine 138 Nicocodine 6-nicotinylcodeine 139 Nicodicodine 6-nicotinyldihydrocodeine 140 Norcodeine N-demethylcodeine
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 141 Pholcodine 3-morpholinylethylmorphine 142 Propiram N-(l-methyl-2-piperidinoethyl)-N2- pyridylpropionamide 143 Amphetamine (±)-2-amino-l-phenylpropane 144 Dexamphetamine (±)-2-amino-l-phenylpropane 145 Fenetylline 7-[2[(α-methylphenyethyl)amino]ethyl]thiophenylline 146 Levamphetamine (-)-(R)-α-methlphenylethylamine 147 Levomethamphetamine (-)-N-α-methylphenylethylamine 148 Mectoqualone 3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4-(3H)-quinazolinone 149 Metamfetamine (±)-(s)-N-α-dimethylphenethylamine 150 Metamfetamine racemate (±)-N,-α-dimethylphenethylamine 151 Methaqualone 2-methyl-3-o-tolyl-4-(3H)-quinazolinone 152 Methylphenidate Methyl-α-phenyl-2-piperidineacetate 153 Phencyclidine 1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine 154 Phenmetrazine 3-methyl-2-phenylmorpholine 155 Secobarbital 5-ally-5-(1-methylbutyl)barbituric acid 156 Delta-9- (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3- tetrahydrocanabinol and pen tyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol its stereochemical 157 Zipeprol* α-(α-methoxybenzyl)-4-(β-methoxyphenethyl)-1- piperezineethano B NG III G M C Á C C H T M A T U Ý Đ C DƯ C ĐƯ C DÙNG TRONG Y T (Các ch t trong b ng III và b ng IV - Công ư c qu c t 1971) 158 Amobarbital 5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid 159 Buprenorphine 21-cyclopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxy-1,2,2- trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14- tetrahydrooripavine 160 Butalbital 5-allyl-5-isobutylbarbituric acid 161 Cathine (+)-(R)-α-[(R)-1-aminoethyl]benzyl alcohol 162 Cycloba bital 5-(1-cyclohexen-l-yl)-5-ethylbarbituric acid 163 Flunitrazepam** 5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-l-methyl-7-nitro-2H- 1,4-benzodiazepin-2-one 164 Glutethimue 2-ethyl-2-phenylglutarimide 165 Pentazocine (2R*,6R*,11*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol 166 Pentobarbital 5-ethyl-5-(l-methylbutyl)barbuturic acid 167 Allobarbital 5,5-diallylbarbituric acid 168 Alprazolam 8-chloro-l-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]- benzodiazepine 169 Amphepramone 2-(diethylamino)propiophenone 170 Aminorex 2-amino-5-phenyl-2-oxazoline 171 Barbital 5,5-diethylbarbituric acid 172 Benzfetamine N-benzyl-N-α-dimethylphenethylamine 173 Bromazepam 7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4- benzaliazepin-2-one 174 Butobarbital 5-butyl-5-ethylbarbituric acid 175 Camazepam 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-rnethyl-5-phenyl- 2H-1,4 benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester) 176 Chlordiazepoxide 7-chloro-2(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4- bensodiazepin-4- oxide 177 Clobazarn 7-chloro-metryl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4- (3H,5H)-dione 178 Clonazepam 5-(o-chlorophenyl)-1,3-nitro-2H-1,4-benzodiazepine-2- one 179 Clorazepate 7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4- bensodiazepin-3-carboxylic acid 180 Clotiazepam 5-(2-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-rnethyl-2H- thieno[2,3,e]-1-4-diazepin-2-one 181 Cloxazolam 10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro oxazolon-[3,2-d]-[1,4]benzodiazenpin-6(5H)-one 182 Delorazepam 7-chloro-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4- benzodiazenpin-2-one 183 Diazepam 7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4- benzodiazenpin-2-one 184 Estazolam 8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo-[4,3-a][1,4- benzodiazenpin] 185 Ethchlorxynol 1-chloro-3-ethyl-1-penta-4yn-3-ol 186 Ethinamate 1-ethynylcyclohexanolcarbamate 187 Ethyloflazepate Ethyl-7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2-3-dihydro-2-oxo- 1H-1,4-benzodiazepin-3-carboxylate 188 Etilamfetamine N-ethyl-α-rnethylphenylethylamine 189 Fencamfamin N-ethyl-3-phenyl-2-nocobornanamine
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 190 Fenproporex (±)-3-[(α-methylphenylethyl)amino]propionitrile 191 Fludiazepam 7-chloro-5-(o-fluorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4- benzodiazenpine-2-one 192 Flurazepam 7-chloro-l-[2-(diethylamino)ethyl]-5-fluorophenyl)-1,2- dihydro-2H-1,4-benzodiazenpin-2-one 193 Halazepam 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-l-(2,2,2-trifluoroethyl)- 2H-1,4-benzodiazenpin-2-one 194 Haloxazolam 10-bromo-11b-(o-flurophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro oxazolo[3,2-d][1,4]benzoidazepin-6-(5H)-one 195 Ketasolam 11-chloro-8-12b-dihydo-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H- [1,3]-oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione 196 Lefetamine -)-N,N-dimethyl-1,3-diphenylethylamine 197 Loprazolam 6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1- piperaziniyl) methylene]-8-nitro-1-H-imidazo-[1,2- a][1,4]benzodiazepin-1-one 198 Loprazepam 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy- 2H-1,4-benzodiazenpin-2-one 199 Lometazepam 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1- methyl-2H-1,4-benzodiazenpin-2-one 200 Mazindol 5-(p-chlorophenyl)-2,5dihydro-3H-imidazo-(2,1- a)isoindol-5-ol 201 Medazepam 7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4- benzodiazeparn 202 Mefenorex N-(3-chloropropyl)-α-methylphenethylamine 203 Meprobamate 2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate 204 Mesocarb* 3-(α-methylphenethyl)-N-(phenyicarbamoyl) sydnoneimine 205 Methylphenobarbital 5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid 206 Methylprylon 3,3-diethyl-5-mehyl-2,4-piperidine-dione 207 Midasolam 8-chloro-6-(o-fluorophennyl)-1-methyl-4H-imidazo- [1,5a][1,4]-benzodiazepin 208 Nimetazepam 1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-one 209 Nitrazepam 1,3-dihydro-7-nitro-5phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2- one 210 Nordazepam 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin,- 2-one 211 Oxazepam 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-one 212 Oxazolam 10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b phenyl
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. oxazolo[3,2d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one 213 Pemoline 2-amiro-5-phenyl-2-oxazolin-4-one 214 Phendimetrazine (+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorphline 215 Phenobarbital 5-ethyl-5-phenylbarbituric acid 216 Phentermine α-α-dimethylphenethylamine 217 Pinazepam 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4- benzodiazepin-2-one 218 Pipradrol 1-1-diphenyl-1-(2-piperidyl)-methanol 219 Prazepam 7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl- 2H-1,4-benzodiazepin-2-one 220 Pyrovalerone 4-methyl-2-(1-pyrrolidinyl)valerophenone 221 Pyrovalerone 5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid 222 Temazepam 7-chloro-1,3-dihydro-3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5- phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 223 Tetrazepam 7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dithydro-1-methyl- 2H-1,4-benzodiapin-2-one 224 Triazolam 8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s- triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine 225 Vinylbutal 5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid B NG IV B A O G M C Á C T I N C H T V À CÁC C H T H O Á H C T H A M G I A V À O Q U Á T R Ì N H CH T O C Á C C H T M A T U Ý (Các ch t có trong b ng I, b ng II - Công ư c qu c t năm 1988) 226 Ephendrine 1-phenyl-2-methylamino-1-propanol 227 Ergcmetrine N-(2-hydroxy-1-methylethyl)-D(+)-lysergamide 228 Ergotamine 12'-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl)- ergotaman-3',6', 18-ione 229 Lysergic acid (8β)-9,10-Didehydro-6-methylergolin-8-carboxylic acid 230 1-phenyl-2-propanone 1-phenyl-2-propanone 231 1-phenyi-2-propanone 1-phenyi-2-propanone 231 Pseudoephedrine [S-(R*,R*)]-α-[1(methylamino)ethyl] benzenemethanol 232 N-Acetyl-Anthranilic acid 1-Acetylamino-2-carboxybenzene 233 lsosafrole 1,3-benzodioxole,5-(1-propenyl) 234 3,4-methylenedioxyphenyl- 3,4-methylenedioxyphenyl-2-propanone 2-propanone
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 235 Piperonal 1,3-benzodioxole,5-(carboxaldehyde) 236 Safrole 1,3-Benzodioxole,5-(2-propyenyl) 237 Anthranilicacid 2-Aminobenzoic acid 238 Phenylacetic acid Benzeneacetic acid 239 Piperidine Cyclopentimine 240 Potassium permanganate M T S H O Á CH T CÓ T Í N H Đ C H I M N H (Công văn s 1054/BKHCNMT-TĐC ngày 27/4/1999 c a B Khoa h c-CNMT) STT Tên hoá ch t Công th c N ng đ Ghi chú 1 Aldrin C12H8Cl6 2 BHC (lindane) C6H6O6 3 Chordane 4 DDT 5 Dieldrin 6 Eldrin 7 Heptachlor C10H5Cl5 8 Isobenzen 9 lsodrin 10 Methamidophos C2H8NO2PS 11 Monocrotophos C7H14NO5P 12 Methyl Parathion C8H10NO5PS 13 Ethyl Parathion 14 Phosphamidon 15 Polychlorocamphere 16 Strobane 17 Captan 18 Captofol 19 Hexachlorobenzen C6O6 20 24,5 T (Brochtoo, Decamine) 21 Axit cyanhydric và mu i c a nó HON 0,0003 22 Hexacloro cycloexan C6H6Cl6 0,0001 23 Methyl paration (dernetil paranitro 0,0001 photpho, volfatoc...)
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (Công văn s 4817/CV-KHĐT ngày 19/11/1999 c a B Công nghi p) STT Tên hoá ch t 1 O-Alkyl (≤ C10, g m c cycloalkyl), Alkyl (Me, Et, n-Pr ho c i-Pr) phosphonofluo-ridates 2 O-Alkyl (≤ C10, g m c cycloalkyl), N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ho c i-Pr) phosphoramidocyanidates 3 O-Alkyl (H ho c C,10, g m c cycloalkyl),S-2 diakyl (Me, Et, n-Pr ho c i-Pr) - amincethyl alkyl (Me, Et, n-Pr ho c i-Pr) phosphonothiolates và các mu i alkylat ho c protonat tương ng 4 Sulfua mustards 2-Chleroethylichnoromethylsufide, (2625-76-5) Mustar gas: Bis (2-chloroethyl) sulfide, (505-60-2) Eis (2-chloroethylthio) methane, (63869-13-6) Sesqimustard: 1,2- Bis (2-chloroethylthio) ethane, (3563-36-8) 1,3-Bis (2-chloroethylthio)-n-propane, (63905-10-2) 1,4-Bis (2-chloroethylthio)-n-butane, (142868-93-7) 1,5-Bis (2-chloroethylthio)-n-pentane, (142868-94-7) Bis (2-chloroethylthiomrthyl) ether, (63918-90-1) O-Mustard: Bis (2-chloroethylthiothyl)ether, (63918-89-8) 5 Lewisite: Lewisite 1: 2-chlorovinyldichloroarsine, (541-25-3) Lewisite 2: Bis (2-chlorovinyl) chloroarsine, (40334-69-8) Lewisite 3: Tris(2-chlorovinyl) arsine, (40330-70-1) 6 Nitrogen mustards: HN1: Bis (2-chloroethyl) ethylamine, (538-07-8) HN2: Bis (2-chloroethyl) methylamine, (51-75-2) HN3: Tris (2-chloroethyl) amine, (555-77-1) 7 Saxitoxin, (35523-89-8) 8 Ricin, (9009-89-8) 9 Alkyl (Me, Et, n-Pr ho c i-Pr) phosphonyldifluorides 10 O-Alkyl (H ho c ≤ C10, g m c cycloalkyl) 0-2 dialkyl (Me, Et, n-Pr ho c i- Pr)- aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr ho c i-Pr) phosphonites và các mu i alkylat ho c protonat tương ng. 11 Chlorasine: O-lsopropyl methylphosphonochloridate (1445-76-7) 12 Chlorosoman: O-Pinacolyl ethylphosphonochloridate (7040-57-5) 13 Amiron: O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino)ethyl] phosphorothiolate, (78-53-5) và các mu i alkyl ho c protonat tương ng
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 14 PFIB: 1, 1, 3, 3, 3-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-1-propene, (382-21-8) 15 BZ: 3-Cdinuclidinyl beilate, (6581-06-2) 16 Methylphosphonyl dichloride, (676-97-1), Dimethyl methylphosphonate, (766- 79-6) 17 N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr ho c i-Pr) phosphpramidic dihalldes 18 Dialkyl (Me, Et, n-Pr ho c i-Pr) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ho c i-Pr) phosphoramidates 19 2,2-Diphenyl-2-hydroxyaxotic acid, (76-93-7) 20 Quinuclidine-3-ol, (1619-34-7) 21 N,N-Dialyl (Me, Et, n-Pr ho c i-Pr) aminoethyl-2-ols và các mu i protonat tương ng 22 N,N-Dialyl (Me, Et, n-Pr ho c i-Pr) aminoethane-2-thiols và các mu i protonat tương ng 23 Thiodiglycol: Bis (2-hydroxyethyl) sulfide, (111-48-8) 24 Pinacolyl alcohol: 3,3-Dimethylbutane-2-ol, (464-07-3) 25 Phosgene: Carbonyl dichloride, (75-44-5) 26 Chloropicrin: Trichloronitromethane, (76-06-2) PH L C 2 D A N H M C H O Á CH T Đ C H I VÀ S N P H M C Ó H O Á CH T Đ C H I N H P K H U C Ó Đ I U K I N (Ban hành kèm theo Thông tư s 01/2000/TT-BCN ngày 29/3/2000 c a B trư ng B Công nghi p) STT Tên hoá ch t Công th c N ng đ Ghi chú 1 Acetonitril CH5 - CN 2 Anilin C6H7 -N 3 Benzen C6H6 4 Choloroform CHCl3 5* Furfurol C5H4CO2 6 n-Hexan CH3(CH2)4CH3 7 Piridin C5H5N 8 Cabon tetra chloro CCl4 9* Tuluen C7H8 10* Ethylen Glycol CH2OH - CH2OH 11* n-Butanol CH3(CH2)2CH2O H 12* Aldehyd acetic CH3CHO
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 13* lsoPropanol CH3CHOHCH3 14* Amiang nguyên li u 15* Selen và h p ch t Se 16* Cadmium và h p ch t Cd 17 Taliurn TI 18* Xylen C6H4(CH3)2 19* Acid Pechloric HCIO4 20 Acrolein CH2 = CH - CHO +0,002 21* Amoniac NH3NH4OH +0,002 22 Anhydric acseniơ và anhydrit As2O3 +0,0003 acsenic (asen pentoxyt) 23 Acsenua hydro AsH3 +0,0003 24* Anhydrit cacbonic CO2 0,1% mg/l 25* Anhydrit cromic CrO3 0,0001mg/l 26* Anilin C6H5-NH2 0,005 27* Antimoan Sb 0,0005 28* Axit clohydric và clorua hydro HCI 0,010 (tính ra cloruahydro) 29* Axit nitric (tính ra N2O5) HNC3 0,005 30* Axit axetic CH3COOH 0,005 31 Cyanhydric tính ra HCN 32* Axit sufuric và anhydrit sunfuric H2SO4 0,002 33* Axit photphoric H3PO4 34* Axit picric C6H3K8O7 35* Bary oxyt ch a 10% SiO2 t do BaO 0,005 36* Bary+ h p ch t d tan (Ba) 0,0005 37* Benzidin C12H22N2 0,001 38* Brom Br2 1 ml/m3 39* Bromua metyl Br-CH3 l 0 ml/m3 40* Bromofoc CHBr3 41* Bicromat ki m Cr2O7-(Na,K) 0,0001 42* Chì và h p ch t vô cơ c a chì (khí Pb 0,0001 dung vàng b i) 43* Clo Cl2 0,0001 44* Clobenzen C6H6Cl 0,050 45 Clodiphenyl 0,001
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 46 Clo oxydiphonyl 0,0005 47 Clonaphtalin (triclonaphtalin) C10H7Cl 0,001 48 H n h p tetra và pentanaphtalin 0,005 b c cao 49 Cloropren CH2=CH- 0,002 CCI=OH2 50 Clopycrin CCl3NO2 20 mg/m3 60 mg/m3 51* Clorua vôi (tính Cl) CaCl2 0,001 52* C n Metylic CH3OH 0,050. 53* Dimetyl amin (CH3)2NH 0,001 54 Dimetyl focmanit CH3 0,001 HCO-N CH3 55 Diclobenzen C6H4Cl2 56 Dinitroclobenzen (NO2)2 0,001 C6H3 Cl 57 Dinitrotoluen (NO2)2C6H3-CH3 0,001 58 Dinitrobenzen và các đ ng d ng 59 Dioxit Clo ClO2 0,0001 60* Đ ng (mu i) 0,00005 61 Etyl thu ngân ph t phát 0,00005 62* Focmaldehyt HCHO 0,005 63 Ethyl thu ngân Clorua 64* Florua hydro FH 0,0005 65 Mu i c a axit Flohydric tính ra HF FH 0,0005 66 Mu i c a axit Flohydric tính ra HF 0,001 67 Florosilicat kim lo i tan và 0,0000@ khôngtan 68 Hexacloro cyclohexan 69* Đ ng phân (gamma) 70 Hydrazin và d n ch t 0,0001 71 Isopropylnitrat C3H7N02 0,005 72* Khi dùng ki m (hơi NaOH, KOH) 73* Mangan và các h p ch t (tinh ra MnO2 0,0003
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. MnO2) 74* Metaldehyl 75 Nitobenzen và các h p ch t C6H5NO2 0,005 76 Nitroclobenzen Cl 0,001 C6H4 NO2 77 Nicotin 0,0005 78 Nitrit kim lo i NO2 79 Ozon O3 0,0001 80* Oxyt cacbon CO 0,030 81* Oxyt etylen 0,001 82* Oxyt k m ZnO 0,005 83* Oxyt nitơ, tính ra N2O5 N2O,NO,NO2,N2 0,005 O3 N2O5 84* Oxyt niken NiO 0,005 85 Oxyt s t l n fluo và h p ch t 0,004 mangan 86 Phopho tr ng (Sesquisulfur P4 0,0003 phesphore) 87 H p ch t photphotriclorua 0,00005 88 Photphua hydro PH3 0,0003 89 Photphua kim lo i 0,15 - 0,30 g 90* Photphorit (qu ng du i 10% SiO2 0,0005 t do) 91 Photgen COCl2 0,0005 92* Phenol C6H5OH 0,005 93 Photphat dietyl C10H14NO5PS 0,00005 94 Paranitropheny 5 mg/kg 95 (Pration, thiophot) (Tr sâu) 96 Sunfur chi PbS 0,0005 97 Sunfua cacbon SC2 0,010 98 Sunfua hydro H2S 0,010 99* Tetraclorua cacbon CCl4 0,050 100 Tetracloheptan 0,001 101 Tetra etyl chì Pb(C2H5)4 0,000005 102 Tetra nitrometan CH3(NO2)4 0,00003
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 103 Thu ngân kim lo i và h p ch t vô Hg 0,00001 cơ tr HgC12 (sublime) 104 Thu ngân (II) 105 Clorua (sublime) HgCl2 0,0001 106 Trinitro clobenzen 0,001 107 Tricloetylen 0,001 108 Tricloetylen C2H3Cl3 0,050 109 Trinitrobenzen và các h p ch t C6H3(NO2)3 0,001 110 Toluen dihydroxyanat 0,0005 111 Nitro Toluen CH3-C6H4-NO2 0,003 112 Tetraetyl C10H20N2S4 (Công văn 4817/CV-KHĐT ngày 19/11/1999 c a B Công nghi p) STT Tên hoá ch t 1 Phosphorus oxochloride, (10025-87-3) 2 Phosphorus trichloride, (7719-12-2) 3 Phosphorus pentachloride, (9 10026-13-8) 4 Trimethyl phosphite, (121-45-9) 5 Triethyl phosphite, (122-52-1) 6 Dimethyl phosphite, (868-85-9) 7 Diethyl phosphite, (762-04-9) 8 Sulfur monochloride, (10025-67-9) 9 Sulfur dichloride, (10545-99-7-0) 10 Thionyl chloride, (7719-09-7) 11 Ethyldiethanolamine, (139-87-7) 12 Methyldiethanolamine, (105-59-9) 13 Triethanolamine, (102-71-6) 14 Asen và các h p ch t c a asen 15 Các h p ch t Cyanide 16 PCB (Polychlorinated biphenyls) và các h p ch t chưa PCB 17 Thu ngân và các h p ch t ch a thu ngân PH L C 3 D A N H M C V À T I Ê U C H U N K TH U T H O Á CH T NH P K H U (Ban hành kèm theo Thông tư s 01/2000/TT-BCN ngày 29/3/2000 c a B trư ng B Công nghi p)
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. STT Mã HS Tên hoá ch t Ch tiêu phân tích M c ch t lư ng NK A B C D 1 2815.12.00 Natri hydroxyt (D ng l ng) TCVN 3793-83 NAOH >31% NaCl 0,004% max. 2 2806.10.00 Acid clohydric TCVN 1556-86&52-99 HCI >32 % Fe 0,0005% max. As 0,0001% max. 3 2807.00.00 Acid sulfuaric k thu t TCVN 5719- 92 H2SO4 > 97,2% Fe 0,010 max. Hàm lư ng c n sau 0,020 max. nung 4 2807.00.00 Acidsulfuaric tinh khi t TCVN138-64 TC53-99 H2SO4 >97,2% Cl+ 0,00002% max. NH4 0,0002% max. 5 2809.20.10 Acid phosphoric k thu t TCN 101-1997 H3PO4 >85% Fe 0,002% max. As 0,008% max. 6 2833.30.00 Phèn đơn t hydroxyt nhôm 64TCN45-88 Al2O3 > 17% Fe2O3 0,015% max. Acid t do 0,1% max. 7 2833.30.00 Phèn kép amôn ho c kali TC19-88HC Al2O3 > 10,3% Fe2O3 0,1 max. 8 2836.50.00 Carbonat canxi TCVN 3912-84 CaCO3 >98% Hàm lư ng Fe2O3 0,2% max. Đ m n qua sàng 0,125 > 98% 9 2801.10.00 Clo l ng TC01-87 và TC24-88
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cl2 >99,5% 10 2827.20.00 Clorua canxi TC16-97 CaCl2 >96% 11 2827.49.00 Javel (NaClO) TC04-87 Clo h u hi u >85 g/l 12 2803.00.10 Noir acetylene C2H2 >98% Hàm lư ng C c đ nh >99,5% Đ tro 99,6% 14 2804.30.00 Nitơ đóng chai N2 >99,999% 15 2711.29.00 Acetylene C2H2 >99,7%
Đồng bộ tài khoản