intTypePromotion=1

Thông tư 02/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
144
lượt xem
7
download

Thông tư 02/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ do các tổ chức trong nước mua bằng tiền viện trợ nhân đạo của nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  cña  é   µi c h Ý n h   è  02/2000/TT­B T C  n g µ y   th¸ng 1 n¨ m  2000  B T S 5  vÒ  viÖc h íng d É n   o µ n  thu Õ   T G T   èi víi µ n g  h o¸, h G ®  h   d Þ c h  vô  d o  c¸c t æ  ch øc  trong n íc m u a  b » n g   tiÒn viÖ n    n h © n   trî ®¹o cña n íc n g o µi C¨n  quy  cø  ®Þnh  cña  LuËt thuÕ            Gi¸trÞgiat¨ng(GTGT); C¨n  quy  cø  ®Þnh    t¹ NghÞ  i ®Þnh  28/1998/N§­   sè  CP ngµy  11/5/1998 cña    ChÝnh phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    GTGT; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  28/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy 23/2/1999 cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ  viÖc  vÒ  ban hµnh Quy chÕ qu¶n    sö  lývµ  dông  viÖn    trîcña c¸c  tæ  chøc    phiChÝnh  phñ    nícngoµi; C¨n  vµo  kiÕn  cø  ý  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  i b¶n  4065/VPCP­ t¹ v¨n  sè  KTTH   ngµy 06/9/1999 cña    V¨n  phßng ChÝnh  phñ. Bé    Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn    viÖc hoµn thuÕ GTGT   ®èi    víihµng  ho¸,dÞch  do    chøc    vô  c¸c tæ  trong    níc mua     tõ nguån tiÒn viÖn    trîcña tæ  chøc    phiChÝnh  phñ    nícngoµiviÖn      trînh©n ®¹o  sau: nh    I. èi tîng ® îc h o µ n  thu Õ  G T G T  § C¸c  chøc  tæ  trong níc® îcgiao tr¸chnhiÖm               trùctiÕp tiÕp nhËn, qu¶n          lý vµ  dông    sö  c¸c kho¶n tiÒn viÖn      trîcña    chøc    c¸c tæ  phiChÝnh  phñ    nícngoµi  cho    c¸c môc ®Ých  nh©n  ®¹o, cøu      trîkhÈn cÊp, ®Ó     mua  hµng    ho¸,dÞch vô  thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ GTGT     tr t¹ thÞ  êng  i ViÖtNam,  tr¶thuÕ    ®∙    GTGT     ghi trªnho¸ ®¬n      b¸n hµng    ho¸,dÞch  cña  vô  ngêicung    cÊp, sÏ® îcc¬        quan  thuÕ  hoµn      thuÕ  tr¶l¹sè  i GTGT   tr¶®ã. ®∙    II. h ñ  tôc h o µ n  thu Õ  G T G T  T Hµng  th¸ng,®èi víic¸c tr         êng    chøc  hîp tæ  trong nícsö      dông  nguån tiÒn  viÖn      trî®Ó mua  hµng    ho¸,dÞch  th vô  êng  xuyªn,trong nhiÒu      th¸ng;hoÆc:   Sau    khikÕt  thóc viÖc    mua  hµng    ho¸,dÞch    vô, ®èi      êng  tæ  víic¸c tr hîp  chøc  trong nícmua       hµng    ho¸,dÞch  tõng    vô  l«,tõng  chuyÕn, thêigian kh«ng        li     ªntôchµng  th¸ng. Tæ  chøc trong      s¬    níc göi hå  ®Ò nghÞ hoµn thuÕ GTGT   i quan  tí c¬  thuÕ  ®Þa  ph¬ng (Côc thuÕ) n¬itæ      chøc  ®ãng      s¬  ®ã  trôsë.Hå  gåm: + C«ng      v¨n ®Ò nghÞ  hoµn thuÕ  GTGT   tr¶®èi víi ®∙        hµng    ho¸,dÞch vô  mua  b»ng  nguån  tiÒn viÖn    trînh©n ®¹o cña  chøc    tæ  phi ChÝnh phñ    níc ngoµi.Nªu        râ tªncña  chøc  tµikho¶n  tæ  vµ    tiÒn göimë   i     t¹  ng©n hµng cña  tæ  chøc trong níc;   +  B¶ng      kª ho¸ ®¬n  cña  hµng    ho¸,dÞch  ®∙  vô  mua  b»ng  nguån  tiÒn viÖn   
  2. 2 trînh©n    ®¹o cña  chøc    tæ  phi ChÝnh phñ    níc ngoµi (theo mÉu   03/GTGT       sè  ban hµnh kÌm theo Th«ng   89/1998/TT­ t sè  BTC  ngµy  27/6/1998 cña  Tµi Bé    chÝnh); + B¶n sao QuyÕt  ®Þnh  phª duyÖt    c¸c kho¶n viÖn    trîcña cÊp  thÈm  cã  quyÒn  (Thñ  íng  t ChÝnh phñ, Bé   ëng, Chñ     tr   tÞch UBND,  thñ  ëng  tr c¸c c¬  quan  ngang    quan  bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ,thñ tr     ëng    chøc  c¸c tæ  ®oµn  thÓ)  theo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu    i 5,QuyÕt  ®Þnh  28/1999/Q§­ sè  TTg; +  V¨n b¶n  x¸c nhËn  cña Ban  qu¶n    lý tiÕp nhËn viÖn    trîcña      Bé Tµi chÝnh  kho¶n  vÒ  viÖn    trîcña  chøc    tæ  phiChÝnh  phñ    nícngoµi,trong ®ã      nªu  râ tªncña  chøc      tæ  viÖn        trîgi¸trÞ kho¶n  , viÖn    quan  trîc¬  , tiÕp nhËn, qu¶n        lý tiÒn viÖn        trîtªnngêib¸n hµng    ,     ho¸,dÞch  cho  chøc  vô  tæ  trong níctiÕp nhËn,         qu¶n    lýtiÒn viÖn  ;   trî Trong  ph¹m    ngµy  tõ ngµy  vi15  kÓ    nhËn  îchå  ®Ò   ®   s¬  nghÞ  hoµn  thuÕ  GTGT   cña  tæ    chøc  trong níc,c¬      quan  thuÕ  tr¸chnhiÖm   cã    xem  xÐt  s¬  hå  vµ    gi¶iquyÕt  hoµn  thuÕ  cña ®¬n  göi ®Õn.  vÞ    Trêng  ph¶ikiÓm       hîp    tra,x¸c minh,bæ     sung  s¬..      hå  . thêigian tèi®a    ngµy.Sau    th×     lµ30    khikiÓm   tra,nÕu  ®ñ   tôc,®iÒu  thñ    kiÖn  x¸c ®Þnh  thuÕ  vµ    sè  GTGT   hoµn    tr¶,Côc  ëng  tr Côc  thuÕ    ra quyÕt ®Þnh    hoµn  thuÕ. Kho b¹c Nhµ    tr¸chnhiÖm   níc cã    thùc hiÖn thñ    tôc hoµn    tr¶ tiÒn thuÕ  cho    chøc  c¸c tæ  trong níc trong thêih¹n  ngµy  tõ ngµy          3  kÓ    nhËn  îc quyÕt ®     ®Þnh  hoµn  thuÕ  uû  vµ  nhiÖm     chi hoµn thuÕ GTGT   c¬  do  quan  thuÕ    göi ®Õn. III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Kho¶n  thuÕ  GTGT   îc hoµn    ®   tõ Qòy hoµn thuÕ GTGT.    Tæ chøc trong  níc® îchoµn      thuÕ  ph¶isö    dông  tiÒn hoµn    thuÕ  vµo ®óng môc ®Ých viÖn    trî nh©n  ®¹o, viÖn      trîkhÈn cÊp cña    chøc    c¸c tæ  phiChÝnh phñ    nícngoµiviÖn    trî  cho ViÖtNam.   Tæ   chøc trong      níc ®Ò nghÞ  hoµn  thuÕ  ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm     tÝnh  chÝnh  x¸c cña  liÖu  khai li   sè  kª    ªnquan  ®Õn   viÖc  x¸c ®Þnh   thuÕ  îc sè  ®   hoµn,ph¶il gi÷c¸cho¸ ®¬n     u        chøng    tõmua  hµng    ho¸,dÞch  thuéc diÖn  ­ vô    ® îc hoµn    thuÕ theo  chÕ     ®é quy ®Þnh.  Mäi  êng  tr hîp      sai sãt hoÆc   dông  sö  tiÒn hoµn  thuÕ    sai môc  ®Ých  nÕu   quan  c¬  thuÕ  kiÓm     tra,ph¸thiÖn  îc   ®   ®Òu   xö        thuÕ  tuú theo  bÞ  lýtruythu vÒ  vµ    tÝnh chÊt vµ    møc  viph¹m  ®é    cßn  bÞ  ph¹tviph¹m  xö      hµnh  cÝnh hoÆc     truycøu tr¸chnhiÖm     h×nh  theo  sù  quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   ViÖc hoµn thuÕ GTGT  híng dÉn  i     t¹  b¶n  v¨n nµy  îc¸p dông  ®     cho    ­ c¸c tr êng    mua   hîp ®∙  s¾m  hµng    ho¸,dÞch  b»ng  vô  nguån tiÒn viÖn    trînh©n ®¹o  cña  chøc  tæ  trongníckÓ        tõngµy  1/1/1999.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2