Thông tư 02/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
43
lượt xem
1
download

Thông tư 02/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xoá nợ thuế cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có nợ thuế do nguyên nhân khách quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t c ñ a   B é   T µ i   c h Ý n h   S è   0 2 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   0 8   t h ¸ n g   0 1   n ¨ m  2004 vÒ viÖc Híng dÉn xo¸ nî thuÕ cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n  kinh doanh cã nî thuÕ do nguyªn nh©n kh¸ch quan C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 1/7/2003 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o   cña Thñ tíng ChÝnh phñ nªu t¹i c«ng v¨n sè 4474/VPCP­KTTH  ngµy  12/09/2003  cña  V¨n phßng  ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc  xo¸  nî   thuÕ cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n th«i kh«ng kinh doanh  do  nguyªn nh©n kh¸ch quan. Bé Tµi chÝnh híng dÉn nh sau: I/ §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông: 1) §èi tîng ®îc xo¸ nî thuÕ: §èi   tîng   ®îc   xo¸   nî   lµ:   Hé   gia   ®×nh,   c¸   nh©n   kinh  doanh  nî   thuÕ  tõ   ngµy  31/12/2002   trë   vÒ   tríc   do  nguyªn  nh©n   kh¸ch   quan   nh:   thiªn   tai,   tai   n¹n   bÊt   ngê,   bÞ   di  dêi, gi¶i to¶, bÖnh tËt, kinh doanh ngµnh nghÒ bÞ cÊm mµ  ®Õn nay b¶n th©n vµ ngêi trong gia ®×nh  kh«ng  cßn tiÕp  tôc kinh doanh n÷a. Ngêi trong gia ®×nh theo quy ®Þnh trªn lµ nh÷ng ngêi  cã cïng hé khÈu, cïng sèng vµ sinh ho¹t víi ngêi ®∙ th«i  kinh doanh. 2) C¸c lo¹i thuÕ vµ thu kh¸c ®îc xo¸ nî: C¸c lo¹i thuÕ vµ thu kh¸c ®îc xo¸ nî bao gåm: ­ ThuÕ M«n bµi ­ ThuÕ GTGT (hoÆc thuÕ Doanh thu). ­ ThuÕ TNDN (hoÆc thuÕ Lîi tøc). ­ ThuÕ Tµi nguyªn. ­ C¸c kho¶n tiÒn ph¹t chËm nép tÝnh trªn sè thuÕ nî  ®äng (nÕu cã). II/ Thñ tôc xo¸ nî: 1) T¹i §éi thuÕ phêng, x∙, thÞ trÊn (díi ®©y gäi chung  lµ §éi thuÕ):
  2. 2 C¨n cø ®èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông xo¸ nî quy ®Þnh  t¹i môc I nªu trªn vµ hå s¬ theo dâi sè thuÕ nî ®äng ®Õn  ngµy 31/12/2002 cña c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n kinh doanh;  §éi thuÕ thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, x¸c ®Þnh nh÷ng hé gia  ®×nh, c¸ nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc xo¸ nî thuÕ, lËp danh  s¸ch cô thÓ (theo mÉu ®Ýnh kÌm) bao gåm: hä tªn (hé, c¸  nh©n kinh doanh), sè thuÕ cßn nî, nguyªn nh©n nî. ­   Phèi   hîp   víi   Héi   ®ång   t  vÊn   thuÕ   phêng,   x∙,   thÞ  trÊn,   ban   qu¶n   lý   chî   thÈm   ®Þnh   l¹i   danh   s¸ch   hé   gia  ®×nh,   c¸   nh©n   nî   thuÕ,   sè   thuÕ   nî   ®äng   ®Õn   ngµy  31/12/2003; nguyªn nh©n nî thuÕ. §èi víi nh÷ng trêng hîp  cÇn x¸c minh thªm th× phèi hîp víi Héi ®ång t vÊn thuÕ ®Ó  x¸c minh.  ­ Sau khi ®∙ rµ so¸t, §éi thuÕ cïng Héi ®ång t  vÊn  thuÕ thèng nhÊt danh s¸ch hé gia ®×nh, c¸ nh©n nî thuÕ,  sè thuÕ thuéc ph¹m vi ®îc ®Ò nghÞ xo¸ nî vµ c¸c nguyªn  nh©n kÌm theo b¸o c¸o UBND phêng, x∙, thÞ trÊn xem xÐt,  x¸c nhËn vµ göi vÒ Chi côc ThuÕ, kiÓm tra, tæng hîp b¸o  c¸o Côc ThuÕ. 2) T¹i Chi côc ThuÕ: ­   Chi   côc   ThuÕ   chØ   tiÕp   nhËn,   xem   xÐt,   gi¶i   quyÕt  danh s¸ch ®Ò nghÞ xo¸ nî thuÕ do c¸c §éi thuÕ phêng, x∙  lËp sau khi ®∙ kiÓm tra ®¶m b¶o hå s¬ thñ tôc theo quy  ®Þnh t¹i ®iÓm 1 nªu trªn. ­ C¨n cø danh s¸ch ®Ò nghÞ xo¸ nî thuÕ ®∙ ®¶m b¶o thñ  tôc theo quy ®Þnh, Chi côc ThuÕ thùc hiÖn viÖc kiÓm tra  rµ so¸t nh÷ng hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã trong danh s¸ch §éi  thuÕ ®Ò nghÞ xo¸ nî. Trêng hîp ph¸t hiÖn hé gia ®×nh, c¸  nh©n tuy kh«ng cßn kinh doanh trªn ®Þa bµn phêng, x∙ cã  danh s¸ch ®Ò nghÞ nhng hiÖn ®ang kinh doanh t¹i ®Þa bµn  míi trªn cïng quËn, huyÖn, thÞ x∙ th× lo¹i khái danh s¸ch  §éi thuÕ ®∙ lËp vµ x¸c ®Þnh l¹i sè hé, sè thuÕ xin ®îc  xo¸ nî cña tõng §éi thuÕ. ­ Sau khi rµ so¸t, Chi côc ThuÕ tæng hîp danh s¸ch sè  hé gia ®×nh, c¸ nh©n, sè nî thuÕ ®Ò nghÞ xo¸ nî trªn ®Þa  bµn quËn,  huyÖn,  thÞ x∙ (theo  mÉu  ®Ýnh  kÌm) vµ lËp b¸o  c¸o göi UBND quËn, huyÖn, thÞ x∙ ®ång göi Côc ThuÕ. B¸o  c¸o cÇn gi¶i tr×nh râ sè hé gia ®×nh, c¸ nh©n nî thuÕ ®Õn  ngµy   31/12/2002.   Trong   ®ã  ph©n   lo¹i   sè   hé  gia  ®×nh,   c¸  nh©n nî thuÕ tríc n¨m 2000, n¨m 2001, n¨m 2002 vµ sè tiÒn  thuÕ t¬ng øng ®Ò nghÞ xo¸ nî tÝnh ®Õn tríc tõng n¨m.  3/ T¹i Côc ThuÕ: c¨n cø c«ng v¨n ®Ò nghÞ cña Chi côc  ThuÕ, Côc ThuÕ tæng hîp tr×nh UBND tØnh, thµnh phè trùc  thuéc Trung ¬ng (theo mÉu kÌm theo) xem xÐt quyÕt ®Þnh. Sau khi UBND ®∙ cã QuyÕt ®Þnh, Côc ThuÕ th«ng b¸o kÕt  qu¶   gi¶i   quyÕt   cho   Chi   côc   ThuÕ   ®Ó   Chi   côc   ThuÕ   triÓn 
  3. 3 khai   viÖc   xo¸   sæ   nî   ®äng   thuÕ   cña   c¸c   hé   gia   ®×nh,   c¸  nh©n ®îc xo¸ nî thuÕ.   4/ ViÖc xo¸ nî thuÕ cña hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n kinh  doanh   ®∙   chÕt   hoÆc   ®∙   chuyÓn   ®i   n¬i   kh¸c   mµ   kh«ng   x¸c  ®Þnh ®îc ®èi tîng thu håi nî vÉn ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i ®iÓm 4, môc IV, phÇn B Th«ng t sè 32/2002/TT­BTC  ngµy 10/04/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn quyÕt  ®Þnh   sè   172/2001/Q§­TTg   ngµy   05/11/2001   cña   Thñ   tíng  ChÝnh phñ vÒ viÖc xö lý d∙n nî, khoanh nî, xo¸ nî thuÕ vµ  c¸c kho¶n ph¶i nép Ng©n s¸ch Nhµ níc ®èi víi nh÷ng Doanh  nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cã khã kh¨n do nguyªn  nh©n kh¸ch quan. III/ ThÈm quyÒn xö lý xo¸ nî thuÕ: ViÖc xö lý xo¸ nî thuÕ cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n kinh  doanh theo quy ®Þnh t¹i môc I, môc II nªu trªn do UBND  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh. Sau khi cã QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh, thµnh phè trùc  thuéc  Trung  ¬ng,   Chi   côc   ThuÕ,   §éi   ThuÕ  cã   tr¸ch   nhiÖm  th«ng b¸o c«ng khai ®Ó c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®îc xo¸  nî thuÕ biÕt vµ thùc hiÖn. IV/ Tæ chøc thùc hiÖn: ­   Xo¸   nî   thuÕ   cho   c¸c   hé   gia   ®×nh   vµ   c¸   nh©n   kinh  doanh gÆp khã kh¨n do nguyªn nh©n kh¸ch quan thÓ hiÖn sù  quan t©m cña Nhµ níc ®èi víi mét bé phËn d©n c, nh»m gióp  hä c¶i thiÖn vµ æn ®Þnh cuéc sèng.  Trong qu¸ tr×nh  lËp  danh s¸ch, xÐm xÐt gi¶i quyÕt xo¸ nî thuÕ theo híng dÉn  t¹i Th«ng t  nµy, c¬ quan thuÕ c¸c cÊp ph¶i ®¶m b¶o phèi  hîp chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan ban ngµnh, c¸c tæ chøc ®oµn  thÓ   cã   liªn   quan   ®Ó   viÖc   lËp   danh   s¸ch,   xÐt   duyÖt   ®îc  c«ng khai, d©n chñ ®¶m b¶o gi¶i quyÕt xo¸ nî c«ng b»ng,  ®óng chÝnh s¸ch, ®óng ®èi tîng. Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng  c«ng b¸o,  trong  qua tr×nh  thùc  hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò  nghÞ ph¶n ¶nh vÒ Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) ®Ó xem xÐt  gi¶i quyÕt. 
  4. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Tæng côc thuÕ Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam Côc  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc thuÕ................................ B¸o c¸o tæng hîp sè thuÕ xo¸ nî ®èi víi c¸c c¸ nh©n, hé gia ®×nh nî thuÕ (Theo Th«ng t sè............/2000/TT­BTC ngµy............................ cña Bé Tµi chÝnh) STT Ph©n lo¹i c¸c trêng hîp xo¸ nî Sè hé gia ®×nh,  Sè thuÕ ®Ò nghÞ  Ghi chó c¸ nh©n xo¸ nî (®¬n vÞ: VN§) I Tæng hîp sè ®Ò nghÞ: Trong ®ã: ­ Do ngêi nî thuÕ ®∙ chÕt: ­ Do ngêi nî thuÕ ®∙ chuyÓn ®i  n¬i kh¸c ­ Do ngêi nî thuÕ ®∙ th«i kinh  doanh ­ Do nguyªn nh©n kh¸c:     Céng: II Sè ®Ò nghÞ xö lý ph©n theo Chi  côc............ 1 ­   Chi  côc........................ 2 ­   Chi  côc........................ ............................... ................
  5. 5 Céng: ..............., ngµy......... th¸ng............. n¨m 200... Côc trêng côc thuÕ................. (Ký tªn, ®ãng dÊu) Côc   thuÕ   tØnh,   thµnh  Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam phè:............. §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Chi   Côc  thuÕ................................ B¸o c¸o tæng hîp sè thuÕ xo¸ nî ®èi víi c¸c c¸ nh©n, hé gia ®×nh nî thuÕ (Theo Th«ng t  sè...................../200.../TT­BTC ngµy..................... cña Bé Tµi chÝnh) STT Ph©n lo¹i c¸c trêng hîp xo¸ nî Sè hé gia ®×nh,  Sè thuÕ ®Ò nghÞ  Ghi chó c¸ nh©n xo¸ nî (®¬n vÞ: VN§) I Tæng hîp sè ®Ò nghÞ: Trong ®ã: ­ Do ngêi nî thuÕ ®∙ chÕt: ­ Do ngêi nî thuÕ ®∙ chuyÓn ®i  n¬i kh¸c ­ Do ngêi nî thuÕ ®∙ th«i kinh  doanh ­ Do nguyªn nh©n kh¸c:    
  6. 6 Céng: II Sè ®Ò nghÞ xö lý ph©n theo §éi  thuÕ............ 1 ­   §éi  thuÕ ........................ 2 ­   §éi  thuÕ ........................ ............................... ................ Céng: ..............., ngµy......... th¸ng............. n¨m 200... Chi côc trêng chi côc thuÕ................. (Ký tªn, ®ãng dÊu)
  7. 7 Chi côc thuÕ :....................... Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éi  thuÕ................................ §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Danh s¸ch c¸c c¸ nh©n, hé gia ®×nh ®Ò nghÞ xo¸ nî thuÕ (Theo Th«ng t  sè...................../200.../TT­BTC ngµy..................... cña Bé Tµi chÝnh) STT Hä vµ tªn §Þa chØ Sè tiÒn thuÕ nî Lý do xo¸ nî Ghi chó (C¸ nh©n hoÆc hé gia  (®¬n vÞ: VN§) ®×nh) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 X¸c nhËn cña UBND phêng, x∙ ....................., Ngµy...........  (Ký tªn, ®ãng dÊu) th¸ng.......... n¨m 200.............. TM/§éi thuÕ............................ (Ký, ghi râ hä vµ tªn) Ghi chó: 
  8. 8 ­ Cét 5: Ghi tõng trêng hîp cô thÓ (Cã thÓ ph©n lo¹i ®èi tîng xãa nî)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản