intTypePromotion=1

Thông tư 03/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
119
lượt xem
12
download

Thông tư 03/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   è  03/2001/TT­B T C  n g µ y   B T S 11 th¸ng 01 n¨ m  2001 H íng  d É n  c h Õ  ® é  thu, n é p  vµ  u ¶ n  lý  q lÖ p h Ý   cÊp   giÊy p h Ð p  x © y   ù n g   d C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  phÝ,  phÝ  lÖ  thuéc ng©n s¸ch nhµ    níc;NghÞ  ®Þnh   52/1999/N§­   sè  CP ngµy  8/7/1999 cña    ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  ban hµnh Quy chÕ  Qu¶n    lý®Çu    t vµ  x©y  dùng; Sau    khithèng nhÊt    X©y  víiBé  dùng, Bé      Tµi chÝnh ban hµnh chÕ     ®é thu,nép  qu¶n    phÝ    vµ  lýlÖ  cÊp giÊy phÐp    x©y dùng  sau: nh  I­ èi tîng thu v µ m ø c  thu:  § 1. §èi t thu  phÝ     îng  lÖ  cÊp giÊy phÐp  x©y  dùng c«ng  tr×nh x©y dùng,  bao gåm   x©y dùng          míi,c¶it¹o,më réng,söa    ch÷a    lín,trïngtu,t«n        t¹othuéc  diÖn ph¶i® îccÊp      giÊy phÐp  x©y dùng quy ®Þnh  i t¹ kho¶n    1, §iÒu  NghÞ  39  ®Þnh  52/1999/N§­   sè  CP ngµy  8/7/1999 cña  ChÝnh  phñ    vÒ viÖc  ban hµnh  Quy chÕ   Qu¶n    lý®Çu    x©y  t vµ  dùng; Trõ      c¸c c«ng tr×nh  îc miÔn  phÝ  ®   lÖ  cÊp giÊy phÐp    x©y dùng  sau ®©y: a) C«ng  tr×nh  Thñ íng  do  t ChÝnh  phñ quyÕt ®Þnh ®Çu    c¸c c«ng  t vµ    tr×nh trùctiÕp b¶o  an        vÖ  ninh,quèc    phßng. b) C«ng tr×nh thuéc  ¸n  dông  dù  sö  vèn ®Çu     t trùc tiÕp    cña    níc ngoµi  (FDI),c«ng    tr×nh x©y dùng  trong khu    c«ng nghiÖp tËp trung vµ    c«ng  tr×nh  thuéc dù      ¸n BOT. c)C«ng    tr×nh thuéc dù      iÓnkÕt      ¸n ph¸ttr   cÊu    h¹ tÇng,dù      iÓn®«    ¸n ph¸ttr   thÞ      ¸n thµnh  míi, dù    c¸c phÇn trong khu  thÞ    cã    ®«  míi®∙  thiÕtkÕ  thuËtvµ    kü    tæng  ¸n ® îcduyÖt theo ®óng  dù          quy ®Þnh  cña ph¸p luËt.   d) C«ng tr×nh thuéc  ¸n ®Çu      dù    t nhãm   C   quyÕt  B,  cã  ®Þnh ®Çu    t cña  cÊp  thÈm  cã  quyÒn, thiÕtkÕ  thuËtvµ      kü    tæng  to¸n®∙  îcphª  dù    ®   duyÖt  sau  khicã      v¨n b¶n  thÈm  ®Þnh  cña  quan  c¬  chøc n¨ng  qu¶n    lýx©y dùng cña cÊp  quyÕt ®Þnh    ®Çu    thoÆc   X©y  Së  dùng hoÆc   cã  së  x©y dùng chuyªn ngµnh.   g) C«ng  tr×nh nhµ  cña  ë  d©n thuéc ®èi îng  îc miÔn  t ®   cÊp giÊy phÐp  x©y  dùng theo quy  ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   3b  39  ®Þnh  52/1999/N§­ sè  CP   ngµy  8/7/1999 cña    ChÝnh  phñ. 2. §èi t nép  phÝ     îng  lÖ  cÊp giÊy phÐp x©y dùng      lµ c¸c chñ ®Çu    c¸c t   c«ng tr×nh thuéc ®èi t        îng ph¶ithu lÖ      phÝ  cÊp giÊy phÐp    x©y dùng  quy  ®Þnh  t¹ ®iÓm   môc    i 1  nµy. 3.Møc    phÝ    thu lÖ  cÊp  giÊy phÐp    x©y  dùng  îcquy  ®   ®Þnh  sau: nh  a) Møc    phÝ    thu lÖ  cÊp  giÊy phÐp    x©y  dùng    : ®èi víi ­ Nhµ   riªng lÎcña  ë      nh©n  d©n  (thuéc ®èi  îng  t ph¶i cã    giÊy phÐp):   50.000  (n¨m  ¬ingh×n)®ång/giÊyphÐp; m      
  2. 2 ­C«ng    tr×nh kh¸c:100.000      (méttr¨m ngh×n)®ång/giÊyphÐp.         b) Møc          thu giah¹n giÊy phÐp    x©y  dùng:10.000    (mêingh×n) ®ång.     II­ æ  c h ø c  thu, é p  v µ q u ¶ n  lý:  T  n 1. C¬    quan  cÊp giÊy phÐp x©y dùng quy ®Þnh  i t¹  §iÒu  NghÞ  41  ®Þnh  sè 52/1999/N§­   CP ngµy  8/7/1999 cña ChÝnh phñ nªu    nhiÖm   tæ  trªncã  vô  chøc    phÝ  thu lÖ  cÊp  giÊy  phÐp  x©y dùng  theo quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng   tnµy  íi (d   ®©y    gäichung    quan  lµc¬  thu). 2.    LÖ phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  x©y  dùng  thu b»ng tiÒn  ViÖt Nam.  Hµng  ngµy  hoÆc   chËm  nhÊt    ngµy  lµ 5  mét  lÇn,c¬    quan  ph¶inép  tiÒn  thu    sè  lÖ  phÝ  thu ® îcvµo    ®∙      tµikho¶n  t¹m    gi÷ tiÒn    phÝ  thu lÖ  cña  quan        c¬  thu më t¹i Kho    b¹c nhµ      níc n¬i giao  dÞch. Hµng    th¸ng chËm     nhÊt lµ ngµy    quan      10, c¬  thu ph¶ikª khai,        nép  90%   (chÝn  ¬iphÇn  m   tr¨m)tæng  tiÒn lÖ    sè    phÝ    îc thu ®   cña th¸ng tr     íc vµo ng©n  s¸ch nhµ      níc theo ch¬ng, lo¹     i kho¶n ¬ng  , t øng, môc    046 môc    lôcng©n  s¸ch nhµ      níchiÖn  hµnh. 3.C¬    quan    phÝ  thu lÖ  cÊp  giÊy phÐp    x©y dùng  tr¸chnhiÖm    cã    thu,nép  vµ qu¶n    dông  lýsö  tiÒn lÖ    phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  x©y  dùng theo ®óng  Th«ng  t sè 54/1999/TT­BTC   ngµy  10/5/1999  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  thùc  hiÖn  NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy  30/1/1999 cña  ChÝnh  phñ    vÒ phÝ,  lÖ  phÝ  thuéc ng©n  s¸ch nhµ      níc.C¬ quan  thu  îc t¹m  ®   trÝch 10%  (mêi phÇn    tr¨m)tæng  tiÒn lÖ    sè    phÝ    îctr     thu ®   íckhinép  vµo ng©n  s¸ch nhµ          níc®Ó chi phÝ cho viÖc cÊp  giÊy phÐp  thu lÖ    vµ    phÝ  sau: nh  ­Chi phÝ        in(mua) giÊy phÐp.     ­Chi phÝ      tiÒn c«ng  phô    vµ  cÊp  theo tiÒn c«ng      quy  ®Þnh. ­Chi phÝ           vËttv¨n phßng. ­Chi phÝ      söa  ch÷a    tµis¶n  m¸y  mãc, c«ng  phôc  c«ng      cô  vô  t¸cthu. ­ TrÝch    quü khen  ëng  th cho    c«ng  c¸n bé  nh©n    viªnthùc hiÖn      thu nép  lÖ  phÝ, b×nh    qu©n mét ngêimét    n¨m kh«ng    th¸ngl qu¸ ba   ¬ng thùc hiÖn.   Tæng  tiÒn ® îctrÝch sau      thùc chitheo  sè        khitrõsè      ®óng    néidung quy  ®Þnh    trªn®©y,  cuèin¨m    nÕu cha  dông  sö  hÕt th× ph¶i nép    hÕt  cßn    sè  l¹i vµo  ng©n  s¸ch nhµ    níc. 4. C¬     quan  ThuÕ  ®Þa  ph¬ng    quan  n¬i c¬  thu  phÝ  lÖ  cÊp giÊy phÐp  x©y dùng  ®ãng    cã  trôsë  tr¸chnhiÖm     híng dÉn, kiÓm         traviÖc thùc hiÖn      thu lÖ phÝ  cÊp  giÊy phÐp x©y  dùng  theo ®óng  quy  ®Þnh   iTh«ng   nµy  t¹  t vµ  Th«ng   54/1999/TT­ tsè  BTC  ngµy  10/5/1999 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    thùc  hiÖn NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy  30/1/1999 cña    ChÝnh  phñ  phÝ, vÒ    lÖ  phÝ  thuéc Ng©n    s¸ch Nhµ    níc. III­Hi Ö u  lùc thi µ n h:    h Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh sau  ngµy  tõ ngµy      c¸c 15  kÓ    ký;B∙ibá    quy  ®Þnh  lÖ  vÒ  phÝ  cÊp  giÊy phÐp    x©y dùng      tr¸víi i Th«ng   tnµy.
  3. 3 Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  khã        cã  kh¨n víng m ¾c,        ®Ò nghÞ    c¸c c¬  quan  c¸ctæ  vµ    chøc,c¸ nh©n      ph¶n  ¶nh kÞp    Bé    thêivÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªn  cøu,gi¶i     quyÕt.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2