Thông tư 03/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
73
lượt xem
7
download

Thông tư 03/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  03/2003/TT­B T C   g µy  10 th¸ng 1 n¨ m  2003 c n Q u y  ® Þ n h  c h Õ  ® é  thu, n é p  vµ  u ¶ n  lý  ö  d ô n g  p h Ý  kiÓ m  ® Þ n h  vµ lÖ  q s p h Ý  c Ê p  giÊy c h ø n g  n h Ë n  b¶ o  ® ¶ m  ch Êt lîng,   an  toµn k ü   thu Ët  èi víi ¸ y  m ã c,  ®  m thiÕt b Þ, v Ët t vµ  c¸c ch Êt cã yªu c Ç u  n g hiª m  n g Æ t  v Ò   n  toµn a C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh phÝ  lÖ  vµ  phÝ   38/2001/PL­ sè  UBTVQH10,  NghÞ   ®Þnh  57/2002/N§­   sè  CP ngµy  3/6/2002 cña    ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthi hµnh  Ph¸p lÖnh  phÝ  lÖ  vµ  phÝ  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn      thihµnh; Sau    ý  khi cã  kiÕn cña  Lao  Bé  ®éng  Th¬ng  ­  binh  X∙    Tµi  vµ  héi,Bé  chÝnh quy  ®Þnh  chÕ  thu,nép  qu¶n    dông  ®é    vµ  lýsö  phÝ kiÓm  ®Þnh  lÖ  vµ  phÝ cÊp  giÊy chøng nhËn b¶o ®¶m  chÊt l   toµn  thuËt ®èi     îng,an  kü    víim¸y  mãc, thiÕtbÞ, vËttvµ             c¸cchÊtcã      yªu cÇu  nghiªm ngÆt  an  vÒ  toµn  sau: nh  I­ èi tîng v µ m ø c  thu:  ® 1.Tæ     chøc,c¸nh©n      ViÖtNam   tæ    vµ  chøc,c¸nh©n        nícngoµikhi® îcc¬        quan  qu¶n    lý nhµ    níc hoÆc   quan  îc uû  c¬  ®   quyÒn    (gäichung    quan  lµ c¬  KiÓm  ®Þnh  thuËtan  kü    toµn)thùc hiÖn      viÖc kiÓm  ®Þnh  cÊp  vµ  giÊy chøng    nhËn  b¶o ®¶m  chÊt l   toµn  thuËt®èi víi  îng,an  kü        m¸y mãc, thiÕtbÞ, vËt tvµ           c¸c chÊt cã      yªu  cÇu nghiªm ngÆt    toµn    vÒ an  (gäichung    lµ kiÓm  ®Þnh kü  thuËt an    toµn) theo    quy ®Þnh  cña ph¸p    luËtth× ph¶inép    phÝ,  phÝ  lÖ  theo  quy ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy.    2. Ban    hµnh kÌm  theo Th«ng   nµy  t BiÓu møc  thu phÝ kiÓm  ®Þnh kü  thuËt vµ  phÝ    lÖ  cÊp  giÊy chøng  nhËn b¶o ®¶m  chÊt l   toµn  thuËt  îng,an  kü    ®èi    víim¸y mãc, thiÕtbÞ,     c¸c chÊt cã    vËt t vµ      yªu  cÇu nghiªm ngÆt    vÒ an  toµn.  §èi víiphÝ      kiÓm  ®Þnh   thuËt thu  kü    theo  l mÉu   sè îng  thùc  kiÓm  tÕ  ®Þnh (kh«ng      thu trªntoµn  l«hµng). bé    3.PhÝ,  phÝ      lÖ  thu b»ng  tiÒn §ång    ViÖtNam     (VN§). II­  thu, é p  v µ q u ¶ n  lý s ö  d ô n g  p h Ý, lÖ p h Ý:  n 1.    C¬ quan KiÓm  ®Þnh   thuËt an  kü    toµn thùc hiÖn thu phÝ,  phÝ  lÖ  theo quy    ®Þnh: a)    Tæ chøc    thu,nép phÝ,  phÝ   lÖ  kiÓm  ®Þnh  thuËt an  kü    toµn  theo  ®óng  quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy.Khithu tiÒn phÝ, lÖ            phÝ ph¶icÊp          biªnlaithu phÝ, lÖ    phÝ  cho ngêinép    tiÒn (lo¹ biªnlai Bé            i do  Tµi chÝnh    ph¸thµnh,nhËn    t¹  iCôc ThuÕ  ®Þa   ph¬ng    quan  n¬ic¬  KiÓm  ®Þnh  thuËtan  kü    toµn  ®ãng    trô së chÝnh).
  2. 2 b) §¨ng        ký,kª khai,nép    phÝ, lÖ    phÝ  kiÓm    ®Þnh  thuËtan  kü    toµn theo  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   63/2002/TT­ t sè  BTC  ngµy 24/7/2002 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thùc hiÖn      c¸cquy ®Þnh ph¸p luËtvÒ      phÝ  lÖ  vµ  phÝ. c)Më     to¸ntheo dâisè      sæ kÕ        thu,nép  sö  vµ  dông  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  theo  ®óng  chÕ    kÕ    ®é   to¸n thèng    kª hiÖn hµnh. Hµng    ngµy  hoÆc  chËm  nhÊt lµ     10 ngµy    mét lÇn ph¶ilËp    b¶ng      kª,göitoµn  tiÒn phÝ, lÖ  bé      phÝ    îcvµo  thu ®   tµikho¶n    t¹m    gi÷ tiÒn phÝ,  phÝ    i lÖ  më t¹ Kho  b¹c nhµ      níc n¬i ®ãng    trô së  chÝnh  ph¶iqu¶n    vµ    lýchÆt    chÏtheo ®óng    chÕ  tµi ®é    chÝnh  hiÖn hµnh. d) Thùc hiÖn  thanh to¸n,quyÕt    to¸n biªn laithu        phÝ,  phÝ  quyÕt  lÖ  vµ  to¸n thu,nép      tiÒn thu phÝ,  phÝ    quan  lÖ  víic¬  ThuÕ     trùc tiÕp qu¶n    lýtheo  chÕ  qu¶n        chØ cña  TµichÝnh  ®é  lýbiªnlai Ên  ,   Bé    quy  ®Þnh. 2. C¬     quan  KiÓm  ®Þnh   thuËt an  kü    toµn  cha  îc ng©n  ®   s¸ch nhµ    níc cÊp kinh phÝ    cho    ho¹t®éng  kiÓm  ®Þnh  th×  îc trÝch mét    ®     phÇn  theo    tû lÖ  (%)    trªntæng  tiÒn phÝ, lÖ  sè      phÝ  thùc thu tr         íckhinép  vµo ng©n  s¸ch nhµ      níc ®Ó   phôc  c«ng  vô  viÖc    thu phÝ, lÖ    phÝ kiÓm    ®Þnh  cÊp  vµ  giÊy chøng    nhËn  b¶o ®¶m   thuËtan  kü    toµn  theo quy    ®Þnh sau  ®©y: ­ Trung    t©m  kiÓm  ®Þnh  khu  vùc   I(thµnh phè  Néi)85%     ¬il¨m    Hµ    (t¸m m   phÇn tr¨m). ­ Trung    t©m kiÓm  ®Þnh  khu  vùc    II(thµnh  phè  ChÝ   Hå  Minh):70%     (b¶y  m ¬iphÇn    tr¨m). ­ Trung    t©m  kiÓm  ®Þnh  khu  vùc  I II  (thµnh phè  N½ng):80%     ¬i   §µ    (t¸m m   phÇn tr¨m). ­    C¬ quan KiÓm  ®Þnh   thuËt an  kü    toµn kh¸c (kh«ng thuéc    Bé Lao  ®éng­ Th¬ng    binh vµ      X∙ héi):  80%     ¬iphÇn  (t¸m m   tr¨m). Kho¶n tiÒn ® îctrÝch ®Ó           l¹ theo    quy  i tû lÖ  ®Þnh    trªn®©y,  quan    c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ  îcsö  ®   dông  vµo      c¸cnéidung    chisau  ®©y: a) Chi l    ¬ng,tiÒn c«ng  c¸ckho¶n      vµ    phô  cÊp  theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh. b)      Chi c¸c kho¶n ®ãng gãp quy ®Þnh      ®èi víingêi lao ®éng      thuéc tr¸ch   nhiÖm cña ngêisö    dông   lao®éng. c) Chi båidìng ®éc    b¶o  lao ®éng          h¹ivµ  hé    cho  ngêilao ®éng      theo  chÕ  ®é  quy ®Þnh. d) Chi thanh        to¸ntiÒn dÞch  c«ng    vô  céng. ®)   mua       Chi   vËttv¨n phßng,th«ng      tin,tuyªntruyÒn,li       ªnl¹c. e) Chi c«ng        t¸cphÝ. g) Chi    héi nghÞ,    héi th¶o, ®µo       t¹o nghiÖp  phôc  c«ng  vô  vô  viÖc    thu phÝ, lÖ    phÝ. h) Chi söa ch÷a  êng  th xuyªn,söa    ch÷a      líntµis¶n m¸y mãc, thiÕtbÞ    phôc  trùctiÕp c«ng      vô      t¸cthu phÝ, lÖ    phÝ.  i)Chi in(mua) mÉu             tê khai,giÊy    phÐp  c¸c lo¹  chØ  vµ    i Ên  phôc  c«ng  vô  t¸cthu phÝ, lÖ        phÝ. k) Chi    mua  s¾m  thiÕtbÞ,    ph¬ng tiÖn lµm viÖc phôc  trùc tiÕp  vô    cho  viÖc    thu phÝ, lÖ    phÝ. l)   êng    th Chi xuyªn kh¸cphôc  c«ng      vô  viÖc    thu phÝ, lÖ    phÝ. 
  3. 3 m) Chi trÝch quü    khen  ëng, quü  phóc    th     lî cho  bé  i c¸n  c«ng  nh©n    viªn trùctiÕp  chøc      tæ  thu phÝ, lÖ    phÝ  kiÓm  ®Þnh  thuËtan  kü    toµn.Tæng     møc   trÝch quü    khen  ëng, phóc    th   lî cña  i ®¬n  b×nh  vÞ  qu©n  mét n¨m, mét    ngêitèi     ®a kh«ng    (ba)th¸ng l qu¸ 3     ¬ng  thùc hiÖn    nÕu  thu cao  sè    h¬n  n¨m  íchoÆc   tr   b»ng  (hai) 2   th¸ngl  ¬ng  thùc hiÖn    nÕu  thu thÊp  sè    h¬n hoÆc  b»ng  n¨m  íc. tr Toµn  sè  bé  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  îctrÝch ®Ó   dông  ®     sö  vµo nh÷ng    néidung  chiquy    ®Þnh    trªn®©y  ph¶i® îc® a      vµo  to¸nng©n  dù    s¸ch hµng    n¨m  ph¶i vµ    sö dông  ®óng  môc  ®Ých,  chøng    cã  tõ hîp ph¸p theo  quy ®Þnh  cña  Tµi Bé    chÝnh. Trêng    hîp  dông  sö  tiÒn phÝ,  phÝ      lÖ  sai néi dung  quy ®Þnh   hoÆc   kh«ng  chøng      cã  tõ chi hîp ph¸p th× ph¶i xuÊt to¸n,nép        hÕt vµo  ng©n  s¸ch  nhµ    níc.Cuèi n¨m    quyÕt  to¸n sè    phÝ, lÖ    phÝ  îc trÝch    i ®   ®Ó l¹ nÕu  dông    sö  kh«ng  hÕt ®¬n  ph¶ithùc hiÖn  vÞ      qu¶n    dông  tiÒn cßn    lý,sö  sè    l¹ theo  i ®óng  quy ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  10/2002/N§­   sè  CP ngµy  16/1/2002  cña ChÝnh  phñ  vÒ chÕ  tµichÝnh    ®é    ¸p dông  cho ®¬n  sù  vÞ  nghiÖp  thu vµ      cã    c¸cv¨n b¶n  h­ íng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  nµy. Hµng  n¨m,  quan  c¬  KiÓm  ®Þnh  thuËt an  kü    toµn  ph¶i lËp  to¸n vµ    dù    quyÕt        to¸nthu,chitiÒn    thu phÝ, lÖ    phÝ  kiÓm  ®Þnh  thuËtan  kü    toµn    göic¬  quan qu¶n    lýngµnh, c¬    quan   Tµi chÝnh, c¬    quan  ThuÕ   cïng    cÊp. Sau      khi quyÕt    to¸n®óng chÕ  ®é,  tiÒn phÝ, lÖ  sè      phÝ  cha    chitrong n¨m  îcchuyÓn    ®   sang  n¨m  sau    ®Ó tiÕp tôcchitheo chÕ  quy          ®é  ®Þnh.   3.C¬    quan  KiÓm   ®Þnh  thuËtan  kü    toµn  ® îcng©n  ®∙    s¸ch nhµ      níc®¶m   b¶o kinh phÝ    cho    ho¹t®éng   thu phÝ, lÖ    phÝ  îctrÝch quü  ®     khen  ëng, quü  th   phóc    lî cho  bé  i c¸n  c«ng  nh©n      viªntrùctiÕp  chøc  thu  tæ    phÝ, lÖ    phÝ  trong  ®¬n  theo  vÞ  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     2m môc   IInªu trªn, cßn     sè  l¹ ph¶inép  i   toµn  bé vµo    ng©n s¸ch nhµ    níc. 4. Tæng  tiÒn phÝ,   phÝ    sè     lÖ  kiÓm  ®Þnh  thuËtan  kü    toµn    îcsau  thu ®   khitrõsè  îctrÝch ®Ó         ®     l¹ theo    quy  i tû lÖ  ®Þnh    trªn®©y,  cßn    c¬  sè  l¹   quan  i thu ph¶inép      vµo ng©n  s¸ch nhµ      níc(NSNN)  theo quy    ®Þnh sau  ®©y:  a) C¬    quan  KiÓm  ®Þnh  thuËtan  kü    toµn  thùc hiÖn      kª khaivíi  quan      c¬  ThuÕ     trùctiÕp qu¶n    sè      sö    lývÒ  biªnlai ®∙  dông,sè    tiÒn phÝ, lÖ      phÝ    îc, thu ®   sè  tiÒn ® îctrÝch,sè tiÒn ph¶inép              ng©n s¸ch cña    th¸ngtr     íctheo mÉu     cña c¬  quan  ThuÕ  quy ®Þnh   trong  ngµy  5  ®Çu  cña th¸ng tiÕp    theo  chñ  vµ  ®éng  nép tiÒn vµo    ng©n  s¸ch nhµ      níctheo sè  kª khai.   ®∙    C¬  quan  ThuÕ  nhËn  îc tê khai,tiÕn  ®       hµnh  kiÓm       tratê khai,x¸c ®Þnh      sè tiÒn ph¶inép      NSNN   th«ng    vµ  b¸o cho  quan    c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ  sè  vÒ  tiÒn   ph¶inép    nép    thêih¹n  tiÒn vµo    NSNN.  quan  C¬  KiÓm  ®Þnh  thuËtan  kü    toµn  thùc hiÖn    thanh to¸n sè    ph¶inép    NSNN   theo th«ng b¸o cña  quan  c¬  ThuÕ,  nÕu  nép cha  th×  ®ñ  ph¶inép    tiÕp sè    cßn  thiÕu vµo ng©n  s¸ch theo      thêih¹n  ghitrong th«ng        b¸o,nÕu  nép  ®∙  thõa    îctrõvµo  ph¶inép  th× ®     sè    cña  tiÕp kú    sau.  Thêi h¹n    nép  tiÒn vµo NSNN   chËm   nhÊt kh«ng    qu¸ ngµy  cña  15  th¸ng  tiÕp  theo,ghivµo      ch¬ng, lo¹     ikho¶n ¬ng  , t øng, môc    038  môc      lôcNSNN   quy  ®Þnh      c¬  (sè thu do  quan  KiÓm  ®Þnh  thuËtan  kü    toµn thuéc trung ¬ng      qu¶n  lýth×    ph©n  cÊp  cho ng©n  s¸ch trung ¬ng; sè    c¬        thu do  quan  KiÓm   ®Þnh  kü  thuËt an    toµn  thuéc ®Þa  ph¬ng  qu¶n    lý th× ph©n cÊp cho ng©n  s¸ch ®Þa  ph¬ng). b)    C¬ quan ThuÕ     trùctiÕp qu¶n    nhiÖm     lýcã  vô  kiÓm       tratê khai,®èi     chiÕu    biªnlaithu ®∙    víisè        ph¸thµnh, ®∙  dông        sö  ®Ó x¸c ®Þnh  tiÒn  sè  phÝ, 
  4. 4 lÖ  phÝ  thu,sè  ®∙    ph¶inép  th«ng      vµ  b¸o cho  quan  c¬  KiÓm   ®Þnh  thuËtan  kü    toµn  thùc hiÖn    thanh      to¸nvíiNSNN   theo quy    ®Þnh. III­t æ  c h ø c  thùc hi Ö n:   1. Th«ng     t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy  tõ ngµy      15  kÓ    ký;b∙ibá  c¸c quy    ®Þnh    nép  sö  vÒ thu  vµ  dông  phÝ,  phÝ  lÖ  kiÓm  ®Þnh  cÊp  vµ  giÊy  phÐp  dông    sö  c¸c m¸y mãc,  thiÕtbÞ,     vµ      vËt t c¸c chÊt cã    yªu  cÇu  nghiªm  ngÆt  vÒ  an toµn quy ®Þnh  t¹ QuyÕt ®Þnh  sè 58/2000/Q§­ i BTC  ngµy  21/4/2000, QuyÕt    ®Þnh   70/2002/Q§/BTC  sè  ngµy  4/6/2002  Th«ng   sè  vµ  t 102/2000/TT­BTC   ngµy  19/10/2000 cña  TµichÝnh.   Bé    2. Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu  víng m ¾c           cã    ®Ò nghÞ    quan, c¸c c¬    tæ chøc, c¸ nh©n      ph¶n  ¶nh kÞp      Tµi chÝnh    thêivÒ Bé    ®Ó nghiªn cøu    híng  dÉn    bæ sung.
  5. 5 Bi Ó u  m ø c  thu p h Ý, lÖ p h Ý (Ban  hµnh kÌm  theo Th«ng       tsè 03/2003/TT­ BTC      ngµy    10 th¸ng1    n¨m 2003 cña  TµichÝnh) Bé      PhÝ   A­  kiÓm   ®Þnh   toµn  thuËt ®èi    an  kü    víim¸y  mãc,  thiÕtbÞ,    vËt  tvµ  chÊt  yªu    c¸c  cã  cÇu  nghiªm ngÆt    toµn vÒ an  STT ThiÕt bÞ   §¬n  vÞ  Møc  thu tÝnh (TÝnh    trªn mÉu   kiÓm   ®Þnh)  Tªn C«ng  suÊt,dung    tÝch,träng    t¶i 1 2 3 4 5 1 Nåi h¬i:   ®/ c¸i ­Nhá    h¬n    0,5 T/h 300.000 ­Tõ    0,5T/h®Õn   T/h   1  nt 500.000 ­Trªn 1        T/h ®Õn   T/h 2  nt 1.000.000 ­Trªn 2        T/h ®Õn   T/h 4  nt 1.500.000 ­Trªn 4        T/h ®Õn   T/h 6  nt 1.800.000 ­Trªn 6        T/h ®Õn   T/h 10  nt 2.200.000 ­Trªn 10        T/h ®Õn   T/h 25  nt 4.000.000 ­Trªn 25        T/h ®Õn   T/h 75  nt 6.000.000 ­Trªn 75        T/h ®Õn   125 T/h nt 8.000.000 ­Trªn 125        T/h ®Õn  200 T/h nt 13.000.00 0 ­Trªn 200        T/h ®Õn   400  T/h nt 18.000.00 0 ­Trªn 400      T/h nt 22.000.00 0 2 B×nh chÞu    ­Nhá  ¸p   h¬n  1m3 ®/b×nh  150.000 lùc: ­Tõ    1m3  ®Õn  2m3 nt 300.000 ­Trªn 2m3      ®Õn  5m3 nt 400.000 ­Trªn 5m3      ®Õn   m3 10  nt 600.000 ­Trªn 10        m3 ®Õn   m325  nt 800.000 ­Trªn 25        m3 ®Õn   m350  nt 1.000.000 ­Trªn 50        m3 ®Õn   100 m3 nt 2.500.000 ­Trªn 100        m3 ®Õn  500 m3 nt 4.000.000 ­Trªn 500      m3 nt 6.000.000 3 Chaichøa    khÝ: ­ Chai tiªuchuÈn        (KiÓm ®Þnh  ®/chai 60.000 lÇn ®Çu)  ­ Chai chøa      khÝ ®èt hãa  láng  nt 12.000 (KiÓm  ®Þnh  ®Þnh  kú) ­ Chai chøa      khÝ, khÝ      ho¸ láng  nt 30.000
  6. 6 kh¸c(KiÓm    ®Þnh ®Þnh  kú) 4 HÖ   thèng  l¹nh: ­D íi     30.000  Kcal/h ®/HÖ   1.000.000 thèng ­  Tõ  30.000  Kcal/h ®Õn   nt 1.500.000 50.000  Kcal/h ­ Trªn 50.000  Kcal/h ®Õn   nt 2.000.000 100.000  Kcal/h ­ Trªn 100.000 Kcal/h ®Õn   nt 2.500.000 250.000  Kcal/h ­ Trªn 250.000 Kcal/h ®Õn   nt 3.000.000 1.000.000 Kcal/h   ­Trªn 1.000.000 Kcal/h       nt 4.000.000 5 HÖ  thèng  ®iÒu ­    HÖ thèng  20  cã  miÖng  n¹p  ®/hÖ  2.000.000 chÕ  trëxuèng   thèng  vµ    n¹p khÝ: ­   HÖ thèng  21  cã  miÖng  n¹p  nt 3.000.000 trëlªn   6 §êng  èng  dÉn  ­ §êng  kÝnh  b»ng  hoÆc   nhá  ®/mÐt 5.000 c¸clo¹   i h¬n  150mm (kh«ng    kÓ  ­§êng    kÝnh    trªn150  m m nt 10.000 dung  m«i) 7 Thang  cuèn kh«ng  n¨ng  kÓ  suÊt ®/c¸i 2.000.000 8 Thang  ­D íi tÇng     10  ®/c¸i 1.500.000 m¸y ­Tõ  tÇng      10  trëlªn nt 2.500.000 9 M¸y  trôc ­D íi tÊn     1  ®/c¸i 500.000 ­Tõ  tÊn    1  ®Õn   tÊn 3  nt 600.000 ­Trªn 3  ®Õn   tÊn     tÊn  5  nt 800.000 ­Trªn 5  ®Õn         tÊn  7,5 tÊn nt 1.000.000 ­Trªn 7,5 tÊn        ®Õn   tÊn 10  nt 1.500.000 ­Trªn 10  ®Õn   tÊn     tÊn  15  nt 1.700.000 ­Trªn 15  ®Õn   tÊn     tÊn  20  nt 2.000.000 ­Trªn 20  ®Õn   tÊn     tÊn  30  nt 2.500.000 ­Trªn 30  ®Õn   tÊn     tÊn  50  nt 2.700.000 ­Trªn 50  ®Õn   tÊn     tÊn  75  nt 3.000.000 ­Trªn 75  ®Õn       tÊn  100 tÊn nt 3.500.000 ­Trªn 100      tÊn nt 4.000.000 10 Têin©ng    ngêi  Kh«ng  n¨ng  kÓ  suÊt ®/c¸i 1.200.000 11 C¸p  treo Tõ  ®Çu   ga  ®Õn   cuèi ga  ®/mÐt 10.000 B­    LÖ phÝ cÊp giÊy  chøng nhËn  b¶o ®¶m   toµn  thuËt ®èi    an  kü    víi m¸y mãc,  thiÕtbÞ,    vËt   c¸c  tvµ  chÊt  yªu  cã  cÇu nghiªm ngÆt    vÒ an  toµn:  40.000 ®/giÊy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản