Thông tư 03-LĐ-TT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
38
lượt xem
8
download

Thông tư 03-LĐ-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03-LĐ-TT về hướng dẫn áp dụng các chương trình đào tạo công nhân cơ khí (tiện, nguội, phay, bào, gò, hàn, rèn, đúc, mộc mẫu, điện xí nghiệp) tại các trường, lớp đào tạo công nhân theo yêu cầu bậc 2/7 do Bộ Lao động ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03-LĐ-TT

 1. B LAO Đ NG VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03-LĐ-TT Hà N i, ngày 19 tháng 03 năm 1963 THÔNG TƯ HƯ NG D N ÁP D NG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O CÔNG NHÂN CƠ KHÍ (TI N, NGU I, PHAY, BÀO, GÒ, HÀN, RÈN, ĐÚC, M C M U, ĐI N XÍ NGHI P) T I CÁC TRƯ NG, L P ĐÀO T O CÔNG NHÂN THEO YÊU C U B C 2/7 B TRƯ NG B LAO Đ NG Kính g i: - Các B Công nghi p n ng, Công nghi p nh , Giao thông v n t i, Ki n trúc, Nông trư ng, Nông nghi p, Th y l i, Văn hóa, Y t , Giáo d c, Qu c phòng, Ban Liên hi p h p tác xã th công nghi p trung ương; - Các T ng c c Lâm nghi p, Th y s n, Đi n l c, Đ a ch t, Bưu đi n truy n thanh, Lương th c, V t tư, Khai hoang Đư ng s t; - Các y ban hành chính khu, thành, t nh - Các S , Ty, Phòng Lao đ ng. Căn c Quy t đ nh s 340-CN ngày 13-2-1963 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao cho B Lao đ ng trách nhi m ban hành, qu n lý và hư ng d n vi c th c hi n các trương trình tài li u đào t o công nhân k thu t. B Lao đ ng đã ra Quy t đ nh s 31 ngày 15-3-1963 ban hành chương trình cơ khí áp d ng th ng nh t cho các trư ng và l p đào t o công nhân cơ khí theo yêu c u b c 2/7. Đ vi c thi hành đư c th ng nh t và th c hi n đ y đ nh ng v n đ cơ b n trong chương trình, B Lao đ ng ra thông tư này nói rõ thêm m t s đi m đã ghi trong chương trình, mà H i đ ng th m duy t chương trình đào t o công nhân ký thu t liên B đã thông qua, giúp các B , các ngành, các đ a phương hư ng d n các trư ng, l p th hi n. I. M C TIÊU ĐÀO T O. V đào t o công nhân m i ph i căn c vào đư ng l i công tác giáo d c c a Đ ng mà Ngh quy t Đ i h i Đ ng l n th III đ ra là "… b i dư ng th h tr thành nh ng ngư i lao đ ng làm ch nư c nhà, có giác ng xã h i ch nghĩa, có văn hóa, k thu t, có s c
 2. kh e… nguyên lý "Giáo d c k t h p v i lao đ ng s n xu t" và phương châm "Lý lu n g n li n v i th c t , h c đi đôi v i hành, giáo d c nhà trư ng k t h p v i giáo d c xã h i"; đ ng th i ph i thích h p v i tình hình mi n B c hi n nay. Tình hình đó là: - S n xu t c a các xí nghi p cơ khí ph n l n mang tính ch t s n xu t t ng lo t nh , nhi m v s n xu t thư ng thay đ i, nhi u nơi chưa n đ nh, m c chuyên môn hóa còn ít. Tình hình đó đòi h i công nhân ph i có trình đ tương đ i toàn di n c a m t ngh . Ví d : Th ti n ph i bi t ti n trơn, ti n côn, ti n răng vv... ch không ph i ch bi t m t vài vi c chuyên môn hóa như chuyên ti n vít ti n pit-tông vv… - Trình đ văn hóa c a các h c sinh lúc tuy n vào l p 4 (quy đ nh c a Thông tư 60-TTg) kh năng ti p thu có h n: - Vi c th c t p s n xu t c a h c sinh ph n l n ti n hành theo l i kèm c p trong s n xu t, máy móc thi t b đ th c t p thi u. - Giáo viên h u h t kiêm ch c, giáo viên chuyên nghi p còn r t ít. Tình hình đó không cho phép đào t o công nhân cơ khí có b c cao hơn b c 2/7 đư c. Nhưng n u đào t o th p hơn b c 2/7, s không đáp ng đư c yêu c u s n xu t. Căn c vào đư ng l i, phương châm trên, thích h p v i hoàn c nh c a ta hi n nay, m c tiêu yêu c u đào t o ngư i công nhân cơ khí t t ngh p ph i có trình đ sau đây: 1. Chính tr : Có trình đ giác ng xã h i ch nghĩa, giác ng giai c p bi u hi n s tin tư ng và ch p hành t t đư ng l i chính sách c a Đ ng và Nhà nư c, tinh th n làm ch t p th , tinh th n ph c v và thái đ lao đ ng t t, có tinh th n yêu ngh , có ý th c t ch c và k lu t t t, có tinh th n ch u đ ng gian kh , kh c ph c khó khăn hoàn thành nhi m v . Trong th i gian h c t p các trư ng, l p, h c sinh ph i h c theo m t chương trình chính tr th ng nh t do T ng Công đoàn biên so n g m có hai ph n: M t v n đ chính tr cơ b n và m t s chính sách v lao đ ng. Ngoài ra, thông qua lao đ ng s n xu t và sinh ho t chính tr trong các trư ng l p h c sinh bư c đ u tu dư ng tư tư ng, đ o đ c và ph m ch t c a ngư i công nhân, rèn luy n ý th c t ch c, k lu t tinh th n ph c v và quan đi m lao đ ng. 2. Th c hành. Sau khi đã tinh thông công vi c c a b c 1/7, h s sinh ph i đ c l p hoàn thành các công vi c ch y u c a ngh mình đang h c theo tiêu chu n b c 2/7, đ t năng su t trung bình c a công nhân xí nghi p không ph i ch bi t m t vài vi c có tính ch t chuyên môn hóa mà ph i bi t tương đ i toàn di n, Ví d : Th phay ph i bi t phay m t ph ng, phay c t,
 3. phay bánh xe răng, bi t s d ng thành th o đ u chia đ làm các công vi c phay thông thư ng khác ch không ph i ch chuyên m t công vi c phay bánh xe răng. Đ i v i công nhân cơ khí ch t o, ph i đ t yêu c u chính xác c p 3 khi s n xu t t ng chi c, và chính xác c p 2a khi s n xu t hàng lo t. Trong th i gian h c t p t i trư ng, l p, h c sinh c n đư c qua các bư c th c t p cơ b n xư ng máy đ : a) S d ng thành th o và an toàn các máy móc, thi t b và d ng c đ ngh thư ng dùng. Bi t b o qu n và gi gìn các d ng c thi t b đó. H c sinh ph i t mình s a ch a l y các d ng c , đ ngh thư ng dùng (s a ch a đ c, búa, mài dao …) b) Bi t căn c vào b n v , ti n hành ch t o s n ph n đúng theo yêu c u k thu t và đ m b o th i gian đ nh m c. Đây là m t yêu c u quan tr ng đ i v i ngư i công nhân. Mu n đ t yêu c u này, ngư i công nhân ph i không ng ng nâng cao trình đ đ c b n v , ph i ra s c nghiên c u c i ti n thao tác, ph i bi t áp d ng các phương pháp tiên ti n đã h c và bi t cách t ch c nơi làm vi c h p lý nh t. c) Sơ b bi t v n d ng lý lu n đã h c trong vi c ch n và s d ng nguyên v t li u, b o đ m k thu t và ti t ki m. Ngoài ra, tùy đ c đi m c a m i ngh , h c sinh ph i đư c ti n hành th c t p rèn, ngu i m t th i gian nh t đ nh. Ví d : H c sinh ti n, phay, bào có th c t p ngu i t m t đ n hai tu n. H c sinh gò th c t p rèn, vv… S th i gian th c t p ngu i, rèn n m trong k ho ch th c t p chung toàn khóa. Các trư ng l p tùy theo đi u ki n c th , b trí cho h c sinh đư c luân phiên th c t p ngay trong kỳ h c đ u tiên. 3. Lý thuy t. Sau khi h c xong chương trình này, h c sinh đ t trình đ lý thuy t sơ c p k thu t là cơ s cho công vi c s n xu t c a ngh mình đang làm đ ng th i đ có hi u đư c công vi c s n xu t tương đ i ph c t p hơn b c trên, t o đi u ki n cho vi c phát huy sáng ki n c i ti n k thu t và có th ti p t c h c lên trình đ cao hơn. Nh ng yêu c u h c t p lý thuy t đã đư c xác đ nh trong t ng chương trình là căn c vào yêu c u chung. Vì v y trong khi s d ng các trư ng, l p không đư c t ý s a đ i mà ch có th căn c vào tính ch t s n xu t c a t ng ngành c th hóa nh ng v n đ chi ti t đ áp d ng cho thích h p. Nh t thi t ph i đ m b o nh ng v n đ cơ b n đã quy đ nh trong chương trình.
 4. Trong vi c c th hóa chương trình, không nên đi sâu vào tính toán thi t k và hư ng d n công ngh như cán b k thu t. Trong th i gian h c t p t i các trư ng, l p, h c sinh đư c h c các môn sau đây: 1. K thu t cơ s : v k thu t, v t li u, khái ni m v t ch c s n xu t và k thu t an toàn. 2. K thu t chuyên môn. Riêng đ i v i h c sinh ngh đi n xí nghi p, h c thêm môn đi n đ i cương. 4. Văn hóa.: Đ ti p thu đư c k thu t, ngay t h c kỳ 1, h c sinh đư c h c môn toán theo m t chương trình biên so n riêng thích h p v i công nhân cơ khí vào gi chính quy n. Ngoài ra hàng tu n t ch c cho h c sinh môn lý, hóa vào hai bu i t i, đ m b o khi ra trư ng h c sinh đ t trình đ tương đương l p 7 v Toán, Lý, Hóa. Vi c h c t p văn hóa vào hai bu i t i hàng tu n n m trong chương trình đào t o. Các trư ng, l p ph i t ch c vi c gi ng d y cho th t t t và qu n lý ch t ch . H c sinh ph i c g ng kh c ph c khó khăn đ h c t p t t. 5. S c kh e: Có m t th l c m nh kh e, d o dai, đ s c kh e đ làm vi c liên t c 8 gi theo ca kíp xí nghi p, công trư ng. Đ s c kh e đ s n sàng lao đ ng b o v T qu c. Trong th i gian t i trư ng, l p, h c sinh đư c hu n luy n quân s thư ng th c (b n súng, ném l u đ n, vv…) và h c t p các môn th d c đi n kinh cơ b n theo m t chương trình do y ban Th d c th thao hư ng d n. Khi ra trư ng, h c sinh ph i đ t tiêu chu n rèn luy n thân th c p I ph thông. II. TH I GIAN ĐÀO T O, T L PHÂN PH I TH I GIAN GI A CÁC MÔN H C Căn c vào phương châm đào t o "nhanh, nhi u, t t và ti t ki m", chương trình biên so n l n này phân ra hai lo i th i gian đào t o: Mư i tám tháng đ i v i các ngh : ti n, ngu i, phay, m c m u, đi n xí nghi p, gò. Vì kh i lư ng lý thuy t ph i h c có nhi u hơn, tính ch t k thu t tương đ i ph c t p hơn. Trong th i gian th c t p s n xu t các ngh ti n phay, vì ít máy nên h c sinh thư ng đư c đ ng xem công nhân thao tác hơn là đư c tr c ti p làm vi c trên máy. Mư i sáu tháng đ i v i các ngh : đúc, rèn, bào, hàn. Vì kh i lư ng lý thuy t c a nh ng ngh này đ i v i công nhân sơ c p không yêu c u nhi u l m. Vi c h c ngh l i ít ph
 5. thu c vào máy móc, (tr h c sinh bào); công vi c xí ngi p thư ng có nhi u nên trong th i gian th c t p h c sinh đư c tr c ti p làm vi c theo ngh mình nhi u hơn các ngh khác. Vi c phân lo i th i gian đào t o các lo i ngh trên đây là căn c vào yêu c u s n xu t; k thu t và tình hình trư ng s c a ta hi n nay. Vi c phân lo i này ch có tính ch t t m th i trong m t th i gian nh t đ nh. Các trư ng l p c n gi i thích cho h c sinh th y rõ tránh th c m c, suy t , gi a các ngành ngh , nh hu ng đ n h c t p. B N PHÂN PH I TH I GIAN ĐÀO T O ÁP D NG CHO CÁC NGH : TI N, NGU I, PHAY, ĐI N XÍ NGI P, GÒ, M C M U. Th i gian 18 tháng: 540 ngày Tr các ngày ngh theo ch đ Ch nh t 78 ngày L 8 ngày T t 3 ngày Hè 10 ngày 99 ngày S gi h c là (540 – 99) × 8 = 3.528 gi Phân ph i như sau: T L % SO N I DUNG M C S GI V I T NG H C S GI H C 1 Chính tr 152 4,30% 2 K thu t cơ s - T ch c s n xu t và k thu t an toàn 24 - V k thu t 80 - V t li u cơ
 6. khí 65 169 4,79% 3 132 3,70% K thu t 4 chuyên môn 150 4,30% 5 50 1,43% Toán Th d c và th thao qu c phòng 18,52% C ng: 653 6 75,40% 7 Th c t p s n 3,51% xu t 2,660 Ôn t p, ki m 124 8 tra, thi t t nghi p. Sinh ho t, khai gi ng, b gi ng 2,57% và d phòng đ t xu t 91 100% T ng c ng: 3.528 B NG PHÂN PH I TH I GIAN ĐÀO T O ÁP D NG CHO CÁC NGH : RÈN ĐÚC, HÀN, BÀO. Th i gian 16 tháng: 480 ngày
 7. Tr các ngày ngh theo ch đ Ch nh t 70 ngày L 8 ngày T t 3 ngày Hè 10 ngày 91 ngày Th i gian còn h c là (480-91) ×8 = 3.112 gi Phân ph như sau: T L % SO N I DUNG M C S GI V I T NG H C S GI H C 1 Chính tr 152 4,88% 2 K thu t cơ s : - T ch c s n xu t và k thu t an toàn 24g - V k thu t 80 - V t li u cơ khí 65 169 5,43% 3 91 2,92% 4 K thu t 150 4,87% chuyên môn 5 50 1,62% Toán k thu t Th d c và th thao qu c 19,72% phòng C ng: 642
 8. 6 73,38% 7 Th c t p s n 2.255 3,98% xu t 124 Ôn t p, ki m 8 tra, thi t t 2,92% nghi p. 91 Sinh ho t, khai gi ng, b gi ng và d phòng đ t xu t 100% T ng c ng: 3.112 Riêng h c sinh ngh đi n xí nghi p, môn k thu t cơ s như sau: 1. V k thu t 27 gi 2. V t li u đi n 25 gi 3. Đi n đ i cương 100 gi Đ i v i h c sinh ngh đi n xí nghi p: yêu c u v i môn v k thu t ch gi i h n trong ph m vi đ c b n v chi ti t và bi t v phác chi ti t máy đơn gi n. V sơ đ m ch đi n, s h c k trong ph n k thu t chuyên môn. B N QUY Đ NH TH I GIAN CHI TI T CHO T NG NGH Đi n N I M c M c Ti n Ngu i Phay Gò xí Hàn Rèn Đúc Bào DUNG m u nghi p Trong 152g 152g 152g 152g 152g 152g 152g 152g 152g 152g gi chính quy n
 9. 1 Chính tr 2 K thu t cơ s : -T 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 ch c s n xu t và k thu t an toàn -V 80 80 80 80 80 27 80 80 80 80 k thu t -V t 65 65 65 65 65 25 65 65 65 65 li u h c - Đi n _ _ _ _ _ 100 _ _ _ _ đ i cương 3 K 119 120 132 116 120 129 87 91 85 88 thu t chuyên môn 4 Toán 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 5 Th 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 d c và th thao qu c phòng C ng: 640 641 653 637 641 657 608 612 606 609 6 Th c 2.673 2.672 2.660 2.676 2.672 2.656 2.289 2.285 2.291 2.288 t ps n xu t 7 Ôn, 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 ki m
 10. tra h c kỳ, thi t t nghi p 8 Sinh 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 ho t, khai gi ng b gi ng, d phòng v.v T ng 3.528 3.528 3.528 3.528 3.528 3.528 3.112 3.112 3.112 3.112 c ng: Ngoài gi chính quy n 9 Văn 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 hóa 10 Th 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 d c và th thao qu c phòng 11 Sinh 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 ho t chính tr 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 III. NH NG V N Đ C N CHÚ Ý TRONG KHI ÁP D NG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O CÔNG NHÂN CƠ KHÍ. 1. T ng s 150 gi toán quy đ nh trong chương trình là nh m nâng cao trình đ Toán cho h c sinh t l p 4 (lúc tuy n vào) lên trình đ toán l p 7 đ đ m b o ti p thu đư c k
 11. thu t. Trư ng h p h c sinh lúc tuy n vào có trình đ văn hóa cao hơn l p 4, n u có s gi h c toán không s d ng h t, các trư ng l p có th cho h c sinh h c ti p môn lý, hóa. 2. Môn th d c th thao quy đ nh chung 150 gi . Các trư ng l p đư c s d ng, 50 gi trong gi chính quy n đ lên l p v lý thuy t th d c đi n kinh và th thao qu c phòng vv… 100 gi còn l i s s d ng ngoài gi chính quy n đ luy n t p (vào bu i chi u ho c ngoài gi th c t p theo ca kíp. Vi c nâng cao th l c, nâng cao s c kh e cho h c sinh đ s n xu t t t, h c t p t t là m t yêu c u quan tr ng. Vì v y vi c rèn luy n thân th h c sinh không nên bó h p trong ph m vi gi gi c đã quy đ nh. C n ph i gây thành phong trào thư ng xuyên trong các trư ng l p đào t o công nhân k thu t. Các trư ng l p c n ph i ph i h p ch t ch v i Đoàn thanh niên lao đ ng Nhà tru ng đ thúc đ y phong trào th d c th thao. N i dung chương trình th d c th thao các trư ng l p s liên h v i cơ quan Th d c th thao các c p đ yêu c u giúp đ . 3. Th i gian đào t o quy đ nh làm hai lo i 16 tháng và 18 tháng, nhưng ch m nh t đ n tháng th 12 đ i v i ngh : ti n, ngu i, phay, m c m u, gò, đi n xí nghi p và tháng th 10 đ i v i ngh hàn, rèn, đúc, bào ph i thanh toán xong chương trình h c t p lý thuy t và th c t p cơ b n. Các môn k thu t cơ s và ph i thanh toán xong trong h c kỳ đ u. Trong trư ng h p đ c bi t, đ đáp ng yêu c u c p thi t c a s n xu t, các B ch qu n, các đ a phương c n công nhân có th cho h c sinh ra trư ng s m hơn 16 tháng ho c 18 tháng, nhưng ph i đ m b o h c xong chương trình lý thuy t và th c hành cơ b n thi hành đúng các ch đ như Thông tư s 60/TTg ngày 01-6-1962 c a Th tư ng Chính ph đã quy đ nh. 4. M i khóa h c chia làm ba h c kỳ, m i h c kỳ 6 tháng. Riêng h c kỳ 3 c a các ngh bào, hàn, rèn, đúc có 4 tháng. Thì gi h c t p đã đư c phân ph i trong k ho ch gi ng d y c a t ng ngh . Các B , các ngành, các đ a phương, trư ng, l p, tùy hoàn c nh c th mà chi ti t hóa k ho ch gi ng d y ra t ng tháng và t ng tu n cho thích h p. 5. L y vi c giáo d c chính tr tư tư ng làm g c, đó là nguyên t c căn b n c a Nhà trư ng xã h i ch nghĩa. Vì v y công tác giáo d c chính tr tư tư ng không ch h n ch trong ph m vi 152 gi h c lý thuy t, mà ph i ti n hành thư ng xuyên su t quá trình h c t p c a h c sinh. Ph i k t h p quá trình h c t p lý lu n cơ b n, h c t p th i s chính sách v i vi c duy trì n n p sinh ho t tư tư ng trong t , trong l p nh m đ u tranh ch ng nh ng bi u hi n l ch l c v tư tư ng. Ph i s d ng hình th c thi đua, ho t đ ng văn hóa và th d c th thao vv… gây thành m t n p s ng lành m nh và phong cách xã h i ch nghĩa trong nhà trư ng. Toàn b công tác giáo d c chính tr và tư tư ng cho h c sinh ph i t n d ng hi u l c giáo d c c a Đoàn Thanh niên và Công đoàn, xí nghi p. 6. Đ đ m b o ch t lư ng đào t o c n thi t theo yêu c u đã đ ra, trong khi áp d ng chương trình này, các B , các Ngành, các đ a phương và các trư ng l p, c n:
 12. a) Dành m t s thi t b th c t p cho h c sinh th c t p đ cho h c sinh th c các thao tác cơ b n theo trình t t th p đ n cao, t d đ n khó, t đơn gi n đ n ph c t p. Vi c th c t p c a h c sinh ph i chú ý k t h p gi a n i dung h c th c hành v i công vi c s n xu t đ s n xu t ra nh ng s n ph m có giá tr ; s k t h p đó ph i làm theo quy đ nh c a nhi m v gi ng d y và h c t p theo chương trình đã đ ra. Ph i coi vi c h c t p là m c đích, là ho t đ ng ch y u c a các trư ng l p, s n xu t ch là phương ti n đ đ t yêu c u m c đích h c t p. Tránh tình tr ng s d ng thì gi h c t p c a h c sinh vào nh ng công vi c lao đ ng linh tinh không ph c v thi t th c cho vi c b i dư ng k năng k x o. b) Trong th i gian đ u c g ng b trí hư ng d n th c hành t p trung có giáo viên chuyên trách, đ th ng nh t các thao tác m u, th ng nh t phương pháp làm vi c và b o đ m an toàn lao đ ng, sau đó l i cho h c sinh đi th c t p kèm theo v i công nhân. Trong các giai đo n th c hành, c n đ nh kỳ đ i máy đ i vi c, đ h c sinh đư c làm vi c trên nhi u máy khác nhau ho c nhi u công vi c khác nhau c a ngh h c đ khi ra trư ng kh i b ng khi g p công vi c m i ho c máy m i. c) K t h p v i th c t p và phát huy tinh th n t l c cánh sinh, t ch c cho giáo viên và h c sinh t ch l y giáo c tr c quan, d ng c và thi t b th c t p dùng trong gi ng d y và h c t p. d) Chú ý giao b n v và có yêu c u đ nh m c th i gian k thu t t th p đ n cao khi giao nhi m v th c t p s n xu t cho h c sinh. L y vi c ki m tra k thu t (QTK) và căn c vào vi c b o đ m th i gian đ nh m c đ đánh giá ch t lư ng bài t p c a h c sinh và ghi vào s bài t p đ theo dõi. e) Trong quá trình gi ng d y c n tăng cư ng vi c giáo c tr c quan, gi ng d y t i xư ng, gi ng d y lý thuy t đi đôi v i thao tác m u, thí nghi m và ki n t p (h c t p qua tham quan) đ làm cho h c sinh n m v ng ki n th c. g) C n chú ý ch n nh ng các b k thu t, k sư, công nhân lành ngh v a có trình đ lý thuy t gi i, v a có trình đ th c t khá, có tư cách đ o đ c t t đ gi ng d y. Đ i v i các môn lý thuy t chuyên môn, c g ng ch n nh ng giáo viên v a gi ng d y lý thuy t v a hư ng d n th c hành xư ng. Đ i v i môn chính tr : c n m i nh ng giáo viên đã h c qua chương trình sơ c p các Trư ng Đ ng trư ng các đoàn th c a ngành trung ương hay t nh m ho c các l p t i ch c. h) Trong khi ch đ i có m t chương trình th c t p cơ b n và tài li u gi ng d y cho công nhân cơ khí, các B , các Ngành căn c vào m c tiêu yêu c u đào t o đã đ ra t ch c biên so n đ gi ng d y. N i dung biên so n ph i b o đ m t l th i gian gi a các môn h c và th i gian c th c a t ng bài m c. N i dung biên so n ph i căn c vào yêu c u chung c a t ng chương trình và yêu c u riêng c a t ng chương trong m i chương trình. Chú ý tham kh o nh ng kinh
 13. nghi m phương pháp s n xu t tiên ti n c a các nư c b n nh t là Liên Xô; Trung Qu c, nh ng kinh nghi m sáng ki n h p lý hóa s n xu t c i ti n k thu t n y n trong các phong trào thi đua đã đư c phân tích xác minh mà v n d ng vào n i dung gi ng d y. Đ i v i chương trình toán, lý, hóa cho công nhân, các B , các Ngành d a vào chương trình b túc văn hóa do B Giáo d c xu t b n, quy n toán dành cho công nhân cơ khí (Nhà xu t b n B Công nghi p n ng và chương trình văn hóa chuyên ngành c a B Công nghi p n ng biên so n l i cho thích h p đ gi ng d y cho h c sinh. IV. PH M VI ÁP D NG 1. Chương trình này áp d ng th ng nh t cho t t c c trư ng và l p đào t o công nhân k thu t theo yêu c u b c 2/7; a) Các B các ngành c n đào t o lo i công nhân cơ khí có trình đ cao hơn ho c th p hơn b c 2/7 s căn c vào chương trình này mà thêm ho c b t n i dung cho thích h p. b) Đ i v i lo i công nhân chuyên môn hóa (ch bi t làm m t vài vi c trong m t dây chuy n s n xu t nh t đ nh như th ti n pít- tông, th ti n bu lông trên máy Rơ-vôn-ve th chuyên phay răng vv…) hi n nay chưa biên so n đư c chương trình th ng nh t cho t ng lo i riêng, các B các ngành có đào t o lo i công nhân nói trên s căn c vào chương trình này mà ch n n i dung gi ng d y thích h p, nhưng ph i b o đ m tính h th ng và hoàn ch nh c a ki n th c. Ví d : Th chuyên ti n pit-tông, séc măng có th không c n h c chương trình ti n răng, nhưng các công vi c ti n khác đ u ph i h c và làm đư c. Vi c đào t o lo i công nhân này ch áp d ng trong trư ng h p xí nghi p t đào t o đ b sung vào m t dây chuy n s n xu t nào đó c a xí nghi p mà thôi. Còn vi c đào t o đ b sung cho xí nghi p khác, cho k ho ch d tr đ u ph i b o đ m h c đ y đ theo chương trình này. c) Đ i v i công nhân ngu i s a ch a, yêu c u c n trư c h t ph i thông th o các công v c c a th ngu i, ch t o, sau đó m i đi sâu vào s a ch a. N i dung chương trình ngu i biên so n l n này nh m đào t o l i công nhân ngu i v a bi t ch t o v a bi t s a ch a máy công c . Các B , các ngành c n đào t o các lo i công nhân khác: ngu i l p ráp, s a ch a cơ gi i ki n trúc, s a ch a máy móc khai thác vv… các B s căn c vào chương trình này mà s a đ i n i dung cho thích h p. 2. Đ đ m b o th c hi n th ng nh t chương trình, các B , các Ngành các đ a phương, các trư ng l p không đư c t ý s a đ i. N u xét th y c n ph i s a đ i ho c c i ti n m t s đi m trong chương trình có nh hư ng đ n m c tiêu yêu c u đào t o, các B , các ngành ph i trao đ i th ng nh t v B Lao đ ng trư c khi thi hành và ch có H i đ ng th m duy t chương trình thành l p theo Quy t đ nh s 368-TTg ngày 13-9-1961 c a Th tư ng Chính ph m i có quy n s a đ i toàn b n i dung chương trình này. 3. Do yêu c u c a cu c cách m ng k thu t, vi c th ng nh t chương trình đào t o công nhân là m t bư c c i cách l n v n i dung gi ng d y c a các trư ng, l p đào t o công nhân. Quá trình áp d ng th ng nh t chương trình s g p nhi u khó khăn vì nó đòi h i các
 14. trư ng l p, giáo viên ph i s a đ i l i n i dung và k ho ch gi ng d y. Vì v y các B , các ngành, các đ a phương chú ý lãnh đ o và ch đ o ch t ch vi c áp d ng chương trình này; c n làm cho các trư ng l p, giáo viên có nh n th c đúng đ n v t m quan tr ng c a vi c th ng nh t chương trình; đ phòng tư tư ng ng i khó, b o th , sùng bái v i n i dung chương trình cũ, nhưng lý lu n và thao tác l i th i không phù h p v i yêu c u s n xu t và k thu t hi n nay. Vi c ch đ o áp d ng c n có k ho ch hư ng d n c th . Đ i v i nh ng l p s p t t nghi p thì v n áp d ng theo chương trình cũ. Đ i v i nh ng l p đã h c xong ho c s p xong ph n lý thuy t còn ti p t c h c th c hành trong s n xu t c n nghiên c u b sung thêm nh ng n i dung c a chương trình m i mà chương trình cũ chưa h c ho c h c ít. Đ i v i nh ng l p đang h c, nguyên t c là ph i áp d ng theo chương trình này, nhưng đ i v i nh ng v n đ đã h c qua thì ch b sung thêm mà không đ t v n đ h c l i. Đ i v i nh ng l p đào t o công nhân cơ khí khai gi ng t sau ngày chương trình đư c ban hành, nh t thi t ph i áp d ng th ng nh t theo chương trình này. 4. Nhi m v ch đ o và theo dõi áp d ng chương trình trong các xí nghi p, công trư ng và các trư ng l p là do các B , các ngành ch qu n ch u trách nhi m chính. Vì v y đ ngh các B , các T ng c c c n có k ho ch b sung và tkăng cư ng l c lư ng cán b chuyên trách v công tác đào t o đ có th đ kh năng giúp các trư ng, l p áp d ng chương trình đư c đ y đ và đ m b o ch t lư ng đào t o. các đ a phương, y ban hành chính khu, thành ph , t nh c n tăng cư ng công tác c a các S . Ty, Phòng trong vi c ki m tra theo dõi hư ng d n vi c áp d ng chương trình trong các trư ng, l p đào t o công nhân c a các B , các ngành và c a đ a phương. Trên đây là m t s v n đ c th nh m đ đ m b o th ng nh t vi c áp d ng chương trình đào t o công nhân cơ khí. Trong quá trình áp d ng, đ ngh các B , các ngành, các đ a phương và các trư ng, l p ph n ánh nh ng khó khăn, m c m u và nh ng ý ki n c n b sung v i B Lao đ ng đ ngiên c u gi i quy t k p th i. KT. B TRƯ NG B LAO Đ NG TH TRƯ NG Bùi Quỳ
Đồng bộ tài khoản