Thông tư 04/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
110
lượt xem
20
download

Thông tư 04/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư, sửa đổi, bổ sung một số điểm về hồ sơ thẩm định dự án, Báo cáo đầu tư và Tổng mức đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t cña bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t Sè 04/2003/TT-BKH ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003 Híng dÉn vÒ thÈm tra, thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t; söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÓm vÒ Hå s¬ thÈm ®Þnh dù ¸n, B¸o c¸o ®Çu t vµ Tæng møc ®Çu t - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 07/2003/N§-CP ngµy 30 th¸ng 1 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ (gäi t¾t lµ N§07/CP) vÒ viÖc söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 8 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng (gäi t¾t lµ N§52/CP) vµ NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§-CP ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 52/CP (gäi t¾t lµ N§12/CP); - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 61/CP ngµy 06 th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t; Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ban hµnh Th«ng t híng dÉn vÒ thÈm tra, thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t; söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÓm vÒ Hå s¬ thÈm ®Þnh dù ¸n, B¸o c¸o ®Çu t vµ Tæng møc ®Çu t nh sau: I. Quy ®Þnh chung vÒ ®èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông 1. VÒ ®èi tîng ¸p dông: Th«ng t nµy híng dÉn c«ng t¸c thÈm tra, thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t theo quy ®Þnh cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo c¸c N§ 52/CP, N§ 12/CP vµ N§ 07/CP cña ChÝnh phñ, cô thÓ lµ: - C¸c dù ¸n ®Çu t nhãm A cÇn ph¶i lËp B¸o c¸o Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi (NCTKT) theo quy ®Þnh ph¶i ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, th«ng qua B¸o c¸o NCTKT vµ cho phÐp ®Çu t. - C¸c dù ¸n nhãm A thuéc diÖn kh«ng cÇn lËp B¸o c¸o NCTKT, ®îc phÐp lËp ngay B¸o c¸o Nghiªn cøu kh¶ thi (NCKT) ph¶i thùc hiÖn thÈm tra tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ ®Ó xin phÐp ®Çu t. - C¸c dù ¸n nhãm A sau khi ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp ®Çu t vµ c¸c dù ¸n nhãm B, C ph¶i thùc hiÖn thÈm ®Þnh tríc khi quyÕt ®Þnh ®Çu t. 2. VÒ ph¹m vi ¸p dông: 2.1. C¸c dù ¸n quan träng quèc gia ®îc Quèc héi quyÕt ®Þnh chñ tr¬ng ®Çu t do Héi ®ång ThÈm ®Þnh nhµ níc vÒ c¸c dù ¸n ®Çu t tæ chøc thÈm ®Þnh tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®Çu t thùc hiÖn theo quy ®Þnh riªng cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 2.2. C¸c dù ¸n ®Çu t cña c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam t¹i níc ngoµi, dù ¸n cã yªu cÇu c¬ mËt thuéc an ninh, quèc phßng, dù ¸n mua së h÷u b¶n quyÒn ®îc ®îc tæ chøc thÈm ®Þnh theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ trªn c¬ së ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ cña c¬ quan tr×nh dù ¸n.
 2. 2 2.3. C¸c dù ¸n ®Çu t nhãm A cã sö dông vèn ODA ®îc tæ chøc thÈm ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 3 - §iÒu 18 cña NghÞ ®Þnh sè 17/2001/N§- CP ngµy 04 th¸ng 5 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ Qu¶n lý vµ sö dông nguån Hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (díi ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh 17/CP) vµ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 2.4. C¸c dù ¸n ®Çu t trong níc theo ph¬ng thøc Hîp ®ång X©y dùng - Kinh doanh - ChuyÓn giao (B.O.T) thùc hiÖn thÈm ®Þnh theo Quy chÕ ®Çu t theo h×nh thøc BOT trong níc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 77/CP ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ. II. Th«ng qua B¸o c¸o NCTKT, cho phÐp ®Çu t 1. C¸c dù ¸n cÇn lËp vµ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ th«ng qua B¸o c¸o NCTKT vµ cho phÐp ®Çu t: a) C¸c dù ¸n cÇn ph¶i lËp B¸o c¸o NCTKT theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 4, §iÒu 1 NghÞ ®Þnh 07/CP, gåm: - C¸c dù ¸n nhãm A cha cã trong quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, quy ho¹ch x©y dùng ®îc duyÖt; hoÆc cha cã v¨n b¶n quyÕt ®Þnh chñ tr¬ng ®Çu t cña cÊp cã thÈm quyÒn; - §èi víi dù ¸n nhãm B khi cÇn thiÕt lËp B¸o c¸o NCTKT th× ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t quyÕt ®Þnh viÖc lËp B¸o c¸o NCTKT. b) C¸c dù ¸n nhãm A sau ®©y kh«ng ph¶i lËp B¸o c¸o NCTKT, ®îc phÐp lËp ngay B¸o c¸o NCKT: C¸c dù ¸n ®· cã 1 trong 3 lo¹i quy ho¹ch ®îc duyÖt (quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, quy ho¹ch x©y dùng) vµ cã ý kiÕn ®ång ý cña c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt c¸c quy ho¹ch cßn l¹i. 2. Thñ tôc th«ng qua b¸o c¸o NCTKT: - C¸c dù ¸n nhãm A cÇn lËp B¸o c¸o NCTKT theo quy ®Þnh ph¶i tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, th«ng qua vµ cho phÐp ®Çu t. - Chñ ®Çu t dù ¸n nhãm A hoÆc ngêi cã thÈm quyÒn (®èi víi dù ¸n cha cã ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh chñ ®Çu t) cã tr¸ch nhiÖm lËp vµ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ hå s¬ B¸o c¸o NCTKT, ®ång göi Bé qu¶n lý ngµnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh, Bé X©y dùng (®èi víi dù ¸n ®Çu t cã x©y dùng), UBND cÊp tØnh n¬i thùc hiÖn dù ¸n ®Ó cã ý kiÕn b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn dù ¸n thuéc chøc n¨ng, nhiÖm vô qu¶n lý nhµ níc cña m×nh. - C¸c dù ¸n nhãm B cÇn lËp B¸o c¸o NCTKT th× ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t xem xÐt, th«ng qua B¸o c¸o NCTKT, cho phÐp lËp B¸o c¸o NCKT. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm lËp vµ tr×nh ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t hå s¬ B¸o c¸o NCTKT ®Ó xem xÐt, th«ng qua. 3. Hå s¬ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ th«ng qua B¸o c¸o NCTKT vµ cho phÐp ®Çu t:
 3. 3 Hå s¬ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ th«ng qua B¸o c¸o NCTKT vµ cho phÐp ®Çu t gåm: - Tê tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ cña Chñ ®Çu t hoÆc cña ngêi cã thÈm quyÒn (®èi víi dù ¸n cha cã ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh Chñ ®Çu t) ®Ò nghÞ th«ng qua B¸o c¸o NCTKT vµ cho phÐp ®Çu t kÌm theo B¸o c¸o NCTKT cña dù ¸n; Néi dung B¸o c¸o NCTKT cña dù ¸n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 23 cña NghÞ ®Þnh 52/CP ®îc cô thÓ ho¸ phï hîp víi ngµnh kinh tÕ - kü thuËt. - C¸c v¨n b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý x¸c nhËn t c¸ch ph¸p nh©n cña Chñ ®Çu t; - Ph¬ng ¸n dù kiÕn huy ®éng vèn cña dù ¸n; nÕu chñ ®Çu t lµ c¸c doanh nghiÖp cÇn cã B¸o c¸o s¬ bé vÒ n¨ng lùc tµi chÝnh cña chñ ®Çu t. - C¸c v¨n b¶n ph¸p lý liªn quan ®Õn ®Þa ®iÓm vµ sö dông ®Êt ®ai cña dù ¸n vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý kh¸c. 4. Thêi h¹n xem xÐt hå s¬ cña c¸c c¬ quan nhµ níc vµ th«ng qua B¸o c¸o NCTKT: - Trong thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc, Bé qu¶n lý ngµnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n vÒ dù ¸n göi Thñ tíng ChÝnh phñ ®Ó cã c¬ së xem xÐt quyÕt ®Þnh th«ng qua B¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, cho phÐp ®Çu t. - Thêi h¹n Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt quyÕt ®Þnh viÖc th«ng qua B¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ cho phÐp ®Çu t quy ®Þnh t¹i Quy chÕ lµm viÖc cña ChÝnh phñ ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 23/2003/N§-CP ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ. III. ThÈm tra, thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t 1. ThÈm tra dù ¸n tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xin phÐp ®Çu t: 1.1. C¸c dù ¸n ®Çu t nhãm A ®îc phÐp lËp ngay B¸o c¸o NCKT, kh«ng cÇn lËp b¸o c¸o NCTKT ph¶i ®îc thÈm tra ®Ó tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp ®Çu t tríc khi thÈm ®Þnh vµ quyÕt ®Þnh ®Çu t. C¸c dù ¸n kh«ng ph¶i thÈm tra ®Ó xin phÐp ®Çu t: - C¸c dù ¸n nhãm B vµ C; - C¸c dù ¸n nhãm A ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ th«ng qua B¸o c¸o NCTKT vµ cho phÐp ®Çu t. 1.2. ViÖc tæ chøc thÈm tra c¸c dù ¸n nhãm A do c¬ quan qu¶n lý nhµ n- íc thùc hiÖn, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, cho phÐp ®Çu t quy ®Þnh nh sau: - §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc: Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan qu¶n lý tµi chÝnh cña Trung ¬ng §¶ng, c¬ quan Trung ¬ng cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi ®îc x¸c ®Þnh trong LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc (sau ®©y gäi t¾t lµ Bé trëng), Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n cÊp tØnh cã dù ¸n ®Çu t nhãm A tæ chøc thÈm tra vµ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xin phÐp ®Çu t.
 4. 4 - §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc, vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh, vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp vµ c¸c nguån vèn kh¸c: Bé qu¶n lý ngµnh, Uû ban Nh©n d©n tØnh tæ chøc thÈm tra dù ¸n cña doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý cña m×nh vµ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xin phÐp ®Çu t. - C¸c dù ¸n kinh doanh c¬ së h¹ tÇng Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt, Khu c«ng nghÖ cao theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 36/CP ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt, Khu c«ng nghÖ cao do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tæ chøc thÈm tra tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp thµnh lËp vµ cho phÐp ®Çu t. - §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t sö dông vèn cña doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo luËt Doanh nghiÖp ®¨ng ký thµnh lËp ë mét ®Þa ph¬ng nhng cã dù ¸n ®Çu t ë mét ®Þa ph¬ng kh¸c: UBND cÊp tØnh n¬i cã dù ¸n ®Çu t tæ chøc thÈm tra B¸o c¸o NCKT vµ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xin phÐp ®Çu t. 1.3. Hå s¬ tr×nh thÈm tra, xin phÐp ®Çu t c¸c dù ¸n nhãm A gåm: - Tê tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xin phÐp ®Çu t kÌm theo B¸o c¸o NCKT cña dù ¸n vµ B¸o c¸o xin phÐp ®Çu t cña Chñ ®Çu t. B¸o c¸o NCKT cña dù ¸n ®îc lËp phï hîp víi néi dung quy ®Þnh t¹i §iÒu 24 NghÞ ®Þnh 52/CP vµ ®îc cô thÓ ho¸ phï hîp víi ngµnh kinh tÕ-kü thuËt. - B¸o c¸o xin phÐp ®Çu t cña Chñ ®Çu t ®îc quy ®Þnh nh sau: + §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn Ng©n s¸ch nhµ níc, néi dung B¸o c¸o xin phÐp ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 4, §iÒu1, NghÞ ®Þnh 07/CP; + §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc, vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh, néi dung B¸o c¸o xin phÐp ®Çu t nh quy ®Þnh t¹i Kho¶n 4, §iÒu 1, NghÞ ®Þnh 07/CP (trõ c¸c v¨n b¶n tham gia ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cã liªn quan); + §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp vµ c¸c nguån vèn kh¸c, néi dung B¸o c¸o xin phÐp ®Çu t nªu t¹i Kho¶n 4, §iÒu 1, NghÞ ®Þnh 07/CP (trõ c¸c néi dung vÒ ph¬ng ¸n c«ng nghÖ, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, hiÖu qu¶ ®Çu t dù ¸n vµ c¸c v¨n b¶n tham gia ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cã liªn quan). - C¸c v¨n b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý x¸c nhËn t c¸ch ph¸p nh©n cña Chñ ®Çu t: QuyÕt ®Þnh thµnh lËp (®èi víi c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh, sù nghiÖp); GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh (®èi víi doanh nghiÖp). - V¨n b¶n x¸c nhËn vÒ kh¶ n¨ng huy ®éng c¸c nguån vèn cña dù ¸n; ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®· ho¹t ®éng cÇn cã B¸o c¸o tµi chÝnh cã x¸c nhËn cña tæ chøc kiÓm to¸n trong hai n¨m gÇn nhÊt (®èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn 2 n¨m), hoÆc cña n¨m tríc (®èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cha ®ñ 2 n¨m). - V¨n b¶n liªn quan ®Õn ®Þa ®iÓm vµ sö dông ®Êt ®ai: GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt (®èi víi dù ¸n chñ ®Çu t ®· cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt) hoÆc v¨n b¶n giíi thiÖu ®Þa ®iÓm, tho¶ thuËn cho thuª ®Êt cña c¬ quan cã thÈm quyÒn (®èi víi dù ¸n chñ ®Çu t cha cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt); - C¸c v¨n b¶n cÇn thiÕt kh¸c:
 5. 5 + V¨n b¶n phª duyÖt quy ho¹ch; + C¸c v¨n b¶n tho¶ thuËn vÒ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, ph¬ng ¸n tæng thÓ vÒ t¸i ®Þnh c (®èi víi c¸c dù ¸n cã yªu cÇu t¸i ®Þnh c); + C¸c tho¶ thuËn, c¸c hîp ®ång, c¸c hiÖp ®Þnh, c¸c v¨n b¶n kh¸c vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan; 1.4. Néi dung cÇn thÈm tra vµ lËp B¸o c¸o thÈm tra ®Ó xin phÐp ®Çu t: a) Néi dung cÇn thÈm tra dù ¸n: - §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn Ng©n s¸ch nhµ níc, vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc, vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh, néi dung thÈm tra B¸o c¸o NCKT c¨n cø vµo néi dung B¸o c¸o xin phÐp ®Çu t quy ®Þnh t¹i Kho¶n 4, §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh 07/CP. - §èi víi dù ¸n sö dông vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp vµ c¸c nguån vèn kh¸c néi dung cÇn thÈm tra bao gåm: + Sù phï hîp cña dù ¸n víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, quy ho¹ch x©y dùng ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; + ChÕ ®é khai th¸c vµ sö dông tµi nguyªn quèc gia, tríc hÕt lµ sö dông ®Êt ®ai; + HiÖu qu¶ cña dù ¸n; + C¸c u ®·i, hç trî cña Nhµ níc ®èi víi dù ¸n; + Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n; + Kh¶ n¨ng thùc hiÖn dù ¸n cña Chñ ®Çu t; + ¶nh hëng vÒ m«i trêng, sinh th¸i, phßng chèng ch¸y næ, an toµn, t¸i ®Þnh c, an ninh, quèc phßng. b) B¸o c¸o thÈm tra dù ¸n tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xin phÐp ®Çu t: C¬ quan cã thÈm quyÒn tæ chøc thÈm tra dù ¸n vµ lËp B¸o c¸o xin phÐp ®Çu t tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ. B¸o c¸o thÈm tra dù ¸n vµ xin phÐp ®Çu t ®îc lËp theo néi dung quy ®Þnh t¹i Kho¶n 4, §iÒu 1, NghÞ ®Þnh 07/CP trªn c¬ së: - Xem xÐt, ®¸nh gi¸ tÝnh hîp ph¸p, ®Çy ®ñ vµ møc ®é ®¹t ®îc cña néi dung B¸o c¸o NCKT tr×nh xin phÐp ®Çu t ; - Tæng hîp ý kiÕn cña c¸c c¬ quan liªn quan; - Nh÷ng nhËn xÐt, kiÕn nghÞ cña C¬ quan tæ chøc thÈm tra ®èi víi dù ¸n. 1.5. Tæ chøc thÈm tra dù ¸n vµ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xin phÐp ®Çu t: a) Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc lËp B¸o c¸o NCKT göi hå s¬ xin thÈm tra dù ¸n ®Õn C¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó tæ chøc thÈm tra b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. Chñ ®Çu t ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh hîp ph¸p, tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc vµ ®Çy ®ñ vÒ hå s¬ tr×nh. Sè lîng hå s¬ lµ 10 bé. Trong trêng hîp cÇn bæ sung, C¬ quan thÈm tra sÏ yªu cÇu Chñ ®Çu t göi thªm.
 6. 6 b) C¬ quan tæ chøc thÈm tra cã tr¸ch nhiÖm göi hå s¬ tíi Bé qu¶n lý ngµnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé X©y dùng (®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t cã x©y dùng), Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cã liªn quan ®Õn dù ¸n lÊy ý kiÕn. Trªn c¬ së néi dung hå s¬, c¸c c¬ quan ®îc göi hå s¬ lÊy ý kiÕn tËp trung gãp ý vµ ®¸nh gi¸ vÒ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh, cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n göi ®Õn c¬ quan thÈm tra dù ¸n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng ý kiÕn ®ã. c) Trªn c¬ së xem xÐt hå s¬ dù ¸n, ý kiÕn cña c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng liªn quan, c¬ quan tæ chøc thÈm tra cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp, lËp B¸o c¸o thÈm tra göi Thñ tíng ChÝnh phñ. C¬ quan tæ chøc thÈm tra chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung vµ kÕt qu¶ thÈm tra. §èi víi c¸c dù ¸n nhãm A ®Çu t b»ng vèn ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng, tríc khi tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt cho phÐp ®Çu t, c¬ quan thÈm tra dù ¸n ph¶i lÊy ý kiÕn cña Héi ®ång nh©n d©n vÒ mét sè néi dung chñ yÕu cña dù ¸n vµ c«ng bè c«ng khai trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng cña ®Þa ph¬ng. Trong trêng hîp cÇn ph¶i triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n gÊp, c¬ quan thÈm tra dù ¸n ph¶i tr×nh xin ý kiÕn Thêng trùc Héi ®ång nh©n d©n ®Ó b¸o c¸o Héi ®ång nh©n d©n ë kú häp gÇn nhÊt vµ c«ng bè c«ng khai tríc khi tr×nh Thñ t- íng ChÝnh phñ. KÌm theo B¸o c¸o thÈm tra göi Thñ tíng ChÝnh phñ ph¶i cã b¶n sao ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng liªn quan, ý kiÕn cña Héi ®ång nh©n d©n hoÆc Thêng trùc Héi ®ång nh©n d©n. 1.6. Thêi h¹n thÈm tra vµ cho phÐp ®Çu t: - Trong thêi h¹n 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, c¬ quan tæ chøc thÈm tra cã tr¸ch nhiÖm göi hå s¬ dù ¸n tíi c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cã liªn quan ®Ó lÊy ý kiÕn. - Trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬, c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm gãp ý kiÕn b»ng v¨n b¶n göi cho c¬ quan tæ chøc thÈm tra. - C¸c yªu cÇu gi¶i tr×nh bæ sung ®èi víi dù ¸n ®îc thùc hiÖn trong thêi h¹n 20 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy c¬ quan tæ chøc thÈm tra tiÕp nhËn hå s¬ dù ¸n. - Trong thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc hå s¬ hîp lÖ (kh«ng kÓ thêi gian chê v¨n b¶n gi¶i tr×nh bæ sung) c¬ quan tæ chøc thÈm tra tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ b¸o c¸o thÈm tra vµ xin phÐp ®Çu t. - Thêi h¹n Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt quyÕt ®Þnh viÖc cho phÐp ®Çu t quy ®Þnh t¹i Quy chÕ lµm viÖc cña ChÝnh phñ ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 23/2003/N§-CP ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ. 2. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Ó quyÕt ®Þnh ®Çu t 2.1. C¸c dù ¸n ®Çu t sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc, vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc vµ vèn do doanh nghiÖp nhµ níc ®Çu t ®Òu ph¶i tæ chøc thÈm ®Þnh tríc khi phª duyÖt quyÕt ®Þnh ®Çu t.
 7. 7 C¸c dù ¸n sö dông c¸c nguån vèn kh¸c, ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t quyÕt ®Þnh viÖc tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n. ViÖc tæ chøc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n nhãm A chØ ®îc phÐp thùc hiÖn sau khi ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp ®Çu t. C¸c dù ¸n nhãm B cha cã trong quy ho¹ch ngµnh ®îc duyÖt, ph¶i cã ý kiÕn ®ång ý b»ng v¨n b¶n cña ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt quy ho¹ch míi ®ñ ®iÒu kiÖn tr×nh duyÖt, thÈm ®Þnh ®Ó quyÕt ®Þnh ®Çu t. 2.2. Ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t lµ ngêi cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n tríc khi quyÕt ®Þnh ®Çu t. 2.3. Hå s¬ ®Ó thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t bao gåm: a) §èi víi dù ¸n nhãm A: - Tê tr×nh cña Chñ ®Çu t göi C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t (®èi víi nh÷ng dù ¸n Chñ ®Çu t kh«ng tù thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt) kÌm theo B¸o c¸o NCKT cña dù ¸n ®· ®îc hoµn chØnh sau khi Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp ®Çu t. - Hå s¬ thÈm tra dù ¸n vµ B¸o c¸o cña c¬ quan thÈm tra tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xin phÐp ®Çu t; - V¨n b¶n cho phÐp ®Çu t cña Thñ tíng ChÝnh phñ; - ý kiÕn thÈm ®Þnh cña tæ chøc cho vay vèn (®èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn vay) vÒ ph¬ng ¸n tµi chÝnh, ph¬ng ¸n tr¶ nî, vÒ viÖc chÊp thuËn cho vay; - C¸c v¨n b¶n vµ sè liÖu cËp nhËt vÒ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, ph- ¬ng ¸n tæng thÓ vÒ t¸i ®Þnh c (®èi víi c¸c dù ¸n cã yªu cÇu t¸i ®Þnh c); §èi víi c¸c dù ¸n ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ th«ng qua B¸o c¸o NCTKT, cÇn bæ sung mét sè v¨n b¶n cha cã trong hå s¬ tr×nh th«ng qua B¸o c¸o NCTKT nh: V¨n b¶n x¸c nhËn vÒ kh¶ n¨ng huy ®éng c¸c nguån vèn cña dù ¸n; B¸o c¸o tµi chÝnh cã x¸c nhËn cña tæ chøc kiÓm to¸n trong hai n¨m gÇn nhÊt (®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®· ho¹t ®éng trªn 2 n¨m) hoÆc cña n¨m tríc (®èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cha ®ñ 2 n¨m); C¸c v¨n b¶n tho¶ thuËn vÒ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, ph¬ng ¸n tæng thÓ vÒ t¸i ®Þnh c (®èi víi c¸c dù ¸n cã yªu cÇu t¸i ®Þnh c); C¸c tho¶ thuËn, c¸c hîp ®ång, c¸c hiÖp ®Þnh, c¸c v¨n b¶n kh¸c vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan;... b) §èi víi c¸c dù ¸n nhãm B vµ C: - Tê tr×nh cña Chñ ®Çu t göi c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t (®èi víi nh÷ng dù ¸n Chñ ®Çu t kh«ng tù tæ chøc thÈm ®Þnh vµ quyÕt ®Þnh ®Çu t) kÌm theo B¸o c¸o NCKT dù ¸n. B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi ®îc lËp phï hîp víi néi dung quy ®Þnh t¹i ®iÒu 24 cña NghÞ ®Þnh 52/CP vµ ®îc cô thÓ ho¸ phï hîp víi ngµnh kinh tÕ - kü thuËt. - V¨n b¶n th«ng qua B¸o c¸o NCTKT cña ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t (®èi víi dù ¸n thuéc nhãm B cã lËp B¸o c¸o NCTKT); - C¸c v¨n b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý x¸c nhËn t c¸ch ph¸p nh©n cña chñ ®Çu t: QuyÕt ®Þnh thµnh lËp (®èi víi c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh, sù nghiÖp); GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh (®èi víi doanh nghiÖp).
 8. 8 - V¨n b¶n x¸c nhËn kh¶ n¨ng huy ®éng c¸c nguån vèn cña dù ¸n; B¸o c¸o tµi chÝnh cã x¸c nhËn cña tæ chøc kiÓm to¸n trong hai n¨m gÇn nhÊt (®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®· ho¹t ®éng trªn hai n¨m) hoÆc cña n¨m tríc (®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng cha ®ñ 2 n¨m). - ý kiÕn thÈm ®Þnh cña tæ chøc cho vay vèn (®èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn vay) vÒ ph¬ng ¸n tµi chÝnh, ph¬ng ¸n tr¶ nî, vÒ viÖc chÊp thuËn cho vay; kiÕn nghÞ ph¬ng thøc qu¶n lý dù ¸n ®èi víi dù ¸n sö dông nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau; - C¸c v¨n b¶n cÇn thiÕt kh¸c: + V¨n b¶n phª duyÖt quy ho¹ch; + GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt (®èi víi dù ¸n Chñ ®Çu t ®· cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt) hoÆc v¨n b¶n giíi thiÖu ®Þa ®iÓm, tho¶ thuËn cho thuª ®Êt cña c¬ quan cã thÈm quyÒn (®èi víi dù ¸n Chñ ®Çu t cha cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt); + C¸c v¨n b¶n tho¶ thuËn vÒ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, ph¬ng ¸n t¸i ®Þnh c (®èi víi c¸c dù ¸n cã yªu cÇu t¸i ®Þnh c) + C¸c tho¶ thuËn, c¸c hîp ®ång, c¸c hiÖp ®Þnh, c¸c v¨n b¶n kh¸c liªn quan ®Õn dù ¸n; 2.4. Néi dung cÇn thÈm ®Þnh dù ¸n vµ B¸o c¸o thÈm ®Þnh: a) Néi dung cÇn thÈm ®Þnh dù ¸n thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 27 cña NghÞ ®Þnh 52/CP. b) Néi dung B¸o c¸o thÈm ®Þnh cña c¬ quan tæ chøc thÈm ®Þnh tham kh¶o Phô lôc kÌm theo Th«ng t nµy. 2.5. Tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Ó quyÕt ®Þnh ®Çu t: a) Quy ®Þnh chung vÒ tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n: Ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t sö dông c¬ quan chuyªn m«n trùc thuéc ®ñ n¨ng lùc thÈm ®Þnh dù ¸n vµ cã thÓ mêi c¬ quan chuyªn m«n cña c¸c bé, ngµnh kh¸c cã liªn quan, c¸c tæ chøc t vÊn hoÆc chuyªn gia cã n¨ng lùc tham gia thÈm ®Þnh dù ¸n. C¬ quan tham gia thÈm ®Þnh, c¸c tæ chøc t vÊn vµ chuyªn gia t vÊn ph¶i lµ nh÷ng c¬ quan, c¸ nh©n kh«ng tham gia lËp dù ¸n. Tæ chøc t vÊn ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn, n¨ng lùc theo quy ®Þnh cña Bé X©y dùng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ Chñ ®Çu t vÒ néi dung ®· cam kÕt trong Hîp ®ång, ®Æc biÖt lµ c¸c néi dung kinh tÕ - kü thuËt ®îc x¸c ®Þnh trong s¶n phÈm t vÊn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hËu qu¶ do nh÷ng sai sãt ®· kÕt luËn trong B¸o c¸o thÈm ®Þnh cña m×nh. b) Tæ chøc thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt dù ¸n ®Çu t: - §èi víi c¸c dù ¸n sö dông nguån vèn tõ Ng©n s¸ch nhµ níc do c¸c bé, ngµnh, c¸c c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan qu¶n lý tµi chÝnh cña Trung - ¬ng §¶ng, c¬ quan trung ¬ng c¸c tæ chøc chÝnh trÞ-x· héi qu¶n lý, Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan giao cho mét c¬ quan trùc thuéc lµm ®Çu mèi tæ chøc thÈm ®Þnh. C¬ quan tæ chøc thÈm ®Þnh cã tr¸ch nhiÖm lÊy ý kiÕn cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ liªn quan ®Õn néi dung thÈm ®Þnh, tæng hîp ý kiÕn b¸o c¸o Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan quyÕt ®Þnh hoÆc uû quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t theo quy ®Þnh.
 9. 9 - §èi víi c¸c dù ¸n sö dông nguån vèn tõ Ng©n s¸ch nhµ níc do cÊp tØnh qu¶n lý, UBND cÊp tØnh giao Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t lµm ®Çu mèi tæ chøc thÈm ®Þnh. Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t cã tr¸ch nhiÖm lÊy ý kiÕn cña Së Tµi chÝnh, Së X©y dùng (®èi víi dù ¸n ®Çu t cã x©y dùng) vµ c¸c c¬ quan liªn quan ®Õn néi dung thÈm ®Þnh, tæng hîp ý kiÕn b¸o c¸o Chñ tÞch UBND tØnh quyÕt ®Þnh hoÆc uû quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t theo quy ®Þnh. - §èi víi c¸c dù ¸n cña doanh nghiÖp nhµ níc sö dông vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc, vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh, vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp vµ c¸c nguån vèn kh¸c viÖc tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n ®îc quy ®Þnh nh sau: + Dù ¸n ®Çu t cña doanh nghiÖp trùc thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc do Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty nhµ níc tæ chøc thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt hoÆc uû quyÒn cho doanh nghiÖp tæ chøc thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt (®èi víi c¸c dù ¸n nhãm B vµ C). + Dù ¸n ®Çu t do Tæng c«ng ty nhµ níc trùc tiÕp lµm chñ ®Çu t do Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty tæ chøc thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt. + Dù ¸n ®Çu t cña c¸c doanh nghiÖp ®éc lËp (kh«ng thuéc Tæng c«ng ty) do Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp tæ chøc thÈm ®Þnh, phª duyÖt (®èi víi doanh nghiÖp cã Héi ®ång qu¶n trÞ) hoÆc do Tæng gi¸m ®èc hoÆc Gi¸m ®èc doanh nghiÖp tæ chøc thÈm ®Þnh, phª duyÖt (®èi víi c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ). - C¸c dù ¸n ®Çu t cña cÊp huyÖn, x· ph¶i lËp B¸o c¸o ®Çu t vµ phª duyÖt theo quy ®Þnh t¹i §iÓm ®, Kho¶n 4, §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh 07/CP. 2.6. Thêi h¹n thÈm ®Þnh b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 29 cña NghÞ ®Þnh 52/CP. 3. Mét sè quy ®Þnh kh¸c vÒ hå s¬ thÈm tra, thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t Quy ®Þnh t¹i §iÒu 24 cña NghÞ ®Þnh 52/CP vÒ néi dung chñ yÕu cña B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi vµ quy ®Þnh t¹i §iÒu 27 cña NghÞ ®Þnh 52/CP vÒ néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t lµ c¸c quy ®Þnh chung cho tÊt c¶ c¸c lo¹i dù ¸n. §Ó phï hîp víi tõng ngµnh kinh tÕ-kü thuËt, trªn c¬ së quy ®Þnh chung t¹i c¸c §iÒu 24 vµ 27 nãi trªn, c¸c Bé qu¶n lý ngµnh cÇn dù th¶o híng dÉn néi dung B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi, néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n cô thÓ phï hîp víi yªu cÇu cña ngµnh m×nh vµ thèng nhÊt víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó ban hµnh trong th¸ng 7 n¨m 2003. IV. Söa ®æi, bæ sung mét sè quy ®Þnh vÒ Hå s¬ thÈm ®Þnh dù ¸n, B¸o c¸o ®Çu t vµ Tæng møc ®Çu t 4.1. Söa ®æi quy ®Þnh vÒ Hå s¬ ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh B¸o c¸o NCTKT vµ Hå s¬ ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh B¸o c¸o NCKT: Quy ®Þnh vÒ hå s¬ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ th«ng qua B¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, cho phÐp ®Çu t vµ hå s¬ thÈm ®Þnh B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi t¹i Th«ng t nµy thay thÕ cho quy ®Þnh vÒ hå s¬ ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh B¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ hå s¬ ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi quy ®Þnh t¹i môc II Th«ng t sè 06/1999/TT-BKH ngµy 24
 10. 10 th¸ng 11 n¨m 1999 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn vÒ néi dung Tæng møc ®Çu t, Hå s¬ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t vµ B¸o c¸o ®Çu t (sau ®©y gäi t¾t lµ Th«ng t sè 06/1999/TT-BKH) vµ t¹i môc II Th«ng t sè 07/2000/TT-BKH ngµy 3 th¸ng 7 n¨m 2000 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn söa ®æi, bæ sung mét sè néi dung cña Th«ng t sè 06/1999/TT-BKH (sau ®©y gäi t¾t lµ th«ng t sè 07/2000/TT-BKH). 4.2. Söa ®æi quy ®Þnh lËp B¸o c¸o ®Çu t: §iÓm 3.1 - môc III (c¸c dù ¸n ®Çu t chØ cÇn lËp B¸o c¸o ®Çu t ) quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 11/2000/TT-BKH ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2000 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vÒ Híng dÉn söa ®æi, bæ sung mét sè néi dung Th«ng t sè 06/1999/TT-BKH ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 1999 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t nay ®îc söa l¹i cho phï hîp víi quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 07/CP nh sau: C¸c dù ¸n chØ cÇn lËp B¸o c¸o ®Çu t bao gåm: - C¸c dù ¸n cã møc vèn ®Çu t nhá (díi 3 tû ®ång); c¸c dù ¸n söa ch÷a, b¶o tr× sö dông vèn sù nghiÖp; - C¸c dù ¸n h¹ tÇng x· héi quy m« nhá (dù ¸n nhãm C quy ®Þnh t¹i môc 4, phÇn III cña Phô lôc ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP) sö dông vèn ng©n s¸ch (kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh) phï hîp víi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh chñ tr¬ng ®Çu t. - C¸c dù ¸n ®Çu t mua s¾m m¸y mãc, thiÕt bÞ lÎ, ®¬n chiÕc Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t sÏ híng dÉn tiÕp sau khi thèng nhÊt ý kiÕn víi c¸c bé liªn quan. 4.3. Söa ®æi, bæ sung Tæng møc ®Çu t: 1. Chi phÝ cho chuÈn bÞ ®Êu thÇu quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 07/2000/TT-BKH ngµy 3 th¸ng 7 n¨m 2000 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: - Chi phÝ chuÈn bÞ ®Êu thÇu: + Chi phÝ lËp hå s¬ mêi tuyÓn, tæ chøc s¬ tuyÓn vµ ®¸nh gi¸ hå s¬ dù s¬ tuyÓn; + Chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu; + Chi phÝ th«ng b¸o mêi thÇu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Bæ sung vµo Tæng møc ®Çu t quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.2 cña Th«ng t sè 06/1999/TT-BKH ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 1999 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t nh sau: - Bæ sung vµo ®iÓm b (vèn chuÈn bÞ thùc hiÖn dù ¸n) kho¶n môc chi phÝ: lËp, thÈm ®Þnh B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng. - Bæ sung môc m/ Chi phÝ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ dù ¸n vµ chuyÓn môc chi phÝ thÈm ®Þnh phª duyÖt quyÕt to¸n tõ môc m/ thµnh môc n/. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, cÇn bæ sung, söa ®æi ®Ò nghÞ c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan göi ý kiÕn vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó kÞp thêi xem xÐt, bæ sung hoµn chØnh.
 11. 11
 12. 12 phô lôc (KÌm theo Th«ng t sè 04/2003/TT-BKH ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003) Néi dung B¸o c¸o thÈm ®Þnh (cña c¬ quan tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n tr×nh ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t) - TÝnh ph¸p lý vµ thñ tôc cña hå s¬ tr×nh thÈm ®Þnh phª duyÖt; - Tãm t¾t nh÷ng néi dung chÝnh cña dù ¸n do chñ ®Çu t tr×nh; - Tãm t¾t ý kiÕn cña c¸c c¬ quan tham gia thÈm ®Þnh, c¬ quan hoÆc chuyªn gia t vÊn thÈm ®Þnh (nÕu cã); - Nh÷ng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ tÝnh chuÈn x¸c cña c¸c d÷ liÖu, luËn cø, quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng vµ tÝnh to¸n, kÕt luËn vµ ®Ò xuÊt trong tõng néi dung cña dù ¸n gåm: + Môc tiªu ®Çu t vµ sù phï hîp víi quy ho¹ch ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyªt; + §Þa ®iÓm, diÖn tÝch ®Êt sö dông; + C«ng nghÖ, c«ng suÊt thiÕt kÕ, ph¬ng ¸n kiÕn tróc, tiªu chuÈn kü thuËt vµ cÊp c«ng tr×nh; + Ph¬ng ¸n khai th¸c, sö dông nguyªn, vËt liÖu, tµi nguyªn quèc gia (nÕu cã); + Ph¬ng ¸n b¶o vÖ m«i trêng, ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng vµ t¸i ®Þnh c (nÕu cã); + Tæng møc vèn ®Çu t, nguån vèn ®Çu t, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn, tÝnh hîp lý, hîp ph¸p trong huy ®éng vµ sö dông vèn; + Ph¬ng thøc thùc hiÖn dù ¸n + Thêi gian x©y dùng vµ c¸c mèc tiÕn ®é triÓn khai chÝnh cña dù ¸n. - §¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ-x· héi vµ hiÖu qu¶ tµi chÝnh, tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n; - Nh÷ng tån t¹i cña b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi vµ híng xö lý, biÖn ph¸p xö lý, tr¸ch nhiÖm vµ thêi h¹n xö lý cña chñ ®Çu t, cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh liªn quan; - Nh÷ng kiÕn nghÞ cô thÓ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản