Thông tư 05/2003/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
48
lượt xem
4
download

Thông tư 05/2003/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2003/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 54/2003/TTLT-BTC-BTM ngày 3/6/2003 hướng dẫn việc giảm thuế nhập khẩu hàng hoá có xuất xứ từ Lào quy định tại Thoả thuận Viên Chăn giữa CP nước CHXHCNVN và CP nước CHDCND Lào kỳ ngày 13/8/2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2003/TT-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t   cña bé th¬ng m¹I  Sè 05/2003/TT­BTM  ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2003 Híng dÉn bæ sung Th«ng t  Liªn tÞch Bé Tµi chÝnh ­ Bé Th¬ng m¹i  s è   5 4 / 2 0 0 3 / T T L T ­ B T C ­ B T M   n g µ y   3 / 6 / 2 0 0 3   H í n g   d É n   t h ù c   h i Ö n  viÖc gi¶m thuÕ nhËp khÈu hµng hãa cã xuÊt sø tõ Lµo  qui ®Þnh t¹i Tháa thuËn Viªn ch¨n gi÷a ChÝnh phñ  n í c   C é n g   h ß a   X ∙   h é i   C h ñ   n g h Ü a   V i Ö t   N a m   v µ   C h Ý n h   p h ñ   n í c  Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lµo ký ngµy 13/8/2002 C¨n cø §iÒu 7.2, Biªn b¶n ghi nhí néi dung lµm viÖc   t¹i cuéc häp gi÷a kú n¨m 2003 cña Ph©n ban hîp t¸c ViÖt   Nam   ­   Lµo   vµ   Ph©n   ban   hîp   t¸c   Lµo   ­   ViÖt   Nam   ký   ngµy   26/6/2003; C¨n   cø   vµo   biªn   b¶n   lµm   viÖc   gi÷a   hai   §oµn   chuyªn   viªn   Bé   Th¬ng   m¹i   ViÖt   Nam   vµ   Bé   Th¬ng   m¹i   Lµo   ngµy   17/6/2003; Sau   khi   ®∙   trao   ®æi   thèng   nhÊt   ý   kiÕn   víi   Bé   Tµi   chÝnh t¹i C«ng v¨n sè 7398 TC/TCT ngµy 17/7/2003; Bé Th¬ng m¹i híng dÉn bæ sung danh môc 12 mÆt hµng  kÌm theo sè lîng, trÞ gi¸ hµng hãa cã xuÊt sø tõ Lµo ®îc  gi¶m gi¸ 50% thuÕ nhËp khÈu u ®∙i khi nhËp khÈu vµo ViÖt   Nam trong n¨m 2003 qui ®Þnh t¹i Th«ng t Liªn tÞch Bé Tµi   chÝnh   ­   Bé   Th¬ng   m¹i   sè   54/2003/TTLT­BTC­BTM   ngµy   3/6/2003 nh sau: TT Tªn hµng Nhãm m∙ sè  §¬n vÞ  Sè lîng  theo biÓu  tÝnh ­ thuÕ NK TrÞ gi¸ 1 Gç   tr¹c   c©y,   gèc  ­ m3 10.000 c©y, rÔ c©y 2 §¸ Granite 2517 m3 100.000 3 C¸nh kiÕn tr¾ng 1301 tÊn 100 4 C¸nh kiÕn ®á 1301 tÊn 250 5 M©y chÕ biÕn 1401 tÊn 2.000 6 C©y thuèc 1211 tÊn 250 7 Vá c©y t¸n bét lµm  4401 tÊn 300 h¬ng 8 L¸ thuèc l¸ kh« 2401 tÊn 2.000 9 §Ëu t¬ng 1201 tÊn 3.000 10 Ng« 1005 tÊn 1.000 11 Níc hoa qu¶, kÑo 2009­1704 USD 300.000 12 S¬n 3208­3209 USD 300.000
  2. 2 Th«ng  t  nµy cã hiÖu  lùc  sau15  ngµy kÓ  tõ ngµy  ®¨ng  C«ng b¸o.
Đồng bộ tài khoản