Thông tư 05/2005/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
161
lượt xem
30
download

Thông tư 05/2005/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2005/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương hoặc sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2005/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

  1. Th«ng t Cña Bé Quèc phßng sè 05/2005/TT-BQP ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi qu©n nh©n, c«ng nh©n viªn chøc quèc phßng hëng l¬ng hoÆc sinh ho¹t phÝ tõ nguån kinh phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc Thùc hiÖn kho¶n 5 §iÒu 1.1 NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang; Sau khi cã sù tháa thuËn cña Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh; Bé Quèc phßng híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi qu©n nh©n, c«ng nh©n viªn chøc quèc phßng nh sau: I. §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông SÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ quan, binh sÜ, c«ng nh©n viªn chøc quèc phßng vµ lao ®éng hîp ®ång cã quyÕt ®Þnh cña Bé Tæng Tham mu ®ang c«ng t¸c, ®i häc, thùc tËp, ®iÒu trÞ, ®iÒu dìng ë trong níc vµ ë níc ngoµi, chê gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc qu©n ®éi nh©n d©n hëng l¬ng hoÆc sinh ho¹t phÝ tõ nguån kinh phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc. II. Nguyªn t¾c xÕp l¬ng Ngêi ®ang lµm viÖc thuéc ®èi tîng nµo, ®¶m nhiÖm c«ng viÖc g×, th× xÕp l¬ng theo quy ®Þnh ®èi víi ®èi tîng ®ã, c«ng viÖc ®ã, cô thÓ nh sau: 1. SÜ quan hëng l¬ng vµ h¹ sÜ quan, binh sÜ hëng phô cÊp: thùc hiÖn xÕp l¬ng hoÆc phô cÊp theo cÊp bËc qu©n hµm. 2. Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp xÕp l¬ng theo tr×nh ®é ®µo t¹o (®¹i häc, trung cÊp, s¬ cÊp) vµ lµm c«ng viÖc thuéc nhãm nµo th× ®îc xÕp l¬ng theo tr×nh ®é ®ã, nhãm ®ã. 3. C«ng chøc, viªn chøc quèc phßng ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc nµo th× xÕp l¬ng theo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc ®ã. 4. C«ng nh©n quèc phßng lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc qu©n ®éi nh©n d©n xÕp theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng quy ®Þnh trong c¸c c«ng ty nhµ níc. III. C¸c b¶ng l¬ng vµ b¶ng phô cÊp qu©n hµm h¹ sÜ quan, binh sÜ
  2. 1. §èi víi sÜ quan a) B¶ng l¬ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång Sè CÊp bËc qu©n hµm HÖ sè l- Møc l¬ng thùc thø tù ¬ng hiÖn 01/10/2004 1 §¹i tíng 10,40 3.016,0 2 Thîng tíng 9,80 2.842,0 3 Trung tíng 9,20 2.668,0 4 ThiÕu tíng 8,60 2.494,0 5 §¹i t¸ 8,00 2.320,0 6 Thîng t¸ 7,30 2.117,0 7 Trung t¸ 6,60 1.914,0 8 ThiÕu t¸ 6,00 1.740,0 9 §¹i óy 5,40 1.566,0 10 Thîng óy 5,00 1.450,0 11 Trung óy 4,60 1.334,0 12 ThiÕu óy 4,20 1.218,0 b) B¶ng n©ng l¬ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång CÊp bËc qu©n LÇn 1 LÇn 2 hµm HÖ sè l- Møc l¬ng thùc HÖ sè l- Møc l¬ng thùc ¬ng hiÖn ¬ng hiÖn 01/10/2004 01/10/2004 §¹i t¸ 8,40 2.436,0 8,60 2.494,0 Thîng t¸ 7,70 2.233,0 8,10 2.349,0 Trung t¸ 7,00 2.030,0 7,40 2.146,0 ThiÕu t¸ 6,40 1.856,0 6,80 1.972,0 §¹i óy 5,80 1.682,0 6,20 1.798,0 Thîng óy 5,35 1.551,5 5,70 1.653,0 Trêng hîp sÜ quan ®· ®îc n©ng l¬ng, nhng sau ®ã ®îc th¨ng qu©n hµm mµ møc l¬ng cÊp bËc qu©n hµm míi thÊp h¬n møc l¬ng tríc ®ã, th× ®îc b¶o lu sè chªnh lÖch cho ®Õn khi ®îc n©ng l¬ng hoÆc th¨ng cÊp qu©n hµm cao h¬n. VÝ dô: §ång chÝ Trung t¸ NguyÔn V¨n A, ®· ®îc n©ng l¬ng lÇn 2, hÖ sè l¬ng míi = 7,40. Th¸ng 9 n¨m 2005 ®îc th¨ng qu©n hµm Thîng t¸, hÖ sè l¬ng lµ 7,3. §ång chÝ A ®îc b¶o lu hÖ sè chªnh lÖch lµ 0,1 cho ®Õn khi ®îc n©ng l- ¬ng hoÆc th¨ng cÊp qu©n hµm cao h¬n. 2. §èi víi qu©n nh©n chuyªn nghiÖp a) B¶ng l¬ng qu©n nh©n chuyªn nghiÖp
  3. § ¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång Chøc danh BËc l¬ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 QNCN cao cÊp Nhãm 1 HÖ sè 3,85 4,20, 4,55 4,90 5,25 5,60 5,95 6,30 6,6 Møc l¬ng thùc 1.116, 1.218, 1.319, 1.421, 1.522, 1.624,0 1.725,5 1.827,0 1.92 hiÖn 01/10/2004 5 0 5 0 5 Nhãm 2 HÖ sè 3,65 4,00 4,35 4,70 5,05 5,40 5,75 6,10 6,4 Møc l¬ng thùc 1.058, 1.160, 1.261, 1.363, 1.464, 1.566,0 1.667,5 1.769,0 1.87 hiÖn 01/10/2004 5 0 5 0 5 QNCN trung cÊp Nhãm 1 HÖ sè 3,50 3,80 4,10 4,40 4,70 5,00 5,30 5,60 5,9 Møc l¬ng thùc 1.015, 1.102, 1.189, 1.276, 1.363, 1.450,0 1.537,0 1.624,0 1.71 hiÖn 01/10/2004 0 0 0 0 0 Nhãm 2 HÖ sè 3,20 3,50 3,80 4,10 4,40 4,70 5,00 5,30 5,6 Møc l¬ng thùc 928,0 1.015, 1.102, 1.189, 1.276, 1.363,0 1.450,0 1.537,0 1.62 hiÖn 01/10/2004 0 0 0 0 QNCN s¬ cÊp Nhãm 1 HÖ sè 3,20 3,45 3,70 3,95 4,20 4,45 4,70 4,95 5,2 Møc l¬ng thùc 928,0 1.000, 1.073, 1.145, 1.218, 1.290,5 1.363,0 1.435,5 1.50 hiÖn 01/10/2004 5 0 5 0 Nhãm 2 HÖ sè 2,95 3,20 3,45 3,70 3,95 4,20 4,45 4,70 4,9 Møc l¬ng thùc 855,5 928,0 1.000, 1.073, 1.145, 1.218,0 1.290,5 1.363,0 1.43 hiÖn 01/10/2004 5 0 5
  4. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA b) C¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh sè 176/2004/Q§-BQP ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Quèc phßng vÒ viÖc ban hµnh Quy ®Þnh xÕp lo¹i, nhãm ®èi víi qu©n nh©n chuyªn nghiÖp vµ xÕp nhãm ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc quèc phßng vµ tiªu chuÈn nghiÖp vô quy ®Þnh cho tõng chøc danh cña qu©n nh©n chuyªn nghiÖp ®Ó quyÕt ®Þnh xÕp l¬ng cho tõng ®èi tîng theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. c) Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp ®· gi÷ bËc l¬ng cuèi cïng trong nhãm, nÕu ®ñ tiªu chuÈn, ®Õn thêi h¹n xÐt n©ng bËc l¬ng th× ®îc xÐt hëng phô cÊp th©m niªn vît khung theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 Môc IV Th«ng t nµy. 3. §èi víi c«ng nh©n, viªn chøc quèc phßng a) C«ng chøc, viªn chøc quèc phßng hëng l¬ng tõ nguån kinh phÝ thuéc Ng©n s¸ch Nhµ níc ®îc hëng chÕ ®é tiÒn lîng nh ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc Nhµ níc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang b) C«ng nh©n lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ hëng l¬ng tõ nguån kinh phÝ thuéc Ng©n s¸ch Nhµ níc ®îc hëng chÕ ®é tiÒn l¬ng nh c«ng nh©n trong c¸c c«ng ty nhµ níc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l- ¬ng vµ chÕ ®é phô cÊp l¬ng trong c¸c c«ng ty nhµ níc. 4. §èi víi h¹ sÜ quan, binh sÜ a) H¹ sÜ quan, binh sÜ ®ang phôc vô t¹i ngò theo LuËt NghÜa vô qu©n sù (kÓ c¶ sè häc viªn qu©n sù ®ang häc t¹i c¸c häc viÖn, nhµ trêng, c¸c c¬ së ®µo t¹o trong vµ ngoµi qu©n ®éi) ®îc hëng phô cÊp qu©n hµm theo cÊp bËc trong 2 n¨m ®Çu t¹i b¶ng sau: B¶ng phô cÊp qu©n hµm h¹ sÜ quan, binh sÜ §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång Sè thø CÊp hµm HÖ sè phô cÊp Møc phô cÊp thùc hiÖn tù 01/10/2004 1 Thîng sÜ 0,70 203,0 2 Trung sÜ 0,60 174,0 3 H¹ sÜ 0,50 145,0 4 Binh nhÊt 0,45 130,5 5 Binh nh× 0,40 116,0 b) H¹ sÜ quan, binh sÜ thuéc diÖn phôc vô t¹i ngò theo thêi h¹n 3 n¨m vµ h¹ sÜ quan binh sÜ thuéc diÖn phôc vô t¹i ngò theo thêi h¹n 2 n¨m ®îc Bé tr- ëng Bé Quèc phßng quyÕt ®Þnh kÐo dµi thêi h¹n phôc vô t¹i ngò theo quy ®Þnh cña LuËt NghÜa vô qu©n sù th× tõ th¸ng thø 25 trë ®i, hµng th¸ng ®îc hëng thªm 200% phô cÊp qu©n hµm 2 n¨m ®Çu cña mçi cÊp; Riªng h¹ sÜ quan, binh sÜ thuéc diÖn phôc vô t¹i ngò theo thêi h¹n 3 n¨m, ®îc Bé trëng Bé Quèc phßng quyÕt ®Þnh kÐo dµi thêi h¹n phôc vô t¹i ngò theo quy ®Þnh cña LuËt NghÜa vô qu©n sù th× tõ th¸ng thø 37 trë ®i, hµng th¸ng ®îc hëng thªm 50% phô cÊp qu©n hµm 2 n¨m ®Çu cña mçi cÊp.
  5. 5 Kho¶n phô cÊp tõ th¸ng thø 25 vµ th¸ng thø 37 trë ®i quy ®Þnh t¹i ®iÓm b nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi nh÷ng h¹ sÜ quan, binh sÜ ®ang häc ë c¸c häc viÖn, nhµ trêng trong vµ ngoµi qu©n ®éi (kÓ c¶ sè qu©n nh©n ®îc gäi tËp trung «n, luyÖn thi, dù thi tuyÓn vµ chê b¸o kÕt qu¶ thi, tuyÓn vµo häc t¹i c¸c häc viÖn, nhµ trêng trong vµ ngoµi qu©n ®éi IV. C¸C CHÕ §é PHô CÊP L¦¥NG 1. Phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o a) §èi tîng ¸p dông SÜ quan qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sÜ quan vµ c«ng chøc, viªn chøc quèc phßng ®îc bæ nhiÖm gi÷ chøc vô l·nh ®¹o ë c¸c tæ chøc ®îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp. b) Nguyªn t¾c b.1) Qu©n nh©n; c«ng chøc, viªn chøc quèc phßng ®îc bæ nhiÖm giò chøc vô l·nh d¹o nµo th× hëng møc phô cÊp chøc vô quy ®Þnh cho chøc vô ®ã. NÕu mét ngêi gi÷ nhiÒu chøc vô l·nh ®¹o kh¸c nhau th× chØ thùc hiÖn mét møc phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o cao nhÊt. Ngêi ®îc giao quyÒn ®¶m nhËn chøc vô còng ®îc tr¶ phô cÊp chøc vô nh ngêi gi÷ chøc vô t¬ng øng. b.2) Trêng hîp t¨ng cêng cho nhiÖm vô ®Æc biÖt, qu©n nh©n, c«ng chøc, viªn chøc quèc phßng ®îc giao chøc vô thÊp h¬n chøc vô ®ang ®¶m nhiÖm, th× ®îc hëng møc phô cÊp chøc vô cña chøc vô tríc khi ®i t¨ng cêng. b.3) Trêng hîp ®îc giao chøc vô thÊp h¬n chøc vô ®ang ®¶m nhiÖm do cÊp cã thÈm quyÒn ®iÒu chØnh ®Ó phï hîp víi n¨ng lùc, søc kháe th× ®îc b¶o lu phô cÊp chøc vô cò trong 6 th¸ng, tõ th¸ng thø 7 hëng theo chøc vô míi. b.4) Trêng hîp miÔn nhiÖm chøc vô ®Ó lµm c«ng t¸c chuyªn m«n, nghiÖp vô hoÆc c«ng t¸c kh¸c, th× ®îc b¶o lu møc phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o cña chøc vô l·nh ®¹o cò trong 6 th¸ng, tõ th¸ng thø 7 trë ®i th× th«i hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o. b.5) Trêng hîp th«i gi÷ chøc vô l·nh ®¹o do bÞ c¸ch chøc, th× th«i hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o kÓ tõ khi quyÕt ®Þnh c¸ch chøc cã hiÖu lùc thi hµnh. b.6) Trêng hîp th«i gi÷ chøc vô l·nh ®¹o ®Ó nghØ hu, th× trong thêi gian nghØ chuÈn bÞ hu ®îc gi÷ nguyªn møc phô cÊp chøc vô hiÖn hëng. c. Møc phô cÊp chøc vô ®îc thùc hiÖn theo b¶ng sau: B¶ng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång Nhãm Chøc danh l·nh ®¹o HÖ Møc phô cÊp thùc sè hiÖn 01/10/2004 1 Bé trëng 1,50 435,0 2 Tæng Tham mu trëng, Chñ nhiÖm Tæng 1,40 406,0
  6. 6 côc ChÝnh trÞ 3 Chñ nhiÖm Tæng côc; T lÖnh Qu©n khu, T 1,20 348,0 lÖnh Qu©n chñng, T lÖnh Bé ®éi Biªn phßng 4 T lÖnh Qu©n ®oµn, T lÖnh Binh chñng 1,10 319,0 5 Phã T lÖnh Qu©n ®oµn, Phã T lÖnh Binh 1,00 290,0 chñng 6 S ®oµn trëng 0,90 261,0 7 L÷ ®oµn trëng 0,80 232,0 8 Trung ®oµn trëng 0,70 203,0 9 Phã Trung ®oµn trëng 0,60 174,0 10 TiÓu ®oµn trëng 0,50 145,0 11 Phã tiÓu ®oµn trëng 0,40 116,0 12 §¹i ®éi trëng 0,30 87,0 13 Phã §¹i ®éi trëng 0,25 72,5 14 Trung ®éi trëng 0,20 58,0 d) C¸ch tÝnh tr¶ Phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o ®îc tr¶ cïng kú l¬ng hµng th¸ng vµ ®îc dïng ®Ó tÝnh ®ãng, hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. 2. Phô cÊp th©m niªn a) §èi tîng ¸p dông SÜ quan vµ qu©n nh©n chuyªn nghiÖp t¹i ngò. b) Møc phô cÊp. Sau 5 n¨m (®ñ 60 th¸ng) t¹i ngò th× ®îc hëng møc phô cÊp b»ng 5% møc l¬ng hiÖn hëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã); tõ n¨m thø s¸u trë ®i cø thªm mét th©m niªn (®ñ 12 th¸ng) ®- îc tÝnh thªm 1%, kh«ng h¹n chÕ møc tèi ®a. 3. Phô cÊp phôc vô quèc phßng, an ninh: a) §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông. C«ng nh©n viªn chøc quèc phßng vµ lao ®éng hîp ®ång cã quyÕt ®Þnh cña Bé tæng Tham mu lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc qu©n ®éi nh©n d©n. b) Møc phô cÊp, gåm 2 møc: b.1) Møc 50% ¸p dông ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc quèc phßng xÕp nhãm 1 quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 176/2004/Q§-BQP ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Quèc phßng. b.2) Møc 80% ¸p dông ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc quèc phßng xÕp nhãm 2 quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 176/2004/Q§-BQP ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Quèc phßng. c) C¸ch tÝnh tr¶ phô cÊp.
  7. 7 Phô cÊp phôc vô quèc phßng, an ninh ®îc tÝnh trªn møc l¬ng hiÖn hëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã); vµ ®îc tr¶ cïng kú l¬ng hµng th¸ng. Khi c«ng nh©n viªn chøc quèc phßng ®îc ®iÒu ®éng tõ ®¬n vÞ nµy sang ®¬n vÞ kh¸c hoÆc ngµnh nghÒ nµy sang ngµnh nghÒ kh¸c; tõ n¬i cã møc phô cÊp phôc vô quèc phßng, an ninh 50% ®Õn n¬i cã møc phô cÊp phôc vô quèc phßng, an ninh 30% (hoÆc ngîc l¹i) th× ®îc hëng møc phô cÊp theo n¬i míi kÓ tõ th¸ng tiÕp theo. 4. Phô cÊp th©m niªn vît khung. a) §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông. Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp ®îc xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng qu©n nh©n chuyªn nghiÖp (b¶ng 7) quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang. C«ng chøc, viªn chøc quèc phßng hëng chÕ ®é phô cÊp th©m niªn vît khung nh c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc nhµ níc. b) §iÒu kiÖn vµ tiªu chuÈn ®îc hëng phô cÊp. Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp ®· gi÷ bËc l¬ng cuèi cïng trong "nhãm" vµ cã ®ñ ®iÒu kiÖn thêi gian vµ tiªu chuÈn nh hai tiªu chuÈn n©ng bËc l¬ng quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 07/2005/TT-BQP ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 cña Bé Quèc phßng trong suèt thêi gian gi÷ bËc l¬ng cuèi cïng trong "nhãm" hoÆc trong thêi gian cña n¨m xÐt hëng thªm phô cÊp th©m niªn vît khung. c) Møc phô cÊp vµ c¸ch chi tr¶. c1) Møc phô cÊp. Sau 3 n¨m (®ñ 36 th¸ng), qu©n nh©n chuyªn nghiÖp ®· xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong “nhãm”, th× ®îc xÐt hëng phô cÊp th©m niªn vît khung b»ng 5% møc l¬ng cña bËc l¬ng cuèi cïng trong "nhãm"; tõ n¨m thø t trë ®i, mçi n¨m cã ®ñ tiªu chuÈn hëng phô cÊp th©m niªn vît khung ®îc tÝnh hëng thªm 1%. c 2). C¸ch tÝnh tr¶ Phô cÊp th©m niªn vît khung ®îc tÝnh tr¶ cïng kú l¬ng hµng th¸ng vµ ®îc tÝnh ®ãng, hëng b¶o hiÓm x· héi. 5. §èi víi qu©n nh©n vµ c«ng nh©n viªn chøc quèc phßng thuéc c¸c qu©n binh chñng ®Æc biÖt hoÆc lµm c¸c ngµnh nghÒ, c«ng viÖc ®Æc thï ®îc hëng chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï do ChÝnh phñ, Bé Quèc phßng ban hµnh. 6. C¸c kho¶n phô cÊp kh¸c: Ngoµi c¸c kho¶n phô cÊp nªu trªn, tïy tøng ®èi tîng ®îc ¸p dông c¸c chÕ ®é phô cÊp: Phô cÊp kiªm nhiÖm chøc danh l·nh ®¹o; Phô cÊp ®Æc biÖt; Phô cÊp thu hót; Phô cÊp khu vùc; Phô cÊp lu ®éng; Phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm; Phô cÊp u ®·i nghÒ; Phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ; Phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc;... theo híng dÉn chung cña Nhµ níc.
  8. 8 V. ChÕ ®é bï ®Þnh lîng 1. H¹ sÜ quan, binh sÜ phôc vô theo LuËt NghÜa vô qu©n sù ®îc ®µi thä vÒ ¨n theo quy ®Þnh. 2. TiÕp tôc thùc hiÖn chÕ ®é bï chªnh lÖch ¨n theo tÝnh chÊt, nhiÖm vô ®èi víi sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng nh©n viªn chøc quèc phßng ë c¸c qu©n, binh chñng ®Æc biÖt. VI. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Qu©n nh©n hëng l¬ng vµ c«ng nh©n viªn chøc quèc phßng ph¶i trÝch mét phÇn tiÒn l¬ng ®Ó ®ãng b¶o hiÓm x· héi vµ b¶o hiÓm y tÕ theo quy ®Þnh. 2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. ChÕ ®é tiÒn l¬ng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc tÝnh hëng kÓ tõ ngµy 01/10/2004. Th«ng t nµy thay thÕ Th«ng t sè 715/TT-QP ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 1993 cña Bé Quèc phßng híng dÉn quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi ®èi víi sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sÜ quan binh sÜ, c«ng nh©n viªn chøc quèc phßng trong qu©n ®éi nh©n d©n vµ c¸c quy ®Þnh vÒ tiÒn l¬ng tr¸i víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. 3. Thñ trëng Bé Tæng Tham mu, Tæng côc ChÝnh trÞ vµ Côc trëng Côc Tµi chÝnh - Bé Quèc phßng chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn Th«ng t nµy. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Quèc phßng (qua Côc Tµi chÝnh - Bé Quèc phßng) ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản