intTypePromotion=1

Thông tư 06/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
93
lượt xem
2
download

Thông tư 06/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh Mục C Thông tư số 09/1998/TT-BTM ngày 18/7/1998 của Bộ Thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  th¬ n g   ¹i  è  06/1999/T M­B T M   m S n g µy  23 th¸ng 3 n¨ m  1999 §iÒ u  ch Ø n h  m ô c  C   Th«ng  t sè 09/1998/TT­B T M  N g µ y  18/7/1998 c ña B é  T h ¬ n g  m ¹i  §èivíi     nh÷ng  ¸n ® îccÊp  dù      GiÊy  chøng nhËn  ®∙i®Çu    íchoÆc   u    ttr   sau  ngµy 01/02/1998 (ngµy  hiÖu    cã  lùccña NghÞ ®Þnh  07/1998/N§­   sè  CP ngµy  15/01/1998 cña    ChÝnh  phñ ): 1. §îcmiÔn      thuÕ  nhËp  khÈu      ®èi víihµng    ho¸ nhËp  khÈu  vµo  ViÖt Nam     tõngµy    01/02/1998. 2. ChÞu    thuÕ nhËp  khÈu      ®èi víihµng    nhËp  ho¸ ®∙  khÈu  vµo  ViÖt Nam     tr   ícngµy  01/02/1998. 3. Ngµy    hµng    ho¸ nhËp  khÈu  vµo ViÖt Nam       lµngµy      khaih¶i ghitrªnTê      quan. Th«ng   tnµy    phËn  lµbé  kh«ng      t¸chrêicña  Th«ng   09/1998/TT­ tsè  BTM   ngµy  18/7/1998 cña  Th¬ng      Bé  m¹i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2