intTypePromotion=1

Thông tư 07/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp, quản lý, hạch toán, quyết toán kinh phí thôi việc và nộp ngân sách tiền bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
86
lượt xem
5
download

Thông tư 07/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp, quản lý, hạch toán, quyết toán kinh phí thôi việc và nộp ngân sách tiền bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp, quản lý, hạch toán, quyết toán kinh phí thôi việc và nộp ngân sách tiền bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp, quản lý, hạch toán, quyết toán kinh phí thôi việc và nộp ngân sách tiền bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  07/2000/Tt­ T C  n g µ y 18 th¸ng  c B 01 n¨ m  2000 H íng d É n  viÖc c Ê p, q u ¶ n  lý, h¹ch to¸n, q u y Õt to¸n      kinh  h Ý  th«i p  viÖc vµ né p  n g © n  s¸ch tiÒn b åi thê n g   chi p h Ý   ® µ o  t¹o, åi d ìng c ña c¸n bé, c«n g  c h ø c  b   Thi hµnh    NghÞ ®Þnh  96/1998/CP­  ngµy  sè    N§  17/11/1998  cña ChÝnh  phñ    vÒ chÕ       ®é th«iviÖc  ®èi    víic¸n    bé, c«ng chøc; tiÕp    theo Th«ng   sè  t 28/1999/TT­ BTCCBCP   ngµy  31/7/1999  cña Ban    Tæ chøc  C¸n  ChÝnh  ­  bé  phñ, Bé      Tµi chÝnh  híng dÉn  viÖc cÊp, qu¶n      lý,h¹ch to¸n,quyÕt    to¸n kinh    phÝ    th«iviÖc  nép  vµ  ng©n  s¸ch tiÒn båith       êng   chiphÝ  ®µo      t¹o,båidìng cña    c¸n bé,c«ng      chøc  sau: nh        I. h ñ  tôc c Ê p  kinh p h Ý  trî Ê p  th«i  T  c  vi Öc 1.Thñ      tôccÊp kinh phÝ      trîcÊp  cho     îng th«iviÖc  s¾p  c¸c®èi t     do  xÕp    l¹i tæ  chøc,gi¶m      biªnchÕ  a. Sau    îc Ban      khi ®   Tæ chøc  C¸n  ­  bé  ChÝnh  phñ thÈm  ®Þnh  x¸c vµ    nhËn  ph¬ng    ¸n s¾p xÕp tæ    chøc,gi¶m      biªnchÕ,     ngµnh,  c¸c Bé,    (sau ®©y  gäichung      lµBé),hoÆc     tØnh,thµnh    phè trùcthuéc Trung        ¬ng    ( sau ®©y    gäi chung    lµtØnh) thùc hiÖn      viÖc kiÓm      tra,®èi chiÕu,   ®iÒu chØnh  to¸nchi dù      ®∙ lËp theo    c¸c mÉu   2  sè  ( qui ®Þnh  i sè  vµ  3      t¹ Th«ng    28/ 1999/ TT    t sè      ­ BTCCBCP)        phïhîp víikÕt  qu¶    xÐt duyÖt  göic¬  vµ    quan    tµichÝnh  ®ång cÊp  ®Ó  xem     xÐt cÊp kinh phÝ. Kinh      phÝ        chitr¶trîcÊp    th«iviÖc  cho      c¸n bé,c«ng  chøc hëng ¬ng  l thuéc cÊp    nµo qu¶n      ng©n  lýsÏdo  s¸ch cÊp  chitr¶.   ®ã    b. C¨n  ph¬ng      cø  ¸n s¾p xÕp  chøc,gi¶m    tæ    biªnchÕ  Ban    do  Tæ chøc    ­ C¸n  ChÝnh  bé  phñ thÈm  ®Þnh,    x¸c nhËn, c¬    quan    tµichÝnh thùc hiÖn    viÖc  kiÓm     tra,®èi chiÕu  b¶o  ®¶m   khíp  sù  ®óng  gi÷a  to¸n víikÕt  dù      qu¶    xÐt duyÖt ®Ó     cÊp  kinh phÝ    cho    quan,tæ  c¸cc¬    chøc  trong danh    s¸ch ® îcduyÖt,       cô  thÓ  sau: nh  ­ §èivíic¸c c¬          quan, tæ    chøc  Trung  do  ¬ng qu¶n    Tµi chÝnh  lý,Bé    cÊp  trùctiÕp cho    b»ng      c¸c Bé  LÖnh    chitiÒn (Ch¬ng    Trung  ¬ng ¬ng  t øng, lo¹      i 15, kho¶n    21,môc  140,tiÓu môc      06). ­ §èi víic¸c c¬          quan, tæ    chøc  tØnh  do  qu¶n    Tµi chÝnh  lý,Së    cÊp    trùc tiÕp cho c¸c  quan  c¬  b»ng  LÖnh    chi tiÒn hoÆc  cÊp    vÒ phßng    tµichÝnh  huyÖn    ®Ó cÊp  cho    quan,tæ  c¸c c¬    chøc  huyÖn  do  qu¶n    lý(Ch¬ng  ®Þa  ph­ ¬ng ¬ng  t øng,lo¹ 15,kho¶n      i     21,môc 140,tiÓu môc      06). c. C¸c    Bé, tØnh  sau    khinhËn  îc kinh  ®   phÝ    quan    tõ c¬  tµichÝnh thùc  hiÖn ngay  viÖc      chi tr¶ hoÆc  chuyÓn  kinh phÝ ®Õn     quan, tæ  c¸c c¬    chøc  hµnh  chÝnh  nghiÖp  së  sù  c¬  trong danh    s¸ch  îc duyÖt        ®   ®Ó chitr¶cho    c¸c ®èi îng.ViÖc      t   chi tr¶ ®Õn     c¸c ®èi  îng  t thùc hiÖn theo chÕ     ®é qu¶n      lý tµi chÝnh  hiÖn hµnh.   d. C¸c      Bé, tØnh ph¶iqu¶n      lýchÆt    chÏkho¶n  kinh phÝ  îccÊp,sö    ®     dông  ®óng môc  ®Ých    gi¶iquyÕt  s¾p xÕp    biªnchÕ,  theo  ®óng  chÕ  quy  ®é  ®Þnh 
  2. 2 vµ  kÕt qu¶  îcduyÖt.C¸c  êng    dông  ®     tr hîp sö  kh«ng ®óng  môc  ®Ých, saichÕ      ®é ®Òu   ph¶ixuÊtto¸nvµ      ng©n        thu håivÒ  s¸ch Nhµ    níc. Sau    khikÕt thóc ®îtchitr¶,®¬n  hµnh          vÞ  chÝnh  nghiÖp  së  sù  c¬  ph¶i   thùc hiÖn    viÖc quyÕt    to¸nkinh phÝ      trîcÊp    th«iviÖc ¬ng  t øng    ®èi t   víisè   îng ®∙  îcgi¶iquyÕt    ®     th«iviÖc    c¬  göivÒ  quan  cÊp kinh phÝ      ®Ó tæng    hîp quyÕt  to¸n víic¬      quan    tµichÝnh  theo    qui ®Þnh  ph©n  vÒ  cÊp. Kinh    phÝ kh«ng  sö  dông  hÕt ph¶i® îcthu håihoµn            tr¶Ng©n  s¸ch Nhµ    níc.   2. Kinh    phÝ      chitrîcÊp t×m viÖc  s¾p  do  xÕp  chøc,gi¶m    tæ    biªnchÕ  vµ  kinhphÝ        chitrîcÊp    th«iviÖc cho     îng xinth«iviÖc  c¸c®èi t       theo nguyÖn    väng Kinh phÝ      chi trîcÊp  t×m viÖc cho  ®èi  îng    t th«iviÖc  s¾p   do  xÕp  tæ  chøc, gi¶m    biªn chÕ   kinh    vµ  phÝ      chi trîcÊp    th«iviÖc  cho    c¸c ®èi  îng  t cã  nguyÖn  väng      xin th«iviÖc  îccÊp  thÈm  ®   cã  quyÒn  chÊp  thuËn,®¬n  ® îc   vÞ    sö dông  kinh phÝ  hµnh  chÝnh  nghiÖp  sù  hµng  n¨m        ®Ó chi tr¶ theo  ®óng  chÕ  qui®Þnh. C¬  ®é      quan,tæ   chøc  hµnh  chÝnh  nghiÖp  sù  thùc hiÖn    quyÕt   to¸nkho¶n      chinµy    khiquyÕt    to¸nkinh phÝ    hµnh  chÝnh  nghiÖp  sù  hµng  n¨m  víi quan     c¬  tµichÝnh  theo qui®Þnh  ph©n      vÒ  cÊp.   II.  Tr×n h    thñ tôc n é p  n g © n   tù, s¸ch tiÒn  åi thên g   b chi p h Ý  ® µ o  t¹o  åi d ìng c ña c¸n bé, c«n g  c h ø c  b a. Trong      thêih¹n  th¸ng kÓ       quyÕt  3    tõ khi cã  ®Þnh    êng    båi th chi phÝ  ®µo       t¹o,båi dìng cña cÊp  thÈm   cã  quyÒn, c¸n bé, c«ng  chøc ph¶i hoµn    thµnh viÖc nép    tiÒn  ®ñ sè  ph¶ibåi th     êng  theo ®óng quyÕt  ®Þnh  lýcho  xö    kÕ to¸n,     quü  thñ cña  quan,tæ  c¬    chøc    ®Ó nép ng©n s¸ch Nhµ    níc. b. KÕ     to¸n c¬    quan, tæ    chøc   khinhËn  tiÒn    êng    båi th chiphÝ ®µo    t¹o, båi dìng  c¸n      do  bé, c«ng  chøc  nép ph¶ilËp      c¸c chøng    tiÒn  tõ thu  theo chÕ  ®é hiÖn  hµnh  lËp b¶ng    vµ    kª nép vµo Kho    b¹c Nhµ níc. c. TiÒn    êng      båi th chi phÝ ®µo      t¹o,båi dìng cña c¸n    bé, c«ng chøc do  cÊp  nµo  qu¶n    lýnép ng©n s¸ch cÊp  vµ    ®ã  h¹ch to¸nnh      sau: ­ NÕu     ®¬n  nép  vÞ  tiÒn    êng    båith chiphÝ ®µo      t¹o,båi dìng cho nh÷ng  n¨m  íc:nép  tr   theo ch¬ng, lo¹     i kho¶n ¬ng  , t øng    quan, tæ  mµ c¬    chøc  chi ®∙    ®µo      t¹o,båi dìng  bé, c«ng  c¸n    chøc; Môc    062 “Thu kh¸c”,tiÓu    môc  “Thu  02  håic¸ckho¶n        chin¨m  íc" tr ­ NÕu     ®¬n  nép  vÞ  tiÒn    êng    båi th chiphÝ ®µo      t¹o,båi dìng trong n¨m:     nép  gi¶m  cÊp    ph¸ttheo ch¬ng,lo¹       ikho¶n,môc  chi. ,   ®∙        III.T æ  c h ø c thùc hi Ö n   1. Th«ng     t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh thèng nhÊt      víithêi®iÓm  hiÖu    lùc cña NghÞ  ®Þnh  96/1998/CP­   sè  N§ ngµy  th¸ng 11  17    n¨m  1998 cña ChÝnh  phñ
  3. 3 2. C¸c    Bé,  quan  c¬  ngang Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh phñ, UBND     tØnh  thµnh phè    trùc thuéc Trung ¬ng  c¸c c¬  vµ    quan, tæ    chøc  ªnquan  tr¸ch li   cã    nhiÖm  chøc,thùc hiÖn  tæ      Th«ng   tnµy; 3. Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    ®Ò nghÞ ph¶n ¶nh  vÒ  Bé    TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu,gi¶i       quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2