Thông tư 08/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
45
lượt xem
1
download

Thông tư 08/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t  C ñ a   B é   t µ i   c h Ý n h   S è   0 8 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   9   t h ¸ n g   2   n ¨ m   2 0 0 4  Híng dÉn chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông  phÝ thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh biÓu diÔn nghÖ thuËt  C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ sè 38/2001/PL­UBTVQH   ngµy 28/8/2001;  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§­CP ngµy 03/6/2002 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ   phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 1/8/2003 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh;  Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö   dông   phÝ   thÈm  ®Þnh   ch¬ng   tr×nh  biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   nh  sau:  I. §èi tîng ¸p dông vµ møc thu phÝ:   1. §¬n vÞ cã chøc n¨ng tæ chøc biÓu diÔn nghÖ thuËt  khi   ®Ò   nghÞ   cÊp   "giÊy   phÐp   c«ng   diÔn   ch¬ng   tr×nh,   vë  diÔn" theo Quy chÕ ho¹t ®éng biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn  nghiÖp ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 32/1999/Q§­BVHTT  ngµy 29/4/1999 cña Bé trëng Bé V¨n ho¸­ Th«ng tin, ph¶i  nép   phÝ   thÈm   ®Þnh  ch¬ng  tr×nh   nghÖ   thuËt   biÓu   diÔn   quy  ®Þnh cña Th«ng t nµy. 2. Kh«ng thu phÝ thÈm ®Þnh ®èi víi c¸c ch¬ng tr×nh,  vë diÔn phôc vô nhiÖm vô chÝnh trÞ do c¸c c¬ quan chøc  n¨ng qu¶n lý nghÖ thuËt cho phÐp.  3. Møc thu phÝ thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh nghÖ thuËt biÓu  diÔn ®îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i BiÓu møc thu phÝ ban hµnh  kÌm theo Th«ng t nµy.  II. Tæ chøc thu, nép phÝ:  1.   ViÖc   tæ   chøc   thu,   nép   phÝ   thÈm   ®Þnh   ch¬ng   tr×nh  nghÖ   thuËt   biÓu   diÔn   ph¶i   tu©n   theo   c¸c   quy   ®Þnh   ph¸p  luËt hiÖn hµnh vÒ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc.  2. C¬ quan thu phÝ lµ c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm tæ  chøc   viÖc   thÈm   ®Þnh   vµ   xÐt   duyÖt   c¸c   ch¬ng   tr×nh   nghÖ  thuËt biÓu diÔn, bao gåm:
  2. 2 ­ Côc nghÖ thuËt biÓu diÔn (Bé V¨n ho¸ Th«ng tin); ­ Së V¨n ho¸ Th«ng tin c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc  trung ¬ng. 3. C¬ quan thu phÝ thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh nghÖ thuËt  biÓu diÔn cã tr¸ch nhiÖm:  a. Tæ chøc thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ thÈm ®Þnh  ch¬ng tr×nh nghÖ thuËt biÓu diÔn theo ®óng quy ®Þnh t¹i  Th«ng t nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt vÒ phÝ.  b.   §¨ng   ký,   kª   khai   thu,   nép,   quyÕt   to¸n   phÝ   thÈm  ®Þnh ch¬ng tr×nh nghÖ thuËt biÓu diÔn theo c¸c quy ®Þnh  t¹i Th«ng t  sè 63/2002/TT­BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi  chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ  lÖ phÝ.  I I I .   Q u ¶ n   l ý   v µ   s ö   d ô n g   p h Ý   t h È m   ® Þ n h   c h ¬ n g   t r × n h  biÓu diÔn nghÖ thuËt:  1. C¬ quan thu phÝ thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh nghÖ thuËt  biÓu diÔn ®îc trÝch 90% sè thu phÝ thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh  nghÖ   thuËt   biÓu   diÔn   ®Ó   chi   phÝ   cho   viÖc   tæ   chøc   thÈm  ®Þnh vµ thu phÝ.  PhÇn tiÒn thu phÝ cßn l¹i (10% trªn tæng sè thu phÝ)  nép vµo NSNN c¸c cÊp (c¬ quan thu lµ Côc NghÖ thuËt biÓu  diÔn th× nép vµo Ng©n s¸ch Trung  ¬ng, c¬ quan thu lµ Së  V¨n ho¸­Th«ng tin th× nép vµo ng©n s¸ch tØnh) vµ ghi thu  ng©n s¸ch  t¹i  tiÓu  môc 09: phÝ thÈm ®Þnh v¨n ho¸ phÈm,  môc 039: phÝ thuéc lÜnh vùc v¨n ho¸, x∙ héi.  2. C¬ quan thu phÝ ®îc sö dông phÇn thu phÝ trÝch ®Ó  l¹i ®¬n vÞ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, môc III cña Th«ng t  nµy  ®Ó chi cho c¸c néi dung sau:  ­   Chi   tr¶   thï   lao   cho   c¸c   thµnh   viªn   vµ   th  ký   Héi  ®ång thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh nghÖ thuËt biÓu diÔn; ­ Chi phÝ cho c«ng t¸c qu¶n lý thu, nép phÝ thÈm ®Þnh  ch¬ng tr×nh nghÖ thuËt biÓu diÔn; ­ Bæ  sung kinh  phÝ  chi thêng  xuyªn  vµ mua  s¾m, söa  ch÷a nhá cña ®¬n vÞ. 3. C¬ quan thu phÝ thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh nghÖ thuËt  biÓu diÔn cã tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch thu phÝ ®Ó chi cho  c¸c môc ®Ých nªu t¹i ®iÓm 2, môc III cña Th«ng t  nµy vµ  tæng hîp chung vµo dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m cña ®¬n vÞ;  qu¶n lý chÆt chÏ kho¶n phÝ trÝch ®Ó l¹i nh»m sö dông chi  cho c¸c môc ®Ých chi trªn;  thùc hiÖn c«ng  t¸c  kÕ to¸n,  quyÕt   to¸n   c¸c   kho¶n   thu­chi   cã   liªn   quan   ®Õn   thu   phÝ 
  3. 3 thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh nghÖ thuËt biÓu diÔn theo quy ®Þnh  ph¸p luËt hiÖn hµnh.  IV. Tæ chøc thùc hiÖn:  Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ  ngµy   ®¨ng   c«ng   b¸o.   Nh÷ng   quy   ®Þnh   ®∙   ban   hµnh   vÒ   phÝ  thÈm   ®Þnh  ch¬ng  tr×nh   nghÖ   thuËt   biÓu   diÔn   mµ   tr¸i   víi  Th«ng t nµy ®Òu hÕt hiÖu lùc thi hµnh.  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó  nghiªn cøu, gi¶i quyÕt. BiÓu møc thu phÝ thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh  nghÖ thuËt biÓu diÔn  (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 08/2004/TT­BTC ngµy   9/2/2004 cña Bé Tµi chÝnh) STT §é dµi thêi gian cña mét ch¬ng  Møc thu phÝ tr×nh (vë diÔn) biÓu diÔn nghÖ  (®/ch¬ng tr×nh, vë  thuËt diÔn) 1 ®Õn 50 phót 300.000 2 51 ­ 100 phót 600.000 3 101 ­ 150 phót 900.000 4 trªn 150 phót 900.000 + Møc phÝ t¨ng  thªm Trong ®ã:  ­ Møc phÝ t¨ng thªm ®îc x¸c ®Þnh nh sau: tõ phót 151  trë ®i cø 25 phót t¨ng thªm (nÕu kh«ng ®ñ th× lµm trßn)  thêi   lîng   cña   ch¬ng   tr×nh,   vë   diÔn   th×   céng   thªm  150.000®.
  4. 4 ­ Møc thu phÝ thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh nh¹c kh«ng lêi,  móa, b»ng 50% møc phÝ quy ®Þnh theo ®é dµi thêi gian ch­ ¬ng tr×nh, vë diÔn nªu t¹i biÓu trªn.  ­ Møc thu phÝ thÈm ®Þnh c¸c ch¬ng tr×nh, vë diÔn cã  môc   ®Ých   tõ   thiÖn,   nh©n   ®¹o   b»ng   50%   møc   phÝ   quy   ®Þnh  theo ®é dµi thêi gian ch¬ng tr×nh, vë diÔn nªu t¹i biÓu  trªn.  ­ C¸c ch¬ng tr×nh, vë diÔn cã nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ph¶i  söa ch÷a, thÈm ®Þnh l¹i th× møc thu phÝ thÈm ®Þnh ch¬ng  tr×nh, vë diÔn lÇn sau b»ng 50% møc thu phÝ thÈm ®Þnh lÇn  ®Çu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản