Thông tư 09/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
44
lượt xem
1
download

Thông tư 09/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2002 theo Quyết định số 199/2002/QĐ-TTg

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  09/2002/TT­B T C   g µy  23 th¸ng 01  m   2002  íng  c n n¨ H d É n  viÖc mi Ô n, gi¶ m  thu Õ  s ö   ô n g  ® Êt n« n g  n g hi Ö p   d tõ n¨ m  2002 theo Q u y Õ t ® Þ n h  sè  199/2001/Q§­T T g C¨n  LuËt  cø  thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp; NghÞ     ®Þnh   74/CP  sè  ngµy  th¸ng 10  25    n¨m  1993 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt  thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng nghiÖp;  C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  199/2001/Q§­ sè  TTg ngµy 28/12/2001 cña Thñ  ­ t íng ChÝnh    phñ  viÖc  vÒ  miÔn, gi¶m    thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp; Bé    Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn viÖc xÐt miÔn, gi¶m thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp (SD§NN)    tõn¨m 2002    nh  trë®i  sau: I. èi tîng v µ m ø c  m i Ô n, gi¶ m  thu Õ    § s ö  d ô n g  ® Êt n « n g  n g hi Ö p: 1.§èit   îcmiÔn     îng ®   thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp  bao  gåm: ­ Hé      gia ®×nh, c¸ nh©n, hîp t¸cx∙,doanh              nghiÖp  c¸ctæ  vµ    chøc  kinh tÕ    ­ x∙ héi (d         íi®©y         s¶n  gäi t¾t lµ hé  xuÊt n«ng    nghiÖp) cã    diÖn tÝch ®Êt s¶n  xuÊtn«ng    nghiÖp        t¹ c¸cx∙thuéc Ch¬ng  i   tr×nh 135    cña  ChÝnh  phñ. ­ C¸c  s¶n    hé  xuÊt n«ng    nghiÖp thuéc diÖn  nghÌo (Hé  hé    nghÌo ® îc x¸c       ®Þnh  theo chuÈn  nghÌo t¹  hé    iQuyÕt  ®Þnh  1143/2000/Q§­ sè  L§TBXH   ngµy  1/11/2000 cña  Lao    Bé  ®éng    ­ Th¬ng binh vµ  héivµ    X∙    quy  ®Þnh  thÓ  cô  cña  tõng tØnh,thµnh      phè    trùcthuéc Trung    ¬ng). Møc  miÔn thuÕ SD§NN  ®èi      víic¸c ®èi  îng    t trªn®©y   îc x¸c ®Þnh  ®     nh  sau: +      nghÌo:® îc miÔn  §èi víihé      thuÕ cho toµn  diÖn  bé  tÝch ®Êt  dông  sö  vµo  s¶n  xuÊtn«ng    nghiÖp. +        t¹      §èi víic¸c hé  ic¸c x∙ thuéc Ch¬ng tr×nh 135 cña ChÝnh  phñ, nÕu    kh«ng  ph¶i lµ hé      nghÌo  th× chØ   îc miÔn  ®   thuÕ ®èi    víidiÖn tÝch ®Êt  s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  trong h¹n    møc  (h¹nmøc    ®Êt theo quy ®Þnh cña LuËt ®Êt    ®ai),diÖn    tÝch ®Êt s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp    vîth¹n møc  vÉn ph¶i nép    thuÕ  theo quy    ®Þnh.   2. §èi t ® îc gi¶m     îng    50%  thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp bao gåm     tÊt c¶    s¶n  c¸c hé  xuÊt n«ng    nghiÖp  sö  cã  dông  ®Êt  vµo  s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp  kh«ng  thuéc ®èi t   îcmiÔn     îng ®   thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng  nghiÖp nªu trªn.  Møc  gi¶m  50%   thuÕ  SD§NN   îc x¸c ®Þnh    thuÕ  ®     trªnsè  cßn  ph¶inép    sau    khi®∙  trõsè    thuÕ  SD§NN   îcmiÔn, gi¶m  ®     theo chÝnh  s¸ch x∙héivµ        miÔn  gi¶m do  thiªn tai(nÕu      cã). §èi víihé        gia  ®×nh   diÖn  cã  tÝch  ®Êt s¶n  xuÊt n«ng  nghiÖp   vîth¹n  møc  th× chØ   îc gi¶m  ®   50%   thuÕ  sè  SD§NN   tÝnh    trªndiÖn  tÝch ®Êt  s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp  trong h¹n    møc,  diÖn  tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp      vît h¹n møc  vÉn ph¶inép    thuÕ theo quy    ®Þnh. VÝ  1: dô 
 2. Hé s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  ë  A  ®ång  b»ng S«ng  Hång  30.000  2  cã  m ®Êt  trång c©y    hµng n¨m; ThuÕ           ghithu lµ1.500    kg,trong ®ã    diÖn  tÝch  ®Êt trong  h¹n møc     lµ 20.000  2, thuÕ  m   SD§NN   ph¶i nép  ¬ng    t øng    víidiÖn tÝch ®Êt  trongh¹n    møc    lµ1.000 kg. * Gi¶  hé    sö  kh«ng  thuéc diÖn  îcgi¶m    ®   chÝnh s¸ch x∙héith× sè          thuÕ  hé  ® îcgi¶m    theo QuyÕt ®Þnh 199/2001/Q§­ TTg ngµy 28/12/2001 cña Thñ íng t   ChÝnh  phñ    lµ:1.000  x  kg  50%   500  =  kg Sè  thuÕ  cßn  hé  ph¶inép    trong n¨m      lµ:1.500  ­500    1.000  kg   kg =  kg. * Còng    dô  víivÝ  trªn,gi¶ sö  thuéc      hé  diÖn  îc gi¶m  ®   50%  thuÕ      ghithu theo tiªuchuÈn        gia®×nh  ¬ng  th binh th× sè      thuÕ  A  îcgi¶m  hé  ®   lµ: ­Gi¶m    theo tiªuchuÈn  ¬ng      th binh lµ:   1.000  50%   500  x  =  kg ­Sè    thuÕ  îcgi¶m  ®   tiÕp theo QuyÕt      ®Þnh  199  sè  lµ: (1.000 kg     ­500    50%   250  kg)x  =  kg ­Tæng  thuÕ  ® îcgi¶m      sè  hé    lµ:500  +  kg  250  =  kg  750  kg * Sè    thuÕ  cßn  hé  ph¶inép      lµ:1.500  ­750  =  kg   kg  750  kg 3.   Mét  tr sè  êng    thÓ  thuÕ  îcmiÔn, gi¶m    hîp cô  sè  ®     x¸c®Þnh  sau: nh  3.1.Hé    s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  dông  sö  ®Êt  m Æt     cã  nícnu«itrång thuû       s¶n thuéc diÖn    nép thuÕ  SD§NN;  s¶n  hé  xuÊtn«ng    nghiÖp trång c¸clo¹ c©y      i   l©u n¨m thu ho¹ch  lÇn  1  hoÆc   thu  cã  ho¹ch hµng n¨m    mµ kh«ng   x¸c ®Þnh  h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ SD§NN,  ®ang  nép thuÕ SD§NN  b»ng          4% trªngi¸trÞs¶n  phÈm     tiªuthô trong n¨m  th× còng  îc miÔn  ®   hoÆc  gi¶m 50%  thuÕ  SD§NN   ph¶inép    hµng n¨m theo quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 1,®iÓm   nªu  2  trªn. 3.2.Hé    s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp      chøc  lµc¸c tæ  kinh tÕ            ­ x∙héi,c¸c doanh  nghiÖp kh«ng  trôsë  i     cã    t¹  x∙ thuéc  c¸c Ch¬ng  tr×nh 135 nhng  diÖn  cã  tÝch  ®Êt s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  i     t¹  x∙ nµy  lËp  thuÕ  c¸c vµ  bé  SD§NN   i t¹ Chi côc  thuÕ th×  còng  îc miÔn  ®   thuÕ  SD§NN   ®èi    víidiÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp  i     t¹ c¸c x∙®ã.      Tæ chøc  kinh tÕ        doanh    ­ x∙héivµ  nghiÖp  hå  göi lËp  s¬    Chi côc    thuÕ  xem       xÐt ®Ò nghÞ  miÔn  thuÕ  SD§NN         ®èi víiphÇn diÖn tÝch  ®Êt s¶n xuÊtn«ng    nghiÖp        t¹ c¸cx∙nµy. i   3.3.§èivíihé        nghÌo ®¨ng  hé    ký  khÈu  êng    i th trót¹ mét    x∙,nhng  diÖn  cã  tÝch  ®Êt  s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  c¸c x∙ kh¸c (kÓ  x∙ thuéc  ë        c¶    huyÖn  kh¸c,  tØnh  kh¸c),  nÕu  kª khaidiÖn  ®∙      tÝch  ®Êt ®ang  s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp  c¸c ë    x∙ kh¸c ®Ó       tÝnh  thu nhËp  ® îc x¸c ®Þnh     nghÌo  in¬i ®¨ng  hé  vµ      lµ hé  t¹    ký  khÈu  êng    th tró th×  diÖn tÝch  ®Êt  s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  c¸c ®Þa   ë    ph¬ng  kh¸c còng    thuéc  diÖn  îc miÔn  ®   thuÕ. §Ó   c¬  x¸c ®Þnh    cã  së    diÖn  tÝch  ®Êt  s¶n  xuÊt  n«ng  nghiÖp  kª  ®∙  khai ® îc miÔn      thuÕ, hé    nghÌo  ph¶i kª    khai râ    diÖn  tÝch  ®Êt  s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp   ®Ó tÝnh  nhËp      thu  khix¸c ®Þnh    lµ hé  nghÌo,cã      x¸cnhËn  cña UBND       x∙n¬i®¨ng  hé  ký  khÈu  êng    diÖn  th tróvÒ  tÝch  ®∙    kª khai. C¨n  vµo  cø  b¶n    x¸cnhËn  nµy,hé  îcmiÔn    ®   thuÕ    göi®¬n  kÌm  theo  b¶n  khaidiÖn  kª    tÝch ®Êt  s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  ® îc UBND       ®∙    x∙ x¸c nhËn  ®Õn       diÖn  x∙ n¬i cã  tÝch ®Êt  s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp cña  lµm  cø  hé  c¨n  thùc  hiÖn  miÔn  thuÕ  SD§NN   cho  diÖn  tÝch  ®Êt s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp  kª khai ®∙      ë ®Þa  ph¬ng  kh¸c.   2
 3. NÕu   s¶n  hé  xuÊt n«ng    nghiÖp thuéc diÖn  nghÌo cã  hé    diÖn  tÝch ®Êt  s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp  n¬ikh¸c nhng  ë      kh«ng    kª khaix¸c®Þnh        thu nhËp ®Ó     ® îcx¸c ®Þnh    nghÌo th× diÖn      lµhé      tÝch ®Êt kh«ng    kª khaikh«ng    thuéc diÖn    ® îcmiÔn    thuÕ.  3.  X¸c  4.  ®Þnh   miÔn, gi¶m  thiªn taikhi tÝnh  do        gi¶m  thuÕ SD§NN:  ThiÖth¹ido      thiªntai® îcgi¶m        thuÕ SD§NN   îcx¸c®Þnh  tÝnh  ®     vµ  gi¶m    ­ trõtr íckhitÝnh      gi¶m  50%   thuÕ  sè  SD§NN; Trêng   cha      hîp   x¸c ®Þnh  îcthiªntai ®       hoÆc   cã  ®∙  quyÕt  ®Þnh  gi¶m 50%   thuÕ  sè  SD§NN   cßn  i l¹ ph¶i nép      trong  n¨m cho     îng nép  c¸c ®èi t   thuÕ nhng sau  míix¶y    ®ã    ra thiªntaith× thùc hiÖn          tÝnh    thuÕ  îcmiÔn, gi¶m  sau: l¹sè  i ®     nh  §èi víihé      kh«ng  diÖn  cã  tÝch ®Êt    vîth¹n møc: C¨n  vµo  cø  diÖn tÝch  ®Êt  s¶n xuÊt n«ng nghiÖp  thiÖt h¹ivµ  bÞ      møc     thiÖt h¹i®Ó    ®é bÞ      tÝnh  tæng  thuÕ  îcmiÔn  sè  ®   gi¶m thiªntaicña      diÖn  tÝch ®ã. Trªn c¬  ®ã    së  tÝnh  l¹  thuÕ  îc miÔn  isè  ®   gi¶m  50%  theo QuyÕt  ®Þnh 199/2001/Q§­ TTg  sè  vµ  thuÕ  ph¶inép  sau:   nh  Sè  thuÕ  Tæng  sè  Sè thuÕ gi¶m  Sè gi¶m    ® îcgi¶m =   thuÕ cha  ­ theo CS     ­   x∙ miÔn x 50%   gi¶m,  héi(nÕu  )   cã  do  thiªntai   miÔn Sè  thuÕ cßn  = Tæng  thuÕ  sè  cha  ­ C¸c  kho¶n  îc ®   ph¶inép   gi¶m,miÔn   gi¶m,miÔn   §Ó  ®¬n gi¶n c¸ch tÝnh      to¸n,¸p    dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¶m    trõtiÕp sè  gi¶m  thiªntai   thuÕ  x¸c®Þnh  do     trªnsè  ®∙    gi¶m  50%   sau: nh  Sè thuÕ cßn ph¶inép    Sè thuÕ ®∙      x¸c 50%   thuÕ  îc sè  ®   sau      khitrõtiÕp sè    gi¶m  = ®Þnh  gi¶m 50%,  ­ gi¶m  thiªntai do    do thiªntai   cha tÝnh gi¶m  thiªntai   §èi víihé        gia ®×nh  diÖn  cã  tÝch ®Êt n«ng  nghiÖp  chÞu thuÕ      vîth¹n møc  thuéc ®èi t   îcmiÔn, gi¶m     îng ®     theo  chÝnh  s¸ch x∙héivµ  îcmiÔn, gi¶m        ®     thiªntaith×  thuÕ  îc gi¶m      sè  ®   theo chÝnh  s¸ch      sè  îc gi¶m  x∙ héi vµ  ®   50%   chØ  tÝnh    thuÕ  trªnsè  ph¶inép ¬ng    t øng cña diÖn tÝch ®Êt trongh¹n møc.     Sè  îcgi¶m  ®   thuÕ  thiªntai îctÝnh  do        ® gi¶m    íckhitÝnh  ® îcgi¶m  trõtr     sè    50%   îctÝnh ¬ng  ®   t øng      ®èi víidiÖn tÝch ®Êt trong h¹n    møc  îcgi¶m  ®   thuÕ.  Trªn c¬  ®ã    së  tÝnh    ® îcgi¶m  l¹ sè    i thuÕ 50%   theo  QuyÕt  ®Þnh  199/2001/ sè  Q§­TTg  sè  vµ  thuÕ cßn  ph¶inép.   VÝ  2: dô    Còng theo  liÖu  dô  : Hé   sè  vÝ  1    «ng      gia ®×nh  ¬ng  A lµ hé    th binh  îc ®   gi¶m  thuÕ  theo chÝnh    s¸ch x∙héilµ50%.         * Gi¶  hé  sö  «ng  bÞ  A  thiªntaimÊt      20.000        thiÖth¹ilµ 15%,  m2 víitû lÖ        sè  thuÕ      ghithu cña  diÖn  tÝch  thiÖth¹ilµ1.000    bÞ        kg.X¸c  ®Þnh  thuÕ  sè  hé  «ng  ® îcgi¶m  A    trongn¨m  sau:   nh  +  thuÕ  îcgi¶m  Sè  ®   theo chÝnh s¸ch cña  gia ®×nh  ¬ng    hé    th binh (chØ  tÝnh  gi¶m  thuÕ  cña  diÖn  tÝch trong h¹n møc)        lµ:1.000  x  kg  50%   500  =  kg 3
 4. +  thuÕ  îcgi¶m  Sè  ®   thiªntai         x¸c®Þnh  thuÕ  ®Ó sè  cßn  ph¶inép    lµ: 1.000  x  kg  15%   150  =  kg. +  thuÕ  îcgi¶m  Sè  ®   thiªntait    ¬ng  øng  cña  diÖn  tÝch  ®Êt  trong h¹n    møc  lµm    tÝnh  c¨n cø  gi¶m  50%  lµ: 150kg/30.000  2       m  x 20.000  2  = 100  m     kg. +  thuÕ  îc gi¶m  Sè  ®   50%  theo    Q§ 199/2001/Q§­TTg ®èi    víiphÇn diÖn  tÝch  ®Êt  trongh¹n møc      lµ:   (1000    500     kg ­  kg ­100kg)x 50%  = 200          kg +  Tæng  thuÕ  sè  cßn  ph¶inép    sau        khitrõc¸ckho¶n  îcmiÔn  ®   gi¶m  lµ: 1500kg  ­       500  gi¶m      ­   kg  x∙ héi     150  gi¶m  kg  thiªntai    200  gi¶m     ­   kg  theo Q§    199/2001/Q§­ TTg    = 650    kg. §èi víi êng  hîp nµy nÕu  ®∙ tÝnh gi¶m  50%  theo QuyÕt ®Þnh   tr 199/2001/Q§­TTg  íc khix¶y  thiªntaith×  tr     ra      ph¶itÝnh  i ® îc gi¶m  cã    l¹ sè      vµ  quyÕt ®Þnh      bæ sung. Tæng   thuÕ  îc miÔn  sè  ®   gi¶m trong n¨m ®èi      ® îc gi¶m  víic¸c hé    theo  chÝnh s¸ch x∙héi,thiªntaivµ            gi¶m  50%   theo  QuyÕt  ®Þnh  199/2001/Q§­TTg  tèi kh«ng      thuÕ       ®a  vîtqu¸ sè  ghithu cña diÖn tÝch  ®Êt chÞu  thuÕ SD§NN. II.   Tr×n h tù, thñ tôc v µ thÈ m  q u y Ò n   gi¶i u y Õt m i Ô n, gi¶ m  thu Õ:  q 1. T¹icÊp        x∙,phêng, thÞ    trÊn (gäichung        lµ cÊp    x∙):LËp danh s¸ch c¸c     ®èi t    îng thuéc diÖn    miÔn, gi¶m    thuÕ SD§NN: 1.1.§èit      îng nép  thuÕ  SD§NN   x∙, do   phêng,thÞ    trÊn qu¶n      lý: a/ §éithuÕ        x∙,phêng, thÞ    trÊn phèihîp víiHéi ®ång             t vÊn thuÕ    x∙,ph­ êng,thÞ    trÊn cã    tr¸chnhiÖm:   ­C¨n  danh    cø  s¸ch c¸cx∙® Æc         biÖtkhã    kh¨n miÒn    vïng s©u, vïng   nóivµ        xa ban  hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh   135/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy 31/7/1998,   QuyÕt ®Þnh  sè  1232/1999/Q§­ TTg  ngµy 24/12/1999, QuyÕt ®Þnh  sè  647/2000/Q§­TTg  ngµy 12/7/2000  QuyÕt  vµ  ®Þnh  42/2001/Q§­ sè  TTg ngµy  26/3/2001 cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ    ®Ó lËp danh s¸ch    ® îc xÐt  c¸c hé    miÔn  thuÕ  SD§NN     trªn®Þa  bµn th«n,x∙ theo      MÉu   01/MT  sè  ®Ýnh kÌm Th«ng  t nµy.  ­ C¨n cø    tiªu chuÈn  nghÌo  hé  theo  QuyÕt  ®Þnh   1143/2000/Q§­ sè  L§TBXH   ngµy  1/11/2000  cña  Lao  Bé  ®éng    ­ Th¬ng binh vµ  héi,quy    X∙    ®Þnh  cô thÓ  cña UBND   tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng      vÒ tiªuchuÈn hé  nghÌo ë    ®Þa   ph¬ng  danh  vµ  s¸ch  nghÌo ®∙  îc cÊp  thÈm   hé    ®   cã  quyÒn    xÐt duyÖt    danh  ®Ó lËp  s¸ch c¸c hé      nghÌo ® îcxÐt miÔn        thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng  nghiÖp  theo MÉu   02/MT    sè  ®Ýnh  kÌm Th«ng  tnµy.  ­ C¨n  bé    cø  thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp  n¨m  2002  bé  vµ  thuÕ    c¸c n¨m  sau (®iÒu chØnh, nÕu     cã),lËp danh s¸ch    c¸c ®èi  îng  t thuéc  diÖn  îc ®   xÐt gi¶m    50%  thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp theo quy    ®Þnh   t¹ §iÓm     i 2,Môc  I,Th«ng     tnµy    (lËptheo MÉu   03/GT    sè  ®Ýnh kÌm). 4
 5. ­ Danh  s¸ch    c¸c ®èi  îng  îc xÐt  t ®   miÔn,  gi¶m  thuÕ ph¶i ® îc niªm      yÕt  c«ng  khai t¹    i UBND     c¸c ®Þa   x∙ vµ    ®iÓm   thuËn  tiÖn    ®Ó nh©n  d©n  biÕt vµ    gi¸m    s¸t.Sau  ngµy  10  niªm  yÕt,nÕu    kh«ng  ý  cã  kiÕn  th¾c  ¾c       m th× ®éi thuÕ  tæng    hîp danh s¸ch c¸c hé      nép  thuÕ thuéc diÖn  îcxÐt miÔn, gi¶m    ®       thuÕ sö  dông ®Êt  n«ng nghiÖp  trªntr×nh UBND     nªu      x∙. ­    Khi lËp danh  s¸ch    c¸c ®èi  îng    t ®Ò nghÞ  miÔn, gi¶m thuÕ    trªn ®©y   cÇn ph©n  ®Þnh  riªngc¸c ®èi îng      t nép  thuÕ      lµ c¸c doanh nghiÖp, hîp        t¸cx∙, c¸ctæ    chøc  kinh tÕ       ­x∙héi. b/UBND       x∙,phêng,thÞ trÊn cã        tr¸chnhiÖm:   ­ Sau    kiÓm      khi®∙  tra®Çy  c¸c ®èi t   ®ñ     îng thuéc diÖn    miÔn, gi¶m    thuÕ  SD§NN,  UBND         x∙lËp tê tr×nh vÒ  ®èi t   sè    sè   îng vµ  thuÕ    ®Ò nghÞ    xÐt miÔn,  gi¶m  (theoc¸cbiÓu      mÉu       chitiÕt®Ýnh  kÌm) tr×nh UBND       huyÖn    xÐt duyÖt.  ­ Th«ng  b¸o quyÕt ®Þnh  miÔn gi¶m thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp  ®Õn   tõng  nép  hé  thuÕ sau    QuyÕt  khicã  ®Þnh miÔn, gi¶m    thuÕ  cña cÊp cã  thÈm quyÒn. ­Phèihîp víi           thuÕ    §éi x∙,phêng  Chi côc  vµ    thuÕ    lýc¸cvíng m ¾c,  ®Ó xö        c¸ckhiÕu    thuÕ      n¹ivÒ  t¹ ®Þa  i ph¬ng. 1.2 ­§èit       îng nép thuÕ      lµc¸cdoanh  nghiÖp  nhµ      chøc  níc,c¸ctæ  kinh tÕ    x∙héicã      s¶n  xuÊtn«ng    nghiÖp:  C¬  quan thuÕ trùc tiÕp    qu¶n    lý lËp  vµ  bé  thu thuÕ lËp  s¬  hå  miÔn,  gi¶m  thuÕ SD§NN         ®èi víi ®¬n  nµy. c¸c vÞ    2­ T¹ihuyÖn, quËn,thÞ              x∙(gäichung    lµcÊp  huyÖn):   Chi côc thuÕ phèi hîp      víiHéi ®ång  t vÊn thuÕ cÊp  huyÖn c¨n  vµo  cø  c¸c quy    ®Þnh  cña Nhµ    cña  níc vµ  UBND   tØnh, thµnh    phè kiÓm     i tra l¹ tÝnh    chÝnh    tÝnh    x¸c vµ  hîp ph¸p danh s¸ch vµ    møc   ®Ò nghÞ  miÔn, gi¶m    thuÕ  sö  dông  ®Êt  n«ng nghiÖp  cña tõng  vµ  hé  tæng  hîp b¸o c¸o UBND  cÊp  huyÖn  xÐt  duyÖt. UBND     cÊp  huyÖn  b¸o c¸o UBND   tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc     Trung  ¬ng  ®ång    göiCôc  thuÕ    ®Ó theo    dâitiÕn ®é  tæng      vµ  hîp.Riªng danh    s¸ch c¸c hé  îcx¸c ®Þnh    nghÌo ph¶icã        ®     lµhé      x¸c nhËn  cña Phßng  Lao  ®éng  Th¬ng  binh ­x∙héicÊp         huyÖn. 3­ T¹itØnh,thµnh        phè    trùcthuéc Trung    ¬ng:  Côc  thuÕ  tr¸chnhiÖm: cã    ­ KiÓm     tæng    c¸o cña      travµ  hîp b¸o    c¸chuyÖn; tr×nh UBND       tØnh,thµnh    phè xem  xÐt,quyÕt    ®Þnh viÖc  miÔn,    gi¶m thuÕ SD§NN   cho    c¸c ®èi  îng t   trªn®Þa    bµn.  ­ B¸o  Tæng     c¸o  côc thuÕ kÕt qu¶ miÔn, gi¶m thuÕ    trªn®Þa  bµn theo  c¸cbiÓu    mÉu  tæng    hîp trongTh«ng     tnµy. * §Ó     ®¶m   b¶o viÖc miÔn, gi¶m    thuÕ SD§NN   kÞp    thêitheo quy    ®Þnh  i t¹  Th«ng  tnµy;UBND     tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  quyÕt ®Þnh    miÔn,  gi¶m thuÕ  SD§NN   hoÆc   thÓ  quyÒn   cã  uû  cho UBND   cÊp quËn,  huyÖn  quyÕt  ®Þnh.  Trêng  uû  hîp  quyÒn  cho  UBND  quËn, huyÖn    quyÕt  ®Þnh th×  Chi côc thuÕ  phèi hîp      víiHéi ®ång   vÊn  t thuÕ  quËn, huyÖn  tr×nh UBND   quËn, huyÖn    quyÕt  ®Þnh  ®ång    Côc  göivÒ  thuÕ  UBND   vµ  tØnh,thµnh    phè  trùcthuéc Trung      ¬ng      ®Ó b¸o c¸o. 5
 6. III.  T æ  c h ø c  thùc hi Ö n:    1/ Chñ    tÞch UBND     c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng  tr¸ch cã    nhiÖm:  ­ C«ng  hoÆc     bè  chØ  ®¹o  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn  c«ng  danh  bè  s¸ch  c¸c x∙ ® Æc       biÖt khã    kh¨n miÒn    vïng  nói vµ  s©u, vïng  theo  xa  Ch¬ng tr×nh  135  cña ChÝnh  phñ  danh  vµ  s¸ch c¸c hé      nghÌo thuéc diÖn  îcmiÔn      ®   thuÕ  sö  dông  ®Êt n«ng  nghiÖp  theo QuyÕt ®Þnh  sè  199/2001/Q§­ TTg  ngµy  28/12/2001 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ.  ­ QuyÕt ®Þnh  miÔn, gi¶m thuÕ SD§NN  theo    ®Ò nghÞ cña  quan  c¬  thuÕ.    ­ ChØ  ®¹o, kiÓm       quan    trac¸c c¬  chøc n¨ng thùc hiÖn    viÖc xÐt miÔn,  gi¶m thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng nghiÖp  th«ng  vµ  b¸o c«ng khai,kÞp      thêicho  c¸ché    nép  thuÕ biÕt;ChØ     ®¹o    quan  c¸cc¬  th«ng    tin,tuyªntruyÒn  ®Þa    ë  ph­ ¬ng ®Èy m¹nh  c«ng    t¸ctuyªntruyÒn,gi¶ithÝch        chÝnh  s¸ch miÔn, gi¶m      thuÕ  cña Nhµ      níc®Ó d©n  biÕtvµ    thùc hiÖn.   2/ Khi cha        x¸c ®Þnh  îc sè  ®   miÔn  gi¶m  thuÕ  chÝnh thøc hoÆc   ® îc sè    miÔn  gi¶m  thiªntai c¬  do    , quan    thuÕ    vµo    thuÕ      c¨n cø  sæ bé  ®Ó x¸c®Þnh  sè  t¹m  gi¶m;sè    thuÕ  cßn ph¶ithu ®Ó       thùc hiÖn      thu thuÕ. 3/ Th«ng     t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  sau  ngµy  tõ ngµy  vµ  îc 15  kÓ    ký  ®   thùc hiÖn      ®Ó xÐt  miÔn,  gi¶m  thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp   tõ n¨m 2002  trë®i;c¸cchÕ  miÔn        ®é  gi¶m  thiªntai    , miÔn gi¶m chÝnh  s¸ch x∙héikh¸cvÉn          thùc hiÖn    theo    c¸c quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh.Trêng        hîp c¸c quy ®Þnh  cña  Tµi Bé    chÝnh  híng dÉn  miÔn,  vÒ  gi¶m  thiªntai    , chÝnh s¸ch          x∙ héi tr¸ víiquy  i ®Þnh  cña Th«ng  tnµy    th× thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh cña Th«ng   tnµy.   6
 7. TØnh...   Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam   HuyÖn... §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc X∙... MÉu   01/MT sè   T æ n g  hîp s è h é  m i Ô n  thu Õ  S D § N N  n¨ m....   ë c¸c x∙ ® Æ c  bi Öt k h ã k h¨n m i Ò n  n ói  v µ vïng s © u  vïng x a §¬n  tÝnh:Kg  vÞ    thãc STT §Þa  ph¬ng Sè  Tæng  diÖn  sè  tÝch  ThuÕ     ghithu MiÔn  Sè thuÕ  îcmiÔn  ®   theo  hé theo sæ   200...   bé  gi¶m  QuyÕt ®Þnh  199/Q§­ sè  CSXH TTg Tæng  CHN CLH Tæng  CHN CLN sè sè 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I Hé  gia ®×nh  c¸  nh©n         Th«n  A 1 NguyÔn  V¨n  X 2 Lª ThÞ Y .. .. . .           Céng     Th«n       B .. .. . . II C¸c tæ  chøc KT­ 1 XH 2 N«ng  êng  tr M L©m   êng  tr N     Céng            Tæng  céng (Ghichó:MÉu       01/MT        lËp chitiÕttheo th«n,x∙.CÊp        huyÖn, tØnh    tæng    hîp tæng  theo x∙) sè   
 8. Ngµy    th¸ng     n¨m 200... Ng êilËp    biÓu  §éithuÕ    phêng, x∙   X¸c nhËn  cña UBND  x∙ (Ký,ghirâ hä        tªn) (HoÆc    Héi ®ång   tvÊn thuÕ phêng,x∙)   (Ký    tªn,®ãng dÊu)
 9. TØnh...   Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam   HuyÖn... §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc X∙... MÉu   02/MT sè   T æ n g  hîp s è h é  n g hÌo ® îc m i Ô n  thu Õ  S D § N N  n¨ m  2 00...   (Kh«ng  bao  gåm     ®∙    MÉu   01/mt) c¸ché  lËp ë  sè                                                                                          §¬n  tÝnh:                                                                                        vÞ    Kg  thãc STT §Þa  ph¬ng Sè  hé Tæng  diÖn  sè  tÝch  ThuÕ     ghithu MiÔn  gi¶m  Sè thuÕ  îcmiÔn  ®   theo  theo sæ   200...   bé  CSXH QuyÕt ®Þnh  199/Q§­ sè  TTg Tæng  CHN CLH Tæng  sè CHN CLN sè 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I Hé  gia ®×nh  c¸  nh©n         Th«n  A 1 NguyÔn  V¨n X 2 Lª ThÞ  Y .. .. . .           Céng     Th«n       B .. .. . .           Céng       Tæng  céng (Ghichó:MÉu       02/MT        lËp chitiÕttheo th«n,x∙.CÊp        huyÖn, tØnh    tæng    hîp tæng  theo x∙) sè    Ngµy    th¸ng     n¨m  200...
 10. Ng êilËp    biÓu  §éithuÕ    phêng, x∙   X¸c  nhËn  cña  UBND   x∙ (Ký,ghirâ hä        tªn) (HoÆc    Héi ®ång   tvÊn thuÕ phêng,x∙)   (Ký    tªn,®ãng dÊu) TØnh...   Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam   HuyÖn... §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc X∙... MÉu   03/MT sè  T æ n g  hîp s è h é  ® îc gi¶ m  5 0 %  thu Õ  S D § N N  p h ¶i n é p  n¨ m  2 00... (Kh«ng  bao  gåm     ®∙    MÉu   01/Mt,02/MT) c¸ché  lËp ë  sè    §¬n  tÝnh:Kg  vÞ    thãc STT §Þa  ph¬ng Sè  hé DiÖn  tÝch  ThuÕ     ghithu MiÔn  MiÔn  Sè thuÕ  îc Sè  ® thuÕ  cßn  theo sæ       bé n¨m... gi¶m gi¶m gi¶m theo  ph¶inép    n¨m thiªntai   CSXH Q§199 200... T.sè   Trong     ®ã T.sè Trong  ®ã CHN CLH CHN CLN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I Hé    gia®×nh   c¸ nh©n Th«n  A 1 NguyÔn  V¨n X 2 Lª ThÞ Y ... ... Céng Th«n  B ... ... II C¸c  chøc  tæ  KT­ 1 XH 2 N«ng  êng  tr A
 11. L©m   êng  tr B Céng Tæng  céng (Ghichó:MÉu       03/GT        lËp chitiÕttheo th«n,x∙.CÊp        huyÖn, tØnh    tæng    hîp tæng  theo x∙) sè    Ngµy    th¸ng     n¨m 200... Ng êilËp    biÓu  §éithuÕ    phêng, x∙   X¸c nhËn  cña UBND  x∙ (Ký,ghirâ hä        tªn) (HoÆc    Héi ®ång   tvÊn thuÕ phêng,x∙)   (Ký    tªn,®ãng dÊu)
 12. TØnh...   Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam   HuyÖn... §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc X∙... MÉu   04/TH sè  T æ n g  hîp  m i Ô n, gi¶ m  thu Õ  S D § N N  n¨ m  2 0 0...   STT MiÔn thuÕ      MiÔn  c¸cx∙ thuÕ cho  Gi¶m 50%   thuÕ  MiÔn  gi¶m  thiªntai   Tæng    thuÕ  hîp sè  miÔn, gi¶m    ® Æc  biÖtkhã    hé nghÌo cho    cßn  i c¸ché  l¹ n¨m... . . kh¨n Sè  hé Sè  thuÕ Sè  hé Sè  Sè  hé Sè  Sè  hé DiÖn  Sè  Sè  hé DiÖn  tÝch Sè  thuÕ thuÕ thuÕ tÝch thuÕ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (Ghichó:Trêng        hîp sau    quyÕt ®Þnh  khicã    miÔn, gi¶m    ra thiªntai     míix¶y        miÔn  th× gi¶m  thiªntai           b¸o c¸o sau sÏ                   MÉu   04/MT        lËp chitiÕttheo th«n,x∙.CÊp        huyÖn, tØnh    tæng    hîp tæng  theo x∙) sè    Ngµy    th¸ng     n¨m 200... Ng êilËp    biÓu  §éithuÕ    phêng, x∙   X¸c nhËn  cña UBND  x∙ (Ký,ghirâ hä        tªn) (HoÆc    Héi ®ång   tvÊn thuÕ phêng,x∙)   (Ký    tªn,®ãng dÊu)
 13. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản