Thông tư 09-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
70
lượt xem
3
download

Thông tư 09-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý nợ đọng thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và phạt chậm nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t bé tµi chÝnh sè 09 TC/TCT ngµy 24/1/1995 Híng dÉn xö lý nî ®äng thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ ph¹t chËm nép thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu. Thùc hiÖn chØ ®¹o cña Thñ Tíng ChÝnh Phñ t¹i C«ng v¨n sè 3934/ KTTH ngµy 18/7/1994, sè 6412 / KTTH ngµy 16/11/1994 cña ChÝnh Phñ vÒ viÖc xö lý nî ®äng thuÕ xuÊt nhËp khÈu; §Ó chÊp hµnh nghiªm LuËt thuÕ, ®ång thêi ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn hç chî c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu gi¶i quyÕt døt ®iÓm sè nî ®äng thuÕ xuÊt nhËp khÈu; Bé Tµi chÝnh h- íng dÉn cô thÓ viÖc xö lý nî ®äng thuÕ xuÊt nhËp khÈu vµ ph¹t chËm nép thuÕ xuÊt nhËp khÈu nh sau: I. Xö Lý Nî §äNG THUÕ XUÊT NHËP KHÈU: 1/ §èi víi c¸c ®¬n vÞ cã hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®· ®¨ng ký tê khai h¶i quan hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu víi c¬ quan H¶i quan tríc ngµy 1/4/1992, nhng ®Õn nay cßn nî tiÒn thuÊ xuÊt nhËp khÈu ®îc xö lý cô thÓ nh sau: a/ §èi víi nh÷ng ®¬n vÞ ®· cã quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ nhng cßn nî thuÕ xuÊt nhËp khÈu, th× Uû Ban Nh©n D©n TØnh, Thµnh phè hoÆc Bé chñ qu¶n chØ ®¹o Ban thanh lý gi¶i thÓ cña c¸c ®¬n vÞ hoÆc Ban thanh to¸n c«ng nî (®èi víi nh÷ng ®¬n vÞ ®· cã quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ tríc ®©y) thùc hiÖn viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n c«ng nî cña ®¬n vÞ bÞ gi¶i thÓ theo ®óng thø tù u tiªn qui ®Þnh t¹i §iÓm 3, Môc II Th«ng t sè 54 TC/CN ngµy 13/11/1990 cña Bé Tµi ChÝnh híng dÉn xö lý tµi chÝnh khi gi¶i thÓ XÝ nghiÖp quèc doanh. Trêng hîp nguån vèn thanh lý gi¶i thÓ kh«ng ®ñ tr¶ nî thuÕ xuÊt nhËp khÈu th× Côc H¶i quan §Þa ph¬ng kÕt hîp víi Ban thanh lý, Së tµi chÝnh VËt gi¸ b¸o c¸o víi UBND TØnh, thµnh phè (hoÆc Bé chñ qu¶n) Bé Tµi ChÝnh vµ Tæng Côc H¶i quan xem xÐt xo¸ nî cho ®¬n vÞ. b/ §èi víi c¸c ®¬n vÞ ®ang cßn ho¹t ®éng (kÓ c¶ c¸c ®¬n vÞ gi¶i thÓ s¸t nhËp vµo ®¬n vÞ kh¸c, ®¬n vÞ t¸ch thµnh nhiÒu ®¬n vÞ kh¸c) nhng cßn nî thuÕ xuÊt nhËp khÈu cña c¸c l« hµng cã tê khai h¶i quan ®¨ng ký tríc ngµy 1/4/1992 th× ®îc xö lý nh sau: b.1/ §èi víi nh÷ng ®¬n vÞ cã sè nî thuÕ díi 1.000 triÖu ®ång mµ khã kh¨n cha nép ngay mét lóc toµn bé sè nî thuÕ vµo Ng©n s¸ch th× ®îc phÐp ®¨ng ký thêi gian tr¶ nî thuÕ cò. Song møc thÊp nhÊt mçi th¸ng ph¶i nép lµ 150 triÖu ®ång cho ®Õn khi tr¶ xong nî thuÕ. b.2/ §èi víi nh÷ng ®¬n vÞ cã sè nî thuÕ tõ 1000 triÖu ®ång trë lªn mµ cã khã kh¨n cha nép ngay mét lóc toµn bé sè nî thuÕ vµo Ng©n s¸ch th× ®îc cam kÕt ®¨ng ký kÕ ho¹ch nép hÕt sè nî ®äng thuÕ, nhng thêi h¹n chËm nhÊt ®Õn hÕt ngµy 15/11/1995 ph¶i nép xong toµn bé sè thuÕ cßn nî vµo Ng©n s¸ch. ViÖc ®¨ng ký cam kÕt kÕ ho¹ch nép nî thuÕ xuÊt nhËp khÈu ph¸t sinh tríc ngµy 1/4/1992 ph¶i ®îc tiÕn hµnh ®ång thêi trong c¶ níc theo híng dÉn
  2. 2 vµ mÉu thèng nhÊt do Tæng Côc H¶i quan quy ®Þnh. Mäi trêng hîp vi ph¹m cam kÕt kÕ ho¹ch nép thuÕ hay ®¨ng ký kÕ ho¹ch nép thuÕ kh«ng ®óng quy ®Þnh ®Òu ph¶i xö lý cìng chÕ nghiªm minh theo ®óng LuËt ®Þnh. c/ §èi víi nh÷ng ®¬n vÞ cã nhËn uû th¸c xuÊt, nhËp khÈu hµng ho¸ cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c cßn nî thuÕ ph¸t sinh tríc ngµy 1/4/1992, c¬ quan H¶i quan cÇn ph©n biÖt: - Sè nî thuÕ xuÊt, nhËp khÈu cßn ph¶i nép cña c¸c l« hµng nhËn uû th¸c xuÊt nhËp khÈu cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c (cã b¶n ®èi chiÕu x¸c nhËn nî gi÷a c¸c ®¬n vÞ nhËn uû th¸c XNK vµ ®¬n vÞ cã hµng ho¸ ®a XNK uû th¸c). - Sè nî thuÕ xuÊt nhËp khÈu cßn ph¶i nép cña c¸c l« hµng do ®¬n vÞ xuÊt nhËp khÈu cho ®¬n vÞ m×nh; §Ó trªn c¬ së ®ã, c¬ quan H¶i quan theo dâi, ®«n ®èc thu nî ®äng thuÕ. c.1/ Trêng hîp ®¬n vÞ cßn nî thuÕ cña c¸c l« hµng nhËn uû th¸c XNK cho ®¬n vÞ kh¸c, nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y th× ®îc chuyÓn sè nî thuÕ sang ®¬n vÞ cã hµng ®a uû th¸c XNK ®Ó c¬ quan H¶i quan theo dâi ®«n ®èc thu nî thuÕ: + §¬n vÞ cã hµng ®a uû th¸c XNK ph¶i lµ ®¬n vÞ cã chøc n¨ng kinh doanh XNK trùc tiÕp. + §¬n vÞ cã hµng ®a uû th¸c XNK ph¶i cam kÕt ®¨ng ký kÕ ho¹ch nép thuÕ nî ®äng theo qui ®Þnh t¹i ®iÓm b, môc 1, PhÇn 1 Th«ng t nµy. + §îc c¬ quan H¶i quan n¬i ®¬n vÞ cßn nî thuÕ ®ång ý cho chuyÓn nî sang ®¬n vÞ cã hµng ®a uû th¸c XNK. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu ®¬n vÞ cã hµng ®a uû th¸c XNK vi ph¹m kÕ ho¹ch nép thuÕ ®· cam kÕt th× sÏ bÞ xö lý cìng chÕ theo LuËt ®Þnh. c.2/ Trêng hîp ®¬n vÞ cã hµng ®a uû th¸c xuÊt nhËp khÈu cßn nî thuÕ th× ®¬n vÞ ®a uû th¸c còng ph¶i cam kÕt ®¨ng ký kÕ ho¹ch nép thuÕ nî ®äng theo qui ®Þnh t¹i ®iÓm b, môc 1, PhÇn I Th«ng t nµy míi ®îc c¬ quan H¶i quan cho lµm thñ tôc xuÊt nhËp khÈu ®èi víi c¸c l« hµng ®a uû th¸c xuÊt nhËp khÈu qua ®¬n vÞ kh¸c. Mäi vi ph¹m kÕ ho¹ch nép thuÕ ®· cam kÕt ®Òu sÏ bÞ xö lý, cìng chÕ theo LuËt ®Þnh. c.3/ Trêng hîp ®¬n vÞ nhËn uû th¸c cßn nî thuÕ cña c¸c l« hµng uû th¸c XNK do ®¬n vÞ ®a uû th¸c ®· bÞ gi¶i thÓ, ®· cã giÊy x¸c nhËn nî víi Ban thanh lý c«ng nî Trung ¬ng th× ®îc xem xÐt cho khoanh nî ®Õn khi Ban thanh to¸n c«ng nî gi¶i quyÕt nî cho ®¬n vÞ nhËn uû th¸c. d/ Trêng hîp ®¬n vÞ ®îc s¸t nhËp víi ®¬n vÞ kh¸c ®· gi¶i thÓ nhng cßn nî ®äng thuÕ XNK, th× ®¬n vÞ tiÕp nhËn còng ph¶i ®¨ng ký kÕ ho¹ch vµ nép thuÕ theo qui ®Þnh t¹i ®iÓm b, môc I, PhÇn I cña Th«ng t nµy ®èi víi sè nî ®äng thuÕ cña ®¬n vÞ ®· gi¶i thÓ. 2/ §èi víi c¸c ®¬n vÞ cã tê khai hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan tõ ngµy 1/4/1992 trë vÒ sau th× H¶i quan §Þa ph¬ng ph¶i c¬ng quyÕt yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ nép ngay toµn bé sè thuÕ XNK cßn nî ®äng qu¸ h¹n vµ sè tiÒn ph¹t chËm nép thuÕ XNK ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ n-
  3. 3 íc. Mäi trêng hîp nép thuÕ vµ nép ph¹t chËm nép thuÕ kh«ng ®óng thêi h¹n qui ®Þnh ®Òu ph¶i xö lý c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ theo LuËt ®Þnh. Trêng hîp ®èi víi c¸c ®¬n vÞ nhËn uû th¸c XNK hoÆc ®i uû th¸c XNK cßn nî ®äng thuÕ XNK vµ nî ph¸t chËm nép thuÕ cña c¸c tê khai H¶i quan ®¨ng ký tõ ngµy 1/4/1992 trë vÒ sau th× ®îc xö lý nh sau: a/ Trêng hîp ®¬n vÞ cßn nî thuÕ vµ nî ph¹t chËm nép thuÕ XNK thuéc diÖn cìng chÕ theo LuËt ®Þnh nhËn uû th¸c XNK cho ®¬n vÞ kh¸c kh«ng cßn nî thuÕ vµ nî ph¹t chËm nép thuÕ thuéc diÖn cìng chÕ (cã Hîp ®ång uû th¸c XNK kÌm theo) th× sÏ ®îc c¬ quan H¶i quan cho phÐp lµm thñ tôc xuÊt nhËp khÈu ®èi víi c¸c l« hµng nhËn uû th¸c XNK ®ã víi ®iÒu kiÖn ®¬n vÞ ph¶i nép ngay toµn bé sè thuÕ XNK ph¶i nép cho l« hµng ®ã tríc khi lµm thñ tôc nhËn hµng. b/ Trêng hîp ®¬n vÞ nhËn uû th¸c XNK kh«ng cã nî qu¸ h¹n vµ nî ph¹t thuéc diÖn cìng chÕ nhng l¹i nhËn uû th¸c XNK cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c cã nî thuÕ vµ nî ph¹t chËm nép thuÕ XNK thuéc diÖn ph¶i cìng chÕ thu theo LuËt ®Þnh, th× c¬ quan H¶i quan còng thùc hiÖn biÖn ph¸p cìng chÕ XNK l« hµng uû th¸c ®ã. II/ Xö Lý PH¹T CHËM NéP THUÕ XUÊT KHÈU, THUÕ NHËP KHÈU ViÖc xö lý ph¹t chËm nép thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®îc thùc hiÖn theo tinh thÇn Th«ng t sè 52 TC/TCT ngµy 15/6/1994 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn xö lý tiÒn ph¹t chËm nép thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu. Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc xÐt miÔn ph¹t chËm nép thuÕ ®èi víi c¸c l« hµng xuÊt nhËp khÈu tõ 1/4/1992 ®Õn 1/9/1993 nÕu ®· nép xong thuÕ nî ®äng mµ ®¬n vÞ vÉn bÞ khã kh¨n do nguyªn nh©n kh¸ch quan, cô thÓ nh sau: 1/ C¸c trêng hîp cã khã kh¨n do nguyªn nh©n kh¸ch quan ®îc xÐt miÔn ph¹t chËm nép thuÕ: - C¸c trêng hîp ®îc gi¶i quyÕt cÊp l¹i tiÒn thuÕ xuÊt nhËp khÈu ®· nép (díi d¹ng Ng©n s¸ch Trung ¬ng hç trî trùc tiÕp cho ®¬n vÞ ) - §¬n vÞ ®îc thµnh lËp (tõ s¸t nhËp hoÆc gi¶i thÓ c¸c ®¬n vÞ cò) cã sè nî ph¹t ph¸t sinh tõ c¸c l« hµng XNK cña ®¬n vÞ cò ®· gi¶i thÓ. (Cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ biªn b¶n thanh lý gi¶i thÓ, bµn giao kÌm theo). - C¸c ®¬n vÞ ®îc thµnh lËp tõ viÖc t¸ch mét ®¬n vÞ thµnh nhiÒu ®¬n vÞ kh¸c. - C¸c ®¬n vÞ cã khã kh¨n do bÞ thiªn tai b·o lôt, ho¶ ho¹n g©y thiÖt h¹i hµng ho¸, tµi s¶n cña ®¬n vÞ. - Sè nî ph¹t chËm nép thuÕ ph¸t sinh cña nh÷ng l« hµng nhËn uû th¸c XNK mµ ®¬n vÞ cã hµng ®a uû th¸c ®· bÞ ph¸ s¶n, gi¶i thÓ víi ®iÒu kiÖn : §¬n vÞ ®i uû th¸c kh«ng tr¶ ®óng thêi h¹n sè tiÒn thuÕ ph¶i nép dÉn ®Õn bÞ ph¹t chËm nép thuÕ, nhng cha tr¶ tiÒn ph¹t chËm nép thuÕ cho ®¬n vÞ nhËn uû th¸c ®Ó nép Ng©n s¸ch.
  4. 4 2/ Thñ tôc xÐt miÔn ph¹t chËm nép thuÕ : - C«ng v¨n ®Ò nghÞ xÐt miÔn ph¹t chËm nép thuÕ cña ®¬n vÞ, cã kiÓm tra x¸c nhËn cña Côc thuÕ §Þa ph¬ng vµ ®Ò nghÞ cña UBND TØnh, thµnh phè hoÆc Bé chñ qu¶n. - B¶n ®èi chiÕu nî ph¹t chËm nép thuÕ gi÷a ®¬n vÞ víi c¬ quan H¶i quan n¬i ®¬n vÞ cßn nî ph¹t chËm nép thuÕ (cã x¸c nhËn ®· nép xong tiÒn thuÕ nî ®äng). 3/ §èi víi c¸c trêng hîp thuéc diÖn ®îc xÐt miÔn ph¹t chËm nép thuÕ xuÊt nhËp khÈu, nhng ®¬n vÞ ®· nép mét phÇn hoÆc toµn bé sè tiÒn ph¹t chËm nép thuÕ vµo Ng©n s¸ch ®Òu ®îc gi¶i quyÕt hoµn tr¶ b»ng c¸ch khÊu trõ vµo sè tiÒn thuÕ ph¶i nép hoÆc tiÒn ph¹t chËm nép kú sau cña ®¬n vÞ. Bé Tµi chÝnh xem xÐt gi¶i quyÕt miÔn ph¹t chËm nép thuÕ cho tõng trêng hîp cô thÓ. Tæng Côc H¶i quan chØ ®¹o vµ híng dÉn cô thÓ ®Ó Côc h¶i quan c¸c TØnh, Thµnh phè triÓn khai thùc hiÖn thèng nhÊt, th«ng b¸o kÞp thêi cho c¸c ®¬n vÞ xuÊt nhËp khÈu cßn nî tiÒn thuÕ, nî tiÒn ph¹t tiÕn hµnh ®¨ng ký vµ cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng qui ®Þnh ë Th«ng t nµy. Th«ng t nµy cã hiÖu lôc kÓ tõ ngµy ký.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản