Thông tư 100/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
48
lượt xem
12
download

Thông tư 100/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 100/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 100/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn

 1. TH¤NG T¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   1 0 0 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   2 0   t h ¸ n g   1 0   n ¨ m  2004 Híng dÉn vÒ thuÕ gÝa trÞ gia t¨ng vµ thuÕ thu nhËp  doanh nghiÖp ®èi víi lÜnh vùc chøng kho¸n C¨n cø LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng sè 02/1997/QH9 ngµy   10 th¸ng 5 n¨m 1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu   cña  LuËt  thuÕ  gÝa  trÞ  gia  t¨ng   sè 07/2003/QH11   ngµy  17   th¸ng 6 n¨m 2003 vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn;  C¨n   cø   LuËt   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   söa   ®æi   sè   09/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003 vµ c¸c v¨n b¶n híng  dÉn;  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, c¬   cÊu tæ chøc Bé Tµi chÝnh;  C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   144/2003/N§­CP   ngµy   28/11/2003   cña ChÝnh phñ vÒ chøng kho¸n vµ thÞ trêng chøng kho¸n; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. §èi tîng ®iÒu chØnh:  Tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc chøng kho¸n  thuéc ®èi tîng ®iÒu chØnh cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng  vµ   LuËt   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   theo   híng   dÉn   t¹i  Th«ng t nµy bao gåm:   ­   C«ng   ty   chøng   kho¸n,   c«ng   ty   qu¶n   lý   quü   ®Çu   t  chøng kho¸n, ng©n hµng lu ký; ­ Tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi ®Çu t chøng  kho¸n t¹i ViÖt Nam; ­ Quü ®Çu t chøng kho¸n; II. VÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: 1.   C¸c   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   trong   lÜnh   vùc   chøng  kho¸n  thuéc   diÖn   kh«ng   chÞu   thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng,   bao  gåm: ­ M«i giíi chøng kho¸n; ­ Tù doanh chøng kho¸n; ­ Qu¶n lý danh môc ®Çu t chøng kho¸n;
 2. 2 ­ B¶o l∙nh vµ ®¹i lý ph¸t hµnh chøng kho¸n; ­ T vÊn tµi chÝnh vµ t vÊn ®Çu t chøng kho¸n do c«ng  ty chøng kho¸n,  c«ng ty qu¶n lý quü cung cÊp cho kh¸ch  hµng   trong   lÜnh   vùc   ®Çu   t  chøng   kho¸n,   t¸i   c¬   cÊu   tµi  chÝnh, chia, t¸ch, s¸p nhËp, hîp nhÊt doanh nghiÖp vµ hç  trî doanh nghiÖp trong viÖc ph¸t hµnh vµ niªm yÕt chøng  kho¸n;  ­ Qu¶n lý quü ®Çu t chøng kho¸n; ­ Gi¸m s¸t Quü ®Çu t chøng kho¸n; ­ Lu ký chøng kho¸n; ­ §¹i diÖn ngêi së h÷u tr¸i phiÕu; ­ C¸c ho¹t ®éng ®Çu t cña Quü ®Çu t chøng kho¸n. 2.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   thùc   hiÖn   c¸c   ho¹t   ®éng   kinh  doanh  chøng   kho¸n  kh«ng   chÞu   thuÕ  gi¸  trÞ  gia  t¨ng   nªu  t¹i ®iÓm 1, Môc II Th«ng t nµy kh«ng ®îc khÊu trõ vµ hoµn  thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô sö  dông cho ho¹t ®éng kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.  Trêng hîp ho¹t ®éng kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng  cÇn sö dông ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng th× trªn ho¸ ®¬n chØ  ghi dßng "gi¸ b¸n" lµ gi¸ kh«ng cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng,  dßng "thuÕ suÊt" vµ "sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng"kh«ng ghi  vµ g¹ch chÐo.   III. VÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: 1. §èi víi c«ng ty chøng kho¸n, c«ng ty qu¶n lý quü  (sau ®©y gäi chung lµ c«ng ty):  1.1. C¨n cø tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: ThuÕ thu  nhËp   doanh   nghiÖp  ®îc   x¸c   ®Þnh   b»ng   thu   nhËp  chÞu   thuÕ  trong kú tÝnh thuÕ nh©n víi (x) thuÕ suÊt.  1.1.1 Thu nhËp chÞu thuÕ trong kú tÝnh thuÕ  ®îc x¸c  ®Þnh theo c«ng thøc sau: Doanh thu ®Ó  Chi phÝ  Thu nhËp  tÝnh thu nhËp  hîp lý  Thu nhËp  chÞu thuÕ  = chÞu thuÕ  ­ trong kú  + chÞu thuÕ  trong kú  trong kú tÝnh  tÝnh  kh¸c tÝnh thuÕ thuÕ thuÕ 1.1.1.1. Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ trong  kú tÝnh thuÕ: lµ c¸c kho¶n phÝ thu ®îc tõ viÖc cung cÊp 
 3. 3 dÞch vô cho kh¸ch hµng, doanh thu tõ ho¹t ®éng tù doanh,  bao gåm: a. PhÝ dÞch vô m«i giíi chøng kho¸n;  b. PhÝ qu¶n lý danh môc ®Çu t;  c. PhÝ  b¶o l∙nh vµ phÝ ®¹i lý ph¸t hµnh; d. PhÝ t vÊn tµi chÝnh vµ ®Çu t chøng kho¸n; ®.   PhÝ   qu¶n   lý   quü   ®Çu   t  chøng   kho¸n   vµ   c¸c   kho¶n  tiÒn thëng cho c«ng ty qu¶n lý quü; e. PhÝ ph¸t hµnh chøng chØ quü tr¶ cho c«ng ty qu¶n  lý quü; g. PhÝ thï lao héi ®ång qu¶n trÞ nhËn ®îc do tham gia  héi ®ång qu¶n trÞ cña c¸c c«ng ty kh¸c. h. Chªnh lÖch gi¸ chøng kho¸n mua b¸n trong kú, thu  l∙i   tr¸i   phiÕu   (trõ   c¸c   lo¹i   tr¸i   phiÕu   ®îc   miÔn   thuÕ  theo quy ®Þnh  cña  ph¸p  luËt) tõ ho¹t ®éng  tù doanh  cña  c«ng ty chøng kho¸n, ho¹t ®éng ®Çu t  tµi chÝnh cña c«ng  ty qu¶n lý quü. i. C¸c kho¶n thu kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.1.1.2.   C¸c   kho¶n   chi   phÝ   hîp   lý   ®îc   trõ   khi   x¸c  ®Þnh   thu nhËp chÞu thuÕ trong kú: lµ c¸c kho¶n chi phÝ  ®Ó thùc hiÖn viÖc  cung  cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng,  c¸c  kho¶n chi phÝ cho ho¹t ®éng tù doanh, bao gåm:  a. Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh sö dông cho ho¹t  ®éng kinh doanh. a1.  Tµi s¶n  cè ®Þnh  ®îc  trÝch  khÊu hao  vµo chi  phÝ  hîp lý ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau: ­ Tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i sö dông vµo kinh doanh.  ­ Tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i cã ®Çy ®ñ hãa ®¬n, chøng tõ  vµ c¸c giÊy tê hîp ph¸p kh¸c chøng minh tµi s¶n cè ®Þnh  thuéc quyÒn së h÷u cña c«ng ty. ­ Tµi  s¶n cè  ®Þnh ph¶i  ®îc qu¶n  lý, theo  dâi,  h¹ch  to¸n trong sæ s¸ch kÕ to¸n cña c«ng ty theo chÕ ®é qu¶n  lý vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n hiÖn hµnh. a2. Møc trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®îc tÝnh vµo  chi phÝ hîp lý theo quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh  vÒ chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè  ®Þnh.  C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p khÊu hao theo ®êng th¼ng  cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ®îc khÊu hao nhanh nhng tèi ®a  kh«ng qu¸ 02 lÇn møc khÊu hao theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng  ®Ó nhanh chãng  ®æi míi c«ng nghÖ.  Tµi  s¶n  cè ®Þnh  tham  gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh ®îc trÝch khÊu hao nhanh lµ 
 4. 4 m¸y mãc, thiÕt bÞ; ph¬ng tiÖn vËn t¶i; dông cô qu¶n lý.  Khi thùc hiÖn khÊu hao nhanh c«ng ty ph¶i ®¶m b¶o cã l∙i.  a3. Tµi s¶n cè ®Þnh ®∙ khÊu hao hÕt gi¸ trÞ nhng vÉn  tiÕp tôc ®îc dïng vµo kinh doanh th× kh«ng ®îc trÝch khÊu  hao.  b. Chi phÝ vËt t, dông cô; c. Chi phÝ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp vµ  tiÒn ¨n gi÷a ca:  c1. Chi phÝ tiÒn l¬ng cña c«ng ty bao gåm c¸c kho¶n  tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ cho ngêi  lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé LuËt lao ®éng vµ ®îc x¸c  ®Þnh nh sau: ­ §èi  víi c«ng  ty lµ  doanh  nghiÖp  Nhµ níc:  ChÝ phÝ  tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø  vµo c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt hiÖn hµnh híng dÉn vÒ  chÕ ®é tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo quy  ®Þnh cña Bé LuËt lao ®éng. ­ §èi  víi c¸c  c«ng  ty kh¸c:  Chi phÝ  tiÒn  l¬ng ph¶i  tr¶ cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo hîp ®ång lao ®éng hoÆc  tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ. Hµng n¨m, c«ng ty ph¶i ®¨ng ký tæng quü l¬ng víi c¬  quan thuÕ. c2. Chi phÝ tiÒn ¨n gi÷a ca do gi¸m ®èc c«ng ty quyÕt  ®Þnh phï hîp víi hiÖu qu¶ kinh doanh, nhng ph¶i ®¶m b¶o  møc chi hµng th¸ng  cho mçi ngêi lao ®éng kh«ng  vît qu¸  møc l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh ®èi víi c«ng chøc  Nhµ níc. d. Chi phÝ trî cÊp th«i viÖc cho ngêi lao ®éng theo  chÕ ®é quy ®Þnh; ®. Chi ®µo t¹o nghiÖp vô theo chÕ ®é quy ®Þnh; e. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi nh phÝ bu ®iÖn, b¶o dìng  vµ söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh; phÝ sö dông hÖ thèng thiÕt  bÞ cña Trung t©m giao  dÞch  chøng kho¸n;  phÝ tr¶ cho tæ  chøc gi¸m s¸t, kiÓm to¸n; chi phÝ t  vÊn ph¸p luËt, so¹n  th¶o   hîp   ®ång   kinh   tÕ;   chi   phÝ   thuª   chuyªn   gia   vµ   c¸c  dÞch vô mua ngoµi kh¸c; g.   Chi   trang   phôc   giao   dÞch,   møc   chi   kh«ng   qu¸  500.000 ®ång/ngêi/n¨m; h.  TiÒn mua  b¶o hiÓm  tµi  s¶n, b¶o  hiÓm  tai n¹n  con  ngêi;  i.  C«ng t¸c  phÝ,  bao gåm  chi phÝ  ®i l¹i,  tiÒn thuª  chç ë, tiÒn lu tró; k. PhÝ niªn liÔm HiÖp héi;
 5. 5 l.   PhÝ   thµnh   viªn   trung   t©m   giao   dÞch   chøng   kho¸n  (®èi víi c«ng  ty lµ thµnh  viªn  cña Trung t©m giao  dÞch  chøng kho¸n); m. PhÝ lu ký chøng kho¸n, phÝ giao dÞch chøng kho¸n  t¹i Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n;  n. PhÝ niªm yÕt vµ ®¨ng ký chøng kho¸n (®èi víi c«ng  ty ph¸t hµnh chøng kho¸n niªm yÕt t¹i Trung t©m giao dÞch  chøng kho¸n); o. Chi nghiÖp vô kho quü; p. Chi phÝ liªn quan tíi viÖc qu¶n lý quü ®Çu t, danh  môc ®Çu t;  q. Chi phÝ huy ®éng vèn cho quü ®Çu t; r. Chi phÝ ch¨m sãc, th«ng tin liªn l¹c c¸c nhµ ®Çu  t; s. Chi phÝ thï lao cho héi ®ång qu¶n trÞ;  t.   Chi   cho   lao   ®éng   n÷   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  128/2003/TT­BTC   ngµy   22   th¸ng   12   n¨m   2003   cña   Bé   Tµi  chÝnh; u. Chi tr¶ l∙i tiÒn vay theo l∙i suÊt thùc tÕ khi ký  hîp ®ång vay, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 1,2 lÇn møc l∙i suÊt  cho vay cïng thêi ®iÓm cña ng©n hµng th¬ng m¹i cã quan hÖ  giao dÞch víi c«ng ty; v. TrÝch dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n tù doanh: Møc trÝch tÝnh trªn c¬ së tæng hîp møc dù phßng tõng  lo¹i chøng kho¸n bÞ gi¶m gi¸ theo c«ng thøc sau:  Møc dù  Sè lîng  Gi¸  Gi¸ ®ãng cöa  phßng  chøng kho¸n  x chøng  _ ngµy 31/12  = gi¶m gi¸  bÞ gi¶m gi¸  kho¸n  (hoÆc gi¸ ®ãng  chøng  t¹i thêi  h¹ch  cöa gÇn nhÊt  kho¸n cho  ®iÓm 31/12  to¸n  nÕu ngµy 31/12  n¨m kÕ  n¨m b¸o c¸o trªn sæ  kh«ng ph¶i lµ  ho¹ch kÕ to¸n ngµy giao dÞch) x. Chi phÝ qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, khuyÕn m¹i, tiÕp t©n,  kh¸nh   tiÕt,   chi   phÝ   giao   dÞch,   ®èi   ngo¹i,   chi   phÝ   héi  nghÞ vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c theo sè thùc chi nhng tèi  ®a kh«ng qu¸ 10% trªn tæng c¸c kho¶n chi phÝ hîp lý tõ  tiÕt a ®Õn tiÕt v cña ®iÓm 1.1.1.2 nµy. y. C¸c kho¶n thuÕ (trõ thuÕ thu nhËp doanh nghiªp),  phÝ   vµ   lÖ   phÝ   ph¶i   nép   theo   quy   ®Þnh   cã   liªn   quan   ®Õn  ho¹t ®éng kinh doanh trong kú;
 6. 6 1.1.1.3.  Kh«ng ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ hîp lý c¸c  kho¶n sau: a. C¸c kho¶n thiÖt h¹i ®∙ ®îc ChÝnh phñ trî cÊp hoÆc  bªn g©y thiÖt h¹i, c¬ quan b¶o hiÓm ®Òn bï; b. C¸c kho¶n chi ph¹t do vi ph¹m hµnh chÝnh, vi ph¹m  m«i trêng, ph¹t nî vay qu¸ h¹n vµ c¸c vi ph¹m kh¸c; c. C¸c kho¶n chi tõ quü phóc lîi, khen thëng; d. C¸c kho¶n trî cÊp khã kh¨n thêng xuyªn, ®ét xuÊt,; ®. Chi ñng hé ®oµn thÓ, x∙ héi, c¬ quan kh¸c, chi tõ  thiÖn; e. Chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n;  g. C¸c kho¶n chi thuéc nguån kinh phÝ kh¸c ®µi thä; h. C¸c kho¶n chi kh«ng cã ho¸ ®¬n, chøng tõ theo chÕ  ®é quy ®Þnh hoÆc chøng tõ kh«ng hîp ph¸p.  1.1.1.4. Thu nhËp chÞu thuÕ kh¸c:  C¸c kho¶n thu nhËp chÞu thuÕ kh¸c trong kú tÝnh thuÕ  bao gåm: l∙i tiÒn göi; thu tõ cho thuª tµi s¶n; thu thanh  lý, nhîng b¸n tµi s¶n sau khi ®∙ trõ gi¸ trÞ cßn l¹i cña  tµi s¶n vµ c¸c kho¶n chÝ phÝ liªn quan ®Õn thanh lý, nh­ îng b¸n tµi s¶n; c¸c kho¶n thu tiÒn ph¹t vi ph¹m hîp ®ång  kinh tÕ sau khi ®∙ trõ tiÒn bÞ ph¹t vi ph¹m hîp ®ång kinh  tÕ; c¸c kho¶n nî ®∙ xo¸ sæ kÕ to¸n nay thu håi ®îc; thu  c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ kh«ng x¸c ®Þnh ®îc chñ nî; thu hoµn  nhËp c¸c kho¶n dù phßng ®∙ trÝch nhng kh«ng sö dông hoÆc  sö dông kh«ng hÕt vµ c¸c kho¶n thu nhËp chÞu thuÕ kh¸c. 1.1.1.5. Kú tÝnh thuÕ vµ thêi gian chuyÓn lç:  Kú tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh theo n¨m d¬ng lÞch. Trêng  hîp c«ng ty ¸p dông n¨m tµi chÝnh kh¸c víi n¨m d¬ng lÞch  th× kú tÝnh thuÕ x¸c ®Þnh theo n¨m tµi chÝnh ¸p dông. Kú  tÝnh thuÕ ®Çu tiªn ®èi víi c«ng ty míi thµnh lËp vµ kú  tÝnh thuÕ cuèi cïng ®èi víi c«ng ty chuyÓn ®æi lo¹i h×nh  doanh nghiÖp, chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u, s¸p nhËp, chia  t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi kú kÕ  to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kÕ  to¸n.  Sau   khi   x¸c   ®Þnh   thu   nhËp   chÞu   thuÕ   theo   c«ng   thøc  nªu trªn, c«ng ty ®îc trõ sè lç cña c¸c kú tÝnh thuÕ tríc  chuyÓn   sang   ®Ó   x¸c   ®Þnh   sè   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp  ph¶i nép. Thêi gian chuyÓn lç kh«ng qu¸ 5 n¨m.  1.1.2. ThuÕ suÊt:  C«ng   ty   chøng   kho¸n   vµ   c«ng   ty   qu¶n   lý   quü   ®Çu   t  chøng kho¸n ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh  nghiÖp lµ 20% trong thêi h¹n 10 n¨m, kÓ tõ khi khai tr¬ng  ho¹t   ®éng  kinh   doanh.  HÕt  thêi   h¹n   hëng   thuÕ   suÊt  20%, 
 7. 7 c«ng ty ph¶i chuyÓn sang nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  theo møc thuÕ suÊt 28%.  Trêng hîp c«ng ty ®∙ ®i vµo ho¹t ®éng kinh doanh vµ  ®∙ thùc hiÖn kª khai nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo  thuÕ suÊt 32% (®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt  khuyÕn   khÝch   ®Çu   t  trong   níc)   hoÆc   theo   thuÕ   suÊt   25%  (®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt ®Çu t níc ngoµi  t¹i   ViÖt   Nam)   th×   kÓ   tõ   n¨m   tµi   chÝnh   2004   ®îc   chuyÓn  sang ¸p dông thuÕ suÊt 20% cho kho¶ng thêi gian cßn l¹i.  Kho¶ng thêi gian cßn l¹i b»ng (=) thêi gian ®îc ¸p dông  thuÕ suÊt 20% trõ ®i (­) thêi gian ®∙ ho¹t ®éng.   VÝ dô: N¨m 2000 C«ng ty chøng kho¸n X khai tr¬ng ho¹t  ®éng ®Æt trô së t¹i néi thµnh Hµ Néi. Tríc n¨m 2004, C«ng  ty ®∙ thùc hiÖn kª khai vµ nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  víi møc thuÕ suÊt lµ 32%. Tõ n¨m tµi chÝnh 2004 C«ng ty  ®îc   chuyÓn   sang   ¸p   dông   thuÕ   suÊt   thuÕ   thu   nhËp   doanh  nghiÖp lµ 20% ®Õn hÕt n¨m tµi chÝnh 2009. KÓ tõ n¨m tµi  chÝnh  2010,   C«ng   ty   ph¶i   chuyÓn   sang   ¸p   dông   thuÕ  suÊt  28%.  1.2. Thêi gian miÔn, gi¶m thuÕ:  1.2.1. C«ng ty chøng kho¸n vµ c«ng ty qu¶n lý quü ®Çu  t chøng kho¸n míi thµnh lËp ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh  nghiÖp 2 n¨m, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50%  sè thuÕ ph¶i nép trong 3 n¨m tiÕp theo.  N¨m miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi kú  tÝnh thuÕ. Thêi gian miÔn gi¶m thuÕ ®îc tÝnh liªn tôc kÓ  tõ   kú   tÝnh   thuÕ   c«ng   ty   b¾t   ®Çu   cã   thu   nhËp   chÞu   thuÕ  (cha trõ sè lç c¸c kú tÝnh thuÕ tríc chuyÓn sang). Trêng  hîp trong kú tÝnh thuÕ ®Çu tiªn c«ng ty ®∙ cã thu nhËp  chÞu thuÕ nhng thêi gian ho¹t ®éng kinh doanh cha ®Õn 12  th¸ng th× c«ng ty cã quyÒn ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ ®Ó  tÝnh   thêi  gian   miÔn,   gi¶m  thuÕ   ngay   trong  kú   tÝnh  thuÕ  ®Çu tiªn ®ã hoÆc tÝnh tõ kú tÝnh thuÕ tiÕp theo.  1.2.2. C¸c c«ng ty thµnh lËp tríc ngµy 01/01/2004 ®∙  thùc hiÖn miÔn gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp th× tiÕp  tôc ®îc hëng  ®ñ thêi  gian  miÔn, gi¶m  thuÕ  nªu t¹i tiÕt  1.2.1. ®iÓm nµy. C¸c  u ®∙i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp chØ ¸p dông  ®èi víi c«ng ty h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, thùc hiÖn ®Çy  ®ñ chÕ ®é kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ; ®∙ ®¨ng ký thuÕ vµ  nép thuÕ theo kª khai. 2. §èi víi c¸c tæ chøc ®Çu t chøng kho¸n (kh«ng ph©n  biÖt chøng kho¸n niªm yÕt hay cha niªm yÕt): 2.1. C¸c tæ chøc kinh doanh h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp  gåm c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi lo¹i h×nh, ho¹t ®éng kinh  doanh trªn mäi lÜnh vùc (trõ c«ng ty chøng kho¸n, c«ng ty 
 8. 8 qu¶n lý quü) cã thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, nh  doanh nghiÖp nhµ níc, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng  ty cæ phÇn, c«ng ty hîp danh, doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo  LuËt ®Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, tæ chøc kinh tÕ cña  c¸c   tæ   chøc   chÝnh   trÞ,   chÝnh   trÞ­x∙   héi,   x∙   héi­   nghÒ  nghiÖp tham gia ®Çu t chøng kho¸n: ho¹t ®éng ®Çu t chøng  kho¸n t¹i c¸c tæ chøc nµy lµ ho¹t ®éng tµi chÝnh, do vËy,  thu nhËp tõ ®Çu t chøng kho¸n trong kú tÝnh thuÕ ph¶i gép  chung   víi   thu   nhËp   tõ   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   cña   doanh  nghiÖp ®Ó tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo quy ®Þnh  chung.  Thu nhËp chÞu thuÕ tõ ®Çu t chøng kho¸n trong kú tÝnh  thuÕ ®îc x¸c ®Þnh  b»ng  tæng gi¸ trÞ chøng  kho¸n  b¸n ra  trong   kú   trõ   (­)   tæng   gi¸   mua   chøng   kho¸n   ®uîc   b¸n   ra  trong kú trõ (­) chi phÝ mua b¸n chøng kho¸n céng (+) l∙i  tr¸i   phiÕu   tõ   viÖc   n¾m   gi÷   tr¸i   phiÕu.   Kho¶n   thu   nhËp  chÞu thuÕ nµy kh«ng bao gåm phÇn lîi tøc ®îc chia ®∙ chÞu  thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ë kh©u tríc vµ l∙i tr¸i phiÕu  thu ®îc tõ c¸c lo¹i tr¸i phiÕu thuéc diÖn miÔn thuÕ theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.2. C¸c tæ chøc kh¸c (trõ tæ chøc nªu t¹i tiÕt 2.1  ®iÓm nµy, c«ng ty chøng kho¸n, c«ng ty qu¶n lý quü, Quü  ®Çu t  chøng kho¸n) kÓ c¶ quü ®Çu t  cña níc ngoµi chØ më  tµi kho¶n t¹i ViÖt Nam mµ kh«ng cã sù hiÖn diÖn t¹i ViÖt  Nam tham gia ®Çu t  chøng  kho¸n:  thùc  hiÖn nép thuÕ thu  nhËp doanh nghiÖp theo ph¬ng thøc kho¸n. Sè thuÕ ph¶i nép  ®îc x¸c ®Þnh b»ng 0,1% tæng gi¸ trÞ cæ phiÕu b¸n ra cña  tõng   giao   dÞch   chuyÓn   nhîng   (chøng   chØ   Quü   ®Çu   t  thùc  hiÖn   tÝnh   thuÕ   nh  cæ   phiÕu,   c¸c   lo¹i   tr¸i   phiÕu   khi  chuyÓn nhîng kh«ng tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp). PhÇn  lîi   tøc   ®îc   chia   ®∙   chÞu   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   ë  kh©u   tríc   vµ   l∙i   tr¸i   phiÕu   thu   ®îc   tõ   c¸c   lo¹i   tr¸i  phiÕu  thuéc   diÖn   miÔn  thuÕ   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt  cña c¸c tæ chøc nµy kh«ng ph¶i chÞu thuÕ thu nhËp doanh  nghiÖp. ­ Ph¬ng thøc thu, nép thuÕ kho¸n nh sau:  + §èi víi cæ phiÕu niªm yÕt: c«ng ty chøng kho¸n cã  tr¸ch nhiÖm khÊu trõ kho¶n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ  thay mÆt tæ chøc ®Çu t  kª khai (theo mÉu sè 1 ban hµnh  kÌm theo th«ng t nµy), nép thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ víi c¬  quan thuÕ theo híng dÉn t¹i ®iÓm 1, Môc IV Th«ng t nµy.  ­ §èi víi cæ phiÕu cha niªm yÕt: +   Trêng   hîp   c«ng   ty   cæ   phÇn   uû   quyÒn   cho   c«ng   ty  chøng   kho¸n   qu¶n   lý   toµn   bé   danh   s¸ch   cæ   ®«ng   vµ   thùc  hiÖn c¸c thñ tôc chuyÓn nhîng cæ phiÕu gi÷a c¸c nhµ ®Çu  t, gi÷a c«ng ty víi c¸c tæ chøc ®Çu t  th× viÖc khÊu trõ  tiÒn thuÕ vµ thùc hiÖn kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ 
 9. 9 víi c¬ quan thuÕ còng ®îc thùc hiÖn nh ®èi víi trêng hîp  cæ phiÕu niªm yÕt.  + Trêng hîp c«ng ty cæ phÇn kh«ng uû quyÒn cho c«ng  ty chøng kho¸n qu¶n lý danh s¸ch cæ ®«ng, qu¶n lý ®¨ng ký  chuyÓn  nhîng  cæ phiÕu  hoÆc chØ uû quyÒn qu¶n  lý mét bé  phËn danh s¸ch cæ ®«ng ®Ó ®¨ng ký chuyÓn nhîng, chi tr¶  cæ tøc (vÝ dô trong trêng hîp qu¶n lý danh s¸ch cæ ®«ng ë  ngoµi hoÆc ë xa c«ng ty) th× c¸c c«ng ty cæ phÇn nµy cã  tr¸ch nhiÖm khÊu trõ tiÒn thuÕ vµ thay mÆt tæ chøc ®Çu t  kª khai (theo mÉu sè 1 ban hµnh kÌm theo th«ng t  nµy),  nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ víi c¬ quan thuÕ theo híng dÉn  t¹i ®iÓm 1 Môc IV Th«ng t nµy. Trêng hîp c¸c tæ chøc ®Çu t chøng kho¸n t¹i tiÕt 2.1,  2.2 ®iÓm nµy thùc hiÖn ®Çu t  chøng kho¸n qua Quü ®Çu t  chøng kho¸n th× thùc hiÖn nép thuÕ thu nhËp theo híng dÉn  t¹i ®iÓm 3, Môc III, Th«ng t nµy.  3. §èi víi c¸c Quü ®Çu t chøng kho¸n:  Quü ®Çu t  chøng kho¸n kh«ng thuéc ®èi tîng nép thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp. Khi Quü ®Çu t chøng kho¸n chia lîi  tøc cho c¸c nhµ ®Çu t  th× phÇn lîi tøc ®îc chia cña tæ  chøc ®Çu t  (kh«ng ph©n biÖt tæ chøc ®Çu t  trong níc hay  tæ chøc ®Çu t  níc ngoµi)  ph¶i  chÞu thuÕ thu nhËp  doanh  nghiÖp theo thuÕ suÊt 20% (trõ phÇn lîi tøc ®îc chia ®∙  chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ë kh©u tríc vµ l∙i tr¸i  phiÕu thu ®îc tõ tr¸i phiÕu thuéc diÖn miÔn thuÕ theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt). C«ng ty qu¶n lý Quü ®Çu t chøng kho¸n cã tr¸ch nhiÖm  khÊu trõ kho¶n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép cña tæ  chøc ®Çu t theo møc thuÕ suÊt 20% vµ kª khai (theo mÉu sè  1 ban hµnh kÌm theo th«ng t nµy), nép thuÕ vµ quyÕt to¸n  thuÕ theo híng dÉn t¹i ®iÓm 1, Môc IV Th«ng t nµy. Riªng  tæ chøc ®Çu t  nªu t¹i tiÕt 2.1, ®iÓm 2, Môc III Th«ng t nµy   ®îc   lùa   chän   ph¬ng   thøc   tù   nép   thuÕ   b»ng   c¸ch   gép  chung víi thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña tæ chøc ®ã  ®Ó tÝnh vµ nép thuÕ theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ TNDN hiÖn  hµnh; tæ chøc ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho C«ng ty  qu¶n lý Quü §TCK vÒ viÖc tù nép thuÕ ®Ó kh«ng bÞ khÊu trõ  phÇn thuÕ t¬ng øng. VÝ dô: Th¸ng 3/2004, C«ng ty Xi m¨ng Hoµng TiÕn ®Çu  t  200   triÖu   ®ång   vµo   Quü   ®Çu   t  chøng   kho¸n.   Th¸ng  12/2005,   Quü   ®Çu   t  chøng   kho¸n   thùc   hiÖn   chia  lîi  tøc.  C«ng ty Hoµng TiÕn ®îc chia 10 triÖu ®ång, trong ®ã cã 2  triÖu ®ång lµ cæ tøc ®∙ chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  t¹i c¸c doanh nghiÖp mµ Quü tham gia ®Çu t. Nh vËy, trong  sè 10 triÖu ®ång lîi tøc mµ C«ng ty Hoµng TiÕn ®îc chia  cã   8   triÖu   ®ång   ph¶i   chÞu   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp.  C«ng ty qu¶n lý Quü ®Çu t chøng kho¸n thùc hiÖn khÊu trõ 
 10. 10 tiÒn thuÕ 20% cña 8 triÖu ®ång t¬ng øng víi sè tiÒn lµ  1,6   triÖu   ®ång   vµ   thay   mÆt   C«ng   ty   Hoµng   TiÕn   nép   vµo  ng©n s¸ch  nhµ  níc. Trêng  hîp  C«ng  ty Hoµng  TiÕn lµ mét  ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp th× cã thÓ chän ph¬ng  thøc   tù   nép   b»ng   c¸ch   nhËn   ®ñ   10   triÖu   ®ång   ®Ó   gép   8  triÖu ®ång víi thu nhËp tõ kinh doanh cña C«ng ty vµ thùc  hiÖn   kª   khai,  tÝnh   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp  theo   quy  ®Þnh   hiÖn   hµnh.   C«ng   ty   Hoµng   TiÕn   ph¶i   th«ng   b¸o   cho  C«ng ty qu¶n lý Quü ®Çu t chøng kho¸n biÕt viÖc chän ph­ ¬ng thøc tù nép thuÕ ®Ó kh«ng bÞ khÊu trõ phÇn thuÕ t¬ng  øng.  4. §èi víi c¸ nh©n ®Çu t chøng kho¸n:  C¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi ®Çu t chøng kho¸n t¹i  ViÖt   Nam   t¹m   thêi   cha   ph¶i   nép   thuÕ   thu   nhËp   ®èi   víi  kho¶n thu nhËp tõ cæ tøc, l∙i tr¸i phiÕu, chªnh lÖch mua  b¸n chøng kho¸n vµ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c tõ ®Çu t chøng  kho¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. IV. Tæ chøc thùc hiÖn 1. ViÖc ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ  vµ xö lý vi ph¹m vÒ thuÕ ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t  ®éng trong lÜnh vùc chøng kho¸n thùc hiÖn theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp. Riªng C«ng ty chøng kho¸n, C«ng ty qu¶n lý Quü ®Çu t chøng kho¸n, C«ng ty cæ phÇn thùc hiÖn khÊu trõ tiÒn thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp vµ nép thuÕ thay cho tæ chøc ®Çu t  th× thùc hiÖn kª khai, quyÕt to¸n thuÕ víi c¬ quan thuÕ  trùc tiÕp qu¶n lý C«ng ty (theo mÉu sè 01 kÌm theo th«ng  t nµy) vµ nép thuÕ vµo Kho b¹c Nhµ níc. ViÖc kª khai, nép  thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ ®îc thùc hiÖn trong vßng 30 ngµy,  kÓ tõ ngµy ph¸t sinh thu nhËp chÞu thuÕ cña tæ chøc ®Çu  t.  2.   C«ng   ty   chøng   kho¸n,   C«ng   ty   qu¶n   lý   Quü   ®Çu   t  chøng kho¸n, C«ng ty cæ phÇn thùc hiÖn viÖc khÊu trõ tiÒn  thuÕ cña tæ chøc ®Çu t vµ kª khai, nép thuÕ thay cho c¸c  nhµ ®Çu t ®îc hëng mét kho¶n thï lao b»ng 0,8% tÝnh trªn  sè tiÒn thuÕ thùc tÕ thu ®îc, tèi ®a kh«ng qu¸ 50 triÖu  ®ång cho mét lÇn kª khai, nép thuÕ. Sè tiÒn thï lao nµy  ®îc   khÊu   trõ   tõ   sè   tiÒn   thuÕ   thu   ®îc   tríc   khi   nép   vµo  Ng©n s¸ch nhµ níc vµ ®îc sö dông ®Ó trang tr¶i c¸c chi  phÝ   cho   viÖc   thu   nép   thuÕ,   khen   thëng   cho   c¸c   c¸   nh©n  tham gia thùc hiÖn thu vµ nép thuÕ.
 11. 11 3. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o.  Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c,   ®Ò   nghÞ  c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn  cøu gi¶i quyÕt.
 12. 12 MÉu sè 01 CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM (Ban hµnh kÌm theo  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Th«ng t sè 100/2004/ TT­BTC ngµy 20 th¸ng  10 n¨m 2004  cña Bé Tµi chÝnh) B¶NG K£ THUÕ THU NHËP DOANH NGHIÖP (Dïng cho c¸c C«ng ty chøng kho¸n, C«ng ty qu¶n lý Quü,  C«ng ty cæ phÇn  thùc hiÖn khÊu trõ thuÕ TNDN vµ nép thuÕ thay cho tæ chøc  ®Çu t  cã thu nhËp tõ ®Çu t chøng kho¸n) Tªn   C«ng   ty   thùc   hiÖn   khÊu   trõ  thuÕ:.................................................... ... §Þa  chØ:   .................................................... ................................................ §iÖn   tho¹i:........................  Fax:.............................  Email:....................... M∙   sè  thuÕ:.................................................... ........................................... Tµi   kho¶n   tiÒn   göi   sè......................   më   t¹i  ng©n hµng............................. Tæng   sè   tiÒn   thuÕ   TNDN   nép  thay:.................................................... ...... ..................................................... ......................................................... .... (chi tiÕt theo b¶ng kª díi ®©y) STT Ngµy, th¸ng  Tªn tæ chøc  §Þa chØ tæ  Sè thuÕ  Ghi  ph¸t sinh thu  ®Çu t bÞ khÊu  chøc ph¶i  TNDN bÞ  chó nhËp chÞu thuÕ trõ thuÕ nép thuÕ khÊu trõ    Ngµy... th¸ng... n¨m...
 13. 13 Thñ trëng ®¬n vÞ Ngêi lËp tê khai (Ký, ghi râ hä tªn vµ  (Ký vµ ghi râ hä tªn) ®ãng dÊu)                   N¬i göi Tê khai:  ­ C¬ quan ThuÕ:  ­ §Þa chØ:  C¬ quan thuÕ nhËn tê khai: ­ Ngµy nhËn:  ­ Ngêi nhËn (ký, ghi râ hä tªn, chøc danh) MÉu nµy ®îc lËp thµnh 2 b¶n: 01 b¶n göi c¬ quan thuÕ,  01 b¶n lu t¹i C«ng ty thùc hiÖn khÊu trõ thuÕ TNDN vµ nép  thuÕ thay cho tæ chøc ®Çu t  cã thu nhËp tõ ®Çu t  chøng  kho¸n. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản