Thông tư 102/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
44
lượt xem
1
download

Thông tư 102/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 102/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý tiền thuê và thanh toán kinh phí sửa chữa kết cấu hạ tầng cầu cảng Cái Lân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 102/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. TH¤NG T¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   1 0 2 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   3   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m  2 0 0 4   H í n g   d É n   v i Ö c   q u ¶ n   l ý   t i Ò n   t h u ª   v µ   t h a n h   t o ¸ n   k i n h  phÝ söa ch÷a kÕt cÊu h¹ tÇng cÇu c¶ng C¸i L©n  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 228/2003/Q§­TTg ngµy 06/11/2003   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ thÝ ®iÓm cho thuª qu¶n lý, khai   th¸c kÕt cÊu h¹ tÇng cÇu c¶ng C¸i L©n; Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc qu¶n lý tiÒn thuª vµ thanh   to¸n kinh phÝ söa ch÷a kÕt cÊu h¹ tÇng cÇu c¶ng C¸i L©n   nh sau: I­ NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG: 1. §èi tîng ¸p dông Th«ng t nµy lµ Bªn cho thuª (Côc  Hµng h¶i ViÖt Nam), Bªn thuª (c¶ng Qu¶ng Ninh) vµ c¸c tæ  chøc, c¸ nh©n liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý, khai th¸c kÕt  cÊu h¹ tÇng cÇu c¶ng C¸i L©n. 2. Ph¹m vi ®iÒu chØnh: Th«ng t nµy quy ®Þnh viÖc qu¶n  lý tiÒn thuª c¬ së kÕt cÊu h¹ tÇng cÇu c¶ng C¸i L©n vµ  viÖc   thanh   to¸n   kinh   phÝ   söa   ch÷a   kÕt   cÊu   h¹   tÇng   cÇu  c¶ng   C¸i   L©n   (sau   ®©y   gäi   t¾t   lµ   tµi   s¶n   thuª)   do   Côc  Hµng   h¶i   ViÖt   Nam   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   6  QuyÕt ®Þnh sè 228/2003/Q§­TTg; quy ®Þnh viÖc x¸c ®Þnh tæn  thÊt tµi s¶n cho thuª. 3. KÕt cÊu h¹ tÇng cÇu c¶ng C¸i L©n cho thuª lµ toµn  bé tµi s¶n quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 QuyÕt ®Þnh sè 228/2003/Q§­ TTg, bao gåm: cÇu c¶ng sè 5, cÇu c¶ng sè 6, cÇu c¶ng sè  7, vïng níc tríc c¶ng, v¨n phßng, kho b∙i, nhµ xëng, hÖ  thèng ®iÖn níc vµ ®êng giao th«ng trong c¶ng. 4. Côc Hµng h¶i ViÖt Nam lµm ®¹i diÖn chñ së h÷u ®èi  víi tµi s¶n cho thuª. Kinh phÝ ho¹t ®éng cña Côc Hµng h¶i  ViÖt Nam do Ng©n s¸ch nhµ níc bè trÝ trong dù to¸n Ng©n  s¸ch nhµ níc hµng n¨m cña Bé Giao th«ng vËn t¶i bao gåm  c¶ kinh phÝ ho¹t ®éng qu¶n lý kÕt cÊu h¹ tÇng cÇu c¶ng  C¸i L©n cña Bªn cho thuª. 5. Nguån kinh phÝ söa ch÷a tµi s¶n thuª:
  2. 2 Nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn söa ch÷a tµi s¶n thuª ®èi  víi phÇn thuéc tr¸ch nhiÖm cña Bªn cho thuª do Ng©n s¸ch  nhµ níc ®¶m b¶o.  II ­ NH÷NG QUY §ÞNH Cô THÓ: 1.   Qu¶n   lý   tiÒn   thuª   kÕt   cÊu   h¹   tÇng   cÇu   c¶ng   C¸i  L©n: TiÒn thu vÒ cho thuª kÕt cÊu h¹ tÇng cÇu c¶ng C¸i L©n  lµ nguån thu cña Ng©n s¸ch Nhµ níc. Côc Hµng h¶i ViÖt Nam  më   Tµi   kho¶n   t¹i   Kho   b¹c   Nhµ   níc   ®Ó   theo   dâi,   qu¶n   lý  tiÒn thuª do Bªn thuª tr¶ ®Ó nép Ng©n s¸ch Nhµ níc. §Þnh kú, Bªn cho thuª cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc Bªn thuª  nép   ®Çy   ®ñ   tiÒn   thuª   kÕt   cÊu   h¹   tÇng   cÇu   c¶ng   C¸i   L©n  theo   thêi   gian   vµ   Gi¸   thuª   cña   Hîp   ®ång   thuª   qu¶n   lý,  khai th¸c kÕt cÊu h¹ tÇng cÇu c¶ng C¸i L©n. 2. Quy ®Þnh vÒ söa ch÷a tµi s¶n thuª theo tr¸ch nhiÖm  cña Bªn cho thuª: 2.1. Bªn cho thuª chØ thùc hiÖn viÖc söa ch÷a tµi s¶n  thuª trong c¸c trêng hîp sau: ­ Thùc  hiÖn  söa ch÷a  ®ét  xuÊt nh÷ng  h  háng  tµi s¶n  thuª do sù cè bÊt kh¶ kh¸ng hoÆc nh÷ng lçi Èn t× g©y ra  nh: do thiªn tai, nh÷ng h háng tµi s¶n do sù cè kü thuËt  cña qu¸ tr×nh ®Çu t x©y dùng. ­   Thùc   hiÖn   c¸c   c«ng   viÖc   kh¸c   nh»m   söa   ch÷a,   kh¾c  phôc h háng cña tµi s¶n thuª mµ nguyªn nh©n kh«ng do lçi  cña Bªn thuª g©y ra, trõ c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm  d, ®iÓm d kho¶n 2 §iÒu 7 QuyÕt ®Þnh sè 228/2003/Q§­TTg. Trêng hîp tµi s¶n h háng do lçi cña bªn thø ba trong  Hîp ®ång thuª g©y ra th× Bªn thuª ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm  söa ch÷a tµi s¶n. 2.2. Tæn thÊt tµi s¶n thuª: Khi x¶y ra sù cè g©y háng hãc ®èi víi tµi s¶n thuª,  Bªn thuª vµ Bªn cho thuª ph¶i lËp biªn b¶n nh sau: ­ X¸c ®Þnh nguyªn nh©n, møc ®é tæn thÊt cña tµi s¶n.  ­ X¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña tËp thÓ vµ c¸ nh©n cã liªn  quan, møc ®é ph¶i båi thêng (nÕu cã). NÕu tæn thÊt thuéc tr¸ch nhiÖm Bªn cho thuª ®¶m nhiÖm  viÖc söa ch÷a, c¨n cø møc ®é tæn thÊt cña tµi s¶n, Côc  Hµng h¶i ViÖt Nam lËp ph¬ng ¸n vµ dù to¸n kh¾c phôc, söa  ch÷a vµ quyÕt ®Þnh hoÆc tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Çu t, x©y dùng.
  3. 3 2.3.   Khi   thùc   hiÖn   söa   ch÷a   tµi   s¶n   thuª,   Côc   Hµng  h¶i ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm thuª c¸c ®¬n vÞ cã ®ñ ®iÒu  kiÖn ®¸p øng viÖc thi c«ng, söa ch÷a tµi s¶n. Quy tr×nh lËp dù to¸n vµ söa ch÷a tµi s¶n ph¶i thùc  hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n. Sau khi kÕt thóc viÖc söa ch÷a, Côc Hµng h¶i ViÖt Nam  thùc hiÖn quyÕt to¸n c«ng tr×nh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3. Thanh to¸n kinh phÝ söa ch÷a: Bé Tµi chÝnh thùc hiÖn thanh to¸n kinh phÝ söa ch÷a  kÕt cÊu h¹ tÇng cÇu c¶ng C¸i L©n theo sè thùc tÕ ®∙ ®îc  quyÕt to¸n.  Trêng hîp c«ng tr×nh söa ch÷a kÐo dµi cÇn øng vèn tr­ íc   cho   ®¬n   vÞ   thi   c«ng,   theo   ®Ò   nghÞ   cña   Côc   Hµng   h¶i  ViÖt   Nam,   Bé   Tµi   chÝnh   sÏ   øng   vèn   b»ng   50%   theo   sè   dù  to¸n;   sau   khi   c«ng   tr×nh   ®îc   quyÕt   to¸n   sÏ   thùc   hiÖn  thanh to¸n theo sè chi thùc tÕ. Hå s¬ cÊp kinh phÝ söa ch÷a tµi s¶n gåm: ­ C«ng v¨n ®Ò nghÞ cÊp kinh phÝ cña Côc Hµng h¶i ViÖt  Nam. ­ Dù to¸n kinh phÝ söa ch÷a tµi s¶n ®∙ ®îc c¬ quan cã  thÈm quyÒn phª duyÖt. ­ Hå s¬ quyÕt to¸n c«ng tr×nh (®èi víi c«ng tr×nh ®∙  ®îc quyÕt to¸n). C¨n cø Hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp kinh phÝ söa ch÷a cña Côc  Hµng   h¶i   ViÖt   Nam,   Bé   Tµi   chÝnh   (Côc   Tµi   chÝnh   doanh  nghiÖp) chuyÓn “lÖnh chi tiÒn” sang Kho b¹c Nhµ níc chi  øng tríc dù to¸n ng©n s¸ch n¨m sau vÒ kinh phÝ ®Çu t x©y  dùng c¬ b¶n cña Bé Giao th«ng vËn t¶i ®Ó thanh to¸n cho  Côc   Hµng   h¶i   ViÖt   Nam   ®ång   thêi   th«ng   b¸o   cho   Bé   Giao  th«ng vËn t¶i ®Ó tæng hîp dù to¸n Ng©n s¸ch Nhµ níc n¨m  sau. Khi   cã   quyÕt   ®Þnh   cña   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   vÒ   dù  to¸n   Ng©n   s¸ch   n¨m   sau   cña   Bé   GTVT,   Bé   Tµi   chÝnh   thùc  hiÖn   viÖc   thu   håi   vèn   øng   tríc   theo   quy   ®Þnh   cña   LuËt  Ng©n s¸ch Nhµ níc. 4. LËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n kinh phÝ: ViÖc lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n kinh phÝ qu¶n lý,  söa ch÷a kÕt cÊu h¹ tÇng cÇu c¶ng C¸i L©n thùc hiÖn theo  quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 59/2003/TT­BTC ngµy 23/6/2003 cña  Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§­ CP ngµy 6/6/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng  dÉn thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. Cô thÓ:
  4. 4 ­ Hµng n¨m, Côc Hµng h¶i ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm lËp  b¸o c¸o quyÕt  to¸n  sö dông  kinh phÝ ng©n s¸ch  söa  ch÷a  kÕt cÊu h¹ tÇng cÇu c¶ng C¸i L©n theo quy ®Þnh. ­   Bé   Giao   th«ng   vËn   t¶i   chñ   tr×   cïng   Bé   Tµi   chÝnh  (Côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp) tæ chøc kiÓm tra phª duyÖt  quyÕt to¸n kinh phÝ söa ch÷a kÕt cÊu h¹ tÇng cÇu c¶ng C¸i  L©n. III ­ Tæ CHøC THùC HIÖN: Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, cã víng m¾c, ®Ò nghÞ Côc  Hµng h¶i ViÖt Nam vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan ph¶n ¸nh vÒ  Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung cho phï hîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản