intTypePromotion=1

Thông tư 103/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
95
lượt xem
2
download

Thông tư 103/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 103/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng lệ phí nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 103/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 103/2000/TT-BTC ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2000 H- íng dÉn chÕ ®é qu¶n lý, sö dông lÖ phÝ nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, qu¸ c¶nh vµ c tró t¹i ViÖt Nam - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 19/12/1996 vµ NghÞ ®Þnh sè 51/1998/N§-CP ngµy 18/7/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt viÖc ph©n cÊp, qu¶n lý, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch Nhµ níc; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 136/1999/Q§-BTC ngµy 10/11/1999 cña Bé tr- ëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh biÓu møc lÖ phÝ nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, qu¸ c¶nh vµ c tró t¹i ViÖt Nam Sau khi thèng nhÊt víi Bé Ngo¹i giao, Bé C«ng an, Bé Quèc phßng, Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý, sö dông lÖ phÝ nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, qu¸ c¶nh vµ c tró t¹i ViÖt Nam nh sau: I. Nh÷ng quy ®Þnh chung: 1. LÖ phÝ nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, qu¸ c¶nh vµ c tró t¹i ViÖt Nam lµ kho¶n thu cña ng©n s¸ch Nhµ níc nh»m môc ®Ých bï ®¾p mét phÇn chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc vµ cÊp phÐp vÒ nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, qu¸ c¶nh vµ c tró t¹i ViÖt Nam. 2. §¬n vÞ tæ chøc thu lÖ phÝ nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, qu¸ c¶nh vµ c tró t¹i ViÖt Nam ®îc trÝch 30% sè lÖ phÝ thu ®îc ®Ó chi cho c¸c néi dung chi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Sè thu cßn l¹i (70%) ph¶i nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n, môc vµ tiÓu môc cña môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc hiÖn hµnh. 3. ViÖc sö dông lÖ phÝ nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, qu¸ c¶nh vµ c tró t¹i ViÖt Nam hµng n¨m ph¶i ®îc lËp dù to¸n vµ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. II. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ: 1. Néi dung chi: 1.1. Chi thêng xuyªn ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng cÊp hé chiÕu, thÞ thùc vµ c¸c giÊy tê kh¸c liªn quan ®Õn xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh vµ c tró t¹i ViÖt Nam. Néi dung chi bao gåm: - Chi mua hoÆc in Ên, chuyªn chë, hé chiÕu, thÞ thùc vµ c¸c lo¹i mÉu biÓu; - Chi v¨n phßng phÈm.
  2. 2 - Chi tr¶ tiÒn c«ng, c¸c kho¶n ®ãng gãp cho lao ®éng hîp ®ång theo chÕ ®é quy ®Þnh. - Chi båi dìng lµm ®ªm, lµm thªm giê cho c«ng chøc, viªn chøc cÊp hé chiÕu, thÞ thùc vµ c¸c giÊy tê kh¸c liªn quan ®Õn xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh vµ c tró t¹i ViÖt Nam theo chÕ ®é quy ®Þnh. - Chi phÝ söa ch÷a c«ng cô, ph¬ng tiÖn thùc hiÖn viÖc cÊp hé chiÕu, thÞ thùc vµ c¸c giÊy tê kh¸c liªn quan ®Õn xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh vµ c tró t¹i ViÖt Nam. - C¸c kho¶n chi kh¸c liªn quan ®Õn c«ng t¸c cÊp hé chiÕu, thÞ thùc vµ c¸c giÊy tê kh¸c liªn quan ®Õn xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh vµ c tró t¹i ViÖt Nam. 1.2. TrÝch quü khen thëng cho c«ng chøc, viªn chøc cña ®¬n vÞ tæ chøc thu lÖ phÝ cÊp hé chiÕu, thÞ thùc vµ c¸c giÊy tê kh¸c liªn quan ®Õn xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh vµ c tró t¹i ViÖt Nam. Møc trÝch quü khen thëng b×nh qu©n mét n¨m cho mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng l¬ng thùc hiÖn. Sè 30% lÖ phÝ ®îc trÝch ®Ó l¹i, sau khi ®· trõ sè thùc chi theo néi dung quy ®Þnh nªu trªn, cuèi n¨m nÕu sö dông kh«ng hÕt th× ph¶i nép toµn bé phÇn cßn l¹i vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. 2. LËp vµ chÊp hµnh dù to¸n thu, chi lÖ phÝ nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, qu¸ c¶nh vµ c tró t¹i ViÖt Nam 2.1. Hµng n¨m, c¨n cø vµo møc thu theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh ban hµnh biÓu møc thu lÖ phÝ nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, qu¸ c¶nh vµ c tró t¹i ViÖt Nam vµ néi dung chi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh, ®¬n vÞ tæ chøc thu lÖ phÝ lËp dù to¸n thu, chi lÖ phÝ nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, qu¸ c¶nh vµ c tró t¹i ViÖt nam chi tiÕt theo môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc b¸o c¸o c¬ quan chñ qu¶n ®Ó tæng hîp göi c¬ quan tµi chÝnh phª duyÖt. 2.2. C¨n cø vµo dù to¸n thu , chi ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt, ®¬n vÞ tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ lËp dù to¸n thu, chi hµng quý chi tiÕt theo môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc hiÖn hµnh göi c¬ quan chñ qu¶n, Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch, c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp ®Ó lµm c¨n cø kiÓm so¸t thu, chi. 2.3. §¬n vÞ tæ chøc thu lÖ phÝ nhËp c¶nh,xuÊt c¶nh, qu¸ c¶nh vµ c tró t¹i ViÖt Nam ph¶i më tµi kho¶n thu phÝ, lÖ phÝ t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch. 2.4. §¬n vÞ tæ chøc thu lÖ phÝ lÖ phÝ nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, qu¸ c¶nh vµ c tró t¹i ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm kª khai, thu, nép vµ qu¶n lý tiÒn lÖ phÝ theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. §Þnh kú hµng th¸ng, c¬ quan tæ chøc thu ph¶i lËp b¸o c¸o t×nh h×nh thu vµ nép ngay 70% sè thùc thu vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. 3. QuyÕt to¸n thu, chi lÖ phÝ nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, qu¸ c¶nh vµ c tró t¹i ViÖt Nam - C¸c ®¬n vÞ tæ chøc thu lÖ phÝ nhËp c¶nh,xuÊt c¶nh, qu¸ c¶nh vµ c tró t¹i ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm më sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó ghi chÐp, h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n sè thu, chi phÝ, lÖ phÝ theo ®óng quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 999/TC/Q§/C§KT ngµy 2/11/1996 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp.
  3. 3 - C¬ quan chñ qu¶n cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra x¸c nhËn quyÕt to¸n thu, chi lÖ phÝ nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, qu¸ c¶nh vµ c tró t¹i ViÖt nam cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®Ó quyÕt to¸n víi c¬ quan thuÕ vµ tæng hîp vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m göi c¬ quan tµi chÝnh thÈm ®Þnh vµ ra th«ng b¸o duyÖt quyÕt to¸n cïng víi quyÕt to¸n n¨m cña c¬ quan chñ qu¶n. - C¬ quan chñ qu¶n cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬ quan tµi chÝnh tæ chøc kiÓm tra ®Þnh kú (hoÆc ®ét xuÊt) c¸c ®¬n vÞ tæ chøc thu ®Ó ®¶m b¶o thu, chi ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. III. §iÒu kho¶n thi hµnh: C¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc ¸p dông kÓ tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 2000. C¸c quy ®Þnh kh¸c vÒ sö dông lÖ phÝ nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, qu¸ c¶nh vµ c tró t¹i ViÖt Nam tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2