Thông tư 104/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
53
lượt xem
4
download

Thông tư 104/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 104/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 159/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động năm 2003 đối với Tổng cục Hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 104/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t cña bé tµi chÝnh Sè 104/2003/TT-BTC ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2003 Híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 159/2003/Q§-TTg ngµy 04/8/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng n¨m 2003 ®èi víi Tæng côc H¶i quan C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 159/2003/Q§-TTg ngµy 04/8/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ “VÒ viÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng n¨m 2003 cña Tæng côc H¶i quan”. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi víi Tæng côc H¶i quan nh sau: A. Nh÷ng quy ®Þnh chung: 1. Thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi víi Tæng côc H¶i quan trùc thuéc Bé Tµi chÝnh trong n¨m 2003. Kh«ng thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp: ViÖn Nghiªn cøu H¶i quan, B¸o H¶i quan, Trêng Cao ®¼ng H¶i quan vµ c¸c Trung t©m ph©n tÝch, ph©n lo¹i hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu. C¸c ®¬n vÞ nµy thùc hiÖn theo c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp. 2. ViÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n thuéc hÖ thèng H¶i quan ph¶i ®¶m b¶o c¸c môc tiªu, yªu cÇu ®îc qui ®Þnh t¹i §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh 159/2003/Q§-TTg ngµy 04/8/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, cô thÓ nh sau: - §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng cña Tæng côc H¶i quan, thóc ®Èy viÖc s¾p xÕp, tæ chøc bé m¸y, x©y dùng lùc lîng trong s¹ch, v÷ng m¹nh, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao; tËp trung hiÖn ®¹i hÖ thèng tin häc vµ trang bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ vµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ qu¶n lý nh»m thùc hiÖn tèt chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nhµ níc giao. - T¹o chñ ®éng vÒ nguån kinh phÝ, thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ trong sö dông kinh phÝ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn ®Çu t ph¸t triÓn ngµnh, ®µo t¹o n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc, t¨ng thu nhËp cho c¸n bé, c«ng chøc. - Thùc hiÖn c«ng khai d©n chñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®¶m b¶o quyÒn lîi hîp ph¸p cña c¸n bé, c«ng chøc ngµnh H¶i quan. 3. Kinh phÝ ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n thuéc hÖ thèng H¶i quan bao gåm: kinh phÝ ®îc Nhµ níc giao kho¸n; kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc cÊp ®Ó thùc hiÖn c¸c néi dung kh«ng kho¸n chi; nguån kinh phÝ ®îc ®Ó l¹i tõ thu lÖ phÝ h¶i quan vµ c¸c nguån kinh phÝ hîp ph¸p kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
  2. 2 4. Tæng Côc H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông biªn chÕ, tµi s¶n vµ c¸c nguån kinh phÝ ho¹t ®éng ®îc giao theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. Trêng hîp møc kinh phÝ ®îc giao kho¸n vµ sè d c¸c quü cha sö dông hÕt trong n¨m 2003 th× ®îc chuyÓn sang n¨m 2004 ®Ó tiÕp tôc sö dông. 5. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña tõng ®¬n vÞ trong hÖ thèng H¶i quan, trong ph¹m vi sè biªn chÕ vµ møc kinh phÝ ®îc giao kho¸n, Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan quyÕt ®Þnh ®èi tîng, ph¹m vi, néi dung vµ ph¬ng thøc giao kho¸n ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n thuéc hÖ thèng H¶i quan cho phï hîp. B. nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ: I. Kho¸n biªn chÕ: 1. Sè biªn chÕ thÝ ®iÓm giao kho¸n ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n thuéc hÖ thèng H¶i quan ®îc thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vµ ®îc tÝnh trong tæng sè biªn chÕ ®îc giao cña Bé Tµi chÝnh. 2. Trong ph¹m vi sè biªn chÕ ®îc giao kho¸n, Tæng côc H¶i quan ®îc chñ ®éng tæ chøc, s¾p xÕp l¹i bé m¸y, tinh gi¶m biªn chÕ, tuyÓn dông, qu¶n lý vµ sö dông c«ng chøc theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh c¸n bé c«ng chøc, c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ cña Bé Tµi chÝnh. Tæng côc H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm giao kho¸n biªn chÕ cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n, ®¶m b¶o tæng sè biªn chÕ giao kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n kh«ng ®îc vît sè biªn chÕ Bé Tµi chÝnh giao kho¸n cho Tæng côc H¶i quan. Ngoµi sè biªn chÕ ®îc giao kho¸n, trong thêi gian thùc hiÖn kho¸n, c¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®îc giao, nhu cÇu c«ng viÖc vµ kh¶ n¨ng kinh phÝ, Tæng côc H¶i quan ®îc quyÒn ký kÕt hîp ®ång lao ®éng ngoµi sè biªn chÕ ®îc giao kho¸n nªu trªn vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Sè biªn chÕ giao kho¸n cho Tæng côc H¶i quan ®îc xem xÐt ®iÒu chØnh trong trêng hîp do thµnh lËp thªm (hoÆc s¸p nhËp) c¸c c¬ quan H¶i quan t¹i c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng hoÆc ®îc bæ sung chøc n¨ng, nhiÖm vô theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn; Khi cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu chØnh biªn chÕ ®îc giao kho¸n, Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Bé trëng Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt vµ ®Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn ®iÒu chØnh sè biªn chÕ giao kho¸n cho phï hîp. II. Kho¸n kinh phÝ ho¹t ®éng:
  3. 3 1. Møc kinh phÝ thÝ ®iÓm giao kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n thuéc hÖ thèng H¶i quan n¨m 2003 lµ 1,6% trªn tæng sè thu nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2003 do Tæng côc H¶i quan tæ chøc thùc hiÖn (kh«ng bao gåm lÖ phÝ h¶i quan vµ thu chèng hµnh vi kinh doanh tr¸i ph¸p luËt). Bé Tµi chÝnh x¸c ®Þnh tæng sè thu thùc nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2003 do Tæng côc H¶i quan tæ chøc thùc hiÖn ®Ó x¸c ®Þnh sè kinh phÝ kho¸n (theo tû lÖ kho¸n) cho Tæng côc H¶i quan. 2. Kinh phÝ ho¹t ®éng giao kho¸n cho Tæng côc H¶i quan ®îc chi cho c¸c néi dung sau: 2.1 Chi thêng xuyªn, bao gåm: a. Chi cho con ngêi: TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp l¬ng, khen thëng vµ phóc lîi tËp thÓ theo chÕ ®é nhµ níc quy ®Þnh, c¸c kho¶n ®ãng gãp (gåm: B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ, Kinh phÝ c«ng ®oµn) vµ c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c cho c¸ nh©n. b. Chi qu¶n lý hµnh chÝnh: Chi thanh to¸n dÞch vô c«ng céng; vËt t v¨n phßng; th«ng tin, tuyªn truyÒn, liªn l¹c; héi nghÞ; c«ng t¸c phÝ; chi phÝ thuª mín; söa ch÷a, b¶o tr×, b¶o dìng thêng xuyªn tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¸c kho¶n chi qu¶n lý hµnh chÝnh kh¸c. c. Chi ho¹t ®éng nghiÖp vô: VËt t trang thiÕt bÞ kü thuËt chuyªn dïng; chi mua nhiªn liÖu cho ho¹t ®éng phßng, chèng bu«n lËu; Ên chØ; trang phôc vµ b¶o hé lao ®éng; chi phèi hîp vµ c¸c kho¶n chi nghiÖp vô kh¸c. d. Chi ®oµn ra, ®oµn vµo. 2.2. Chi ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô ng¾n h¹n cho c¸n bé, c«ng chøc H¶i quan theo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch cña Tæng côc H¶i quan vµ cña Bé Tµi chÝnh. 2.3. Chi mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô c«ng t¸c nghiÖp vô chuyªn m«n; söa ch÷a lín trô së lµm viÖc, trang thiÕt bÞ vµ tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c theo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®îc phª duyÖt. 2.4. Chi duy tr× vµ ph¸t triÓn øng dông c«ng nghÖ th«ng tin theo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch cña Tæng côc H¶i quan vµ cña Bé Tµi chÝnh. §èi víi c¸c néi dung kho¸n kinh phÝ ho¹t ®éng ®îc qui ®Þnh t¹i ®iÓm 2.1 vµ 2.2 nªu trªn, Tæng côc H¶i quan ®îc chñ ®éng x©y dùng tiªu chuÈn, ®Þnh møc, chÕ ®é chi tiªu néi bé phï hîp víi ho¹t ®éng ®Æc thï vµ nguån kinh phÝ ®îc phÐp sö dông, trªn c¬ së vËn dông ®Þnh møc, chÕ ®é Nhµ níc qui ®Þnh. §èi víi c¸c néi dung kho¸n kinh phÝ ho¹t ®éng ®îc qui ®Þnh t¹i ®iÓm 2.3 vµ 2.4 nªu trªn, Tæng côc H¶i quan thùc hiÖn theo c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ theo qui ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. 3. C¸c néi dung chi ®îc sö dông tõ kinh phÝ tiÕt kiÖm: Tæng côc H¶i quan ®îc sö dông kinh phÝ tiÕt kiÖm phï hîp víi nhu cÇu thùc tÕ theo c¸c néi dung sau: 3.1. Chi bæ sung cho t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c nghiÖp vô H¶i quan, c«ng t¸c chèng bu«n lËu; chi söa ch÷a lín tµi s¶n, trô së lµm viÖc; chi hç trî thanh to¸n x©y dùng trô së lµm viÖc; mua
  4. 4 s¾m, trang bÞ tµi s¶n cè ®Þnh vµ trang thiÕt bÞ kh¸c phôc vô chuyªn m«n; chi duy tr×, øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin. 3.2. Bæ sung chi ®µo t¹o c¸n bé, c«ng chøc. 3.3. Chi trî cÊp thªm ngoµi chÝnh s¸ch chung cho nh÷ng ngêi tù nguyÖn vÒ nghØ chÕ ®é trong qu¸ tr×nh s¾p xÕp, tæ chøc l¹i lao ®éng cña ngµnh. Hç trî c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc Tæng côc H¶i quan ®Ó t¨ng cêng ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ kü thuËt vµ æn ®Þnh thu nhËp cho c¸n bé nh©n viªn H¶i quan trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp. 3.4. §iÒu chØnh t¨ng møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu cho c¸n bé, c«ng chøc ngµnh H¶i quan kh«ng qu¸ 2,5 lÇn so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung do Nhµ níc quy ®Þnh. C¸c lo¹i phô cÊp ®îc ®iÒu chØnh t¨ng theo møc ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng tèi thiÓu bao gåm: phô cÊp chøc vô, phô cÊp khu vùc, phô cÊp tr¸ch nhiÖm, phô cÊp th©m niªn, phô cÊp b¶o lu. 3.5. TrÝch lËp c¸c quü: a. Quü khen thëng vµ quü phóc lîi ®Ó chi c«ng t¸c khen thëng, thi ®ua, chi phóc lîi cña ngµnh. Møc trÝch 2 Quü: khen thëng vµ phóc lîi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng l¬ng thùc hiÖn. b. Quü dù phßng æn ®Þnh thu nhËp nh»m ®¶m b¶o æn ®Þnh thu nhËp cho c¸n bé, c«ng chøc trong ngµnh do nguyªn nh©n chñ quan lµm gi¶m thu nhËp; hç trî c¸n bé, c«ng chøc trong trêng hîp ®Æc biÖt khã kh¨n. c. Quü ph¸t triÓn ho¹t ®éng ngµnh ®Ó sö dông cho c¸c néi dung sau: - Chi bï ®¾p thiÖt h¹i vÒ tiÒn vµ tµi s¶n cho tæ chøc vµ c¸ nh©n do nguyªn nh©n kh¸ch quan trong ho¹t ®éng nghiÖp vô cña H¶i quan. - Chi cho c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n trong vµ ngoµi ngµnh trong c«ng t¸c phèi hîp nghiÖp vô, ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ ®Ó gãp phÇn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô chuyªn m«n, cñng cè vµ ph¸t triÓn ngµnh. - Bæ sung nguån kinh phÝ ho¹t ®éng ®Ó ®¶m b¶o hîp lý gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®îc giao kho¸n. - Bæ sung t¨ng cêng ph¬ng tiÖn, trang thiÕt bÞ kü thuËt. - Chi c¸c kho¶n ®ét xuÊt cÇn thiÕt kh¸c. 4. Trong thêi gian thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng, khi Nhµ níc thay ®æi chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi c¸c néi dung chi quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 phÇn II cña Th«ng t nµy, Tæng côc H¶i quan ph¶i tù trang tr¶i c¸c chi phÝ t¨ng thªm theo chÕ ®é, chÝnh s¸ch míi. Møc kho¸n kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc cÊp cho Tæng côc H¶i quan ®îc xem xÐt ®iÒu chØnh trong trêng hîp do nguyªn nh©n kh¸ch quan (Nhµ níc thay ®æi chÝnh s¸ch thu thuÕ, giao thªm nhiÖm vô; thiªn tai...) dÉn ®Õn møc kinh phÝ giao kho¸n céng víi nguån Quü kh«ng ®ñ ®Ó ®¶m b¶o møc chi tèi thiÓu vÒ tiÒn l¬ng theo chÕ ®é Nhµ níc quy ®Þnh vµ duy tr× ho¹t ®éng bé m¸y cña hÖ thèng H¶i quan. Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÞp thêi b»ng v¨n b¶n víi Bé trëng Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ ®iÒu chØnh møc kho¸n cho phï hîp, ®¶m b¶o cho Tæng côc H¶i quan hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao.
  5. 5 III- Néi dung kh«ng sö dông kinh phÝ kho¸n: 1. Chi x©y dùng c¬ b¶n tËp trung do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp. 2. Chi thùc hiÖn dù ¸n tin häc ho¸ quy tr×nh nghiÖp vô h¶i quan theo chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c«ng v¨n sè 805/CP-KG ngµy 15/7/2002. 3. Chi dù ¸n ®Çu t trang thiÕt bÞ chuyªn dïng phßng, chèng ma tuý; dù ¸n trang bÞ m¸y soi ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt. 4. Chi hiÖn ®¹i ho¸ tin häc theo ch¬ng tr×nh cña ChÝnh phñ. 5. Chi ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc theo kÕ ho¹ch cña Nhµ níc. 6. Chi nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi khoa häc cÊp Nhµ níc, cÊp Bé. 7. Chi c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, c¸c ch¬ng tr×nh dù ¸n kh¸c cña ChÝnh phñ. 8. Chi ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Tæng côc H¶i quan. 9. Chi thùc hiÖn tinh gi¶n biªn chÕ theo chÕ ®é Nhµ níc quy ®Þnh. §èi víi c¸c néi dung chi kh«ng sö dông kinh phÝ kho¸n nªu trªn, Tæng côc H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn theo tiªu chuÈn, chÕ ®é, ®Þnh møc quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. IV. LËp dù to¸n, cÊp ph¸t vµ quyÕt to¸n kinh phÝ: 1. LËp dù to¸n: Tæng côc H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm lËp dù to¸n thu, chi NSNN n¨m 2003 theo quy ®Þnh vµ theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. 1.1. §èi víi kinh phÝ kho¸n: - C¨n cø vµo sè dù to¸n thu ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2003 ®îc Quèc héi giao cho Tæng côc H¶i quan thùc hiÖn, Bé Tµi chÝnh giao dù to¸n kinh phÝ kho¸n theo ®óng quy ®Þnh cho Tæng côc H¶i quan chñ ®éng triÓn khai thùc hiÖn. - Cuèi n¨m 2003 (hoÆc ®Çu n¨m 2004) c¨n cø vµo sè thu do hÖ thèng H¶i quan thùc nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2003 cã x¸c nhËn cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn, Tæng côc H¶i quan tÝnh to¸n sè kinh phÝ kho¸n theo chÕ ®é, ®Ò nghÞ Bé Tµi chÝnh xÐt duyÖt chÝnh thøc sè kinh phÝ kho¸n ®îc sö dông trong n¨m. Trêng hîp sè kinh phÝ giao ®Çu n¨m cha ®ñ th× Bé Tµi chÝnh giao bæ sung dù to¸n phÇn chªnh lÖch thiÕu ®Ó Tæng côc H¶i quan tiÕp tôc sö dông trong n¨m sau; trêng hîp kinh phÝ ®îc giao ®Çu n¨m vît qu¸ sè kinh phÝ ®îc giao kho¸n theo quy ®Þnh th× Tæng côc H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ ng©n s¸ch nhµ níc sè vît hoÆc trõ vµo dù to¸n cña n¨m 2004. 1.2. §èi víi c¸c néi dung kh«ng sö dông kinh phÝ kho¸n: Tæng côc H¶i quan thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc.
  6. 6 2. Ph©n bæ dù to¸n: C¨n cø vµo nguån kinh phÝ ®îc sö dông, nhiÖm vô chi ®îc giao vµ theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh, Tæng côc H¶i quan tæ chøc ph©n bæ vµ giao dù to¸n cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n. Tríc khi giao kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n, Tæng côc H¶i quan ®îc gi÷ l¹i mét kho¶n kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn nhiÖm c¸c nhiÖm vô chi cña ngµnh vµ ®Ó ®iÒu chØnh bæ sung cho c¸c ®¬n vÞ khi cã ph¸t sinh nhiÖm vô ®ét xuÊt ®îc giao. 3. CÊp ph¸t, h¹ch to¸n, quyÕt to¸n kinh phÝ vµ chÕ ®é b¸o c¸o. 3.1. CÊp ph¸t kinh phÝ: - §èi víi c¸c néi dung sö dông kinh phÝ kho¸n: C¨n cø vµo dù to¸n kinh phÝ ®îc giao kho¸n ®Çu n¨m, hµng quý Bé Tµi chÝnh cÊp ph¸t theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµo môc Môc 134 (Chi kh¸c). Kho b¹c Nhµ níc thùc hiÖn viÖc chi tr¶, thanh to¸n theo ®Ò nghÞ chi cña Thñ trëng ®¬n vÞ ®îc giao kho¸n (Chñ tµi kho¶n). Thñ trëng ®¬n vÞ ®îc giao kho¸n kinh phÝ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh chi tiªu cña ®¬n vÞ. - §èi víi c¸c néi dung kh«ng sö dông kinh phÝ kho¸n: §îc cÊp vµo c¸c môc chi cña môc lôc ng©n s¸ch theo dù to¸n ®îc giao. Kho b¹c Nhµ níc c¨n cø vµo dù to¸n kinh phÝ ®îc duyÖt, thùc hiÖn chi tr¶, thanh to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 3.2. H¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n kinh phÝ: Tæng côc H¶i quan vµ c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n cã tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n, kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n sè kinh phÝ ho¹t ®éng theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ níc, môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc, chÕ ®é kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ c¸c chÕ ®é ¸p dông ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n kinh phÝ. 3.3. ChÕ ®é b¸o c¸o: Tæng côc H¶i quan vµ c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n cã tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh ®Çy ®ñ chÕ ®é b¸o c¸o theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ cña Bé Tµi chÝnh trong viÖc tæ chøc triÓn khai c«ng t¸c thùc hiÖn kho¸n. Tæ chøc c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t, kiÓm to¸n néi bé ®èi víi c¸c ®¬n vÞ dù to¸n trùc thuéc. 3.4 Tæng côc H¶i quan vµ c¸c ®¬n vÞ ®îc giao kho¸n kinh phÝ ho¹t ®éng ph¶i thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. C. tæ chøc thùc hiÖn: 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/01/2003. C¸c v¨n b¶n híng dÉn tríc ®©y tr¸i víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. 2. Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn, tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng trong toµn ngµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 159/2003/Q§-TTg ngµy 04/8/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy.
  7. 7 3. Bé Tµi chÝnh tæ chøc s¬ kÕt vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng cña Tæng côc H¶i quan trong n¨m 2003. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn, nÕu cã khã kh¨n víng m¾c ®Ò nghÞ ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt kÞp thêi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản