Thông tư 106/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
73
lượt xem
2
download

Thông tư 106/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 106/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách trung ương cấp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 106/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. TH¤NG T¦  c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   1 0 6   / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   9   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m  2 0 0 4   H í n g   d É n   v i Ö c   s ö   d ô n g   k i n h   p h Ý   b ¶ o   ® ¶ m   t r Ë t   t ù   a n  toµn giao th«ng do ng©n s¸ch trung ¬ng cÊp C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2001/N§­CP ngµy 10 th¸ng 7 n¨m   2001 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc b¶o ®¶m trËt tù an toµn giao   th«ng ®êng bé vµ trËt tù an toµn giao th«ng ®« thÞ; NghÞ   ®Þnh sè 39/CP ngµy 5 th¸ng 7 n¨m 1996 cña ChÝnh phñ vÒ   ®¶m b¶o trËt tù, an toµn giao th«ng ®êng s¾t; NghÞ ®Þnh   sè 40/CP ngµy 5 th¸ng 7 n¨m 1996 cña ChÝnh phñ vÒ ®¶m b¶o   trËt tù, an toµn giao th«ng ®êng thuû néi ®Þa; NghÞ quyÕt   sè   13/2002/NQ­CP   ngµy   19/11/2002   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   c¸c   gi¶i ph¸p kiÒm chÕ gia t¨ng vµ tiÕn tíi gi¶m dÇn tai n¹n   giao th«ng vµ ïn t¾c giao th«ng. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§­CP ngµy 6 th¸ng 6 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh   LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   10/2004/N§­CP   ngµy   07   th¸ng   01  n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, sö dông ng©n   s¸ch   vµ   tµi   s¶n   cña   Nhµ   níc   ®èi   víi   mét   sè   ho¹t   ®éng   thuéc lÜnh vùc quèc phßng, an ninh;  Sau   khi   thèng   nhÊt   ý   kiÕn   víi   Bé   C«ng   an,   Bé   Giao   th«ng vËn t¶i (Uû ban an toµn giao th«ng quèc gia),  Bé  Tµi   chÝnh   híng   dÉn   viÖc   sö   dông   kinh   phÝ   tõ   ng©n   s¸ch   Trung ¬ng cÊp ®Ó c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng tham gia trùc   tiÕp vµo c«ng t¸c b¶o ®¶m trËt tù an toµn giao th«ng nh  sau: I. QUY §ÞNH CHUNG 1. Th«ng t  nµy ¸p dông ®èi víi Bé C«ng an vµ Bé Giao  th«ng  vËn  t¶i  (Uû  ban  an toµn  giao  th«ng quèc  gia)  ®îc  ChÝnh   phñ   giao   nhiÖm   vô   b¶o   ®¶m   trËt   tù   an   toµn   giao  th«ng. 2.   Kinh   phÝ   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   b¶o   ®¶m   trËt   tù   an  toµn   giao   th«ng   do   ng©n   s¸ch   trung  ¬ng   b¶o   ®¶m.   Nguån  kinh phÝ nµy ph¶i ®îc sö dông ®óng môc ®Ých, néi dung phª  duyÖt cña Bé trëng Bé C«ng an vµ Bé trëng Bé Giao th«ng  vËn t¶i (Chñ tÞch Uû ban an toµn giao th«ng quèc gia).  3. ViÖc qu¶n lý, sö dông vµ quyÕt to¸n kinh phÝ b¶o  ®¶m trËt tù an toµn giao th«ng thùc hiÖn theo LuËt Ng©n 
  2. 2 s¸ch nhµ níc, c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn LuËt vµ theo  quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy.      
  3. 3 II. NH÷NG QUY §ÞNH Cô THÓ 1. Néi dung chi: 1.1. Bé C«ng an:  a­ Chi båi dìng cho lùc lîng trùc tiÕp tham gia c«ng  t¸c b¶o ®¶m trËt tù an toµn giao th«ng, møc chi kh«ng qu¸  300.000  ®ång/ngêi/th¸ng.  Chi båi dìng cho c¸n bé, chiÕn  sü trùc tiÕp tham gia c«ng t¸c b¶o ®¶m trËt tù an toµn  giao   th«ng   ban   ®ªm   (bao   gåm   c¶   lùc   lîng   c¶nh   s¸t   giao  th«ng chèng ®ua xe tr¸i phÐp ban ®ªm), møc chi kh«ng qu¸  30.000 ®ång/ngêi/®ªm.    b­ Khen thëng tËp thÓ, c¸ nh©n cã thµnh tÝch suÊt s¾c  trong c«ng t¸c b¶o ®¶m trËt tù an toµn giao th«ng.  c­   Chi   tuyªn   truyÒn,   héi   nghÞ,   héi   th¶o,   tËp   huÊn,  héi thi vÒ c«ng t¸c b¶o ®¶m trËt tù an toµn giao th«ng;  chi hç trî huÊn luyÖn, ®µo t¹o nghiÖp vô vÒ trËt tù an  toµn giao th«ng. d­ Chi hîp t¸c quèc tÕ, chi hç trî c¸c ho¹t ®éng kiÓm  tra liªn ngµnh vÒ c«ng t¸c b¶o ®¶m trËt tù an toµn giao  th«ng. e­ Chi in Ên tµi liÖu, biÓu mÉu, quyÕt ®Þnh xö ph¹t  vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ   lÜnh   vùc   trËt   tù   an   toµn   giao  th«ng. f­ Chi mua s¾m trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn, x¨ng dÇu  phôc vô c«ng t¸c b¶o ®¶m trËt tù an toµn giao th«ng.  ViÖc mua s¾m thùc hiÖn theo ®óng c¸c chÕ ®é quy ®Þnh  hiÖn hµnh cña Nhµ níc. g­ Chi hç trî kinh phÝ söa ch÷a, n©ng cÊp së chØ huy,  ®éi, tr¹m kiÓm so¸t giao th«ng; söa ch÷a trang thiÕt bÞ,  ph¬ng tiÖn phôc vô c«ng t¸c b¶o ®¶m trËt tù  an toµn giao  th«ng. h­  Chi hç trî  viÖc  biªn so¹n,  söa  ®æi,  bæ sung  c¸c  v¨n   b¶n     quy   ph¹m   ph¸p   luËt   vÒ   trËt   tù   an   toµn   giao  th«ng.  i­ Chi kh¸c. 1.2­ Bé Giao th«ng vËn t¶i (Uû ban an toµn giao th«ng  quèc gia): 1.2.1­ Chi ho¹t ®éng cña V¨n phßng thêng trùc Uû ban  an toµn giao th«ng quèc gia. 1.2.2­ Chi b¶o ®¶m trËt tù   an toµn giao th«ng quèc  gia:
  4. 4 a­   Chi   häp   ®Þnh   kú   s¬   kÕt,   tæng   kÕt   vÒ   trËt   tù   an  toµn giao th«ng. b­ Chi khen thëng cho c¸ nh©n, tËp thÓ cã thµnh tÝch  suÊt   s¾c   trong   c«ng   t¸c   b¶o   ®¶m   trËt   tù     an   toµn   giao  th«ng quèc gia theo QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ  Chñ tÞch Uû ban an toµn giao th«ng quèc gia. c­ Chi cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc, phæ biÕn  ph¸p luËt vÒ trËt tù an toµn giao th«ng, bao gåm c¶ viÖc  hç trî in Ên tµi liÖu gi¶ng d¹y cho häc sinh c¸c cÊp ®Ó  ®a ph¸p luËt vÒ trËt tù an toµn giao th«ng vµo c¸c trêng  häc. d­ Chi cho c«ng t¸c x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh, ®Ò ¸n  vÒ   b¶o   ®¶m   trËt   tù     an   toµn   giao   th«ng   vµ  tæ   chøc  thÝ  ®iÓm øng dông c¸c gi¶i ph¸p vµo thùc tiÔn. e­ Chi héi nghÞ, héi th¶o, tËp huÊn, héi thi vÒ c«ng  t¸c b¶o ®¶m trËt tù  an toµn giao th«ng.  f­ Chi hîp t¸c quèc tÕ vÒ trËt tù an toµn giao th«ng. g­ Chi cho viÖc kh¾c phôc khÈn cÊp hËu qu¶ nh÷ng vô  tai n¹n giao th«ng nghiªm träng. h­ Chi hç trî c«ng t¸c ®µo t¹o nghiÖp vô vÒ trËt tù  an toµn giao th«ng. i­  Chi hç trî  viÖc  biªn so¹n,  söa  ®æi,  bæ sung  c¸c  v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ trËt tù an toµn giao th«ng. k­   Chi   hç   trî   chi   phÝ   cho   ho¹t   ®éng   kiÓm   tra   liªn  ngµnh vÒ c«ng t¸c b¶o ®¶m trËt tù an toµn giao th«ng. 2­ LËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n nguån kinh phÝ: ViÖc   lËp,   chÊp   hµnh   vµ   quyÕt   to¸n   kinh   phÝ   do   ng©n  s¸ch trung  ¬ng cÊp cho Bé C«ng an vµ Bé Giao th«ng vËn  t¶i   (Uû   ban   an   toµn   giao   th«ng   quèc   gia)   ®Ó   thùc   hiÖn  nhiÖm vô b¶o ®¶m trËt tù an toµn giao th«ng ®êng bé, trËt  tù an toµn giao th«ng ®« thÞ, trËt tù an toµn giao th«ng  ®êng   thuû   vµ   ®êng   s¾t   thùc   hiÖn   theo   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i  Th«ng t sè 59/2003/TT­BTC ngµy 13/6/2003 cña Bé Tµi chÝnh  híng   dÉn   thùc   hiÖn   NghÞ   ®Þnh   sè   60/2003/N§­CP   ngµy  6/6/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi  hµnh   LuËt   Ng©n   s¸ch   Nhµ   níc   vµ   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè  54/2004/TTLT­BTC­BCA ngµy10/6/2004 cña Liªn Bé Tµi chÝnh  ­   Bé   C«ng   an   híng   dÉn   lËp,   chÊp   hµnh,   quyÕt   to¸n   ng©n  s¸ch nhµ níc vµ qu¶n lý tµi s¶n nhµ níc ®èi víi mét sè  ho¹t ®éng thuéc lÜnh vùc an ninh. Ngoµi ra cÇn lu ý mét  sè ®iÓm nh sau : 2.1­ LËp dù to¸n:  2.1.1­ Bé C«ng an vµ Bé Giao th«ng vËn t¶i cã tr¸ch  nhiÖm lËp dù to¸n chi phôc vô c«ng t¸c b¶o ®¶m trËt tù an 
  5. 5 toµn giao th«ng cïng víi viÖc lËp dù to¸n thu, chi ng©n  s¸ch nhµ níc hµng n¨m göi b¸o c¸o cho Bé Tµi chÝnh. Cô  thÓ: a­ C¨n cø néi dung chi quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1, môc 1  PhÇn II, Bé C«ng an lËp dù to¸n chi phôc vô c«ng t¸c b¶o  ®¶m trËt tù an toµn giao th«ng, tæng hîp vµo dù to¸n thu,  chi ng©n s¸ch nhµ níc cña Bé vµ göi b¸o c¸o cho Bé Tµi  chÝnh. b­ C¨n cø néi dung chi quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.2, môc 2  PhÇn II, Uû ban an toµn giao th«ng lËp dù to¸n chi phôc  vô c«ng t¸c b¶o ®¶m trËt tù an toµn giao th«ng b¸o c¸o Bé  Giao th«ng vËn t¶i ®Ó tæng hîp vµo dù to¸n thu, chi ng©n  s¸ch nhµ níc cña Bé vµ göi b¸o c¸o cho Bé Tµi chÝnh. 2.1.2­ C¨n cø dù to¸n do Bé C«ng an vµ Bé Giao th«ng  vËn t¶i lËp, Bé Tµi chÝnh c©n ®èi, bè trÝ kinh phÝ phôc  vô c«ng t¸c b¶o ®¶m trËt tù an toµn giao th«ng cho c¸c Bé  tõ nguån chi Sù nghiÖp kinh tÕ thuéc ng©n s¸ch trung ¬ng.  2.2­ CÊp ph¸t kinh phÝ: C¨n   cø   dù   to¸n   ®îc   ChÝnh   phñ   giao   vµ   chÕ   ®é,   tiªu  chuÈn, ®Þnh møc quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ ®Þnh møc quy ®Þnh  t¹i Th«ng t  nµy, Bé C«ng an vµ Bé Giao th«ng vËn t¶i cã  tr¸ch nhiÖm ph©n bæ dù to¸n cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc göi  Bé Tµi chÝnh ®Ó thÈm tra theo chÕ ®é quy ®Þnh.  ViÖc   cÊp   ph¸t   kinh   phÝ   ®îc   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh  t¹i Th«ng t  sè 59/2003/TT­BTC ngµy 13/6/2003 cña Bé Tµi  chÝnh   vµ   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè   54/2004/TTLT­BTC­BCA  ngµy10/6/2004 cña Liªn Bé Tµi chÝnh ­ Bé C«ng an. 2.3­ ViÖc quyÕt to¸n kinh phÝ b¶o ®¶m trËt tù an toµn  giao th«ng hµng n¨m thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n  s¸ch   nhµ   níc   vµ   c¸c   v¨n   b¶n   híng   dÉn   LuËt;   Th«ng   t  sè  10/2004/TT­BTC ngµy 19/2/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  xÐt duyÖt, thÈm ®Þnh vµ th«ng b¸o quyÕt to¸n n¨m ®èi víi  c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp vµ ng©n s¸ch c¸c  cÊp; vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh vÒ c«ng t¸c  kho¸ sæ kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n hµng n¨m.  2.4­ §èi víi c¸c kho¶n ®ãng gãp, ñng hé, tµi trî cña  c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc, Bé  C«ng an vµ Bé Giao th«ng vËn t¶i cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp,  b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh vÒ t×nh h×nh qu¶n lý, sö dông nguån  kinh phÝ nµy. ViÖc qu¶n lý, sö dông vµ quyÕt to¸n nguån  kinh phÝ nµy thùc hiÖn theo c¸c chÕ ®é quy ®Þnh hiÖn hµnh  ®èi víi tõng nguån vèn t¬ng øng.                                    
  6. 6 IV­ Tæ CHøC THùC HIÖN Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ Th«ng t sè 12/2002/TT­BTC  ngµy 04 th¸ng 2 n¨m 2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc  sö dông kinh phÝ ®¶m b¶o trËt tù an toµn giao th«ng do  ng©n s¸ch trung ¬ng cÊp. §èi víi c¸c ®Þa ph¬ng, viÖc sö dông sè thu tõ xö ph¹t  hµnh chÝnh c¸c hµnh vi vi ph¹m   vÒ trËt tù an toµn giao  th«ng thùc hiÖn theo c¸c chÕ ®é quy ®Þnh hiÖn hµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n, víng m¾c,  ®Ò nghÞ c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé  Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản