Thông tư 11/1998/TT-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
6
download

Thông tư 11/1998/TT-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11/1998/TT-TCHQ về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất nhập khẩu theo chế độ quà biếu, tặng do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/1998/TT-TCHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/1998/TT-TCHQ Hà N i, ngày 01 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ C A T NG C C H I QUAN S 11/1998/TT-TCHQ NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N TH T C H I QUAN Đ I V I HÀNG HÓA, V T PH M XU T NH P KH U THEO CH Đ QUÀ BI U, T NG Căn c Pháp l nh H i quan ngày 20/2/1990; Căn c Ngh đ nh s 16/CP ngày 07/3/1994 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a T ng c c H i quan; Sau khi trao đ i th ng nh t v i B Thương m i (công văn s 6218 TM/XNK ngày 26/11/1998). T ng c c H i quan quy đ nh đ nh lư ng và hư ng d n th t c h i quan đ i v i v t ph m, hàng hóa xu t nh p kh u theo ch đ quà bi u, t ng như sau: I. QUY Đ NH CHUNG: 1. V nguyên t c, m i đ i tư ng thu c t ch c và cá nhân trong nư c k c t ch c và cá nhân nư c ngoài đ u đư c làm th t c h i quan đ nh n, g i v t ph m, hàng hóa bi u t ng cho nhau nh m m c đích trao đ i, giúp đ nhau trong cu c s ng, sinh ho t nhưng không mang tính ch t thương m i. 2. V t ph m, hàng hóa xu t nh p kh u theo ch đ quà bi u, t ng đ u ph i làm th t c h i quan, ch u s giám sát qu n lý c a H i quan, n p đ các lo i thu , l phí theo quy đ nh c a Pháp lu t. 3. Không đư c bi u, t ng hàng hóa, v t ph m thu c danh m c hàng hóa c m xu t kh u, c m nh p kh u; t m ng ng xu t kh u, nh p kh u. 4. Trư ng h p bi u, t ng v t ph m, hàng hóa thu c danh m c hàng hóa xu t kh u, nh p kh u có đi u ki n ph i đư c phép c a cơ quan có th m quy n. 5. Quà bi u, t ng là v t ph m, hàng hóa trong ph m vi đinh lư ng đư c phép nh p kh u thì không ph i ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng (n u là m t hàng thu c danh m c ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng). II. QUY Đ NH Đ NH LƯ NG Đ I V I QUÀ BI U, T NG: 1. Quà bi u, t ng là nh ng v t ph m, hàng hóa không thu c di n c m xu t kh u, t m ng ng xu t kh u ho c xu t kh u có đi u ki n đư c g i ra nư c ngoài không h n ch s lư ng và tr giá.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Quà bi u, t ng là hàng hóa nh p kh u nh m m c đích ph c v cho s n xu t trong nư c: N u m t hàng phù h p v i ngành ngh đã đăng ký trong gi y phép s n xu t, gia công, s a ch a thì đư c nh n s hàng có giá tr không vư t quá 100 tri u đ ng VN. 3. Quà bi u, t ng cho các đ i tư ng khác là v t ph m, hàng hóa h n ch nh p kh u, nh p kh u có đi u ki n thì ch đư c phép nh n s hàng có tr giá không vư t quá 50 tri u đ ng VN. 4. Quà bi u, t ng cho ngư i nh n là cơ quan, đoàn th , t ch c Nhà nư c đư c nh n không h n ch v s lư ng và tr giá; nhưng ph i đư c chuy n thành tài s n c a cơ quan, đoàn th và t ch c theo đúng quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. 5. Các trư ng h p hàng hóa, v t ph m không th tách r i ra đư c, là v t đơn l (theo đơn v tính chi c, cái, b ) có tr giá cao hơn m c quy đ nh v n đư c phép nh p kh u. III. TH T C H I QUAN: 1. Trình t các bư c th t c h i quan: - Khai báo, ti p nh n b h sơ và đăng ký t khai. - Ki m tra hàng hóa. - Tính thu và thu thu . - K t thúc th t c. Th c hi n đúng quy trình th t c h i quan đ i v i hàng hóa XNK PMD đư c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 127/TCHQ-GSQL ngày 10/04/1995 và Quy t đ nh s 50/1998/QĐ-TCHQ ngày 10/03/1998 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. 2. H i quan t i các nơi làm th t c xu t kh u, nh p kh u ti n hành các bư c th t c theo quy đ nh hi n hành đ thông quan hàng hóa theo đúng hư ng d n th c hi n ch trương c i cách th t c h i quan c a kh u, đi m thông quan c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. 3. Quy đ nh c th : a. Xu t kh u: a1. Các s n ph m đư c ch bi n t g , lâm s n và các m t hàng qu n lý chuyên ngành đư c phép xu t kh u theo quy đ nh c th t i các văn b n hi n hành. a2. Xu t kh u hàng hóa, v t ph m thu c danh m c c m xu t kh u, t m ng ng xu t kh u ho c xu t kh u có đi u ki n mà không đư c Th tư ng Chính ph cho phép ho c không có gi y phép c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n thì b l p biên b n vi ph m hành chính v h i quan và x lý theo quy đ nh c a Pháp lu t.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b. Nh p kh u: b1. Đ i v i các cơ quan, đoàn th , t ch c Nhà nư c (ho t đ ng b ng ngân sách Nhà nư c): - Trên cơ s đ ngh b ng văn b n c a cơ quan ch qu n, C c H i quan t nh, thành ph ch hoàn thành th t c h i quan đ i v i các lô hàng quà bi u, t ng có tr giá không vư t quá 100 tri u đ ng VN. - Trư ng h p tr giá vư t m c quy đ nh, T ng c c H i quan ch xem xét gi i quy t các trư ng h p có văn b n đ ng ý cho phép nh n ho c đ ngh đư c nh n c a cơ quan ch qu n. b2. Đ i v i các đ i tư ng khác: - C c H i quan t nh, thành ph ch hoàn thành th t c h i quan đ i v i các lô hàng quà bi u t ng có tr giá không vư t m c quy đ nh t i đi m 2, 3 m c II nêu trên và thu đ các lo i thu theo Lu t đ nh. - Trư ng h p tr giá hàng vư t m c quy đ nh, thì H i quan c a kh u có trách nhi m l p biên b n t m gi . C c H i quan t nh, thành ph đ xu t báo cáo v T ng c c H i quan. Sau khi T ng c c H i quan có quy t đ nh thì m i đư c phép làm th t c nh p kh u. b3. Đ i v i v t ph m, hàng hóa bi u, t ng là hàng vi n tr nhân đ o: Ph i có ý ki n đ ng ý đư c phép nh n c a Ban Ti p nh n vi n tr - B Tài chính và không b h n ch b i lư ng và tr giá. IV. X LÝ VI PH M: Nh ng hành vi vi ph m các quy đ nh t i Thông tư này, tuỳ theo m c đ vi ph m s b x lý vi ph m hành chính v h i quan theo Ngh đ nh 16/CP ngày 20/03/1996 và Ngh đ nh 54/1998/NĐ-CP ngày 21/07/1998 c a Chính ph ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a Pháp lu t. V. ĐI U KHO N THI HÀNH: 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. 2. Bãi b Thông tư s 42/TCHQ-GSQL ngày 22/03/1997 và các văn b n hư ng d n th c hi n. 3. C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph có trách nhi m t ch c, th c hi n các quy đ nh t i Thông tư này và niêm y t công khai nh ng nơi quy đ nh đ m i ngư i bi t và th c hi n. M i vư ng m c phát sinh, đ ngh C c H i quan T nh, thành ph t ng h p, đ xu t bi n pháp gi i quy t báo cáo Lãnh đ o T ng c c (qua C c Giám sát qu n lý) đ có hư ng d n ch đ o.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nguy n Văn C m (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản