Thông tư 110/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
49
lượt xem
3
download

Thông tư 110/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 110/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 110/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 110/2002/TT-BTC ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2002 H- íng dÉn thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ vµ lÖ phÝ trong lÜnh vùc ng©n hµng, chøng kho¸n vµ b¶o hiÓm C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ sè 38/2001/PL-UBTVQH10 ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø ChØ thÞ sè 13/2002/CT-TTg ngµy 11/6/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc triÓn khai thùc hiÖn Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ vµ NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. §èi tîng vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh Th«ng t nµy híng dÉn ®èi víi viÖc thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ trong lÜnh vùc ng©n hµng, chøng kho¸n vµ b¶o hiÓm ®îc quy ®Þnh t¹i Danh môc chi tiÕt phÝ, lÖ phÝ (sau ®©y gäi t¾t lµ Danh môc phÝ vµ lÖ phÝ) ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP) do c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn trong lÜnh vùc ng©n hµng, chøng kho¸n vµ b¶o hiÓm. II. møc thu vµ tæ chøc thu 1. Møc thu phÝ: Møc thu phÝ ®èi víi c¸c dÞch vô sö dông thiÕt bÞ, c¬ së h¹ tÇng chøng kho¸n vµ ho¹t ®éng chøng kho¸n ®îc thùc hiÖn theo c¸c møc cô thÓ quy ®Þnh trong Phô lôc sè 1: Danh môc chi tiÕt c¸c lo¹i phÝ. 2. Møc thu lÖ phÝ: Møc thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng hµnh nghÒ trong lÜnh vùc ng©n hµng, chøng kho¸n vµ b¶o hiÓm ®îc thùc hiÖn theo møc cô thÓ quy ®Þnh trong Phô lôc sè 2: Danh môc chi tiÕt c¸c lo¹i lÖ phÝ. 3. Tæ chøc thu: - LÖ phÝ trong lÜnh vùc b¶o hiÓm do Bé Tµi chÝnh tæ chøc thu vµ nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. - LÖ phÝ trong lÜnh vùc ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam tæ chøc thu vµ nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. - LÖ phÝ trong lÜnh vùc chøng kho¸n do Uû ban chøng kho¸n Nhµ níc tæ chøc thu vµ nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc.
  2. 2 - PhÝ trong lÜnh vùc chøng kho¸n do Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n tæ chøc thu vµ qu¶n lý sö dông theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 4. Thêi h¹n nép phÝ, lÖ phÝ: PhÝ vµ lÖ phÝ trong lÜnh vùc ng©n hµng, chøng kho¸n vµ b¶o hiÓm ®- îc thu, nép b»ng ®ång ViÖt Nam. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n khi ®îc cÊp phÐp hµnh nghÒ cã tr¸ch nhiÖm nép toµn bé sè lÖ phÝ 1 lÇn khi ®îc cÊp phÐp. III. Qu¶n lý, sö dông tiÒn thu phÝ, lÖ phÝ ChÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ trong lÜnh vùc ng©n hµng, chøng kho¸n vµ b¶o hiÓm ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i môc C, phÇn III Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24 th¸ng 7 n¨m 2002 híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ cña Bé Tµi chÝnh vµ c¸c quy ®Þnh cô thÓ sau ®©y: 1. LÖ phÝ: Toµn bé sè tiÒn thu vÒ lÖ phÝ trong lÜnh vùc ng©n hµng, chøng kho¸n vµ b¶o hiÓm lµ kho¶n thu cña ng©n s¸ch Nhµ níc vµ ®îc nép 100% vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. C¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn thu lÖ phÝ cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu, nép kÞp thêi, ®Çy ®ñ sè lÖ phÝ thu ®îc vµo ng©n s¸ch Nhµ níc theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. PhÝ: §Ó l¹i 100% sè phÝ thu ®îc tõ dÞch vô sö dông thiÕt bÞ, c¬ së h¹ tÇng chøng kho¸n vµ ho¹t ®éng chøng kho¸n cho Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n ®Ó bæ sung kinh phÝ ho¹t ®éng. IV. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003. C¸c quy ®Þnh vÒ phÝ, lÖ phÝ t¹i c¸c v¨n b¶n híng dÉn kh¸c tr¸i víi quy ®Þnh t¹i th«ng t nµy ®Òu hÕt hiÖu lùc thi hµnh. 2. Trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®îc giao, Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam vµ Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm b·i bá c¸c lo¹i phÝ vµ lÖ phÝ kh«ng phï hîp víi quy ®Þnh NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03 th¸ng 6 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ. 3. Ngoµi nh÷ng néi dung ®îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i Th«ng t nµy, nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn phÝ vµ lÖ phÝ trong c¸c lÜnh vùc ng©n hµng, chøng kho¸n vµ b¶o hiÓm ®îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ, NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh. 4. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng thu, nép, qu¶n lý, sö dông phÝ vµ lÖ phÝ trong lÜnh vùc ng©n hµng, b¶o hiÓm, chøng kho¸n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh Th«ng t nµy.
  3. 3 Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã khã kh¨n, víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.
  4. 4 Phô lôc sè 1 Danh môc chi tiÕt c¸c lo¹i phÝ STT Tªn phÝ Møc thu Ghi chó 1 PhÝ thµnh viªn giao dÞch 50 triÖu ®ång 2 PhÝ sö dông hÖ thèng thiÕt 20 triÖu ®ång/mçi bÞ thiÕt bÞ ®Çu cuèi/n¨m 3 PhÝ giao dÞch: 3.1 Cæ phiÕu, chøng chØ quü 0,1% trÞ gi¸ giao ®Çu t dÞch 3.2 Tr¸i phiÕu 0,075% trÞ gi¸ giao dÞch 4 PhÝ qu¶n lý niªm yÕt hµng n¨m: 4.1 Niªm yÕt díi 10 tû ®ång 5 triÖu ®ång 4.2 Niªm yÕt tõ 10 tû ®ång ®Õn 10 triÖu ®ång díi 50 tû ®ång 4.3 Niªm yÕt tõ trªn 50 tû ®ång 15 triÖu ®ång ®Õn díi 100 tû ®ång 4.4 Niªm yÕt tõ 100 tû ®ång trë 20 triÖu ®ång lªn 5 PhÝ thµnh viªn lu ký 20 triÖu ®ång Thu 1 lÇn ®èi víi thµnh viªn lµ ng©n hµng th¬ng m¹i 6 PhÝ lu ký cæ phiÕu 500 ®ång/l« cæ 1 l« = 100 cæ phiÕu (b×nh qu©n)/ phiÕu th¸ng 7 PhÝ lu ký tr¸i phiÕu 300 ®ång/ l« tr¸i 1 l« tr¸i phiÕu phiÕu (b×nh qu©n)/ = 10 tr¸i th¸ng phiÕu, mÖnh gi¸ 100.000 ®ång
  5. 5 Phô lôc sè 2 Danh môc chi tiÕt c¸c lo¹i lÖ phÝ STT Tªn lÖ phÝ Møc thu Ghi chó 1 LÖ phÝ cÊp, gia h¹n giÊy phÐp 70.000.000 ®ång thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cho doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä 2 LÖ phÝ cÊp, gia h¹n giÊy phÐp 140.000.000 thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cho doanh ®ång nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä 3 LÖ phÝ cÊp, gia h¹n giÊy phÐp 4.000.000 ®ång thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cho doanh nghiÖp m«i giíi b¶o hiÓm 4 LÖ phÝ cÊp, gia h¹n giÊy phÐp 140.000.000 thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cho ng©n ®ång hµng 5 LÖ phÝ cÊp, gia h¹n giÊy phÐp 70.000.000 thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cho tæ ®ång chøc tÝn dông phi ng©n hµng 6 LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng 70.000.000 ®ång ng©n hµng cho tæ chøc kh«ng ph¶i lµ tæ chøc tÝn dông. 7 LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ®Æt v¨n 1.000.000 ®ång phßng ®¹i diÖn hoÆc gia h¹n giÊy phÐp v¨n phßng ®¹i diÖn cña c¸c tæ chøc ng©n hµng, chøng kho¸n vµ b¶o hiÓm níc ngoµi t¹i ViÖt Nam 8 LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng Trêng hîp c«ng ty chøng kho¸n: cÊp giÊy phÐp cho nhiÒu lo¹i h×nh kinh doanh th× lÖ phÝ ph¶i nép b»ng tæng lÖ phÝ cña tõng lo¹i h×nh KD 8.1 M«i giíi 6.000.000 ®ång 8.2 Tù doanh 24.000.000 ®ång 8.3 Qu¶n lý danh môc ®Çu t 6.000.000 ®ång 8.4 B¶o l·nh ph¸t hµnh 44.000.000 ®ång 8.5 T vÊn ®Çu t chøng kho¸n 6.000.000 ®ång 9 LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng 10.000.000 ®ång c«ng ty qu¶n lý quü 10 LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng 10.000.000 chi nh¸nh c«ng ty qu¶n lý quü ®Çu ®ång
  6. 6 t níc ngoµi 11 LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng quü ®Çu t chøng kho¸n 11.1 Gi¸ trÞ díi 10 tû ®ång 10.000.000 ®ång 11.2 Gi¸ trÞ tõ 10 tû ®Õn díi 50 tû 15.000.000 ®ång ®ång 11.3 Gi¸ trÞ tõ 50 tû ®ång trë lªn 20.000.000 ®ång 12 LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng 6.000.000 ®ång lu ký 13 LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp cho c¸ 1.000.000 ®ång nh©n hµnh nghÒ kinh doanh dÞch vô chøng kho¸n vµ qu¶n lý quü

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản