Thông tư 111/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
58
lượt xem
2
download

Thông tư 111/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 111/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 127/2000/QĐ-TTg ngày 30/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 111/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng  t   cña  é    c h Ý n h  S è  111/2002/TT­B T C   B tµi n g µ y 12 th¸ng 12 n¨ m   2002 H íng d É n   thùc hi Ö n   Q u y Õ t ® Þ n h  sè 127/2002/Q§­T T g  n g µy  30/9/2002 cña  h ñ   T tíng C h Ý n h   p h ñ  v Ò  viÖc thùc hi Ö n  thÝ ®i Ó m  k h o¸n biªn ch Õ   vµ kinh p h Ý   o¹t h   ® é n g  c ña K h o  b¹c N h µ  n íc C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  127/2002/Q§­ sè  TTg  ngµy 30/9/2002  cña Thñ íng  t ChÝnh phñ    vÒ viÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓm  kho¸n biªn chÕ   kinh    vµ  phÝ ho¹t  ®éng cña Kho    b¹c Nhµ níc. Bé    Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn thÝ ®iÓm  kho¸n biªn chÕ   kho¸n    vµ  kinhphÝ      ho¹t®éng cña Kho    b¹c Nhµ    sau: nícnh  A­ q u y  ® Þ n h  c h u n g: 1. ThÝ    ®iÓm   kho¸n biªnchÕ  kinh phÝ        vµ    ho¹t®éng      ®èi víiKho    b¹c Nhµ  níctrùcthuéc Bé          Tµi chÝnh trong 3    n¨m, tõ ngµy  th¸ng 01      01    n¨m  2002 ®Õn   ngµy  th¸ng12  31    n¨m 2004.   2. ViÖc    thùc hiÖn    thÝ  ®iÓm  kho¸n biªnchÕ  kinh phÝ        vµ    ho¹t®éng  cña  Kho    b¹c Nhµ    nícph¶ib¶o    ®¶m     c¸c môc ®Ých, yªu    cÇu  îcqui®Þnh  i ®     t¹ §iÒu    2 QuyÕt  ®Þnh   127/2002/Q§­ sè  TTg  ngµy  30/9/2002 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ,cô    thÓ  sau: nh  ­ §æi    chÕ   míi c¬  ho¹t®éng,  chÕ     c¬  qu¶n      lý lao ®éng, qu¶n    sö  lý vµ  dông  kinh phÝ ho¹t®éng    cña Kho b¹c Nhµ     níc nh»m   n©ng cao hiÖu  qu¶,   chÊtl    îng c«ng    t¸ctronghÖ     thèng  Kho    b¹c Nhµ  níc. ­Thóc    ®Èy viÖc  chøc  tæ  s¾p  xÕp  c«ng viÖc khoa häc,tæ    chøc  m¸y  bé  tinhgän. N©ng       cao  hiÖu qu¶, hiÖu    m¸y    lùc bé  trong c«ng      t¸cqu¶n    lýng©n  quü,phôc  kh¸ch hµng  c¸cgiao dÞch      vô    vµ      tµichÝnh cña Nhµ níc. ­ Thùc    hiÖn  ®óng    c¸c quy ®Þnh   vÒ chÕ       ®é thu;®ång   thêithùc hµnh  tiÕtkiÖm     chèng    l∙ngphÝ        ®èi víic¸c kho¶n        chi®Ó t¹o®iÒu  kiÖn  ®Çu      t ph¸t tr   iÓn ngµnh, t¨ng thu      nhËp, c¶ithiÖn      ®êi sèng cña c¸n    bé, c«ng chøc, viªn     chøc  g¾n   vµ  tr¸chnhiÖm       vËt chÊt víi       i lîÝch  cña c«ng chøc Kho    b¹c Nhµ    níc trongho¹t®éng      nghiÖp vô. ­Thùc    hiÖn  c«ng  khai,  d©n  chñ  theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   3. Tæng     møc  kho¸n kinh phÝ        ho¹t®éng  cho Kho    b¹c Nhµ    Bé  ­ níc do  tr ëng  TµichÝnh  Bé    quyÕt  ®Þnh, trong ®ã      møc  kho¸n kinh phÝ        tõ nguån ng©n  s¸ch Nhµ     níc cÊp    lµ 210  ®ång/n¨m. Kho  tû    b¹c Nhµ     îc sö  níc ®   dông    c¸c nguån      thu hîp ph¸p ®Ó       bæ sung  kinh phÝ      ho¹t®éng. 4.Trªn c¬  sè      së  kinhphÝ  îcgiao kho¸n,Kho      ®       b¹c Nhµ    îcchñ  níc®   ®éng  x©y dùng ®Þnh  møc,  chÕ  chitiªuphïhîp víi ®é              ho¹t®éng  Æc     nguån  ® thïvµ  tµichÝnh    së    trªnc¬  vËn dông  ®Þnh  møc,  chÕ  Nhµ      ®é  nícqui®Þnh.  
  2. 2 Kho    b¹c Nhµ    tr¸chnhiÖm   níc cã    qu¶n    sö  lývµ  dông    tµis¶n, c¸c nguån      kinh phÝ    tiÕtkiÖm, hiÖu  qu¶  theo quy ®Þnh  cña Nhµ     cña  Tµi níc vµ  Bé    chÝnh.  Kho¶n  kinh phÝ    ng©n  s¸ch nhµ      nícgiao kho¸n,c¸ckho¶n    sè  c¸c       thu vµ  d    quÜ  cña Kho  b¹c Nhµ    níc cuèi n¨m    cha    chi hÕt  îc chuyÓn  ®   sang n¨m sau  tiÕp tôcsö      dông. 5.    C¨n  vµo  Æc   cø  ® ®iÓm, tÝnh chÊt ho¹t®éng  n¨ng        vµ  lùcqu¶n    lýcña  tõng ®¬n  trong hÖ     vÞ    thèng  KBNN, trong ph¹m    biªnchÕ  kinh phÝ  ­   visè    vµ    ® îc Bé      Tµi chÝnh  giao kho¸n,Tæng     gi¸m ®èc  Kho  b¹c Nhµ    níc quyÕt ®Þnh  ®èi t    îng,ph¹m      vi, dung  ph¬ng  néi vµ  thøc giao kho¸n trong hÖ           thèng Kho      b¹c Nhµ  níc. B­ Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó I­ Ò  biªn c h Õ:  V 1.    Sè biªn chÕ     giao kho¸n cho Kho b¹c Nhµ     îc thùc  níc ®   hiÖn theo  quyÕt  ®Þnh  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  ® îctÝnh  Bé    vµ    trong tæng  biªnchÕ    sè    ® îcgiao cña  TµichÝnh.     Bé      2. Trong    ph¹m    biªnchÕ  îc giao  visè    ®   kho¸n,Kho      b¹c Nhµ    îc chñ  níc ®   ®éng  chøc, s¾p   tæ    xÕp  m¸y  bé  qu¶n      lý,tinh gi¶m  biªn chÕ,    tuyÓn dông,  qu¶n    sö  lý vµ  dông  c«ng chøc theo quy ®Þnh  cña Ph¸p  lÖnh c¸n  c«ng  bé  chøc,c¸cv¨n b¶n        híng dÉn    hiÖn  hµnh cña Nhµ    cña  TµichÝnh. nícvµ  Bé    3.    Sè biªn chÕ     giao kho¸n  cho Kho b¹c Nhµ     îc xem   níc ®   xÐt ®iÒu  chØnh trongnh÷ng  êng      tr hîp sau: ­ Thµnh lËp thªm hoÆc  s¸p nhËp c¸c ®¬n   Kho  vÞ  b¹c Nhµ     níc theo  quyÕt ®Þnh    cña cÊp  thÈm  cã  quyÒn. ­ Kho      b¹c Nhµ    îc bæ   níc ®   sung chøc n¨ng nhiÖm   theo  vô  quyÕt ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ hoÆc  Thñ íng ChÝnh  t   phñ. Khi ph¸tsinh nhu        cÇu ®iÒu chØnh  biªn chÕ,    Tæng  gi¸m ®èc  Kho    b¹c Nhµ    tr¸chnhiÖm   c¸o Bé  ëng  TµichÝnh  níccã    b¸o    tr Bé    b»ng    v¨n b¶n    ®Ó xem   xÐt, xö      lý trong  thÈm  quyÒn hoÆc  phèi hîp        víiBé Néi  tr×nh  vô  Thñ  íng t   ChÝnh  phñ ®iÒu  chØnh    biªnchÕ  giao kho¸n cho        phïhîp. 4. Trong    thêigian  thùc hiÖn  thÝ ®iÓm  kho¸n biªn chÕ,    ngoµi sè      biªn chÕ  îcBé    ®   Tµi chÝnh  giao,c¨n cø      vµo  chøc n¨ng,nhiÖm       vô,nhu cÇu  c«ng  viÖc  nguån    vµ  tµichÝnh, Kho      b¹c Nhµ    îcquyÒn  hîp ®ång    níc®   ký    lao ®éng  vµ thùc hiÖn      c¸c chÕ     ®é ®èi    víingêi lao ®éng      theo quy ®Þnh  cña  LuËt Bé    lao®éng.     II­ Ò    V kinh p h Ý  h o¹t ® é n g: 1.Nguån    kinh phÝ      ho¹t®éng  cña  Kho    b¹c Nhµ    nícbao  gåm: 1.1.Nguån    ng©n  s¸ch Nhµ      níccÊp,gåm:  
  3. 3 ­ Ng©n     s¸ch Nhµ      níccÊp  theo møc kho¸n cè    ®Þnh    lµ 210    tû ®ång/n¨m  ®Ó     chicho      c¸cnéidung  thùc hiÖn    kho¸n.   ­Ng©n    s¸ch Nhµ      níccÊp        ®èi víi kho¶n    c¸c chikh«ng  thùc hiÖn    kho¸n. 1.2.Nguån    kinh phÝ    tõ kho¶n chªnh lÖch      thu,chi ph¸tsinh    trong qu¸  tr×nh ho¹t®éng      nghiÖp  Kho    vô  b¹c Nhµ    níc,bao  gåm:  ­ Thu      ph¸tsinh trong ho¹t®éng        thanh to¸n,chuyÓn    tiÒn;ho¹t®éng      b¶o  qu¶n,kiÓm    ®Þnh, cÊttr÷vµng    quý,ngo¹itÖ,c¸cchøng        b¹c ®¸          chØ  gi¸.  cã  . . ­ Chªnh    lÖch      iphÝ  thu tõ l∙  , tiÒn göivíi         kho¶n  c¸c phÝ  ph¶ithanh    i   to¸nt¹  Ng©n hµng Nhµ    c¸cNg©n  nícvµ    hµng  ¬ng  th m¹i. ­ Thu      tõ nghiÖp  t¹m  vô  øng vèn t¹m    thêinhµn    rçicña Kho    b¹c Nhµ    níc theo quy    ®Þnh  cña  TµichÝnh. Bé    1.3.Nguån    kinh phÝ  trî tµitrîcña    chøc, c¸ nh©n  hç  ,       c¸c tæ      trong vµ  ngoµiníccho        c¸c®¬n  thuéc hÖ  vÞ    thèng  Kho    b¹c Nhµ    níc. 1.4.C¸c    kho¶n thu kh¸c:Phôc  Ên    vô  chØ  cho kh¸ch hµng, c¸c kho¶n      phÝ  dÞch  thu hé  vô    tiÒn ®iÖn,tiÒn níc.         .. Kho  b¹c Nhµ    tr¸chnhiÖm   níc cã    thùc hiÖn    c¸c kho¶n  thu nªu    trªntheo  ®óng  quy ®Þnh  cña    quan  thÈm  c¸cc¬  cã  quyÒn  cña  TµichÝnh;®ång  vµ  Bé      thêi® îc sö      dông    c¸c kho¶n  thu nµy      ®Ó chi cho      c¸c néi dung quy  ®Þnh   i t¹  ®iÓm     2,®iÓm   phÇn      4  IIdíi®©y.  2.C¸c      néidung  thùc hiÖn    kho¸n chibao      gåm: 2.1.Chi cho      con ngêi:TiÒn ¬ng; tiÒn    l   c«ng; phô    cÊp ¬ng; tiÒn  ëng; l   th   phóc    lîtËp  i thÓ;c¸c kho¶n      ®ãng gãp (gåm: B¶o    hiÓm       x∙héi,B¶o hiÓm   tÕ, y    Kinh  phÝ  c«ng ®oµn);c¸ckho¶n      thanh    to¸nkh¸ccho      c¸nh©n. 2.2.Chi cho  m¸y:Chi thanh        bé      to¸ndÞch  c«ng  vô  céng;vËt tv¨n phßng;          th«ng    tin,tuyªntruyÒn,li           ªnl¹c; nghÞ; c«ng    héi   t¸cphÝ; chiphÝ    ín;b¶o      thuªm   tr×,  b¶o dìng,söa    ch÷a  êng  th xuyªn tµis¶n  ®Þnh.     cè  2.3.Chi nghiÖp  chuyªn m«n      vô    : ­ VËt ,hµng      t  ho¸ chuyªn dïng;thiÕtbÞ  toµn        an  kho  quü,thiÕtbÞ      kiÓm,  ®Õ m;  chØ    itrang phôc,b¶o    Ên  c¸clo¹   ;     hé. ­TËp    huÊn  nghiÖp  chuyªn m«n. vô    ­ C¸c    kho¶n    chinghiÖp  ®¶o  vô  kho,®iÒu    chuyÓn, b¶o  an    vÖ  toµn  tiÒn,   chøng chØ  gi¸vµ      cã    c¸ctµis¶n  quý. ­C¸c    kho¶n    chinghiÖp  kh¸c. vô    2.4.Chi ®oµn        ra,®oµn  vµo. 2.5.Chi söa      ch÷a      líntµis¶n  ®Þnh,  cè  mua  s¾m     tµis¶n,thiÕtbÞ      phôc  vô    ho¹t®éng chuyªn m«n.   2.6.Chi øng      dông  ph¸ttr   vµ    iÓn c«ng  nghÖ  th«ng    tintheo ch¬ng tr×nh,   kÕ ho¹ch cña    Kho    b¹c Nhµ    chihç      ¸n c«ng  nícvµ    trî dù    c¸c nghÖ th«ng    tincña  Bé    TµichÝnh  li   cã  ªnquan ®Õn  Kho    b¹c Nhµ níc.
  4. 4 2.7.Chi    ®µo    båi dìng  bé  t¹ovµ    c¸n  c«ng  chøc  theo    kÕ ho¹ch cña Kho  b¹c Nhµ    chiphèihîp ®µo        nícvµ        t¹obåidìng c¸n bé      Kho    b¹c Nhµ    níctheo kÕ  ho¹ch chung    cña  TµichÝnh. Bé    §èivíic¸c néidung          thùc hiÖn    kho¸n chinªu      trªn,   vµo      cø  c¨n tiªuchuÈn,  ®Þnh møc, chÕ  chitiªuhiÖn  ®é      hµnh cña Nhµ    níc,Kho    b¹c Nhµ    îcchñ  níc®   ®éng x©y dùng    tiªuchuÈn, ®Þnh    møc, chÕ  chitiªunéibé          ®é        phï hîp víi ho¹t ®éng  Æc     nguån    ® thïvµ  tµichÝnh  îcphÐp  dông. ®   sö    3.C¸c      néidung  kh«ng  thùc hiÖn    kho¸n chibao      gåm: ­ Chi    ®Çu    t x©y dùng  b¶n  c¬  tËp trung theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  qu¶n    lý®Çu    x©y  tvµ  dùng. ­Chi hiÖn        ®¹ihãa    tinhäc  theo ch¬ng    tr×nh cña    ChÝnh  phñ. ­ Chi    thùc hiÖn          c¸c ®Ò tµinghiªn cøu    khoa häc cÊp Nhµ    níc,cÊp    Bé, ch¬ng tr×nh môc      tiªuquèc gia. ­Chi ®µo          t¹o, dìng c¸n bé,c«ng  båi       chøc  theo kÕ    ho¹ch cña    Nhµ  níc. ­Chi thùc hiÖn          tinhgi¶n biªnchÕ      theo chÕ  do    ®é  Nhµ    nícquy  ®Þnh. ­ Chi    nghiÖp  kh«ng  êng  vô  th xuyªn (ph¸thµnh    c«ng  itr¸ phiÕu, tÝn  tr¸    , i   phiÕu  Kho    b¹c Nhµ      níc,chinghiÖp  kh«ng  êng  vô  th xuyªn kh¸c).   ­Chi kh¸ctheo qui®Þnh            cña  Ph¸p  luËt. §èi víic¸c néi dung            chikh«ng  thùc hiÖn    kho¸n kinh phÝ    ho¹t®éng    nªu  trªn,Kho    b¹c Nhµ    tr¸ch nhiÖm    níc cã    thùc hiÖn theo    tiªuchuÈn, chÕ     ®é,  ®Þnh  møc  quy ®Þnh  hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 4.Ph©n    phèivµ  dông    sö  nguån  kinh phÝ          t¨ngthu,tiÕtkiÖm    chi: Kinh phÝ  t¨ng thu,tiÕtkiÖm         do        chitõ c¸c nguån quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm  1  phÇn    IInªu      trªn(trõnguån Ng©n  s¸ch Nhµ      níc cÊp    ®Ó thùc hiÖn      c¸c kho¶n  chikh«ng    thùc hiÖn    kho¸n),  Kho    b¹c Nhµ    îcsö  níc®   dông  cho nh÷ng    néidung  sau:  ­ Bæ     sung cho    c¸c kho¶n    chit¨ng cêng  së      c¬  vËt chÊt,trang    thiÕtbÞ    phôc  nhiÖm  chuyªn m«n,    vô  vô    c¶ithiÖn ®iÒu    kiÖn  lµm  viÖc. ­ Bæ     sung    chiøng dông  ph¸ttr   vµ    iÓn c«ng nghÖ  th«ng      tin, ®µo    chi t¹o c¸n bé,c«ng      chøc,më     réng  n©ng  vµ  cao  n¨ng      lùcho¹t®éng  cña ngµnh. ­ §iÒu    chØnh    t¨ngmøc  tiÒn l  ¬ng    tèithiÓu cho      c¸n bé,c«ng chøc KBNN   kh«ng      so    qu¸ 2,5 lÇn  víimøc tiÒn l  ¬ng    tèi thiÓu chung  Nhµ      do  nícquy ®Þnh. ­ Chi      trîcÊp thªm ngoµi chÝnh    s¸ch chung cho nh÷ng ngêi tù nguyÖn      vÒ  nghØ  chÕ  trongqu¸ tr×nh s¾p  ®é        xÕp, tæ    chøc      l¹lao®éng  i (nÕu    cã). ­TrÝch      lËp Quü  phßng    dù  æn ®Þnh   thu nhËp  nh»m  ®¶m   b¶o    æn ®Þnh  thu nhËp cho  bé, c«ng  c¸n    chøc trong ngµnh, hç    bé      trîc¸n  c«ng chøc trong  c¸ctr   êng    Æc   hîp ® biÖtkhã    kh¨n. ­ TrÝch lËp Quü  ph¸ttr     iÓn ho¹t®éng    ngµnh      ®Ó chi cho      c¸c néi dung  sau: +      Chi t¨ngcêng  së    c¬  vËtchÊtcña    ngµnh:x©y    dùng  kho,n¬igiao dÞch,         trôsë    lµm  viÖc,n©ng    cÊp    c¸c trang thiÕtbÞ, ph¬ng        tiÖn lµm    viÖc    ®Ó n©ng  cao chÊt l    îng phôc  kh¸ch hµng, c¶ithiÖn  ®iÒu  vô          kiÖn lµm  viÖc cña    c¸n bé  c«ng chøc.
  5. 5 +      iÓnc«ng  Chi ph¸ttr   nghÖ  th«ng    tincña  ngµnh. + Chi ®µo    t¹o n©ng cao tr×nh    ®é nghiÖp  qu¶n    vô  lý cña c¸n  c«ng  bé  chøc.   +  Chi    bï ®¾p  thiÖth¹ivÒ       tiÒn  tµis¶n  vµ    trong    êng  c¸c tr hîp bÊt kh¶  kh¸ng do    thiªntai ho¶    ,  ho¹n,rñiro khivËn          chuyÓn    êng...  trªn®    +    Chi phèihîp ®èi víi           ®¬n      c¸c vÞ,c¸nh©n trong vµ    ngoµingµnh      ®Ó gãp  phÇn hoµn thµnh    tètnhiÖm  chuyªn m«n,  vô    cñng  vµ    iÓnngµnh. cè  ph¸ttr   +    trî   Chi hç    ho¹t®éng  cho    chøc  c¸ctæ  ®oµn  thÓ  cña  quan. c¬  ­ TrÝch  Quü    lËp  khen  ëng, Quü  th   phóc        lî®Ó chicho  i c«ng    t¸ckhen  ­ th ëng    thi®ua,    chiphóc    lî cña  i ngµnh. Møc     trÝch    hai Quü khen  ëng  Quü  th vµ  phóc      kh«ng    th¸ngl lîtèi i ®a  qu¸ 3   ¬ng thùc hiÖn.   5.§iÒu    chØnh  møc  kho¸n kinh phÝ:     ­ Trong      thêigian thùc hiÖn    kho¸n kinh phÝ        ho¹t®éng, khiNhµ        nícthay   ®æi chÝnh  s¸ch,chÕ     ®é, Kho  b¹c Nhµ       níc tù trang      tr¶ic¸c kho¶n    chi t¨ng  thªm  theo chÝnh    s¸ch,chÕ ®é      míi. ­Møc    kho¸n kinh phÝ      Ng©n  s¸ch Nhµ      níccÊp  cho Kho    b¹c Nhµ      ­ nícsÏ® îcxem       xÐt ®iÒu  chØnh  trong tr   êng    hîp nguån    tµichÝnh  cña Kho    b¹c Nhµ    níc kh«ng      ®ñ ®Ó ®¶m   b¶o  møc       chitèithiÓu duy    tr× ho¹t®éng    cña  m¸y  bé  do  c¸cnguyªn nh©n:       +  Gi¶m      thu do  thay ® æi    chÝnh s¸ch,chÕ  thu (gi¶m    ®é    møc    thu,miÔn  thu..   .theo quyÕt ®Þnh  )     cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn. + T¨ng        chilíndo: Nhµ    nícgiao thªm nhiÖm     vô;thµnh  thªm    lËp  c¸c ®¬n  vÞ Kho    b¹c Nhµ    níc;kh¾c  phôc hËu qu¶ thiÖth¹inÆng     thiªntai      nÒ do    ; Nhµ  nícthay ®æi        hÖ thèng ®Þnh  møc, chÝnh s¸ch,chÕ  chiNSNN.   ®é    Khi x¸c ®Þnh      nguån    tµichÝnh  cña Kho    b¹c Nhµ    níckh«ng  ®Ó   ®ñ  ®¶m   b¶o  møc       chi tèithiÓu duy    tr× ho¹t®éng    cña  m¸y  bé  (kÓ  sau    huy  c¶  khi ®∙  ®éng  d    sè  c¸cquü­ nÕu      cã),Tæng  Gi¸m  ®èc Kho    b¹c Nhµ    tr¸chnhiÖm  níccã    b¸o    c¸o kÞp    thêib»ng    v¨n b¶n    tr víiBé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    ®Ó xem  xÐt,tr×nh     Thñ íng  t ChÝnh  phñ ®iÒu  chØnh  møc   kho¸n cho        phï hîp,®¶m  b¶o cho  Kho  b¹c Nhµ      níchoµn  thµnh nhiÖm  ® îcgiao. vô    III.L Ë p  d ù  to¸n, Ê p   h¸t vµ q u y Õt     c p to¸n kinh p h Ý: LËp  to¸n: dù  Kho    b¹c Nhµ    dù        níclËp  to¸nthu,chiNSNN   hµng  n¨m  theo  quy  ®Þnh  vµ  híng dÉn    cña  TµichÝnh. Bé    ­ §èivíic¸c kho¶n    nghiÖp  c¸c kho¶n            thu sù  vµ    chithuéc néidung      kho¸n  kinh phÝ      ho¹t®éng,    Kho    b¹c Nhµ    nícchØ cÇn  dù    lËp  to¸ncho  n¨m  ®Çu     tiªn khithùc hiÖn      kho¸n vµ      khicÇn  sù  cã  ®iÒu chØnh møc kho¸n kinhphÝ.       ­ §èi víic¸c néi dung            kh«ng  dông  sö  kinh phÝ kho¸n:Kho    b¹c Nhµ    níc thùc hiÖn    theo c¸cqui®Þnh        hiÖn  hµnh. 2.Ph©n    to¸n:   bæ dù 
  6. 6 Hµng  n¨m, c¨n  vµo  cø  nguån  kinh phÝ  îc sö    ®   dông, nhiÖm   chi® îc   vô      giao vµ    theo  híng dÉn    cña  TµichÝnh,Kho    Bé      b¹c Nhµ    chøc  níctæ  ph©n    bæ vµ giao dù          to¸nthu,chicho    c¸c ®¬n  trùcthuéc.NÕu   vÞ      thÊy cÇn thiÕt,  Kho  b¹c Nhµ     níc trung ¬ng  îc gi÷ l¹  ®     i mét  kho¶n kinh phÝ  phßng    dù  ®Ó ®iÒu  chØnh    bæ sung  cho    c¸c ®¬n   trùc thuéc    ph¸tsinh  vÞ    khi cã    nhiÖm   ®ét  vô  xuÊt® îcgiao.     3.   CÊp  ph¸t, to¸n,  kÕ   quyÕt to¸nvµ      chÕ  b¸o c¸o: ®é    3.1.CÊp      ph¸tkinh phÝ:     ­ §èivíikinh phÝ          ng©n s¸ch nhµ      nícgiao kho¸n:Bé        Tµi chÝnh cÊp    ph¸t kinh phÝ    cho  Kho    b¹c Nhµ    níc theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh vµo môc 134    (chi kh¸c)cña    môc    lôcNg©n  s¸ch nhµ      níc. ­ Nguån    kinh phÝ  îcbæ     ®   sung   tõnguån    thu:Kho    b¹c Nhµ    nícchñ  ®éng  cÊp    ph¸tcho    c¸c®¬n  trùcthuéc theo néidung  dù      îcduyÖt. vÞ          vµ  to¸nchi®   ­          §èi víic¸c néi dung kh«ng  dông  sö  kinh phÝ kho¸n:§îc cÊp      vµo    c¸c môc    chicña  môc    lôcng©n  s¸ch Nhµ      níctheo néidung  dông  dù    îc     sö  vµ  to¸n®   giao.   3.2.KÕ     quyÕt to¸nkinhphÝ:   to¸nvµ          Kho    b¹c Nhµ    tr¸chnhiÖm  níccã    h¹ch to¸n, to¸nvµ     kÕ    quyÕt to¸nsè        thu, chikinh phÝ      ho¹t®éng  îc giao    ®   theo ®óng  quy  ®Þnh cña LuËt Ng©n  s¸ch  nhµ    níc,chÕ  kÕ    ®é  to¸nhµnh  chÝnh  nghiÖp  c¸c v¨n b¶n  sù  vµ      chÕ  hiÖn  ®é  hµnh    ¸p dông      ®èi víi®¬n  thùc hiÖn  vÞ    kho¸n kinhphÝ        ho¹t®éng. 3.3.ChÕ   b¸o c¸o:   ®é    Kho b¹c Nhµ     tr¸ch nhiÖm   níc cã    chÊp  hµnh ®Çy     ®ñ chÕ     ®é b¸o    c¸o theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh  cña Nhµ    cña  Tµi chÝnh  níc vµ  Bé    trong viÖc    tæ  chøc  iÓnkhaic«ng    tr     t¸cthùc hiÖn    kho¸n cña      hÖ thèng  Kho    b¹c Nhµ níc. Hµng n¨m, Kho b¹c Nhµ     c¸c ®¬n   trùc thuéc  níc vµ    vÞ    ph¶i thùc    hiÖn  c«ng  khaitµichÝnh      theo qui®Þnh      hiÖn  hµnh. C­ t æ  c h ø c thùc hi Ö n 1. Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùctõngµy 01/01/2002.C¸c      v¨n b¶n  híng dÉn  ­   tr íc®©y        tr¸víi i quy ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy  ®Òu     b∙ibá. 2. Tæng  gi¸m  ®èc Kho  b¹c Nhµ     níc chÞu  tr¸ch nhiÖm      híng dÉn, tæ  chøc  tr     iÓn khaithùc hiÖn      thÝ ®iÓm   kho¸n biªn chÕ  kinh phÝ        vµ    ho¹t®éng  trong toµn ngµnh  Kho  b¹c Nhµ     níc theo QuyÕt  ®Þnh   127/2002/Q§­ sè  TTg  ngµy 30/9/2002  cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ, c¸c quy      ®Þnh  hiÖn hµnh  híng vµ    dÉn    t¹ Th«ng   i tnµy.   3. Hµng    n¨m,  Tµi chÝnh  chøc  kÕt,®¸nh    Bé    tæ  s¬    gi¸c«ng    chøc  t¸ctæ  tr   iÓn khai thùc    hiÖn thÝ ®iÓm  kho¸n biªn chÕ   kinh    vµ  phÝ ho¹t®éng    cña  KBNN.  Trong qu¸ tr×nh  iÓn khai thùc  tr     hiÖn, nÕu   khã    cã  kh¨n víng  ¾c     m ®Ò nghÞ  ®¬n  ph¶n    Bé    vÞ  ¸nh vÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu      gi¶iquyÕt kÞp    thêi  .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản