Thông tư 112/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
118
lượt xem
18
download

Thông tư 112/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 112/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2003 đến năm 2010 theo Nghị định số 129/2003/NĐ-CP ngày 3/11/2003 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 112/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 112/2003/TT-BTC ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2003 Híng dÉn viÖc miÔn, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp tõ n¨m 2003 ®Õn n¨m 2010 theo NghÞ ®Þnh sè 129/2003/N§-CP ngµy 3/11/2003 cña ChÝnh phñ - C¨n cø LuËt thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp (SD§NN); - C¨n cø NghÞ QuyÕt sè 15/2003/QH11 ngµy 17/6/2003 cña Quèc Héi vÒ viÖc miÔn, gi¶m thuÕ SD§NN; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 129/2003/N§-CP ngµy 3/11/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh NghÞ quyÕt sè 15/2003/QH11 ngµy 17/6/2003 cña Quèc héi vÒ miÔn, gi¶m thuÕ SD§NN; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. §èi tîng vµ møc miÔn, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp 1. Mét sè tõ ng÷ trong Th«ng t nµy ®îc hiÓu nh sau: 1.1. Hé n«ng d©n: Lµ hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®îc Nhµ níc giao ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó sö dông æn ®Þnh l©u dµi theo NghÞ ®Þnh sè 85/1999/N§-CP ngµy 28/8/1999 cña ChÝnh phñ. 1.2. Hé n«ng, l©m trêng viªn: Lµ nh÷ng hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã ngêi lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña N«ng trêng, L©m trêng (bao gåm c¸c doanh nghiÖp lµ Tr¹m, Tr¹i quèc doanh s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm n«ng nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp) ®îc N«ng trêng, L©m trêng giao kho¸n ®Êt n«ng nghiÖp æn ®Þnh theo hîp ®ång kinh tÕ ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo quy ho¹ch vµ ®îc lËp sæ bé thuÕ ®Õn tõng hé n«ng trêng viªn, l©m trêng viªn khi giao kho¸n ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 1.3. §Êt ®Êu thÇu: Lµ ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp do c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ hµnh chÝnh qu¶n lý kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt mµ cho ®Êu thÇu; tæ chøc, c¸ nh©n tróng thÇu tù tæ chøc s¶n xuÊt, hµng n¨m nép l¹i b»ng tiÒn hay s¶n phÈm cho ®¬n vÞ qu¶n lý ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp th«ng qua hîp ®ång. 1.4. H¹n møc ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp: Lµ h¹n møc diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i NghÞ ®Þnh sè 85/1999/N§-CP ngµy 28/8/1999 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña B¶n quy ®Þnh vÒ viÖc giao ®Êt n«ng nghiÖp cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n SD§NN sö dông æn ®Þnh l©u dµi vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, vµ viÖc bæ sung viÖc giao ®Êt lµm muèi cho hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n sö dông æn ®Þnh l©u dµi. H¹n møc ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: "1. §èi víi ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó trång c©y hµng n¨m, nu«i trång thñy s¶n vµ ®Êt lµm muèi:
  2. 2 a) C¸c tØnh: Cµ Mau, B¹c Liªu, Kiªn Giang, Sãc Tr¨ng, CÇn Th¬, An Giang, VÜnh Long, Trµ Vinh, §ång Th¸p, TiÒn Giang, Long An, BÕn Tre, T©y Ninh, B×nh D¬ng, B×nh Phíc, §ång Nai, Bµ RÞa - Vòng Tµu vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh, kh«ng qu¸ 3 ha cho mçi lo¹i ®Êt; b) C¸c tØnh vµ thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng kh¸c, kh«ng qu¸ 2 ha cho mçi lo¹i ®Êt. 2. §èi víi ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó trång c©y l©u n¨m: a) C¸c x· ®ång b»ng kh«ng qu¸ 10 ha; b) C¸c x· trung du, miÒn nói kh«ng qu¸ 30 ha. 3. §èi víi ®Êt trèng, ®åi nói träc, ®Êt vïng triÒu, mÆt níc eo vÞnh ®Çm ph¸, ®Êt khai hoang, lÊn biÓn th× h¹n møc ®Êt cña hé, c¸ nh©n sö dông do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh, c¨n cø vµo quü ®Êt cña ®Þa ph¬ng vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña hä, ®¶m b¶o thùc hiÖn chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó sö dông c¸c lo¹i ®Êt nµy vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, nu«i trång thñy s¶n, lµm muèi. 4. Hé gia ®×nh sö dông nhiÒu lo¹i ®Êt ®Ó trång c©y hµng n¨m, trång c©y l©u n¨m, nu«i trång thñy s¶n, lµm muèi vµ ®Êt trèng ®åi nói träc, ®Êt vïng triÒu, mÆt níc eo vÞnh ®Çm ph¸, ®Êt khai hoang, lÊn biÓn th× h¹n møc sö dông ®Êt ®îc x¸c ®Þnh riªng cho tõng lo¹i ®Êt theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, 2 vµ 3 cña kho¶n nµy". 2. §èi tîng ®îc miÔn thuÕ SD§NN trong h¹n møc gåm: 2.1. Hé n«ng d©n cã ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, kÓ c¶ trêng hîp hé n«ng d©n ®ã cã quyÒn sö dông ®Êt do ®îc cho tÆng, nhËn thõa kÕ, nhËn chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 2.2. Hé n«ng, l©m trêng viªn nhËn ®Êt giao kho¸n æn ®Þnh cña N«ng trêng, L©m trêng th«ng qua hîp ®ång vÒ giao ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp gi÷a n«ng trêng, l©m trêng víi hé n«ng, l©m trêng viªn ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 2.3. Hé x· viªn Hîp t¸c x· (HTX) n«ng nghiÖp nhËn ®Êt giao kho¸n æn ®Þnh cña HTX x· ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (kh«ng bao gåm ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nhËn thÇu th«ng qua ®Êu thÇu); hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã quyÒn sö dông ®Êt tù nguyÖn gãp ruéng ®Êt vµo thµnh lËp c¸c HTX s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo LuËt Hîp t¸c x·. 3. §èi tîng ®îc miÔn thuÕ SD§NN trªn toµn bé diÖn tÝch ®Êt gåm: 3.1. Hé nghÌo theo quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng c¨n cø quy ®Þnh chuÈn hé nghÌo cña Bé Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi. 3.2. Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¹i c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n thuéc ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n miÒn nói, vïng s©u, vïng xa theo QuyÕt ®Þnh sè 135/1998/Q§- TTg ngµy 31/7/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ (gäi t¾t lµ ch¬ng tr×nh 135). 4. §èi tîng ®îc gi¶m 50% thuÕ SD§NN gåm: Gi¶m 50% sè thuÕ ghi thu hµng n¨m cho c¸c ®èi tîng ®øng tªn trong sæ bé thuÕ SD§NN cã diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kh«ng thuéc diÖn ®îc miÔn thuÕ SD§NN quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, ®iÓm 3, Môc I Th«ng t nµy:
  3. 3 4.1. Tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ lùc lîng vò trang vµ c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh, hµnh chÝnh sù nghiÖp (bao gåm c¶ c¸c ViÖn, Tr¹m, Tr¹i nghiªn cøu thÝ nghiÖm) ®ang qu¶n lý vµ sö dông ®Êt vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hoÆc giao ®Êt cho tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n kh¸c theo hîp ®ång ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 4.2. Hé c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc Nhµ níc, c«ng nh©n viªn trong c¸c tæ chøc kinh tÕ, hé t nh©n, hé gia ®×nh qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, sü quan trong lùc lîng vò trang kÓ c¶ diÖn ®· nghØ hu, nghØ mÊt søc lao ®éng cã diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp do viÖc nhËn chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt, ®îc cho tÆng, thõa kÕ, ®Êt vên, ®Êt ao, ®Êt khai hoang phôc ho¸, ®Êt ®åi, ®Êt b·i båi ven s«ng, ven suèi, ven biÓn, ®Çm, ph¸, s«ng hå... 4.3. §èi tîng ®îc miÔn thuÕ SD§NN trong h¹n møc theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, Môc I, Th«ng t nµy cã diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vît h¹n møc. II. Mét sè trêng hîp cô thÓ 1. Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®îc Nhµ níc cho thuª ®Êt hoÆc thuª ®Êt cña c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n kh¸c ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, thùc hiÖn nép tiÒn thuª ®Êt hµng n¨m th× kh«ng thuéc diÖn miÔn gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. Trêng hîp hé nép thuÕ SD§NN võa cã diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trång c©y hµng n¨m vµ diÖn tÝch ®Êt trång c©y l©u n¨m th× h¹n møc diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®Ó miÔn gi¶m thuÕ ®îc tÝnh riªng theo tõng lo¹i ®Êt trång c©y hµng n¨m, lo¹i ®Êt trång c©y l©u n¨m. VÝ dô 1: Hé ¤ng A lµ hé n«ng d©n sinh sèng t¹i ®ång b»ng B¾c bé cã hai lo¹i ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp gåm: §Êt trång c©y hµng n¨m lµ 3 ha (h¹n møc quy ®Þnh lµ 2 ha); ®Êt trång c©y l©u n¨m lµ 15 ha (h¹n møc quy ®Þnh lµ 10 ha). ¤ng A ®îc miÔn thuÕ SD§NN ®èi víi diÖn tÝch trong h¹n møc lµ 2 ha ®Êt trång c©y hµng n¨m vµ 10 ha ®Êt trång c©y l©u n¨m; ®îc gi¶m 50% thuÕ ghi thu ®èi víi diÖn tÝch ®Êt vît h¹n møc ®Êt trång c©y hµng n¨m lµ 1 ha, ®Êt trång c©y l©u n¨m lµ 5 ha. 3. Trêng hîp hé nép thuÕ SD§NN ®îc giao ®Êt trång c©y hµng n¨m hoÆc trªn sæ thuÕ ®· kª khai lµ ®Êt trång c©y hµng n¨m nhng do chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång nay chuyÓn sang trång c©y l©u n¨m, c©y ¨n qu¶ th× diÖn tÝch ®Êt ®ã vÉn x¸c ®Þnh theo h¹n møc ®Êt trång c©y hµng n¨m. §Þnh suÊt thuÕ SD§NN ®èi víi diÖn tÝch ®Êt trång c©y hµng n¨m chuyÓn sang ®Êt trång c©y l©u n¨m thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3, §iÒu 9, LuËt thuÕ SD§NN nh sau: §èi víi c©y ¨n qu¶ l©u n¨m trång trªn ®Êt trång c©y hµng n¨m chÞu møc thuÕ nh sau: B»ng 1,3 lÇn thuÕ ®Êt trång c©y hµng n¨m cïng h¹ng, nÕu thuéc ®Êt h¹ng 1, h¹ng 2 vµ h¹ng 3;
  4. 4 B»ng thuÕ ®Êt trång c©y hµng n¨m cïng h¹ng, nÕu thuéc ®Êt h¹ng 4, h¹ng 5 vµ h¹ng 6. 4. §èi víi hé ®¨ng ký hé khÈu thêng tró t¹i mét x·, nhng cã diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë c¸c x· kh¸c (kÓ c¶ x· thuéc huyÖn kh¸c, tØnh kh¸c), thuéc diÖn miÔn thuÕ SD§NN trong h¹n møc th× x¸c ®Þnh h¹n møc diÖn tÝch ®Êt nh sau: - H¹n møc ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh theo tõng lo¹i ®Êt lµ tæng diÖn tÝch ®Êt cña tõng lo¹i ®Êt t¹i c¸c ®Þa bµn x· kh¸c nhau céng l¹i. - ViÖc kª khai, nép thuÕ, miÔn gi¶m thuÕ ®èi víi c¸c hé cã diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë c¸c x· kh¸c nhau th× tr×nh tù xÐt miÔn thuÕ SD§NN ë c¸c x· n¬i hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kh«ng cã hé khÈu thêng tró tríc; Sau ®ã míi xÐt miÔn thuÕ cho phÇn diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë x· n¬i hé nép thuÕ cã hé khÈu thêng tró, cô thÓ lµ: + Hé cã diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë c¸c x· kh¸c nhau cã tr¸ch nhiÖm kª khai vÒ diÖn tÝch ®Êt, h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ vµ cã x¸c nhËn cña UBND x· n¬i hé cã ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. C¨n cø vµo x¸c nhËn nµy, UBND x· n¬i hé cã hé khÈu thêng tró céng toµn bé diÖn tÝch ®Ó x¸c ®Þnh diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong h¹n møc ®îc miÔn thuÕ vµ diÖn tÝch ®Êt vît h¹n møc ®îc gi¶m thuÕ SD§NN, sau ®ã th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho UBND x· n¬i hé cã ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp biÕt ®Ó thùc hiÖn viÖc miÔn, gi¶m thuÕ SD§NN. + Trêng hîp hé cã ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë ®Þa ph¬ng kh¸c n¬i ®¨ng ký hé khÈu thêng tró, nhng hé kh«ng kª khai vµ kh«ng cã x¸c nhËn cña UBND x· n¬i hé cã ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vÒ UBND x· n¬i cã hé khÈu th- êng tró th× kh«ng ®îc xÐt miÔn thuÕ SD§NN, mµ chØ ®îc xÐt gi¶m thuÕ SD§NN. * VÝ dô 2: Hé ¤ng A lµ n«ng d©n cã 2 ha ®Êt trång c©y hµng n¨m ë x· H, tØnh B n¬i ¤ng cã hé khÈu thêng tró thuéc ®ång b»ng Nam bé (h¹n møc ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp c©y hµng n¨m ®îc quy ®Þnh lµ 3 ha). ë x· K n¬i «ng A kh«ng cã hé khÈu thêng tró cã diÖn tÝch ®Êt trång c©y hµng n¨m lµ 4 ha vµ ®· ®îc UBND x· K x¸c nhËn; thuÕ ghi thu b×nh qu©n trªn toµn bé diÖn tÝch lµ 500 kg/ha. + C¨n cø vµo x¸c nhËn cña UBND x· K vÒ ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña ¤ng A lµ 4 ha. UBND x· H x¸c ®Þnh tæng diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trång c©y hµng n¨m cña ¤ng A lµ 6 ha. Theo quy ®Þnh ¤ng A ®îc miÔn, gi¶m thuÕ nh sau: ¤ng A ®îc miÔn thuÕ SD§NN cho 3 ha ®Êt trong h¹n møc ë x· K, cßn 3 ha ®Êt vît h¹n møc (1 ha ë x· K vµ 2 ha ë x· H) ®îc gi¶m 50% sè thuÕ ghi thu. UBND x· H n¬i «ng A cã hé khÈu thêng tró th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho UBND x· K biÕt ®Ó thùc hiÖn viÖc miÔn thuÕ SD§NN cña ¤ng A ë x· K lµ 3 ha, cßn 1 ha ®îc gi¶m 50% thuÕ SD§NN ghi thu hµng n¨m, ®ång thêi th«ng b¸o cho Chi côc thuÕ ë huyÖn cã x· K biÕt ®Ó theo dâi, qu¶n lý. + Trêng hîp ¤ng A kh«ng kª khai vµ kh«ng cã x¸c nhËn cña UBND x· K th× ¤ng A chØ ®îc miÔn thuÕ SD§NN 2 ha ë x· H, cßn l¹i 4 ha ë x· K chØ ®îc gi¶m 50% sè thuÕ ghi thu.
  5. 5 5. Trêng hîp hé cã diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vît h¹n møc, c¨n cø vµo møc thuÕ ghi thu b×nh qu©n trªn toµn bé diÖn tÝch ®Êt trång c©y hµng n¨m hoÆc c©y l©u n¨m cña hé ®ã ®Ó tÝnh sè thuÕ ghi thu ®èi víi diÖn tÝch vît h¹n møc. C¸ch tÝnh cô thÓ nh sau: Sè thuÕ ghi thu (kg) ®èi Sè thuÕ ghi thu DiÖn tÝch vît víi diÖn tÝch vît h¹n = x b×nh qu©n 1 ha x 1,2 h¹n møc (ha) møc (kg/ha) Trong ®ã: Tæng sè thuÕ ghi thu cña hé nép thuÕ (kg) kh«ng bao Sè thuÕ ghi thu = b×nh qu©n 1 ha gåm thuÕ bæ sung trªn diÖn tÝch vît h¹n møc Tæng diÖn tÝch ®Êt (ha) kª khai lËp sæ thuÕ SD§NN HÖ sè 1,2 lµ hÖ sè tÝnh sè thuÕ bæ sung trªn diÖn tÝch vît h¹n møc theo thuÕ suÊt thuÕ bæ sung lµ 20%. 6. Trêng hîp hé cã diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë cïng mét x· cã diÖn tÝch vît h¹n møc bÞ thiÖt h¹i do thiªn tai: - NÕu diÖn tÝch bÞ thiÖt h¹i do thiªn tai vÉn trong diÖn tÝch h¹n møc th× kh«ng ®îc xÐt gi¶m thuÕ do thiªn tai. - NÕu diÖn tÝch bÞ thiÖt h¹i lín h¬n diÖn tÝch trong h¹n møc th× chØ ®- îc xÐt gi¶m thuÕ SD§NN ®èi víi diÖn tÝch bÞ thiªn tai vît h¹n møc. * VÝ dô 3: Hé ¤ng B lµ hé n«ng d©n ë ®ång b»ng B¾c bé cã 3 ha ®Êt trång c©y hµng n¨m, nh vËy ¤ng B cã diÖn tÝch vît h¹n møc lµ 1 ha, thuÕ ghi thu hµng n¨m lµ 1.600kg thãc (thuÕ ghi thu b×nh qu©n lµ 500kg/ha, thuÕ bæ sung 20% cña diÖn tÝch trªn h¹n møc 1 ha lµ 100kg). * Trêng hîp trong n¨m kh«ng cã thiªn tai hoÆc bÞ thiªn tai nhng diÖn tÝch bÞ thiÖt h¹i do thiªn tai nhá h¬n h¹n møc th× hé ¤ng B ®îc miÔn, gi¶m thuÕ nh sau: + MiÔn thuÕ cña diªn tÝch ®Êt trong h¹n møc: 2 ha x 500 kg/ha = 1.000kg. + Gi¶m 50% thuÕ cña diÖn tÝch ®Êt vît h¹n møc: 1 ha x 500 kg/ha x 1,2 x 50% = 300 kg. + Tæng sè thuÕ ¤ng B ®îc miÔn, gi¶m: 1.000kg + 300 kg = 1.300 kg. + Sè thuÕ ¤ng B cßn ph¶i nép: 1.600 kg - 1300 kg = 300 kg.
  6. 6 * Trêng hîp trong n¨m ¤ng B cã diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp bÞ thiÖt h¹i do thiªn tai lµ 2,5 ha; møc ®é thiÖt h¹i b×nh qu©n lµ 28%. C¸ch tÝnh miÔn, gi¶m nh sau: - §èi víi diÖn tÝch 0,5 ha vuît h¹n møc n»m trong diÖn tÝch bÞ thiªn tai, víi thiÖt h¹i b×nh qu©n 28%, theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ SD§NN th× ®îc gi¶m 60% sè thuÕ ghi thu, nh vËy sè thuÕ trªn diÖn tÝch 0,5 ha vît h¹n møc sau khi ®îc gi¶m 50% sÏ tiÕp tôc gi¶m 60% do thiªn tai, sè thuÕ cßn l¹i ph¶i nép lµ 40%. TÝnh ra sè thuÕ ¤ng B ph¶i nép lµ 60 kg (600kg/ha x 0,5 ha x 50% x 40%). - §èi víi diÖn tÝch vît h¹n møc 0,5 ha kh«ng bÞ thiªn tai ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thuÕ ph¶i nép lµ 150kg (600kg/ha x 0,5ha x 50% = 150kg). - Tæng sè thuÕ trªn diÖn tÝch vît h¹n møc sau khi gi¶m, ¤ng B cßn l¹i ph¶i nép lµ: 210 kg (150 kg + 60 kg). 7. Hé nép thuÕ cã diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë c¸c x· kh¸c nhau bÞ thiªn tai. - Trêng hîp tæng diÖn tÝch bÞ thiÖt h¹i cña hé ë c¸c x· kh¸c nhau céng l¹i nhá h¬n hoÆc b»ng diÖn tÝch trong h¹n møc ®· xÐt miÔn thuÕ SD§NN, th× hé kh«ng ®îc xÐt gi¶m thuÕ ®èi víi diÖn tÝch bÞ thiÖt h¹i. - Trêng hîp tæng diÖn tÝch bÞ thiÖt h¹i cña hé ë c¸c x· kh¸c nhau céng l¹i lín h¬n diÖn tÝch trong h¹n møc ®îc miÔn thuÕ SD§NN th× diÖn tÝch bÞ thiÖt h¹i vît h¹n møc ®îc xÐt gi¶m thuÕ SD§NN do bÞ thiªn tai. - Trêng hîp hé cã ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë ®Þa ph¬ng kh¸c bÞ thiÖt h¹i, nhng kh«ng kª khai vµ kh«ng cã x¸c nhËn cña UBND x· n¬i hé cã ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp göi vÒ UBND x· n¬i hé cã hé khÈu thêng tró th× hé kh«ng ®îc xÐt gi¶m thuÕ SD§NN ®èi víi diÖn tÝch bÞ thiÖt h¹i. * VÝ dô 4: Theo nh vÝ dô 2 nªu trªn, gi¶ sö trong n¨m hé ¤ng A bÞ thiªn tai lµm thiÖt h¹i nh sau: + ë x· K n¬i ¤ng A kh«ng cã hé khÈu thêng tró, cã diÖn tÝch bÞ thiÖt h¹i do thiªn tai lµ 2,5 ha; tû lÖ thiÖt h¹i b×nh qu©n 28%, tû lÖ gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh lµ 60% (cã x¸c nhËn cña UBND x· K göi UBND x· H). + ë x· H n¬i ¤ng A cã hé khÈu thêng tró cã diÖn tÝch bÞ thiÖt h¹i lµ 2 ha, tû lÖ thiÖt h¹i b×nh qu©n lµ 35%; tû lÖ ®îc gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh lµ 80%. UBND x· H tæng hîp tæng diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña ¤ng A lµ 6 ha; trong ®ã diÖn tÝch bÞ thiÖt h¹i lµ 4,5 ha, møc ®é thiÖt h¹i b×nh qu©n trªn toµn bé diÖn tÝch bÞ thiÖt h¹i lµ 31,1% [(2,5 ha x 28% + 2 ha x 35%) : 4,5 ha], møc thuÕ ®îc gi¶m theo quy ®Þnh lµ 80%. DiÖn tÝch trong h¹n møc ®îc miÔn thuÕ lµ 3 ha; diÖn tÝch cßn l¹i ®îc gi¶m thuÕ do bÞ thiªn tai lµ 1,5 ha. C¸ch tÝnh cô thÓ nh sau: + ë x· K, ¤ng A ®îc miÔn thuÕ SD§NN trªn diÖn tÝch lµ 3 ha (diÖn tÝch bÞ thiÖt h¹i do thiªn tai lµ 2,5 ha, nhá h¬n diÖn tÝch miÔn thuÕ lµ 3 ha), cßn l¹i 1 ha vît h¹n møc; ph¶i nép thuÕ SD§NN lµ: (500 kg/ha x 1,2 x 50%) = 300 kg.
  7. 7 + ë x· H, ¤ng A cã 2 ha vît h¹n møc; sè thuÕ ph¶i nép lµ 600 kg do bÞ thiªn tai lµ 2 ha nhng chØ ®îc xÐt gi¶m thuÕ vît h¹n møc do thiªn tai lµ 1,5 ha; V× vËy, ¤ng A ®îc gi¶m thuª SD§NN trªn diÖn tÝch ®Êt vît h¹n møc bÞ thiªn tai lµ: (1,5 ha x 500 kg/ha x 1,2 x 50% x 80%) = 360kg. Sè thuÕ ¤ng A cßn ph¶i nép ë x· H lµ: (600 kg - 360 kg) = 240 kg. Tæng sè thuÕ «ng A cßn ph¶i nép lµ: (300 kg + 240 kg) = 540 kg. III. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. LËp sæ bé thuÕ hµng n¨m: C¨n cø sæ bé thuÕ SD§NN n¨m 2003, Chi côc thuÕ phèi hîp víi UBND x·, phêng x¸c ®Þnh ®èi tîng ®îc miÔn thuÕ, ®èi tîng ®îc gi¶m thuÕ tõ n¨m 2003 trë ®i ®Ó lËp sæ bé thuÕ nh sau: 1.1. LËp sæ bé thuÕ gèc ®Ó theo dâi ®èi tîng ®îc miÔn thuÕ SD§NN: Sæ bé thuÕ gèc ®îc lËp gåm c¸c chØ tiªu: Toµn bé diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña hé (bao gåm c¶ c¸c hé n«ng, l©m trêng viªn x· viªn HTX), x¸c ®Þnh diÖn tÝch trong h¹n møc ®îc miÔn thuÕ SD§NN, diÖn tÝch vît h¹n møc ®îc gi¶m thuÕ ®ång thêi trÝch chuyÓn phÇn diÖn tÝch vît h¹n møc cña hé ®ã sang sæ bé thuÕ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.2 díi ®©y ®Ó qu¶n lý thu thuÕ. §èi tîng thuéc diÖn ®îc miÔn thuÕ theo sæ bé gèc lµ c¨n cø ®Ó theo dâi ®èi tîng ®îc miÔn thuÕ tõ n¨m thuÕ 2003 ®Õn n¨m thuÕ 2010. §èi tîng ®îc miÔn thuÕ chØ ph¶i lËp hå s¬ thñ tôc xÐt miÔn thuÕ SD§NN mét lÇn cho nhiÒu n¨m. Nh÷ng n¨m sau, nÕu ®èi tîng ®îc miÔn thuÕ cã thay ®æi vÒ c¨n cø tÝnh thuÕ th× tÝnh l¹i sè thuÕ ®îc miÔn vµ ®Ò nghÞ c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh; ®ång thêi ®iÒu chØnh l¹i sæ bé thuÕ ®îc miÔn thuÕ cho phï hîp. 1.2. LËp sæ bé thuÕ ®Ó theo dâi ®èi tîng ®îc gi¶m 50% sè thuÕ SD§NN ghi thu hµng n¨m: §èi tîng cã diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vît h¹n møc, ®èi tîng kh«ng ph¶i lµ hé n«ng d©n, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ lùc lîng vò trang vµ ®¬n vÞ hµnh chÝnh, sù nghiÖp ®ang qu¶n lý, sö dông ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lËp riªng sæ thuÕ SD§NN (trõ diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña N«ng, L©m trêng, HTX ®· giao kho¸n cho hé n«ng, l©m trêng viªn, x· viªn HTX ®· lËp sæ thuÕ theo ®iÓm 1.1 nªu trªn). C¨n cø sæ thuÕ nµy ®Ó thùc hiÖn thu nép thuÕ, chÊm bé khi thu thuÕ vµ xÐt miÔn, gi¶m thuÕ hµng n¨m theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2. §èi víi hé n«ng, l©m trêng viªn, x· viªn HTX nhËn ®Êt kho¸n æn ®Þnh cña N«ng trêng, L©m trêng thùc hiÖn nh sau: C¨n cø tõng hîp ®ång giao kho¸n vÒ diÖn tÝch ®Êt, h¹ng ®Êt vµ sè thuÕ SD§NN ghi thu hµng n¨m ®Ó tõng hé tù kª khai. Tõng hé ®îc ph¸t tê khai tÝnh thuÕ SD§NN nh ®èi víi hé n«ng d©n. C¬ quan thuÕ phèi hîp víi c¸c N«ng, L©m trêng ®Ó kiÓm tra ®èi chiÕu tê khai tÝnh thuÕ cña tõng hé vµ ®a
  8. 8 vµo sæ bé thuÕ gèc lµm c¨n cø xÐt vµ tr×nh quyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m thuÕ trùc tiÕp ®Õn tõng hé nép thuÕ. 3. §èi víi hé gãp ruéng ®Êt vµo thµnh lËp HTX s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c¨n cø vµo giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña tõng hé (nÕu cha ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt th× c¨n cø vµo kª khai cña tïng hé khi ra nhËp HTX cã x¸c nhËn cña UBND x·) ®Ó lËp sæ bé thuÕ gèc theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, Môc nµy. 4. Hå s¬, tr×nh tù, thñ tôc, thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m thuÕ SD§NN ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 5. §èi víi hé nép thõa thuÕ SD§NN cña n¨m 2003 vµ c¸c n¨m tríc (nÕu cã) th× sè thuÕ nép thõa ®îc chuyÓn trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép cña n¨m sau hoÆc ®îc ng©n s¸ch tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng hoµn tr¶. ViÖc hoµn tr¶ tiÒn thuÕ SD§NN nép thõa ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 68/2001/TT-BTC ngµy 24/8/2001 cña Bé Tµi chÝnh. Nh÷ng hé cßn nî ®äng thuÕ SD§NN kh«ng thuéc diÖn ®îc xo¸ nî thuÕ, miÔn gi¶m thuÕ theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh th× Côc thuÕ tØnh, thµnh phè tiÕp tôc tæ chøc thu nép thuÕ ®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng gi÷a nh÷ng ngêi nép thuÕ vµ tÝnh nghiªm minh cña ph¸p luËt. 6. C¸n bé thuÕ, c¸ nh©n lîi dông chøc vô quyÒn h¹n thu thuÕ sai chÝnh s¸ch, chÕ ®é; ra c¸c quyÕt ®Þnh gi¶m, miÔn thuÕ SD§NN kh«ng ®óng thÈm quyÒn, tr¸i c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt g©y thiÖt h¹i cho Nhµ níc, cho hé nép thuÕ th× ph¶i båi thêng thiÖt h¹i vµ tuú theo møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. ViÖc xÐt, quyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m thuÕ SD§NN theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn tõ n¨m thuÕ 2003 ®Õn n¨m thuÕ 2010. C¸c quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn vÒ miÔn, gi¶m thuÕ tr¸i víi quy ®Þnh cña Th«ng t nµy th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Th«ng t nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản