Thông tư 113/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
124
lượt xem
3
download

Thông tư 113/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 113/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 113/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé tµi chÝnh Sè 113/2003/TT-BTC ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2003 Híng dÉn bæ sung Th«ng t sè 98/2002/TT-BTC ngµy 24/10/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn viÖc miÔn, gi¶m thuÕ cho c¸c ®èi tîng ®îc hëng u ®·i ®Çu t C¨n cø c¸c LuËt thuÕ, Ph¸p lÖnh thuÕ hiÖn hµnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) sè 03/1998/QH10 vµ NghÞ ®Þnh sè 35/2002/N§-CP ngµy 29/3/2002 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung Danh môc A, B vµ C ban hµnh t¹i Phô lôc kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP; C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c«ng v¨n sè 5121/VPCP-KTTH ngµy 20/10/2003 cña V¨n phßng ChÝnh phñ; Bé Tµi chÝnh híng dÉn bæ sung Th«ng t sè 98/2002/TT-BTC ngµy 24/10/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn viÖc miÔn, gi¶m thuÕ cho c¸c ®èi tîng ®îc hëng u ®·i ®Çu t theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) sè 03/1998/QH10 nh sau: 1. Bæ sung thªm vµo ®iÓm 3, môc II, phÇn B: “C¸c u ®·i vÒ thuÕ” thµnh ®iÓm 3 míi nh sau: Theo qui ®Þnh t¹i §iÒu 26 NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP th× c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh cã dù ¸n ®Çu t thuéc ngµnh, nghÒ qui ®Þnh t¹i Danh môc A hoÆc dù ¸n ®Çu t vµo ®Þa bµn qui ®Þnh t¹i Danh môc B hoÆc Danh môc C Phô lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 35/2002/N§-CP ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸ sau ®©y mµ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt ®îc nhng cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu chÊt lîng: - ThiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng (n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ) nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp hoÆc më réng qui m« ®Çu t, ®æi míi c«ng nghÖ. - Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn chuyªn dïng ®a ®ãn c«ng nh©n. Trêng hîp ®¬n vÞ nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ tríc khi ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t còng ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, nhng thêi gian kh«ng qu¸ 2 (hai) th¸ng (®îc tÝnh trßn lµ 60 ngµy theo lÞch) kÓ tõ ngµy nhËp khÈu ®Õn ngµy ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t. 2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy thùc hiÖn thèng nhÊt ®èi víi c¸c trêng hîp ph¸t sinh tríc ngµy Th«ng t cã hiÖu lùc thi hµnh. Riªng trêng hîp ®· ®îc c¬ quan H¶i quan xö lý miÔn thuÕ theo c«ng v¨n sè 803 TCT/CS ngµy 20/2/2003 cña Tæng côc thuÕ - Bé Tµi chÝnh th× kh«ng truy thu sè thuÕ nhËp khÈu ®· ®îc miÔn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản