Thông tư 114/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
68
lượt xem
2
download

Thông tư 114/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 114/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 114/2002/QĐ-TTg ngày 4/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 114/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t c ña bé  tµi h Ý n h   è  114/2002/TT­B T C  n g µy  19 th¸ng 12 n¨ m  2002  íng   c S H d É n  thùc hi Ö n  Q u y Õ t ® Þ n h  sè 114/2002/Q§­T T g   n g µ y 04/9/2002 c ña T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ  v Ò  viÖc thÝ ®i Ó m  thùc hi Ö n  k h o¸n biªn ch Õ   vµ kinh p h Ý   o¹t ® é n g   h ® èi víi æ n g   ôc T h u Õ  T c C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  114/2002/Q§­ sè  TTg ngµy  04/9/2002  cña Thñ íng  t ChÝnh phñ  “VÒ viÖc thÝ ®iÓm  thùc hiÖn    kho¸n biªn chÕ   kinh phÝ    vµ    ho¹t  ®éng      ®èi víiTæng côc ThuÕ”. Bé    TµichÝnh híng dÉn    thùc hiÖn  ®iÓm     thÝ  kho¸n biªnchÕ  kinh phÝ       vµ    ho¹t®éng        ®èi víiTæng côc ThuÕ   sau: nh  A. N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g: 1. ThÝ    ®iÓm  thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ   kinh phÝ    vµ    ho¹t®éng    ®èi    víi Tæng  côc ThuÕ     trùcthuéc Bé      Tµi chÝnh  trong thêigian 03        n¨m, tõ ngµy      01  th¸ng01    n¨m  2002  ®Õn   ngµy  th¸ng12  31    n¨m  2004. 2. ViÖc    thùc hiÖn    thÝ ®iÓm  kho¸n biªnchÕ  kinh phÝ        vµ    ho¹t®éng    ®èi víi  Tæng  côc ThuÕ  ph¶i®¶m     b¶o    c¸cmôc      tiªu, cÇu  îcqui®Þnh    yªu ®     t¹ ®iÒu  i 2 QuyÕt  ®Þnh   114/2002/Q§­ sè  TTg  ngµy  04/9/2002 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ,cô    thÓ  sau: nh    ­ §æi    chÕ    míic¬  qu¶n      lýbiªnchÕ  kinh phÝ    vµ    ho¹t®éng  cña    hÖ thèng  ThuÕ     tõTrung  ¬ng    së. tíc¬  i ­ Thùc  hiÖn    tètchøc  n¨ng  nhiÖm   ® îc Nhµ     vµ  vô    níc giao cho ngµnh  ThuÕ; thóc ®Èy  viÖc s¾p  xÕp,  chøc  m¸y  tæ  bé  ngµnh ThuÕ     tinh gän    ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶,chÊtl      îng c«ng    t¸cqu¶n    lýNhµ    thuÕ. nícvÒ  ­ Chñ  ®éng    vÒ nguån  kinh phÝ,  thùc hµnh    tiÕtkiÖm  chèng    l∙ng phÝ  trong  dông  sö  kinh phÝ; hiÖn    ®¹i ho¸ c«ng    t¸cqu¶n      lý vÒ thuÕ; n©ng    cao  hiÖu qu¶,chÊt l      îng c«ng    t¸cthanh    tra,kiÓm    chèng      travµ  thÊtthu ng©n s¸ch  nhµ    níc;t¨ng cêng  së    c¬  vËt  chÊt,kü    thuËt cña  quan    c¬  thuÕ  t¨ng thu  vµ    nhËp  cho      c¸n bé,c«ng chøc ngµnh  ThuÕ. ­ N©ng    cao chÊt l      îng ®éi ngò      c¸n bé,c«ng chøc ngµnh ThuÕ, b¶o  ®¶m   sù    ho¹t®éng hiÖu    lùc,hiÖu qu¶ cña  m¸y  quan  bé  c¬  ThuÕ     c¸ccÊp. ­ Thùc    hiÖn c«ng  khai,d©n    chñ  b¶o  vµ  ®¶m   quyÒn      lîhîp ph¸p  i cña  c¸n  bé,c«ng    chøc ngµnh ThuÕ. 3. Kinh    phÝ    ho¹t®éng  cña  Tæng  côc ThuÕ  bao  gåm: møc  kinh phÝ  îc   ®   Nhµ    níc giao kho¸n;kinh phÝ      ng©n s¸ch Nhµ    níc cÊp    ®Ó thùc hiÖn        c¸c néi dung kh«ng  kho¸n     chi; nguån kinh phÝ hîp ph¸p  kh¸c theo    quy ®Þnh   cña  Ph¸p  luËt. 4. Tæng    Côc thuÕ  tr¸chnhiÖm   cã    qu¶n    dông    lý,sö  biªnchÕ,    tµis¶n vµ  c¸c nguån    kinh phÝ      ho¹t®éng  îc giao  ®   theo ®óng    qui ®Þnh hiÖn hµnh cña  Nhµ    híng dÉn    nícvµ    t¹ Th«ng   i tnµy 
  2. 2 Trêng  hîp møc  kinh phÝ  îc giao  ®   kho¸n  sè  vµ  d Quü   phßng  dù  cña  Tæng   côc ThuÕ   cha  dông    sö  hÕt trong n¨m  ® îc chuyÓn    th×    sang n¨m sau  tiÕp tôcsö      dông. 5.    C¨n  vµo  Æc   cø  ® ®iÓm,  tÝnh chÊt ho¹t®éng  n¨ng        vµ  lùcqu¶n    lýcña  tõng ®¬n  trong    vÞ  hÖ thèng thuÕ, trong    ph¹m    biªn chÕ   møc   vi sè    vµ  kinh  phÝ  îc giao  ®   kho¸n,Tæng     côc  ëng  tr Tæng  côc thuÕ  quyÕt ®Þnh  ®èi îng, t   ph¹m      vi, dung  ph¬ng  néi vµ  thøc giao kho¸n trong hÖ           thèng thuÕ.   B. n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó: I. h o¸n biªn c h Õ:  K 1. Sè      biªnchÕ  thÝ  ®iÓm  giao kho¸n cho      Tæng côc  ThuÕ     lµ40.000  ng­ êi.Sè    biªn chÕ     nµy  ® îc tÝnh      trong tæng  biªn chÕ   îc giao  sè    ®   cña  Tµi Bé    chÝnh. 2. Trong    ph¹m    biªn chÕ   îc giao  visè    ®   kho¸n,Tæng     côc thuÕ  îc chñ  ®   ®éng  chøc,s¾p  tæ    xÕp    m¸y, tinhgi¶m    l¹ bé  i     biªnchÕ,  tuyÓn dông, qu¶n      lý vµ  dông  sö  c«ng  chøc theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh  bé  c¸n  c«ng  chøc,c¸c     v¨n b¶n    híng dÉn    hiÖn hµnh cña Nhµ    cña  TµichÝnh. nícvµ  Bé      Tæng côc ThuÕ   tr¸chnhiÖm   cã    giao kho¸n sè        biªnchÕ  cho    c¸c ®¬n  vÞ  trùcthuéc,®¶m       b¶o  tæng  biªnchÕ  sè    giao kho¸n cho        c¸c ®¬n  trùcthuéc vÞ      kh«ng  îcvîtsè    ®     biªnchÕ  Nhµ    nícgiao kho¸n cho      Tæng côc ThuÕ. Ngoµi ra    trong thêigian thùc hiÖn          kho¸n,c¨n cø      vµo  chøc n¨ng,nhiÖm     vô  îc giao,nhu  ®     cÇu c«ng viÖc  kh¶  vµ  n¨ng kinh phÝ, Tæng       côc ThuÕ   îc ®   quyÒn  kÕt  ®ång    ký  hîp  lao ®éng ngoµisè      biªn chÕ  îc giao  ®   kho¸n nªu      trªn vµ  thùc hiÖn      c¸cchÕ  ®èi víi ®é      ngêilao®éng      theo quy    ®Þnh cña  ph¸p luËt.   3.Sè      biªnchÕ giao kho¸n cho      Tæng  côc  thuÕ  îcxem     ®   xÐt ®iÒu  chØnh  trongnh÷ng  êng      tr hîp sau: ­ Thµnh  thªm    lËp  (hoÆc  nhËp)    quan  s¸p  c¸c c¬  thuÕ theo quyÕt ®Þnh  cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn; ­ Tæng    côc  thuÕ  îcgiao thªm  ®     nhiÖm   theo  vô  quyÕt  ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ  hoÆc   Thñ íng ChÝnh  t   phñ. Khi cÇn    thiÕtph¶i ®iÒu      chØnh biªn chÕ,     Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  thuÕ  cã    tr¸chnhiÖm     b¸o    tr c¸o Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    b»ng    v¨n b¶n    xem   ®Ó   xÐt,thèng    nhÊt víi Néi vô      Bé    ®iÒu  chØnh  biªnchÕ  sè    giao kho¸n cho        phïhîp. II. h o¸n kinh p h Ý  h o¹t ® é n g:  K 1. Møc     kinh phÝ    thÝ ®iÓm  giao kho¸n cho Tæng  côc ThuÕ         lµ 2% trªn tæng  thu  sè  nép  vµo ng©n s¸ch nhµ    níc hµng n¨m  Tæng   do  côc  ThuÕ  tæ  chøc  thùc hiÖn.    
  3. 3 Hµng  n¨m,  Tµi chÝnh      Bé    sÏ x¸c ®Þnh tæng  thu  sè  nép vµo ng©n  s¸ch  nhµ      níc do  Tæng   côc ThuÕ   chøc  tæ  thùc hiÖn    ®Ó lµm c¨n    cø  tÝnh møc   kinhphÝ    (theo tûlÖ      kho¸n)  Tæng  côc ThuÕ   îchëng trong n¨m  ®       ®ã.   2.Kinh    phÝ    ho¹t®éng  giao kho¸n ® îcchicho              c¸cnéidung  sau: ­ Chi cho con ngêi:TiÒn ¬ng;    l tiÒn c«ng; phô    cÊp ¬ng;  l tiÒn  ëng; th   phóc    lîtËp  i thÓ;c¸c kho¶n      ®ãng gãp  (gåm: B¶o    hiÓm       x∙héi,B¶o  hiÓm   tÕ, y    Kinh  phÝ  c«ng ®oµn);c¸ckho¶n      thanh    to¸nkh¸ccho      c¸nh©n. ­ Chi    cho  m¸y: Chi  bé    thanh to¸n dÞch  c«ng    vô  céng; vËt t v¨n       phßng;  th«ng    tin,tuyªntruyÒn,li           ªnl¹c; nghÞ; c«ng    héi   t¸cphÝ; chiphÝ    ín;b¶o      thuªm   tr×,  b¶o dìng,söa    ch÷a  êng  th xuyªn tµis¶n  ®Þnh.     cè  ­ Chi    nghiÖp  chuyªn  vô  m«n: VËt , hµng  t  ho¸  thiÕtbÞ  vµ    chuyªn  dïng;   Ên chØ  thuÕ    i c¸clo¹ (kh«ng    tÝnh    c¸cnhiÖm  ®ét  vô  xuÊtdo    ChÝnh  phñ giao);   trang phôc; tuyªn truyÒn        vÒ c«ng    t¸cthuÕ; chèng    thÊt thu    ng©n s¸ch;tËp    huÊn nghiÖp  chuyªn m«n;    vô    c¸ckho¶n    chinghiÖp  kh¸c. vô  ­Chi ®µo          t¹o, dìng c¸n bé,c«ng  båi       chøc  ngµnh  ThuÕ   theo ch¬ng    tr×nh,   kÕ  ho¹ch cña    Tæng  côc  ThuÕ   cña  TµichÝnh. vµ  Bé    ­Chi ®oµn        ra,®oµn  vµo. ­ Chi øng      dông  ph¸ttr   vµ    iÓn c«ng  nghÖ th«ng    nèim¹ng      tinvµ    víi c¬  c¸c quan, c¸c doanh      nghiÖp    ®Ó phôc  c«ng    vô  t¸cqu¶n    lý ThuÕ:    chi mua  s¾m   m¸y tÝnh, m¸y    c¸c trang    in vµ    thiÕtbÞ      tinhäc  kh¸c;chi ch¬ng      tr×nh  phÇn  mÒ m  øng  dông cho toµn    hÖ thèng;chihç      ¸n      trî dù  c«ng  c¸c nghÖ  th«ng    tin cña  cã  ªnquan  Bé  li   ®Õn  c«ng    t¸cthuÕ. §èi víic¸c néidung          kho¸n kinh phÝ        ho¹t®éng nªu trªn,Tæng     côc thuÕ  ® îcchñ    ®éng  x©y dùng    tiªuchuÈn,®Þnh    møc, chÕ  chitiªunéibé      ®é        phïhîp víiho¹t®éng  Æc     nguån      ® thïvµ  kinh phÝ  îc phÐp  dông, trªnc¬  vËn    ®   sö      së  dông  ®Þnh  møc, chÕ  Nhµ      ®é  nícqui®Þnh.   3.C¸c      néidung    îcsö  chi®   dông    tõkinhphÝ      tiÕtkiÖm:  Tæng  côc ThuÕ   îc sö  ®   dông kinh phÝ    tiÕtkiÖm     phï hîp    víinhu cÇu  thùc tÕ    theo c¸cnéidung        sau:  ­ Chi t¨ngcêng  së          c¬  vËt chÊt,trang thiÕtbÞ        phôc  trùctiÕp c«ng    vô      t¸c qu¶n    lýthuÕ: Chi söa      ch÷a      líntµis¶n, trôsë      lµm  viÖc;chihç        trî thanh    to¸n x©y dùng    lµm  trôsë  viÖc;mua    s¾m,  trang bÞ      tµis¶n  ®Þnh  trang thiÕt cè  vµ      bÞ kh¸cphôc  chuyªn m«n.   vô    ­ Bæ     sung      iÓn ­ øng  chiph¸ttr     dông  c«ng  nghÖ  th«ng    chi®µo    tinvµ    t¹o c¸n bé,c«ng      chøc. ­ Chi      trîcÊp thªm ngoµi chÝnh    s¸ch chung cho nh÷ng ngêi tù nguyÖn      vÒ  nghØ  chÕ  trongqu¸ tr×nh s¾p  ®é        xÕp, tæ    chøc      l¹lao®éng. i ­ §iÒu    chØnh    t¨ngmøc  tiÒn l  ¬ng    tèithiÓu  cho      c¸n bé,c«ng chøc  ngµnh  ThuÕ  kh«ng qu¸ 2,5 lÇn  víimøc  ¬ng    so    l tèithiÓu chung  Nhµ     do  níc quy  ®Þnh. ­ Chi    khen  ëng, phóc  iThëng  th   lî   : ®ét xuÊt,th   ëng phèi hîp    cho    c¸c tæ  chøc    c¸nh©n  thµnh  cã  tÝch  trong c«ng      t¸cthuÕ;chiphóc        lîngµnh. i
  4. 4 ­ TrÝch  quü  phßng: Dù    lËp  dù    phßng    æn ®Þnh    thu nhËp; dù    phßng    rñi ro    nh: thiªntai    , gi¶m  nguån thu  thay  æi  do  ® chÝnh s¸ch..   phßng  .dù  ; ®iÒu  tiÕthîp lýnguån       kinhphÝ    gi÷a c¸c®¬n      vÞ. 4. Trong      thêigian thÝ    ®iÓm  thùc hiÖn    kho¸n biªnchÕ  kinh phÝ        vµ    ho¹t ®éng, khiNhµ        nícthay ® æi    chÝnh s¸ch,chÕ  ®èi víic¸c néidung      ®é          chiquy  ®Þnh  i t¹ kho¶n  phÇn    2  IIcña Th«ng  tnµy,Tæng    côc ThuÕ  ph¶itù trang tr¶i         c¸cchiphÝ        t¨ngthªm theo chÕ    ®é, chÝnh  s¸ch míi.   Møc  kho¸n  kinh phÝ    Ng©n   s¸ch Nhµ    níc cÊp  cho  Tæng  côc ThuÕ   îc ®   xem  xÐt ®iÒu  chØnh  trong tr   êng  do  hîp  nguyªn  nh©n  kh¸ch quan      ( Nhµ    níc thay ®æi    chÝnh  s¸ch thu thuÕ, Nhµ          níc giao thªm    nhiÖm     vô, thiªntai .    . .dÉn  ) ®Õn  møc   kinh phÝ    giao  kho¸n céng    víinguån  Quü  phßng  dù  kh«ng      ®ñ ®Ó ®¶m  b¶o  møc       chitèithiÓu  tiÒn ¬ng  vÒ  l theo  chÕ    ®é Nhµ    níc quy  ®Þnh  vµ  duy      tr×ho¹t®éng  m¸y  bé  cña ngµnh  thuÕ. Tæng     côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ   cã tr¸chnhiÖm     b¸o    c¸o kÞp   thêib»ng    v¨n b¶n    tr víiBé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    ®Ó xem  xÐt, tr×nh    Thñ  íng  t ChÝnh  phñ ®iÒu  chØnh  møc  kho¸n  cho  phï    hîp, ®¶m  b¶o cho  Tæng  côc  thuÕ hoµn  thµnh nhiÖm  ® îcgiao. vô    III­ éi d u n g  k h« n g  sö  d ô n g    N kinh p h Ý  kh o¸n: ­Chi x©y      dùng  b¶n  trungdo  c¬  tËp    ng©n  s¸ch nhµ      níccÊp. ­Chi hiÖn            ®¹iho¸ tinhäc  theo ch¬ng    tr×nh,kÕ    ho¹ch cña    ChÝnh  phñ. ­Chi mua      s¾m     tµis¶n  ®Þnh, chisöa  cè      ch÷a  lín. ­Chi ®µo            t¹oc¸n bé,c«ng  chøc  theo kÕ    ho¹ch cña    Nhµ  níc. ­ Chi nghiªncøu              c¸c ®Ò tµikhoa  häc  cÊp  Nhµ    níc,cÊp    Bé, ch¬ng  tr×nh  môc    tiªuquèc  gia. ­Chi kh¸ctheo qui®Þnh            cña  Ph¸p  luËt. §èi víic¸c néi dung            chi kh«ng  dông  sö  kinh phÝ kho¸n nªu trªn,Tæng     côc thuÕ  tr¸chnhiÖm   cã    thùc hiÖn    theo    tiªuchuÈn, chÕ    ®é, ®Þnh  møc  quy  ®Þnh  hiÖn hµnh  cña Nhµ    níc. IV. Ë p  d ù  to¸n, Ê p   h¸t vµ q u y Õt   L  c p to¸n kinh p h Ý: 1.LËp  to¸n:   dù    Tæng  côc thuÕ  tr¸ch nhiÖm   cã    lËp  to¸n thu, chi NSNN   dù        hµng n¨m  theo quy    ®Þnh  theo híng dÉn  vµ      cña  TµichÝnh. Bé    ­§èivíi       kinhphÝ    kho¸n: + C¨n  vµo  dù      cø  sè  to¸nthu ng©n  s¸ch nhµ      níchµng n¨m  îcQuèc    ®   héi giao cho Tæng  côc ThuÕ  thùc hiÖn, Bé      Tµi chÝnh  giao  to¸n kinh  dù    phÝ  kho¸n theo ®óng quy ®Þnh  cho  Tæng  côc ThuÕ  chñ ®éng  iÓn khai thùc tr       hiÖn. +  Cuèi n¨m  (hoÆc  ®Çu  quý    I n¨m  sau) c¨n  vµo  thu  ngµnh  cø  sè  do  ThuÕ  thùc nép    vµo ng©n  s¸ch nhµ    x¸c nhËn    níc cã    cña  quan  c¬  nhµ    níc cã  thÈm quyÒn, Tæng    côc ThuÕ  tÝnh    kinh phÝ  to¸nsè    kho¸n theo    chÕ  ®Ò   ®é 
  5. 5 nghÞ  Tµi chÝnh  Bé    xÐt duyÖt chÝnh  thøc  kinh  sè  phÝ kho¸n  îc sö  ®   dông  trong n¨m. Trêng  hîp  kinh  sè  phÝ giao ®Çu   n¨m  cha    ®ñ th×  Tµi chÝnh  Bé    giao    bæ sung  to¸n phÇn  dù    chªnh lÖch  thiÕu,tr   êng hîp kinh phÝ  îc giao ®     ®Çu  n¨m    vîtqu¸  kinh  sè  phÝ  îc giao  ®   kho¸n  theo quy ®Þnh  th× Tæng  côc  ThuÕ   tr¸chnhiÖm   cã    hoµn    tr¶ng©n  s¸ch nhµ    vîthoÆc       nícsè    trõvµo  to¸n dù    cña n¨m tiÕp theo.   ­ §èi víic¸c néi dung            kh«ng  dông  sö  kinh phÝ    kho¸n:Tæng     côc ThuÕ   thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh  hiÖn hµnh cña  Nhµ níc. 2.Ph©n    to¸n:   bæ dù  Hµng  n¨m, c¨n  vµo  cø  nguån kinh phÝ  îc sö    ®   dông, nhiÖm   chi® îc   vô      giao vµ    theo  híng dÉn    cña  Tµi chÝnh, Tæng  Bé      côc thuÕ  chøc  tæ  ph©n    bæ vµ giao dù      to¸ncho   c¸c®¬n  trùcthuéc. vÞ     NÕu   thÊy cÇn  thiÕt,tr       íc khi giao kho¸n cho c¸c ®¬n   trùc thuéc vÞ      Tæng  côc thuÕ  thÓ      cã  gi÷l¹mét  i kho¶n  kinh phÝ      ®Ó thùc hiÖn    nhiÖm    c¸cvô  chitheo    ch¬ng tr×nh,môc      tiªucña ngµnh  dù  vµ  phßng   ®Ó ®iÒu  chØnh    bæ sung cho    c¸c®¬n  trùcthuéc khicã    vÞ        ph¸tsinhnhiÖm  ®ét    vô  xuÊt® îcgiao.     3.   CÊp  ph¸t,  h¹ch to¸n,    quyÕt to¸nkinhphÝ  chÕ  b¸o c¸o.       vµ  ®é    3.1.CÊp      ph¸tkinh phÝ:     ­ §èi víic¸c néi dung  dông            sö  kinh phÝ    kho¸n:C¨n  vµo  to¸n kinh   cø  dù      phÝ  îc giao  ®   kho¸n  ®Çu  n¨m, hµng  quý  Tµi  Bé  chÝnh  cÊp  ph¸t theo    quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh  vµo môc  Môc  134    (chikh¸c).Kho    b¹c Nhµ     níc thùc hiÖn  viÖc trÝch,chuyÓn    kinh phÝ    theo ®Ò     nghÞ    chicña Thñ  ëng  tr ®¬n  dù    vÞ  to¸n (chñ    tµikho¶n).Thñ  ëng    tr ®¬n  dù    îcgiao kho¸n kinh phÝ  vÞ  to¸n®         chÞu  tr¸ch   nhiÖm  quyÕt ®Þnh      vÒ    chitiªucña ®¬n  vÞ. ­          §èi víic¸c néi dung kh«ng  dông  sö  kinh phÝ kho¸n:§îc cÊp      vµo    c¸c môc    chicña  môc    lôc ng©n s¸ch theo      néi dung  dông  dù  sö  vµ  to¸n ® îc giao.       Kho    b¹c Nhµ      vµo  to¸nkinh phÝ  îcduyÖt,thùc hiÖn  nícc¨n cø  dù      ®       thanh    to¸n theo quy    ®Þnh  hiÖn hµnh  cña  Nhµ  níc. 3.2.H¹ch    quyÕt to¸nkinhphÝ:   to¸nvµ          Tæng  côc ThuÕ   tr¸chnhiÖm  cã    h¹ch to¸n,kÕ    quyÕt    kinh     to¸nvµ  to¸nsè    phÝ ho¹t®éng    theo ®óng quy ®Þnh  cña LuËt  ng©n s¸ch nhµ    níc,môc    lôc ng©n s¸ch nhµ      níc,chÕ  kÕ    ®é  to¸nhµnh  chÝnh  nghiÖp  c¸c chÕ  ¸p sù  vµ    ®é    dông        ®èi víi ®¬n  thùc hiÖn  c¸c vÞ    kho¸n kinhphÝ.     3.3.ChÕ   b¸o c¸o:   ®é    Tæng  côc ThuÕ   tr¸ch nhiÖm   cã    chÊp hµnh ®Çy     ®ñ chÕ     ®é b¸o    c¸o theo    qui ®Þnh hiÖn hµnh  cña Nhµ    cña  Tµi chÝnh  níc vµ  Bé    trong viÖc tæ  chøc  iÓn khai c«ng    tr     t¸cthùc hiÖn kho¸n.Tæ     chøc c«ng    t¸ckiÓm     tra,gi¸m  s¸t,  kiÓm      ®èi víi   to¸nnéibé      ®¬n  dù      c¸c vÞ  to¸ntrùcthuéc. 3.4.Hµng    n¨m, Tæng    côc ThuÕ   c¸c®¬n  trùcthuéc ph¶ithùc hiÖn  vµ    vÞ          c«ng  khaitµichÝnh        qui®Þnh  hiÖn hµnh. C. t æ  c h ø c thùc hi Ö n:
  6. 6 1. Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùctõngµy 01/01/2002.C¸c      v¨n b¶n  híng dÉn  ­   tr íc®©y        tr¸víi i quy ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy  ®Òu     b∙ibá. 2.Tæng    côc  ëng  tr Tæng côc thuÕ  chÞu tr¸chnhiÖm híng dÉn,tæ          chøc  tr   iÓn khaithùc hiÖn      thÝ ®iÓm  kho¸n    biªn chÕ   kinh phÝ  vµ    ho¹t®éng    trong  toµn ngµnh thuÕ  theo QuyÕt    ®Þnh  114/2002/Q§­ sè  TTg  ngµy  04/9/2002 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ,c¸cquy      ®Þnh  hiÖn hµnh  híng dÉn    vµ    t¹ Th«ng   i tnµy.  3. Hµng    n¨m,  Tµi chÝnh  chøc  kÕt  ®¸nh    Bé    tæ  s¬  vµ  gi¸t×nh h×nh    ho¹t ®éng  kÕt  vµ  qu¶ thùc hiÖn    thÝ  ®iÓm  kho¸n biªnchÕ  kinh phÝ        vµ    ho¹t®éng  cña  Tæng  côc ThuÕ. Trong qu¸ tr×nh  iÓn khai thùc  tr     hiÖn, nÕu   khã    cã  kh¨n víng  ¾c     m ®Ò nghÞ  ®¬n  ph¶n    Bé    vÞ  ¸nh vÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu      gi¶iquyÕt kÞp    thêi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản