Thông tư 116/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
130
lượt xem
17
download

Thông tư 116/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 116/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2002/NĐ-CP ngày 25/12/2002 của Chính phủ về việc bãi bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với hàng hoá, dịch vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 116/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  tµi ch Ý n h  S è  116 /2002/TT­B T C  n g µ y 25 th¸ng  12 n¨ m  2002 H ­ íng d É n    h µ n h  N g h Þ   Þ n h  sè 108/2002/N§­C P   thi ® n g µy  25/12/2002 cña C h Ý n h   h ñ   Ò  viÖc b∙i p v  bá  q u y  ® Þ n h   k h Ê u  trõ thu Õ  gi¸ trÞ    gia t¨ng  T G T) ® Ç u  vµo  theo  (G tû lÖ ( %) ® èi víi m ét sè h µ n g  hãa, d Þ c h  v ô   C¨n  LuËt thuÕ  cø    GTGT   02/1997/QH9  sè  ngµy  10/5/1997; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   108/2002/N§­   sè  CP ngµy 25/12/2002  cña ChÝnh  phñ  viÖc    quy  vÒ  b∙ibá  ®Þnh  khÊu    trõthuÕ GTGT  ®Çu  vµo theo    (%)  tû lÖ  ®èi víi     mét  hµng  sè  hãa,dÞch    vô. Bé    Tµi chÝnh híng dÉn    quy    b∙ibá  ®Þnh khÊu    trõthuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  theo tûlÖ      (%)      ®èi víimét  hµng  sè  hãa,dÞch  nh    vô  sau: 1. B∙ibá      viÖc  khÊu    trõthuÕ GTGT   ®Çu  vµo  theo    (%)  tû lÖ  theo híng  dÉn    t¹ ®iÓm   môc  Th«ng   82/2002/TT­ i 1  IV  tsè  BTC  ngµy  18/9/2002 híng dÉn      söa  ®æi, bæ     sung mét  néi dung  sè    cña Th«ng    122/2000/TT­ t sè  BTC  ngµy  29/12/2000 híng dÉn  thi  hµnh  NghÞ  ®Þnh  sè  79/2000/N§­  ngµy  CP 29/12/2000  cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    GTGT     ®èi víi: ­ Hµng  ho¸,dÞch  thuéc    vô  ®èi îng  t chÞu  thuÕ GTGT   mua  cña  së  c¬  kinh doanh    nép thuÕ  GTGT  theo ph¬ng    ph¸p tÝnh      trùctiÕp trªnGTGT   ho¸     cã    ®¬n    b¸n hµng (nay lµhãa      ®¬n  hµng  b¸n  th«ng  êng) th ­ Hµng        ho¸ lµ n«ng s¶n,l©m    s¶n,thuû    s¶n cha qua chÕ  biÕn mua  cña  c¬  s¶n  së  xuÊt kh«ng    chÞu thuÕ GTGT   kh©u  ë  s¶n xuÊt sö    dông  ho¸ ®¬n  GTGT. ­ Hµng    lµn«ng,l©m,    ho¸       thuû s¶n cha qua chÕ  biÕn;®Êt,®¸,c¸t,           sái, c¸c phÕ     liÖu mua  cña ngêi b¸n    kh«ng  ho¸  cã  ®¬n,  B¶ng  (nay    cã  kª  lµ hãa  ®¬n    thu mua  hµng n«ng, l©m,    thuû s¶n  ®èi    víihµng hãa    lµ n«ng, l©m,    thuû  s¶n) ­ TiÒn    êng    båi th kinh doanh    b¶o hiÓm   cña nghiÖp  b¶o  vô  hiÓm  thuéc  ®èi îng  t chÞu  thuÕ  GTGT  (tÝnh          êng  trªngi¸trÞ båi th b¶o hiÓm) thuéc tr¸ch   nhiÖm    êng  båith cña  së  c¬  kinhdoanh    b¶o hiÓm.  2. §èi víihµng        hãa  chÞu  thuÕ TT§B  së  c¬  kinh doanh  ¬ng      th m¹i mua  cña  së  c¬  s¶n  xuÊt ®Ó     b¸n  cã  ra  hãa  ®¬n  b¸n hµng vÉn  dông  ¸p  khÊu    trõ thuÕ GTGT   ®Çu  vµo  theo    1%   tû lÖ  híng dÉn  i t¹ ®iÓm   môc  Th«ng   1  IV  t sè  82/2002/TT­ BTC  (nªutrªn)        . Kh«ng    ¸p dông quy ®Þnh khÊu    trõthuÕ  GTGT  ®Çu   vµo theo  quy ®Þnh  t¹  i®iÓm  nµy ®èi    êng  víitr hîp  së  c¬  kinh  doanh  ¬ng    th m¹i mua  hµng hãa  chÞu thuÕ TT§B  cña  së  c¬  s¶n xuÊt®Ó     xuÊtkhÈu.   3. Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ 1/1/2003.C¸c    quy ®Þnh      tr¸víi i h­ íng dÉn  i t¹ Th«ng   t nµy ®Òu       b∙ibá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn    nÕu  víng cã    m ¾c     ®Ò nghÞ  c¸c ®¬n   ph¶n  vÞ  ¸nh      vÒ Bé Tµi  chÝnh   ®Ó xem  xÐt, gi¶i     quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản