Thông tư 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:107

0
850
lượt xem
63
download

Thông tư 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ

 1. 1 Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 120/2003/TT­BTC  ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003 vÒ viÖc Híng dÉn thi hµnh  NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§­CP ngµy 10/12/2003 cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng  vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt  thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng C¨n  cø LuËt  thuÕ  gi¸ trÞ  gia t¨ng  (GTGT)  sè 02/1997/QH9   ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1997; C¨n   cø   LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   thuÕ  GTGT sè 07/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   158/2003/N§­CP   ngµy   10/12/2003   cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT vµ LuËt söa   ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT;  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 1/7/2003 cña ChÝnh   phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, c¬ cÊu tæ chøc cña   Bé Tµi chÝnh. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: a­ ph¹m vi ¸p dông thuÕ GTGT  I­ §èi tîng chÞu thuÕ, ®èi tîng nép thuÕ GTGT:  1­ §èi tîng chÞu thuÕ GTGT:  §èi tîng chÞu thuÕ GTGT lµ hµng ho¸, dÞch vô dïng cho s¶n  xuÊt, kinh doanh vµ tiªu dïng ë ViÖt Nam (bao gåm c¶ hµng hãa,  dÞch vô mua cña tæ chøc, c¸ nh©n ë níc ngoµi), trõ c¸c ®èi tîng  kh«ng chÞu thuÕ nªu t¹i Môc II, PhÇn A Th«ng t nµy. 2­ §èi tîng nép thuÕ GTGT: C¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng  ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT ë ViÖt Nam, kh«ng ph©n biÖt ngµnh  nghÒ, h×nh thøc, tæ chøc kinh doanh (gäi chung lµ c¬ së kinh  doanh) vµ tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c cã nhËp khÈu hµng hãa, mua dÞch  vô tõ níc ngoµi chÞu thuÕ GTGT (gäi chung lµ ngêi nhËp khÈu)  ®Òu lµ ®èi tîng nép thuÕ GTGT. Tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô bao  gåm:  ­   C¸c   tæ   chøc   kinh   doanh   ®îc   thµnh   lËp   vµ   ®¨ng   ký   kinh  doanh theo LuËt Doanh nghiÖp, LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc vµ LuËt  Hîp t¸c x∙; ­ C¸c tæ chøc kinh tÕ cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh  trÞ ­ x∙ héi, tæ chøc x∙ héi, tæ chøc x∙ héi ­ nghÒ nghiÖp, ®¬n  vÞ vò trang nh©n d©n, tæ chøc sù nghiÖp vµ c¸c tæ chøc kh¸c; 
 2. 2 ­ C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ bªn níc ngoµi  tham gia hîp t¸c kinh doanh theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt  Nam; c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh ë ViÖt  Nam kh«ng thuéc c¸c h×nh thøc ®Çu t  theo LuËt ®Çu t  níc ngoµi  t¹i ViÖt Nam;  ­ C¸ nh©n, hé gia ®×nh, nhãm ngêi kinh doanh ®éc lËp vµ c¸c  ®èi   tîng   kinh   doanh   kh¸c   cã   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh,  nhËp khÈu. II­ §èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT: Hµng hãa, dÞch vô sau ®©y kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT: 1­ S¶n phÈm trång  trät  (bao gåm c¶ s¶n phÈm rõng trång),  ch¨n nu«i, thuû s¶n, h¶i s¶n nu«i trång, ®¸nh b¾t cha chÕ biÕn  thµnh c¸c s¶n phÈm kh¸c hoÆc míi s¬ chÕ th«ng thêng cña c¸c tæ  chøc, c¸ nh©n tù s¶n xuÊt, trùc tiÕp ®¸nh b¾t b¸n ra. C¸c s¶n phÈm míi qua s¬ chÕ th«ng thêng quy ®Þnh t¹i ®iÓm  nµy lµ c¸c s¶n phÈm míi ®îc ph¬i, sÊy kh«,  íp ®«ng, lµm s¹ch,  bãc   vá,   mµ   cha   ®îc   chÕ   biÕn   ë   møc   ®é   cao   h¬n   hoÆc   chÕ   biÕn  thµnh c¸c s¶n phÈm hµng hãa kh¸c.  VÝ dô:  ph¬i, sÊy kh«, bãc vá, t¸ch h¹t c¸c s¶n phÈm n«ng  nghiÖp;  íp ®¸,  íp muèi, ph¬i kh« c¸, t«m vµ c¸c s¶n phÈm thuû  s¶n, h¶i s¶n nu«i trång, ®¸nh b¾t kh¸c. 2­ S¶n phÈm lµ gièng vËt nu«i, gièng c©y trång, nh: trøng  gièng,   con   gièng,   c©y   gièng,   h¹t   gièng,  tinh   dÞch,   ph«i,   vËt  liÖu di truyÒn ë c¸c kh©u nu«i trång, nhËp khÈu vµ kinh doanh  th¬ng m¹i. S¶n phÈm gièng  vËt nu«i, c©y trång  thuéc  ®èi tîng  kh«ng chÞu thuÕ GTGT lµ s¶n phÈm do c¸c c¬ së nhËp khÈu, kinh  doanh th¬ng m¹i cã giÊy ®¨ng ký kinh doanh gièng vËt nu«i, c©y  trång do c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cÊp. §èi víi s¶n phÈm lµ gièng  vËt   nu«i,   c©y   trång   thuéc   lo¹i   nhµ   níc   ban   hµnh   tiªu   chuÈn,  chÊt lîng ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn do nhµ níc quy ®Þnh. 3­ S¶n phÈm muèi bao gåm: muèi s¶n xuÊt tõ níc biÓn, muèi  má tù nhiªn, muèi tinh, muèi i­èt. 4­   Hµng   ho¸   nhËp   khÈu   sau   ®©y   thuéc   ®èi   tîng   kh«ng   chÞu  thuÕ GTGT: ­   ThiÕt   bÞ,   m¸y   mãc,   ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i   chuyªn   dïng   n»m  trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ vËt t  x©y dùng thuéc lo¹i trong  níc cha s¶n xuÊt ®îc nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh  nghiÖp;  ­ ThiÕt bÞ, m¸y mãc, vËt t, ph¬ng tiÖn vËn t¶i thuéc lo¹i  trong níc cha s¶n xuÊt ®îc nhËp khÈu ®Ó sö dông trùc tiÕp vµo  ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ; ­ M¸y bay, dµn khoan, tµu thuû thuéc lo¹i trong níc cha s¶n  xuÊt ®îc thuª cña níc ngoµi dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh. ­ ThiÕt  bÞ, m¸y mãc, phô tïng,  ph¬ng  tiÖn  vËn t¶i chuyªn  dïng vµ vËt t  cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m 
 3. 3 dß, ph¸t triÓn má dÇu khÝ; phô tïng, khÝ tµi m¸y bay, thiÕt bÞ  ®Æc chñng chuyªn dïng cho m¸y bay (lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt  ®îc) Trêng hîp c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh nhËp khÈu d©y chuyÒn  thiÕt bÞ, m¸y mãc ®ång bé thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ GTGT nhng  trong d©y chuyÒn ®ång bé ®ã cã c¶ lo¹i thiÕt bÞ, m¸y mãc trong  níc ®∙ s¶n xuÊt ®îc th× kh«ng tÝnh thuÕ GTGT cho c¶ d©y chuyÒn  thiÕt bÞ, m¸y mãc ®ång bé. Doanh nghiÖp trong trêng hîp nµy bao gåm c¸c doanh nghiÖp  thµnh   lËp   theo   LuËt  Doanh   nghiÖp   Nhµ   níc,   LuËt   Doanh   nghiÖp,  LuËt Hîp t¸c x∙; c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ bªn  níc ngoµi tham gia hîp t¸c kinh doanh theo LuËt §Çu t níc ngoµi  t¹i   ViÖt   Nam;   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   níc   ngoµi   ho¹t   ®éng   kinh  doanh ë ViÖt Nam kh«ng thuéc c¸c h×nh thøc ®Çu t theo LuËt ®Çu  t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. VÝ dô: C«ng ty DÖt A nhËp khÈu mét sè m¸y dÖt lo¹i trong n­ íc cha s¶n xuÊt ®îc, trong ®ã cã c¶ mét sè m« t¬ ®iÖn ®ång bé  cña m¸y dÖt lµ lo¹i trong níc ®∙ s¶n xuÊt ®îc th× m« t¬ nhËp  khÈu ®ång bé nµy còng kh«ng chÞu thuÕ GTGT. §Ó x¸c ®Þnh hµng hãa thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT ë  kh©u nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy, c¬ së nhËp khÈu ph¶i xuÊt  tr×nh cho c¬ quan H¶i quan c¸c hå s¬ sau: + Hîp ®ång nhËp khÈu.  Trêng hîp nhËp khÈu uû th¸c ph¶i cã thªm Hîp ®ång uû th¸c  nhËp khÈu.  Trêng hîp c¬ së ®∙ tróng thÇu cung cÊp hµng hãa cho c¸c ®èi  tîng, sö dông cho c¸c môc ®Ých quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy ph¶i cã  thªm GiÊy b¸o tróng thÇu vµ hîp ®ång b¸n cho c¸c doanh nghiÖp  theo kÕt qu¶ ®Êu thÇu. Trêng hîp C«ng ty cho thuª tµi chÝnh nhËp khÈu ®Ó cho thuª  tµi chÝnh ph¶i cã thªm Hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh. Trêng  hîp  nhËp  khÈu ®Ó nghiªn  cøu  khoa  häc vµ ph¸t  triÓn  c«ng nghÖ ph¶i cã thªm V¨n b¶n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn giao  nhiÖm vô cho c¸c tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n, ®Ò  tµi nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ hoÆc Hîp ®ång  khoa häc vµ c«ng nghÖ gi÷a bªn ®Æt hµng vµ bªn nhËn ®Æt hµng  thùc hiÖn hîp ®ång khoa häc vµ c«ng nghÖ.  + X¸c nhËn cña Gi¸m ®èc doanh nghiÖp hoÆc thñ trëng c¬ quan  nghiªn cøu khoa häc vÒ c¸c lo¹i hµng hãa nhËp khÈu ®Ó sö dông  lµm tµi s¶n cè ®Þnh; sö dông trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng nghiªn cøu  khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ; sö dông vµo ho¹t ®éng th¨m  dß, ph¸t triÓn má dÇu khÝ; lµ lo¹i chuyªn dïng cho m¸y bay.  Riªng  ®èi  víi  m¸y  bay,  giµn khoan,  tÇu thuû thuª cña níc  ngoµi, lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc, dïng cho s¶n xuÊt, kinh  doanh kh«ng ph¶i nép thuÕ GTGT, c¸c c¬ së ®i thuª chØ ph¶i xuÊt  tr×nh cho c¬ quan H¶i quan hîp ®ång thuª ký víi níc ngoµi.  C¸c lo¹i hµng ho¸ nhËp khÈu trªn thuéc lo¹i trong níc cha  s¶n xuÊt ®îc cÇn nhËp khÈu ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo danh môc c¸c 
 4. 4 lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng, vËt t  x©y dùng, vËt t, phô tïng trong níc ®∙ s¶n xuÊt ®îc do Bé KÕ  ho¹ch vµ §Çu t ban hµnh. 5­ Nhµ ë thuéc së h÷u nhµ níc do nhµ níc b¸n cho ngêi ®ang  thuª   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   61/CP   ngµy   5/7/1994   cña  ChÝnh phñ vÒ mua b¸n vµ kinh doanh nhµ ë. 6­ ChuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. 7­ DÞch vô tÝn dông vµ quü ®Çu t bao gåm ho¹t ®éng cho vay  vèn, b¶o l∙nh cho vay, chiÕt khÊu th¬ng phiÕu vµ giÊy tê cã gi¸  trÞ nh  tiÒn, b¸n tµi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay ®Ó thu håi nî, cho  thuª tµi chÝnh cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh tÝn dông t¹i ViÖt Nam;  c¸c ho¹t ®éng chuyÓn nhîng vèn theo Ph¸p luËt vµ ho¹t ®éng kinh  doanh chøng kho¸n. Ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n nªu t¹i ®iÓm nµy bao gåm  c¸c ho¹t ®éng nh  m«i giíi, tù doanh, qu¶n lý danh môc ®Çu t,  b¶o l∙nh ph¸t hµnh, t vÊn ®Çu t chøng kho¸n. 8­ B¶o hiÓm nh©n thä; b¶o hiÓm häc sinh vµ c¸c dÞch vô b¶o  hiÓm con ngêi nh  b¶o hiÓm tai n¹n thuû thñ, thuyÒn viªn, b¶o  hiÓm tai n¹n con ngêi (bao gåm c¶ b¶o hiÓm tai n¹n, sinh m¹ng,  kÕt hîp n»m viÖn), b¶o hiÓm tai n¹n hµnh kh¸ch, b¶o hiÓm kh¸ch  du lÞch, b¶o hiÓm tai n¹n l¸i ­ phô xe vµ ngêi ngåi trªn xe,  b¶o   hiÓm   cho   ngêi   ®×nh   s¶n,   b¶o   hiÓm   trî   cÊp   n»m   viÖn   phÉu  thuËt, b¶o hiÓm sinh m¹ng c¸ nh©n, b¶o hiÓm ngêi sö dông ®iÖn  vµ c¸c b¶o hiÓm kh¸c liªn quan ®Õn con ngêi; b¶o hiÓm vËt nu«i,  c©y trång, b¶o hiÓm n«ng nghiÖp kh¸c vµ c¸c lo¹i b¶o hiÓm kh«ng  nh»m môc ®Ých kinh doanh nh b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ, b¶o  hiÓm lao ®éng. 9­ DÞch vô kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh, phßng dÞch bÖnh, dÞch vô  sinh ®Î cã kÕ ho¹ch, dÞch vô ®iÒu dìng søc khoÎ, phôc håi chøc  n¨ng cho ngêi bÖnh vµ dÞch vô thó y.  10­   C¸c   s¶n   phÈm,   dÞch   vô   thuéc   lÜnh   vùc   v¨n   ho¸,   nghÖ  thuËt, thÓ dôc, thÓ thao díi ®©y: ­   Ho¹t   ®éng   v¨n   ho¸,   triÓn   l∙m   vµ   thÓ   dôc,   thÓ   thao,   tæ  chøc luyÖn tËp, thi ®Êu mang tÝnh phong trµo, quÇn chóng, kh«ng  thu   tiÒn   hoÆc  cã   thu  tiÒn   díi  h×nh   thøc   b¸n  vÐ  vµo   xem,   thu  tiÒn luyÖn tËp nhng kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh. C¸c kho¶n  doanh thu kh¸c nh: b¸n hµng ho¸, cho thuª s©n b∙i, gian hµng  t¹i héi chî, triÓn l∙m... ph¶i chÞu thuÕ GTGT. ­ Ho¹t ®éng biÓu diÔn nghÖ thuËt nh: tuång, chÌo, c¶i l¬ng,  ca, móa, nh¹c, kÞch, xiÕc; ho¹t ®éng biÓu diÔn nghÖ thuËt kh¸c  vµ dÞch vô tæ chøc biÓu diÔn nghÖ thuËt.  ­ S¶n xuÊt phim c¸c lo¹i (phim ®∙ ghi h×nh) kh«ng ph©n biÖt  chñ ®Ò, lo¹i h×nh phim. ­ NhËp khÈu phim ®∙ ghi h×nh, ph¸t hµnh vµ chiÕu phim nhùa,  phim vi­®i­« tµi liÖu:  + §èi víi phim nhùa kh«ng ph©n biÖt chñ ®Ò, lo¹i phim.   + §èi víi phim ghi trªn b¨ng h×nh, ®Üa h×nh chØ lµ phim tµi  liÖu, phãng sù, khoa häc. 
 5. 5 Lo¹i phim vµ chñ ®Ò phim ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh cña  Bé V¨n ho¸ vµ Th«ng tin. 11­ D¹y häc, d¹y nghÒ bao gåm: d¹y v¨n hãa, ngo¹i ng÷, tin  häc,   d¹y   móa,   h¸t,   héi   ho¹,   nh¹c,   kÞch,   xiÕc,   thÓ   dôc,   thÓ  thao, nu«i d¹y trΠvµ d¹y c¸c nghÒ kh¸c nh»m ®µo t¹o, båi dìng  n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, kiÕn thøc chuyªn m«n nghÒ nghiÖp cho  mçi ngêi. 12­ Ph¸t sãng truyÒn thanh, truyÒn h×nh theo ch¬ng tr×nh,  b»ng nguån tiÒn Ng©n s¸ch nhµ níc cÊp. 13­ XuÊt b¶n, nhËp khÈu vµ ph¸t hµnh: b¸o, t¹p chÝ, b¶n tin  chuyªn  ngµnh, s¸ch chÝnh trÞ, s¸ch gi¸o khoa (kÓ c¶ díi d¹ng  b¨ng   hoÆc   ®Üa   ghi   tiÕng,   ghi   h×nh,   d÷   liÖu   ®iÖn   tö),   gi¸o  tr×nh, s¸ch v¨n b¶n ph¸p luËt (s¸ch in c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt,  c¸c V¨n kiÖn, NghÞ quyÕt, v¨n b¶n ph¸p quy kh¸c); s¸ch khoa häc  kü   thuËt;   s¸ch   in   b»ng   ch÷   d©n   téc   thiÓu   sè,   tranh,   ¶nh,   ¸p  phÝch tuyªn truyÒn cæ ®éng; in tiÒn vµ c¸c chøng chØ cã gi¸ trÞ  nh  tiÒn (sÐc, tr¸i phiÕu, ng©n phiÕu, tÝn phiÕu...); tiÒn mÆt  tõ níc ngoµi chuyÓn vÒ ViÖt Nam. B¸o, t¹p chÝ,  b¶n  tin  chuyªn  ngµnh,  bao gåm c¶ ho¹t ®éng  truyÒn trang b¸o, t¹p chÝ, b¶n tin chuyªn ngµnh. S¸ch chÝnh trÞ lµ s¸ch tuyªn truyÒn ®êng lèi chÝnh trÞ cña  §¶ng vµ Nhµ níc phôc vô nhiÖm vô chÝnh trÞ theo chuyªn ®Ò, chñ  ®Ò,   phôc   vô   c¸c   ngµy   kû   niÖm,   ngµy   truyÒn   thèng   cña   c¸c   tæ  chøc,  c¸c cÊp, c¸c ngµnh,  ®Þa ph¬ng; c¸c lo¹i s¸ch thèng kª,  tuyªn truyÒn phong trµo ngêi tèt viÖc tèt; s¸ch in c¸c bµi ph¸t  biÓu, nghiªn cøu lý luËn cña l∙nh ®¹o §¶ng vµ Nhµ níc. S¸ch gi¸o khoa lµ s¸ch dïng ®Ó gi¶ng d¹y vµ häc tËp trong  tÊt c¶ c¸c cÊp tõ mÇm non ®Õn phæ th«ng trung häc (bao gåm c¶  s¸ch tham kh¶o dïng cho gi¸o viªn vµ häc sinh phï hîp víi néi  dung ch¬ng tr×nh gi¸o dôc). S¸ch gi¸o tr×nh lµ s¸ch dïng ®Ó gi¶ng d¹y vµ häc tËp trong  c¸c   trêng   ®¹i   häc,   cao   ®¼ng,   trung   häc   chuyªn   nghiÖp   vµ   d¹y  nghÒ. S¸ch v¨n b¶n ph¸p luËt lµ s¸ch in c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p  luËt cña Nhµ níc. S¸ch khoa häc kü thuËt lµ s¸ch dïng ®Ó giíi thiÖu, híng dÉn  nh÷ng kiÕn thøc khoa häc, kü thuËt cã quan hÖ trùc tiÕp ®Õn s¶n  xuÊt vµ c¸c ngµnh khoa häc, kü thuËt. S¸ch in b»ng ch÷ d©n téc thiÓu sè bao gåm c¶ s¸ch in song  ng÷ ch÷ phæ th«ng vµ ch÷ d©n téc thiÓu sè. Tranh, ¶nh, ¸p phÝch, c¸c lo¹i tê r¬i, tê gÊp phôc vô cho  môc ®Ých tuyªn truyÒn, cæ ®éng,  khÈu hiÖu, ¶nh l∙nh tô, §¶ng  kú, Quèc kú, §oµn kú, §éi kú. B¨ng, ®Üa ©m thanh hoÆc ghi h×nh ghi néi dung c¸c lo¹i s¸ch  trªn. 14­ DÞch vô c«ng céng nh  vÖ sinh, tho¸t níc; duy tr× vên  thó,   vên   hoa,   c«ng   viªn,   c©y   xanh   ®êng   phè,   chiÕu   s¸ng   c«ng 
 6. 6 céng; dÞch vô tang lÔ. C¸c dÞch vô nµy kh«ng ph©n biÖt nguån  kinh phÝ chi tr¶. DÞch vô c«ng céng vÒ vÖ sinh, tho¸t níc ®êng phè bao gåm  c¸c ho¹t ®éng thu, dän, vËn chuyÓn, xö lý r¸c vµ chÊt phÕ th¶i,  tho¸t níc, xö lý níc th¶i. Duy tr× vên thó, c«ng viªn bao gåm ho¹t ®éng qu¶n lý, trång  c©y, ch¨m sãc, b¶o vÖ chim, thó, c©y ë c¸c c«ng viªn, vên thó,  khu vùc c«ng céng, vên quèc gia.  DÞch vô tang lÔ bao gåm c¸c ho¹t ®éng cho thuª nhµ, xe « t«  phôc vô tang lÔ cña c¸c tæ chøc lµm dÞch vô tang lÔ; mai t¸ng,  ho¶ t¸ng. C¸c ho¹t ®éng cã thu phÝ, lÖ phÝ theo chÕ ®é phÝ vµ lÖ phÝ  cña Nhµ níc th× kho¶n thu nµy kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ  GTGT.  15­ Duy tu, söa ch÷a, phôc chÕ, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh v¨n  hãa, nghÖ thuËt, c«ng tr×nh phôc vô lîi Ých c«ng céng, c¬ së h¹  tÇng vµ nhµ t×nh nghÜa b»ng nguån vèn ®ãng gãp cña nh©n d©n vµ  vèn viÖn trî nh©n ®¹o, kÓ c¶ trêng hîp ®îc nhµ níc cÊp hç trî  mét phÇn vèn kh«ng qu¸ 30% tæng sè vèn thùc chi cho c«ng tr×nh. 16­ VËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe buýt, xe ®iÖn  cña c¸c c¬ së vËn t¶i xe buýt, xe ®iÖn ®îc thµnh lËp vµ ho¹t  ®éng theo quy chÕ cña Bé Giao th«ng vËn t¶i phôc vô nhu cÇu ®i  l¹i cña nh©n d©n trong néi thµnh, néi thÞ, trong c¸c khu c«ng  nghiÖp   hoÆc   gi÷a   thµnh   thÞ   víi   khu   c«ng   nghiÖp   l©n   cËn   theo  tuyÕn ®êng, ®iÓm ®ç, thêi gian ch¹y, gi¸ vРcíc do cÊp cã thÈm  quyÒn quy ®Þnh. 17­ §iÒu tra c¬ b¶n cña nhµ níc do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp  ph¸t kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn (bao gåm ®iÒu tra, th¨m dß ®Þa chÊt  kho¸ng  s¶n, tµi nguyªn níc, khÝ tîng thuû v¨n, m«i trêng; ®o  ®¹c, lËp b¶n ®å). 18­ Tíi, tiªu níc phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; níc s¹ch do  tæ chøc, c¸ nh©n tù khai th¸c t¹i ®Þa bµn miÒn nói, h¶i ®¶o,  vïng s©u, vïng xa ®Ó phôc vô cho sinh ho¹t ë n«ng th«n, miÒn  nói, h¶i ®¶o, vïng s©u, vïng xa.  19­   Vò   khÝ,   khÝ   tµi   chuyªn   dïng   phôc   vô   quèc   phßng,   an  ninh. ­ Danh môc vò khÝ, khÝ tµi chuyªn dïng phôc vô quèc phßng,  an ninh  quy  ®Þnh  t¹i Phô lôc sè 3 ban hµnh kÌm theo  Th«ng  t nµy. C¸c vò khÝ, khÝ tµi nµy bao gåm c¸c s¶n phÈm hoµn chØnh,  ®ång bé hoÆc c¸c bé phËn, linh kiÖn, bao b× chuyªn dïng ®Ó l¾p  r¸p, b¶o qu¶n s¶n phÈm hoµn chØnh. Ho¹t ®éng söa ch÷a vò khÝ, khÝ tµi chuyªn dïng phôc vô quèc  phßng, an ninh do c¸c doanh nghiÖp cña Bé Quèc phßng, Bé C«ng  an thùc hiÖn. ­   Vò   khÝ,   khÝ   tµi   (kÓ   c¶   vËt   t,   m¸y   mãc,   thiÕt   bÞ,   phô  tïng)   chuyªn   dïng   phôc   vô   cho   quèc   phßng,   an   ninh   nhËp   khÈu  thuéc diÖn ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ 
 7. 7 xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu hoÆc nhËp khÈu theo h¹n ng¹ch hµng  n¨m ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu  thuÕ GTGT.  C¬ së nhËp khÈu vò khÝ, khÝ tµi chuyªn dïng phôc vô quèc  phßng,  an ninh thuéc diÖn kh«ng  chÞu thuÕ GTGT nãi trªn ph¶i  göi cho c¬ quan H¶i quan c¸c hå s¬ sau: + GiÊy x¸c nhËn hµng ho¸ nhËp khÈu phôc vô quèc phßng, an  ninh cña Bé Quèc phßng hoÆc Bé C«ng an. + Danh môc hµng ho¸ nhËp khÈu trong chØ tiªu h¹n ng¹ch nhËp  khÈu   ®îc   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   phª   duyÖt   (do   Bé   Th¬ng   m¹i   hoÆc  Tæng côc H¶i quan cÊp). + Hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu (trêng hîp nhËp khÈu uû th¸c). 20­ Hµng nhËp khÈu trong c¸c trêng hîp sau: hµng viÖn trî  nh©n   ®¹o,   viÖn   trî   kh«ng   hoµn   l¹i   (bao   gåm   c¶   hµng   ho¸   nhËp  khÈu thuéc nguån vèn ODA kh«ng hoµn l¹i), quµ tÆng cho c¬ quan  Nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ­x∙ héi, tæ chøc  x∙ héi, tæ chøc x∙ héi ­ nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n;  quµ biÕu, quµ tÆng cho c¸ nh©n ë ViÖt Nam; ®å dïng cña c¸c tæ  chøc,  c¸ nh©n níc ngoµi theo tiªu chuÈn miÔn trõ ngo¹i  giao;  hµng mang theo ngêi trong tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ; hµng lµ  ®å dïng cña ngêi ViÖt Nam ®Þnh c  ë níc ngoµi khi vÒ níc mang  theo. Møc hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT  ë kh©u nhËp khÈu theo møc miÔn thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i LuËt  thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ   nhËp   khÈu   vµ   c¸c   v¨n   b¶n   híng   dÉn   thi  hµnh. Hµng ho¸ nhËp khÈu cña tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng miÔn  trõ   ngo¹i   giao   theo   Ph¸p   lÖnh   miÔn   trõ   ngo¹i   giao   ®îc   hëng  quyÒn  u ®∙i miÔn trõ thuÕ GTGT theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Trêng  hîp mua hµng hãa, dÞch vô t¹i ViÖt Nam cã thuÕ GTGT sÏ ®îc hoµn  thuÕ theo híng dÉn t¹i §iÓm 8, Môc I, PhÇn D Th«ng t  nµy. §èi  tîng, hµng hãa, thñ tôc hå s¬ ®Ó ®îc hëng  u ®∙i miÔn trõ thuÕ  GTGT híng dÉn t¹i ®iÓm nµy thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t  sè 08/2003/TT­BTC ngµy 15/1/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc  hiÖn   hoµn   thuÕ   GTGT   ®èi   víi   c¬   quan   ®¹i   diÖn   ngo¹i   giao,   c¬  quan l∙nh sù vµ c¬ quan ®¹i diÖn cña tæ chøc quèc tÕ t¹i ViÖt  Nam. §èi víi hµng hãa nhËp khÈu lµ hµng hãa viÖn trî nh©n ®¹o,  viÖn   trî   kh«ng   hoµn  l¹i   ph¶i   cã  v¨n  b¶n   x¸c  nhËn   cña   Bé  Tµi  chÝnh. Tæng côc H¶i quan híng dÉn cô thÓ hå s¬, thñ tôc xö lý hµng  nhËp khÈu kh«ng ph¶i chÞu thuÕ GTGT ë kh©u nhËp khÈu trong c¸c  trêng hîp nµy.  21­ Hµng ho¸ b¸n cho c¸c tæ chøc quèc tÕ, ngêi níc ngoµi ®Ó  viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cho ViÖt Nam;  Thñ tôc ®Ó c¸c tæ chøc quèc tÕ, ngêi níc ngoµi mua hµng ho¸  t¹i ViÖt Nam ®Ó viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cho  ViÖt   Nam   ®îc   miÔn   thuÕ   GTGT:   c¸c   tæ   chøc   quèc   tÕ,   ngêi   níc 
 8. 8 ngoµi ph¶i cã v¨n b¶n göi cho c¬ së b¸n hµng trong ®ã ghi râ  tªn tæ chøc quèc tÕ, ngêi níc ngoµi mua hµng ®Ó viÖn trî nh©n  ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cho ViÖt Nam, sè lîng hoÆc gi¸ trÞ  lo¹i hµng mua; v¨n b¶n x¸c nhËn cña Bé Tµi chÝnh vÒ kho¶n viÖn  trî nµy. Khi b¸n hµng, c¬ së ph¶i lËp ho¸ ®¬n theo ®óng quy ®Þnh t¹i  §iÓm 5.1, Môc IV, PhÇn B Th«ng t  nµy, trªn ho¸ ®¬n ghi râ lµ  hµng   b¸n   cho   tæ   chøc,   ngêi   níc   ngoµi   ®Ó   viÖn   trî   kh«ng   hoµn  l¹i, viÖn trî nh©n ®¹o kh«ng tÝnh thuÕ GTGT vµ lu gi÷ v¨n b¶n  cña tæ chøc quèc tÕ hoÆc cña c¬ quan ®¹i diÖn cña ViÖt Nam ®Ó  lµm c¨n cø kª khai vµ quyÕt to¸n thuÕ.  22­ Hµng chuyÓn khÈu, qu¸ c¶nh, mîn ®êng qua ViÖt Nam; hµng  t¹m   nhËp   khÈu,   t¸i   xuÊt   khÈu;   hµng   t¹m   xuÊt   khÈu,   t¸i   nhËp  khÈu; nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt  khÈu theo hîp ®ång s¶n xuÊt, gia c«ng xuÊt khÈu ®∙ ký víi níc  ngoµi. Hµng   ho¸   thuéc   diÖn   kh«ng   chÞu   thuÕ   GTGT   trong   trêng   hîp  nµy do c¬ quan H¶i quan gi¶i quyÕt. Tæng côc H¶i quan híng dÉn  thñ tôc ®Ó x¸c ®Þnh vµ xö lý kh«ng thu thuÕ GTGT trong c¸c tr­ êng hîp nµy. 23­ Hµng hãa, dÞch vô cung øng cho c¸c ®èi tîng vµ trêng  hîp sau ®©y: ­ Hµng hãa, dÞch vô cung øng trùc tiÕp cho vËn t¶i quèc tÕ  nh: cung øng nhiªn liÖu, nguyªn vËt liÖu, phô tïng, níc vµ c¸c  lo¹i thùc phÈm, suÊt ¨n phôc vô hµnh kh¸ch, dÞch vô vÖ sinh cho  tÇu biÓn, m¸y bay, tÇu ho¶ quèc tÕ, bèc xÕp hµng hãa xuÊt khÈu. ­ VËn t¶i hµng ho¸, hµnh kh¸ch quèc tÕ. VËn t¶i quèc tÕ bao gåm vËn t¶i cña níc ngoµi hoÆc cña c¸c  c¬ së kinh doanh vËn t¶i trong níc tham gia vËn t¶i hµng ho¸,  hµnh kh¸ch tõ ViÖt Nam ra níc ngoµi hoÆc ngîc l¹i, vËn t¶i hµng  ho¸ gi÷a c¸c c¶ng níc ngoµi. Trêng  hîp  c¬   së   lµm   dÞch   vô   vËn   t¶i   ký   hîp   ®ång   vËn   t¶i  hµng hãa, hµnh kh¸ch ra níc ngoµi th× doanh thu dÞch vô vËn t¶i  kh«ng chÞu thuÕ GTGT lµ doanh thu thùc thu cña kh¸ch hµng. Tr­ êng hîp trong hîp ®ång vËn t¶i cã c¶ chÆng vËn t¶i néi ®Þa mµ  kh«ng t¸ch ®îc doanh thu vËn t¶i néi ®Þa, quèc tÕ th× doanh thu  kh«ng chÞu thuÕ GTGT bao gåm c¶ doanh thu vËn t¶i néi ®Þa. ­ DÞch vô t¸i b¶o hiÓm ra níc ngoµi. ­ Hµng hãa b¸n miÔn thuÕ ë c¸c cöa hµng miÔn thuÕ t¹i c¸c  s©n bay, bÕn c¶ng, nhµ ga quèc tÕ vµ cöa khÈu biªn giíi. ­ Hµng dù tr÷ quèc gia do c¬ quan dù tr÷ quèc gia b¸n ra. ­ Hµng ho¸, dÞch vô cña c¸c doanh nghiÖp chÕ xuÊt xuÊt khÈu  ra níc ngoµi; hµng ho¸, dÞch vô cña c¸c doanh nghiÖp chÕ xuÊt  mua b¸n víi nhau; hµng ho¸, dÞch vô do c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc  ngoµi cung cÊp cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt. 24­ ChuyÓn giao c«ng nghÖ, phÇn mÒm m¸y tÝnh, trõ phÇn mÒm  xuÊt khÈu.
 9. 9 ChuyÓn giao c«ng nghÖ ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i Ch¬ng  III "ChuyÓn giao c«ng nghÖ" cña Bé luËt d©n sù níc Céng hßa X∙  héi Chñ nghÜa ViÖt Nam vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh. §èi  víi nh÷ng hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ cã kÌm theo m¸y mãc,  thiÕt bÞ th× viÖc kh«ng thu thuÕ chØ thùc hiÖn ®èi víi phÇn gi¸  trÞ c«ng nghÖ chuyÓn giao.  PhÇn mÒm m¸y tÝnh (trõ phÇn mÒm m¸y tÝnh xuÊt khÈu) bao gåm  s¶n phÈm phÇn mÒm vµ dÞch vô phÇn mÒm theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè 128/2000/Q§­TTg ngµy 20/11/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ  vÒ mét sè chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t  vµ ph¸t  triÓn c«ng nghiÖp phÇn mÒm. 25­ DÞch vô bu chÝnh, viÔn th«ng vµ Internet phæ cËp theo  ch¬ng tr×nh cña ChÝnh phñ. 26­ Vµng nhËp  khÈu  d¹ng thái,  miÕng  vµ c¸c lo¹i vµng cha  chÕ   t¸c   thµnh   s¶n   phÈm,   mü   nghÖ,   ®å   trang   søc   hay   s¶n   phÈm  kh¸c.  Vµng d¹ng thái, miÕng vµ c¸c lo¹i vµng cha chÕ t¸c ®îc x¸c  ®Þnh phï hîp víi c¸c quy ®Þnh quèc tÕ. 27­ S¶n phÈm xuÊt khÈu lµ tµi nguyªn kho¸ng s¶n khai th¸c  cha chÕ biÕn thµnh s¶n phÈm kh¸c, cô thÓ díi ®©y: ­ DÇu th«. ­ §¸ phiÕn, c¸t, ®Êt hiÕm. ­ §¸ quý. ­ QuÆng m¨ng­gan, quÆng thiÕc, quÆng s¾t, quÆng cê­r«m­mÝt,  quÆng ªmªnhÝt, quÆng a­pa­tÝt. 28­ S¶n phÈm lµ bé phËn nh©n t¹o dïng ®Ó thay thÕ cho bé  phËn cña ngêi bÖnh; n¹ng, xe l¨n vµ dông cô chuyªn dïng kh¸c  dïng cho ngêi tµn tËt. 29­ Hµng hãa, dÞch vô cña nh÷ng c¸ nh©n kinh doanh cã møc  thu nhËp b×nh qu©n th¸ng thÊp h¬n møc l¬ng tèi thiÓu Nhµ níc  quy ®Þnh ®èi víi c«ng chøc Nhµ níc. Thu nhËp ®îc x¸c ®Þnh b»ng  doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh trõ (­) chi phÝ hîp lý cña  ho¹t ®éng kinh doanh ®ã. Hé kinh doanh cã møc thu nhËp thÊp kh«ng ph¶i nép thuÕ GTGT  do Chi côc thuÕ phèi hîp víi Héi ®ång t vÊn thuÕ kiÓm tra, x¸c  ®Þnh, lËp danh s¸ch vµ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho hé kinh doanh  biÕt. Hé kinh doanh trong thêi gian ®îc th«ng b¸o kh«ng ph¶i nép  thuÕ GTGT nÕu t×nh h×nh kinh doanh cã thay ®æi, thu nhËp cao  h¬n møc thu nhËp theo quy ®Þnh, Chi côc thuÕ ph¶i th«ng b¸o cho  hé   kinh   doanh   biÕt   vµ   ®a   vµo   diÖn   ph¶i   nép   thuÕ   GTGT   kÓ   tõ  th¸ng cã thu nhËp cao h¬n møc quy ®Þnh. C¬ së kinh doanh kh«ng ®îc khÊu trõ vµ hoµn thuÕ gi¸ trÞ  gia   t¨ng   ®Çu  vµo   cña  hµng   ho¸,   dÞch  vô   sö  dông   cho  s¶n   xuÊt  kinh doanh hµng hãa, dÞch vô thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ gi¸  trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i ®iÒu nµy mµ ph¶i tÝnh vµo nguyªn gi¸  tµi   s¶n   cè   ®Þnh,   gi¸   trÞ   nguyªn   vËt   liÖu   hoÆc   chi   phÝ   kinh 
 10. 10 doanh. b­ c¨n cø tÝnh thuÕ vµ ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ C¨n cø tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt. I­ Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT:  Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô ®îc x¸c ®Þnh cô  thÓ nh sau: 1­ §èi víi hµng hãa, dÞch vô do c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh  b¸n ra hoÆc cung øng cho ®èi tîng kh¸c lµ gi¸ b¸n cha cã thuÕ  GTGT.   §èi   víi   hµng   hãa,   dÞch   vô   chÞu   thuÕ   tiªu   thô   ®Æc   biÖt  (TT§B) lµ gi¸ b¸n ®∙ cã thuÕ TT§B nhng cha cã thuÕ GTGT. Gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi c¸c lo¹i hµng hãa, dÞch vô bao gåm c¶  kho¶n phô thu vµ phÝ thu thªm ngoµi gi¸ hµng hãa, dÞch vô mµ c¬  së kinh doanh ®îc hëng, trõ c¸c kho¶n phô thu vµ phÝ c¬ së kinh  doanh ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc. Trêng hîp c¬ së kinh doanh ¸p  dông h×nh thøc gi¶m gi¸ b¸n th× gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ b¸n  ®∙ gi¶m ghi trªn hãa ®¬n. 2­ §èi víi hµng hãa nhËp khÈu lµ gi¸ nhËp khÈu t¹i cöa khÈu  céng (+) víi thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã), céng (+) thuÕ TT§B (nÕu  cã). Gi¸ nhËp khÈu t¹i cöa khÈu lµm c¨n cø tÝnh thuÕ GTGT ®îc  x¸c ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh vÒ gi¸ tÝnh thuÕ hµng hãa nhËp khÈu. VÝ dô: C¬ së nhËp khÈu xe « t« 4 chç ngåi nguyªn chiÕc, gi¸  tÝnh thuÕ nhËp khÈu lµ 300.000.000 ®/chiÕc ­ ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu lµ 100%, thuÕ suÊt thuÕ TT§B lµ  80%, thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 10%. ­ ThuÕ nhËp khÈu ph¶i nép: 300.000.000 ®   x  100%  =  300.000.000 ® ­ ThuÕ TT§B ph¶i nép: (300.000.000®+300.000.000®) x 80% = 480.000.000 ® ­ Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ: (300.000.000 ®   + 300.000.000® + 480.000.000®)   =              1.080.000.000 ®   ­ ThuÕ GTGT ph¶i nép lµ: 1.080.000.000 ®  x  10%  =   108.000.000 ® Trêng hîp hµng hãa nhËp khÈu ®îc miÔn, gi¶m thuÕ nhËp khÈu  th× gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ hµng ho¸ nhËp khÈu céng víi (+)  thuÕ nhËp khÈu x¸c ®Þnh theo møc thuÕ ph¶i nép sau khi ®∙ ®îc  miÔn, gi¶m. 3­ S¶n phÈm, hµng hãa, dÞch vô dïng ®Ó trao ®æi, biÕu, tÆng 
 11. 11 hoÆc ®Ó tr¶ thay l¬ng (trõ s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô dïng ®Ó  khuyÕn   m¹i,   qu¶ng   c¸o   theo   qui   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  32/1999/N§­CP ngµy 5/5/1999 cña ChÝnh phñ vÒ khuyÕn m¹i qu¶ng  c¸o th¬ng m¹i, héi chî triÓn l∙m th¬ng m¹i kh«ng ph¶i tÝnh thuÕ  GTGT), gi¸ tÝnh thuÕ GTGT ®îc x¸c ®Þnh theo gi¸ tÝnh thuÕ cña  s¶n phÈm, hµng hãa, dÞch vô cïng lo¹i hoÆc t¬ng ®¬ng t¹i cïng  thêi ®iÓm ph¸t sinh c¸c ho¹t ®éng nµy. VÝ dô:  §¬n vÞ A s¶n xuÊt qu¹t ®iÖn, dïng 50 s¶n phÈm qu¹t  ®Ó trao ®æi víi c¬ së B lÊy s¾t thÐp, gi¸ b¸n (cha cã thuÕ) lµ  400.000 ®/chiÕc. ThuÕ GTGT ph¶i nép tÝnh trªn sè qu¹t xuÊt trao  ®æi lµ:  400.000 ®ång/chiÕc   x     50 chiÕc   x   10%   =   2.000.000  ®ång. 4­   §èi   víi   s¶n   phÈm,   hµng   ho¸,   dÞch   vô   c¬   së   kinh   doanh  xuÊt ®Ó tiªu dïng kh«ng phôc vô cho s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc  cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ GTGT  th× ph¶i tÝnh thuÕ GTGT ®Çu ra. Gi¸ tÝnh thuÕ tÝnh theo gi¸ b¸n  cña s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô cïng lo¹i hoÆc t¬ng ®¬ng t¹i  cïng thêi ®iÓm ph¸t sinh. §èi   víi   hµng   ho¸   lu©n   chuyÓn   néi   bé   nh  xuÊt   hµng   ho¸   ®Ó  chuyÓn kho néi bé, xuÊt vËt t, b¸n thµnh phÈm ®Ó tiÕp tôc qu¸  tr×nh s¶n xuÊt trong mét c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh kh«ng ph¶i  tÝnh, nép thuÕ GTGT. 5­ §èi víi dÞch vô do phÝa níc ngoµi cung øng cho c¸c ®èi  tîng tiªu dïng ë ViÖt Nam, gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ dÞch vô  ph¶i thanh to¸n cho phÝa níc ngoµi. VÝ dô: C«ng ty A ë ViÖt Nam thuª mét C«ng ty ë níc ngoµi  söa ch÷a tµu biÓn, gi¸ thanh to¸n theo hîp ®ång ph¶i tr¶ C«ng  ty ë níc ngoµi lµ 100 triÖu ®ång th× C«ng ty A ph¶i tÝnh vµ nép  thuÕ GTGT 10% trªn gi¸ 100 triÖu ®ång.  6­ DÞch vô cho thuª tµi s¶n nh cho thuª nhµ, v¨n phßng, x­ ëng, kho tµng, bÕn, b∙i, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn; m¸y mãc thiÕt  bÞ v.v... Gi¸ ®Ó tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ cho thuª cha cã thuÕ. Trêng  hîp cho thuª theo h×nh thøc thu tiÒn thuª tõng kú hoÆc thu tríc  tiÒn thuª cho mét thêi h¹n thuª th× thuÕ GTGT tÝnh trªn sè tiÒn  thu tõng kú hoÆc thu tríc, bao gåm c¶ c¸c kho¶n thu díi h×nh  thøc kh¸c nh thu tiÒn ®Ó hoµn thiÖn, söa ch÷a, n©ng cÊp nhµ cho  thuª theo yªu cÇu cña bªn thuª. Gi¸   cho   thuª   tµi   s¶n   do   c¸c   bªn   tháa   thuËn   ®îc   x¸c   ®Þnh  theo   hîp   ®ång.   Trêng   hîp   ph¸p   luËt   cã   quy   ®Þnh   vÒ   khung   gi¸  thuª   th×   gi¸   thuª   ®îc   x¸c   ®Þnh   trong   ph¹m   vi   khung   gi¸   quy  ®Þnh. 7­ §èi víi hµng hãa b¸n theo ph¬ng thøc tr¶ gãp, gi¸ tÝnh  thuÕ lµ gi¸ b¸n tr¶ mét lÇn cha cã thuÕ GTGT cña hµng ho¸ ®ã  (kh«ng bao gåm l∙i tr¶ gãp), kh«ng tÝnh theo sè tiÒn tr¶ gãp  tõng kú. VÝ dô: C«ng ty kinh doanh xe m¸y b¸n xe Honda lo¹i 100 cc, 
 12. 12 gi¸ b¸n tr¶ mét lÇn cha cã thuÕ GTGT lµ 25,5 triÖu ®ång (trong  ®ã l∙i tr¶ gãp lµ 0,5 triÖu ®ång) th× gi¸ tÝnh thuÕ GTGT tÝnh  theo gi¸ 25 triÖu ®ång/chiÕc. 8­ §èi víi gia c«ng hµng hãa, gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ gia c«ng  cha   cã   thuÕ   GTGT,   bao   gåm:   tiÒn   c«ng,   tiÒn   nhiªn   liÖu,   ®éng  lùc, vËt liÖu phô vµ c¸c chi phÝ kh¸c ®Ó gia c«ng do bªn nhËn  gia c«ng ph¶i chÞu. 9­ §èi víi x©y dùng, l¾p ®Æt. ­ Trêng hîp x©y dùng, l¾p ®Æt cã bao thÇu nguyªn vËt liÖu  th×   gi¸  tÝnh   thuÕ   bao  gåm   c¶  gi¸   trÞ  nguyªn  vËt   liÖu   cha  cã  thuÕ GTGT. VÝ dô: C«ng ty x©y dùng A nhËn thÇu x©y dùng c«ng tr×nh bao  gåm c¶ gi¸ trÞ vËt t  x©y dùng, tæng gi¸ trÞ thanh to¸n cha cã  thuÕ GTGT lµ 1.500 triÖu ®ång trong ®ã gi¸ trÞ vËt t  x©y dùng  lµ 1.100 triÖu ®ång th× gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ 1.500 triÖu ®ång. ­ §èi víi trêng hîp x©y dùng, l¾p ®Æt kh«ng bao thÇu nguyªn  vËt liÖu th× gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ trÞ x©y dùng, l¾p ®Æt kh«ng  bao gåm gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu cha cã thuÕ GTGT. VÝ dô:  C«ng ty x©y dùng X nhËn thÇu x©y dùng c«ng tr×nh,  vËt t  do bªn chñ c«ng tr×nh cÊp, gi¸ trÞ x©y dùng cha cã thuÕ  GTGT kh«ng bao gåm vËt t  x©y dùng lµ 600 triÖu ®ång, th× gi¸  tÝnh thuÕ GTGT trong trêng hîp nµy lµ 600 triÖu ®ång. ­   Trêng   hîp   x©y   dùng,   l¾p   ®Æt   thùc   hiÖn   thanh   to¸n   theo  h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc gi¸ trÞ khèi lîng x©y dùng, l¾p ®Æt  hoµn thµnh bµn giao th× gi¸ tÝnh thuÕ tÝnh theo gi¸ trÞ h¹ng  môc c«ng tr×nh hoÆc gi¸ trÞ khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh bµn  giao cha cã thuÕ GTGT. VÝ dô: C«ng ty dÖt X (gäi lµ bªn A) thuª C«ng ty XD Y (gäi  lµ bªn B) thùc hiÖn x©y dùng l¾p ®Æt më réng xëng s¶n xuÊt. Tæng gi¸ trÞ c«ng tr×nh cha cã thuÕ GTGT lµ 200 tû, trong  ®ã: ­ Gi¸ trÞ x©y l¾p:   80 tû ­ Gi¸ trÞ thiÕt bÞ bªn B cung cÊp vµ l¾p ®Æt:   120 tû +   Bªn   B   sÏ   tÝnh   thªm   phÇn   thuÕ   GTGT   10%   b»ng     20 tû     + Tæng sè tiÒn bªn A ph¶i thanh to¸n lµ:  220 tû + Bªn A: ­ NhËn bµn giao nhµ xëng, h¹ch to¸n t¨ng gi¸ trÞ  TSC§ ®Ó tÝnh khÊu hao lµ 200 tû (gi¸ trÞ kh«ng cã thuÕ GTGT) ­ TiÒn thuÕ GTGT ®∙ tr¶ 20 tû ®îc khÊu trõ vµo thuÕ ®Çu ra  cña hµng ho¸ b¸n ra hoÆc ®Ò nghÞ hoµn thuÕ theo quy ®Þnh. Trêng hîp bªn A chÊp nhËn thanh to¸n cho bªn B theo tõng  h¹ng môc c«ng tr×nh (gi¶ ®Þnh phÇn x©y nhµ xëng lµm xong tríc  vµ thanh to¸n tríc) th× khi bªn A tÝnh tiÒn tr¶ phÇn x©y nhµ 80  tû sÏ ph¶i céng thªm 10% thuÕ GTGT tr¶ cho bªn B; sè tiÒn ph¶i 
 13. 13 thanh to¸n cã thuÕ GTGT sÏ lµ 80 tû + 8 tû  = 88 tû.  10­ §èi víi c¸c c¬ së kinh doanh ®îc nhµ níc giao ®Êt x©y  nhµ,   c¬  së   h¹  tÇng   kü  thuËt   ®Ó  b¸n,   ®Ó  chuyÓn  nhîng   g¾n  víi  chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, gi¸ tÝnh thuÕ GTGT ®èi víi nhµ, c¬ së  h¹ tÇng b¸n ra hoÆc chuyÓn nhîng lµ gi¸ b¸n, gi¸ chuyÓn nhîng  cha  cã  thuÕ,   trõ   tiÒn  sö   dông  ®Êt   theo   gi¸  ®Êt   quy  ®Þnh   khi  giao ®Êt.  VÝ dô:  C«ng ty §Çu t  vµ ph¸t triÓn nhµ X ®îc Nhµ níc giao  10.000 m2 ®Êt ®Ó x©y dùng nhµ b¸n, trong ®ã 3.000 m2 ®Êt sö dông  lµm ®êng néi bé trong khu quy ho¹ch kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông  ®Êt.   TiÒn   sö   dông   ®Êt   ph¶i   nép   Ng©n   s¸ch   Nhµ   níc   theo   gi¸  200.000 ®ång/m2. C«ng ty b¸n 01 c¨n nhµ cã diÖn tÝch ®Êt lµ 50  m2, gi¸ b¸n nhµ vµ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cha cã thuÕ GTGT lµ  300 triÖu ®ång (trong ®ã gi¸ nhµ 200 triÖu, gi¸ chuyÓn quyÒn sö  dông ®Êt lµ 100 triÖu). Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT ®èi víi c¨n nhµ trªn lµ:  300 triÖu ®ång ­ (50 m2    x   200.000 ®ång/m2)   =   290 triÖu  ®ång ThuÕ GTGT ®Çu ra lµ: 290 triÖu ®ång  x   10%  =  29 triÖu  ®ång ­ §èi víi c¬ së kinh doanh ®îc Nhµ níc cho thuª ®Êt ®Ó ®Çu  t  cho thuª c¬ së h¹ tÇng trong khu c«ng nghiÖp, khu c«ng nghÖ  cao, khu kinh tÕ kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ®Ó cho thuª  l¹i, gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ cho thuª cha cã thuÕ GTGT, trõ gi¸  thuª ®Êt ph¶i nép Ng©n s¸ch Nhµ níc.  VÝ dô:  C«ng ty §Çu t  kinh doanh h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp Y  ®îc Nhµ níc cho thuª 500.000 m2  ®Êt trong thêi gian 50 n¨m ®Ó  x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt cho thuª. Gi¸ cho thuª ®Êt lµ 30.000  ®ång/m2/n¨m.   Sau   khi   ®Çu   t  h¹   tÇng,   C«ng   ty   Y   cho   C«ng   ty   Z  thuª 5.000 m2  trong 20 n¨m ®Ó x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt, gi¸  thuª ®Êt cha cã thuÕ GTGT (cha kÓ phÝ tiÖn Ých c«ng céng) lµ  100.000   ®ång/m2/n¨m.   C«ng   ty   Z   tr¶   tiÒn   thuª   h¹   tÇng   mét   n¨m  mét lÇn. Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT ®èi víi tiÒn thu tõ cho thuª h¹ tÇng mét  n¨m lµ: (5.000 m2  x 100.000 ®) ­ (5.000 m2  x 30.000 ®) x 01 n¨m =  350.000.000 ®. ThuÕ GTGT lµ:  350.000.000 ®    x  10%   =   35.000.000 ®. 11 ­ §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh bÊt ®éng s¶n, gi¸ tÝnh  thuÕ GTGT ®èi víi nhµ, h¹ tÇng g¾n víi ®Êt ®îc trõ gi¸ ®Êt theo  gi¸ do UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng quy ®Þnh  t¹i thêi ®iÓm b¸n bÊt ®éng s¶n. 12­ §èi víi dÞch vô ®¹i lý tµu biÓn, dÞch vô m«i giíi, ñy  th¸c xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô kh¸c hëng tiÒn c«ng hoÆc tiÒn  hoa hång, gi¸ tÝnh thuÕ lµ tiÒn c«ng hoÆc tiÒn hoa hång ®îc h­ ëng cha cã thuÕ GTGT.  13­ §èi víi vËn t¶i, bèc xÕp, gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ cíc vËn  t¶i, bèc xÕp cha cã thuÕ GTGT, kh«ng ph©n biÖt c¬ së trùc tiÕp 
 14. 14 vËn t¶i, bèc xÕp hay thuª l¹i. 14­   §èi   víi   hµng   hãa,   dÞch   vô   cã   tÝnh   ®Æc   thï   dïng   c¸c  chøng   tõ   nh  tem   bu   chÝnh,   vÐ   cíc   vËn   t¶i,   vÐ   xæ   sè   kiÕn  thiÕt... ghi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ ®∙ cã thuÕ GTGT th× gi¸ cha  cã thuÕ ®îc x¸c ®Þnh nh sau:               Gi¸   thanh   to¸n   (tiÒn  b¸n  vÐ,  b¸n  tem...) Gi¸   cha   cã   thuÕ   GTGT       =  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­     1 + (%) thuÕ suÊt cña hµng hãa, dÞch vô  ®ã. VÝ dô: Mét bu ®iÖn tØnh b¸n 10.000 con tem, gi¸ mçi con tem  lµ 400® th× gi¸ kh«ng cã thuÕ vµ thuÕ GTGT cña sè tem nµy ®îc  tÝnh nh sau: + Gi¸ ghi trªn tem vР(gi¸ b¸n cã thuÕ ) = 10.000  x  400 ®  =  4.000.000 ®                                        4.000.000   ® +   Gi¸   cha   cã   thuÕ   GTGT           =  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­     =   3.636.363 ®ång     1  +   10% + ThuÕ GTGT ph¶i nép 10%   = 3.636.363 ®       x     10 %   =  363.636 ® ­ §èi víi dÞch vô du lÞch theo h×nh thøc l÷ hµnh, hîp ®ång  ký   víi  kh¸ch   hµng   theo   gi¸  trän   gãi  (¨n,   ë,  ®i   l¹i)  th×   gi¸  trän gãi ®îc x¸c ®Þnh lµ gi¸ ®∙ cã thuÕ ®Ó tÝnh thuÕ GTGT vµ  doanh thu cña c¬ së kinh doanh. Trêng hîp gi¸ trän gãi bao gåm  c¸c   kho¶n   kh«ng   chÞu   thuÕ   GTGT   nh  chi   vÐ   m¸y   bay   vËn   chuyÓn  kh¸ch  du   lÞch  tõ   níc  ngoµi   vµo   ViÖt  Nam,   tõ  ViÖt   Nam   ®i  níc  ngoµi,   c¸c   chi   phÝ   ¨n,   nghØ,   th¨m   quan   ë   níc   ngoµi   (nÕu   cã  chøng   tõ   hîp   ph¸p)   th×   c¸c   kho¶n   chi   nµy   ®îc   tÝnh   gi¶m   trõ  trong gi¸ (doanh thu) tÝnh thuÕ GTGT. VÝ dô 1:  C«ng ty Du lÞch Thµnh phè Hå ChÝ Minh   thùc hiÖn  hîp ®ång du lÞch víi Th¸i Lan theo h×nh thøc trän gãi 50 kh¸ch  du lÞch trong 05 ngµy t¹i ViÖt Nam víi tæng sè tiÒn thanh to¸n  lµ   32.000   USD.   PhÝa  ViÖt   Nam   ph¶i  lo   chi  phÝ   toµn  bé   vР m¸y  bay,   ¨n,   ë,   th¨m   quan   theo   ch¬ng   tr×nh   tho¶   thuËn;   trong   ®ã  riªng tiÒn vРm¸y bay ®i tõ Th¸i Lan sang ViÖt Nam vµ ngîc l¹i  hÕt 10.000 USD. ThuÕ GTGT ®Çu ra theo hîp ®ång nµy ®îc x¸c ®Þnh  nh sau: + Doanh thu chÞu thuÕ GTGT lµ:     32.000 USD    ­   10.000 USD   =    22.000 USD + ThuÕ GTGT ®Çu ra lµ: 
 15. 15 22.000 USD x 10% = 2.000 USD 1  +  10% +  Doanh   thu   cña   c¬   së  ®îc   x¸c   ®Þnh   ®Ó   tÝnh   kÕt   qu¶   kinh  doanh lµ:       32.000 USD   ­  2.000 USD   =  30.000 USD + ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh ®Ó  tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép. VÝ   dô   2:    C«ng   ty   du   lÞch   Hµ   Néi   thùc   hiÖn   hîp   ®ång   ®a  kh¸ch du lÞch tõ ViÖt Nam ®i Trung Quèc thu theo gi¸ trän gãi  lµ 400 USD/ngêi ®i n¨m ngµy, C«ng ty du lÞch Hµ Néi ph¶i chi  tr¶ cho C«ng ty du lÞch Trung Quèc 300 USD/ngêi th× doanh thu  tÝnh thuÕ cña C«ng ty du lÞch Hµ Néi lµ 100 USD/ngêi (400 USD ­  300 USD). 15­ §èi víi dÞch vô cÇm ®å, gi¸ tÝnh thuÕ lµ tiÒn ph¶i thu  tõ dÞch vô nµy bao gåm tiÒn l∙i ph¶i thu tõ cho vay cÇm ®å vµ  chªnh lÖch thu ®îc tõ b¸n hµng cÇm ®å {doanh thu b¸n hµng ph¸t  m¹i trõ (­) phÇn ph¶i tr¶ kh¸ch hµng (nÕu cã), trõ (­) sè tiÒn  cho vay}. Kho¶n thu tõ dÞch vô nµy ®îc x¸c ®Þnh nh trªn lµ gi¸ ®∙ cã  thuÕ GTGT. VÝ dô: C«ng ty kinh doanh cÇm ®å trong kú tÝnh thuÕ cã doanh thu  cÇm ®å lµ 110 triÖu ®ång.  + ThuÕ GTGT ®Çu ra ®îc x¸c ®Þnh b»ng:    110 triÖu  ® x 10% = 10 triÖu ®ång 1  +  10% + Doanh thu cÇm ®å cña c¬ së ®îc x¸c ®Þnh ®Ó tÝnh kÕt qu¶  kinh doanh lµ:                   110 triÖu ®   ­  10 triÖu ®   = 100 triÖu ®ång 16­ §èi víi s¸ch, b¸o, t¹p chÝ b¸n theo ®óng gi¸ ph¸t hµnh  (gi¸ b×a) theo quy ®Þnh cña LuËt XuÊt b¶n th× gi¸ b¸n ®ã ®îc  x¸c ®Þnh lµ gi¸ ®∙ cã thuÕ GTGT ®Ó tÝnh thuÕ GTGT vµ doanh thu  cña   c¬   së   (®èi   víi   lo¹i   chÞu   thuÕ   GTGT).   C¸c   trêng   hîp   b¸n  kh«ng theo gi¸ b×a th× thuÕ GTGT tÝnh trªn gi¸ b¸n ra. XuÊt   b¶n   lµ   qu¸   tr×nh   xuÊt   b¶n   Ên   phÈm   ®îc   tiÕn   hµnh   tõ  kh©u b¶n th¶o ®Õn kh©u ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm cho ngêi tiªu  dïng.
 16. 16 VÝ dô:  Nhµ xuÊt b¶n V¨n häc b¸n s¸ch v¨n häc cho C«ng ty  ph¸t hµnh s¸ch:  Gi¸   in   trªn   b×a   (gi¸   cã   thuÕ   GTGT)   víi   gi¸   6.300  ®ång/quyÓn. PhÝ ph¸t hµnh (25%) lµ: 1.575 ®ång/quyÓn Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT x¸c ®Þnh nh sau: + Trêng hîp Nhµ xuÊt b¶n ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm qua c¬ së  ph¸t hµnh th× gi¸ tÝnh thuÕ cña xuÊt b¶n phÈm ®îc x¸c ®Þnh nh  sau: Gi¸ ghi trªn b×a ­ PhÝ ph¸t  Gi¸ tÝnh thuÕ ë  hµnh = kh©u xuÊt b¶n 1  + thuÕ suÊt Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT ë kh©u xuÊt b¶n (NXB V¨n häc) b»ng: 6.300 ®  ­  1.575 ® = 4.500 ®ång/quyÓn 1  +  5% ThuÕ GTGT ®Çu ra ë kh©u xuÊt b¶n lµ:  4.500 ®/quyÓn   x   5%   =  225 ®/quyÓn. Tæng sè tiÒn thanh to¸n lµ:  4.500 ®/quyÓn  +  225 ®/quyÓn  =  4.725 ®/quyÓn Gi¸ tÝnh thuÕ ë kh©u ph¸t hµnh (ë C«ng ty ph¸t hµnh s¸ch)  lµ: 6.300 ®   = 6.000  ®ång/quyÓn 1  +  5% ThuÕ GTGT ®Çu ra: 6.000 ®/quyÓn   x   5%   =  300 ®/quyÓn. ThuÕ GTGT ph¶i nép ë kh©u ph¸t hµnh s¸ch lµ:  300 ®/quyÓn  ­  225 ®/quyÓn  = 75 ®/quyÓn (Gi¶ ®Þnh kh«ng cã thuÕ GTGT ®Çu vµo kh¸c). + Trêng hîp Nhµ xuÊt b¶n xuÊt b¶n phÈm trùc tiÕp cho ngêi  sö dông, gi¸ tÝnh thuÕ GTGT cña ho¹t ®éng xuÊt b¶n ®îc x¸c ®Þnh  nh sau: Gi¸ tÝnh thuÕ ë Gi¸ ghi trªn b×a = kh©u xuÊt b¶n 1  + thuÕ suÊt
 17. 17 Trêng hîp Nhµ xuÊt b¶n ký göi b¸n xuÊt b¶n phÈm ®óng gi¸  (®¹i lý) th× viÖc sö dông ho¸ ®¬n chøng tõ, kª khai nép thuÕ  cña Nhµ xuÊt b¶n, c¬ së nhËn ký göi thùc hiÖn nh trêng hîp b¸n  hµng ho¸ th«ng qua ®¹i lý b¸n ®óng gi¸ hëng hoa hång. Gi¸ b¸n ghi trªn b×a trõ chi phÝ ph¸t hµnh kh«ng ®îc thÊp  h¬n gi¸ thµnh trang tiªu chuÈn. Trêng hîp gi¸ b¸n ghi trªn b×a  trõ chi phÝ ph¸t hµnh thÊp h¬n gi¸ thµnh trang tiªu chuÈn, c¬  së xuÊt b¶n ph¸t sinh thuÕ GTGT ®Çu vµo lín h¬n thuÕ GTGT ®Çu  ra th× kh«ng ®îc hoµn thuÕ. 17­  §èi víi ho¹t ®éng in, gi¸ tÝnh thuÕ lµ tiÒn c«ng in.  Trêng hîp c¬ së in thùc hiÖn c¸c hîp ®ång in, gi¸ thanh to¸n  bao gåm c¶ tiÒn c«ng in vµ tiÒn giÊy in th× gi¸ tÝnh thuÕ bao  gåm c¶ tiÒn giÊy. 18­ §èi víi dÞch vô ®¹i lý gi¸m ®Þnh, ®¹i lý xÐt båi thêng,  ®¹i   lý  ®ßi   ngêi  thø   ba  cña  dÞch   vô  kinh   doanh   b¶o   hiÓm,   gi¸  tÝnh thuÕ lµ tiÒn c«ng hoÆc tiÒn hoa hång ®îc hëng, bao gåm c¶  kho¶n phÝ tæn c¬ së kinh doanh b¶o hiÓm thu ®îc. II. ThuÕ suÊt thuÕ GTGT: ThuÕ suÊt thuÕ GTGT ®èi víi hµng hãa, dÞch vô ®îc ¸p dông  nh sau: 1­   ThuÕ   suÊt   0%:   ¸p   dông   ®èi   víi   hµng   ho¸,   dÞch   vô   xuÊt  khÈu. Hµng hãa, dÞch vô xuÊt khÈu bao gåm c¶ hµng gia c«ng xuÊt  khÈu,  hµng hãa, dÞch vô kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT xuÊt  khÈu (trõ dÞch vô du lÞch l÷ hµnh ra níc ngoµi; dÞch vô t¸i b¶o  hiÓm   ra  níc  ngoµi;  dÞch   vô  tÝn   dông,   ®Çu  t  tµi   chÝnh,   ®Çu  t  chøng kho¸n ra níc ngoµi vµ hµng hãa, dÞch vô quy ®Þnh t¹i §iÓm  23, §iÓm 27, Môc II, PhÇn A Th«ng t nµy). ­ Hµng hãa xuÊt khÈu bao gåm xuÊt khÈu ra níc ngoµi, b¸n  cho doanh nghiÖp khu chÕ xuÊt vµ c¸c trêng hîp ®îc coi lµ xuÊt  khÈu theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, nh:  + Hµng ho¸ gia c«ng xuÊt khÈu chuyÓn tiÕp theo quy ®Þnh t¹i  §iÒu 17 NghÞ ®Þnh sè 57/1998/N§­CP ngµy 31/7/1998 cña ChÝnh phñ  quy   ®Þnh   chi   tiÕt   thi   hµnh   LuËt   Th¬ng   m¹i   vÒ   ho¹t   ®éng   xuÊt  khÈu, nhËp khÈu, gia c«ng vµ ®¹i lý mua b¸n hµng ho¸ víi níc  ngoµi. Trêng hîp nµy ¸p dông ®èi víi hµng gia c«ng xuÊt khÈu  cña c¬ së trùc tiÕp gia c«ng theo hîp ®ång gia c«ng c¬ së ®∙ ký  víi bªn níc ngoµi (gäi lµ c¬ së giao hµng), nhng hµng gia c«ng  cha ®îc xuÊt khÈu ra níc ngoµi mµ ®îc giao chuyÓn tiÕp cho c¬  së kh¸c ë trong níc (gäi lµ c¬ së nhËn hµng) theo chØ ®Þnh cña  bªn níc ngoµi ®Ó tiÕp tôc gia c«ng thµnh s¶n phÈm hoµn chØnh  theo hîp ®ång gia c«ng ®∙ ký víi níc ngoµi, tiÒn gia c«ng do  bªn níc ngoµi trùc tiÕp thanh to¸n. + Hµng hãa uû th¸c gia c«ng xuÊt khÈu. Trêng hîp nµy lµ tr­ êng hîp c¬ së ký hîp ®ång gia c«ng trùc tiÕp víi níc ngoµi nhng  ký hîp ®ång giao l¹i cho c¬ së kh¸c gia c«ng. C¬ së ký hîp ®ång 
 18. 18 gia c«ng trùc tiÕp víi níc ngoµi chØ hëng hoa hång trªn tiÒn  gia c«ng. + Hµng hãa do doanh nghiÖp t¹i ViÖt Nam s¶n xuÊt b¸n cho n­ íc ngoµi nhng hµng hãa ®îc giao cho doanh nghiÖp kh¸c t¹i ViÖt  Nam theo chØ ®Þnh cña phÝa níc ngoµi (gäi t¾t lµ hµng hãa xuÊt  khÈu t¹i chç) ®Ó lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt, gia c«ng hµng hãa  xuÊt khÈu. +   Hµng hãa xuÊt khÈu ®Ó b¸n t¹i héi chî, triÓn l∙m ë níc  ngoµi . ­ DÞch vô xuÊt khÈu lµ dÞch vô ®∙ ®îc cung cÊp trùc tiÕp  cho tæ chøc, c¸ nh©n ë níc ngoµi vµ ®îc tiªu dïng ngoµi l∙nh  thæ ViÖt Nam. C¸c lo¹i hµng hãa, dÞch vô b¸n cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt vµ  khu chÕ xuÊt: b¶o hiÓm; ng©n hµng; bu chÝnh viÔn th«ng; t vÊn;  kiÓm to¸n, kÕ to¸n; vËn t¶i, bèc xÕp; cho thuª nhµ, v¨n phßng,  kho b∙i; hµng hãa, dÞch vô cung cÊp cho nhu cÇu tiªu dïng cho  c¸   nh©n   ngêi   lao   ®éng;   x¨ng   dÇu   b¸n   cho   ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i  kh«ng ®îc coi lµ xuÊt khÈu ®Ó ¸p dông thuÕ suÊt 0% mµ ph¶i chÞu  thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo thuÕ suÊt quy ®Þnh nh ®èi  víi hµng hãa tiªu dïng t¹i ViÖt Nam. 2­ Møc thuÕ suÊt 5% ®èi víi hµng hãa, dÞch vô: 2.1 Níc s¹ch phôc vô s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t do c¸c c¬ së s¶n  xuÊt, kinh doanh níc khai th¸c tõ nguån níc tù nhiªn cung cÊp  cho c¸c ®èi tîng sö dông níc (trõ níc s¹ch do c¸c c¬ së tù khai  th¸c ë n«ng th«n, miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng s©u, vïng xa ®Ó phôc  vô cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t ë vïng ®ã kh«ng thuéc diÖn chÞu  thuÕ vµ c¸c lo¹i níc gi¶i kh¸t thuéc nhãm thuÕ suÊt 10%). 2.2   Ph©n   bãn,   quÆng   ®Ó   s¶n   xuÊt   ph©n   bãn;   thuèc   trõ   s©u  bÖnh vµ chÊt kÝch thÝch t¨ng trëng vËt nu«i, c©y trång. ­ Ph©n bãn bao gåm ph©n h÷u c¬ vµ ph©n v« c¬ nh: ph©n l©n,  ph©n ®¹m (urª), ph©n NPK, ph©n ®¹m hçn hîp, ph©n phèt ph¸t, bå  t¹t, ph©n vi sinh v.v... ­ QuÆng lµm nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt ra ph©n bãn nh  quÆng  ApatÝt dïng ®Ó s¶n xuÊt ph©n l©n, ®Êt bïn lµm ph©n vi sinh. ­ C¸c lo¹i thuèc phßng trõ s©u bÖnh, thuèc diÖt d¸n, diÖt  chuét, diÖt mèi, mät, c«n trïng, thuèc trõ nÊm, trõ cá, thuèc  h¹n chÕ hoÆc kÝch thÝch t¨ng trëng vËt nu«i, c©y trång v.v... 2.3 ThiÕt bÞ, m¸y mãc vµ dông cô chuyªn dïng cho y tÕ nh  c¸c   lo¹i   m¸y   soi,   chiÕu,   chôp   dïng   ®Ó   kh¸m,   ch÷a   bÖnh,   c¸c  thiÕt bÞ, dông cô chuyªn dïng ®Ó mæ, ®iÒu trÞ vÕt th¬ng, « t«  cøu th¬ng, dông cô ®o huyÕt ¸p, tim, m¹ch, b¬m kim tiªm, truyÒn  m¸u, dông cô phßng tr¸nh thai vµ c¸c dông cô, thiÕt bÞ chuyªn  dïng cho y tÕ kh¸c; b«ng, b¨ng, g¹c y tÕ vµ b¨ng vÖ sinh y tÕ.  2.4 Thuèc ch÷a bÖnh, phßng bÖnh cho ngêi vµ vËt nu«i (bao  gåm c¶ v¾c ­ xin, sinh phÈm, níc cÊt ®Ó pha chÕ thuèc tiªm);  s¶n phÈm ho¸ dîc, dîc liÖu lµ nguyªn liÖu s¶n xuÊt thuèc ch÷a  bÖnh, phßng bÖnh theo Danh môc mÆt hµng quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè  1 vµ 2 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy.
 19. 19 2.5   Gi¸o   cô   dïng   ®Ó   gi¶ng  d¹y  vµ   häc   tËp   lµ   c¸c   lo¹i   m«  h×nh, h×nh vÏ, thíc kÎ, b¶ng, phÊn, com pa dïng ®Ó gi¶ng d¹y,  häc   tËp   vµ   c¸c   lo¹i   thiÕt   bÞ,   dông   cô   chuyªn   dïng   cho   gi¶ng  d¹y, nghiªn cøu, thÝ nghiÖm. 2.6 In c¸c lo¹i s¶n phÈm thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ gi¸  trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i §iÓm 13, Môc II, PhÇn A Th«ng t  nµy  (trõ in tiÒn vµ c¸c chøng chØ cã gi¸ trÞ nh tiÒn). 2.7 §å ch¬i cho trΠem. 2.8 C¸c lo¹i s¸ch (trõ s¸ch kh«ng chÞu thuÕ GTGT quy ®Þnh  t¹i §iÓm 13, Môc II, PhÇn A Th«ng t nµy). 2.9 B¨ng tõ, ®Üa ®∙ ghi hoÆc cha ghi ch¬ng tr×nh. 2.10 S¶n phÈm trång trät, ch¨n nu«i, thñy s¶n, h¶i s¶n nu«i  trång, ®¸nh b¾t cha qua chÕ biÕn hoÆc chØ qua s¬ chÕ lµm s¹ch,  íp ®«ng, ph¬i sÊy kh« ë kh©u kinh doanh th¬ng m¹i (trõ c¸c ®èi  tîng quy ®Þnh t¹i §iÓm 2, Môc II, PhÇn A Th«ng t nµy). 2.11 Thùc phÈm t¬i sèng, l¬ng thùc; l©m s¶n (trõ gç, m¨ng)  cha qua chÕ biÕn ë kh©u kinh doanh th¬ng m¹i. L¬ng thùc bao gåm thãc, g¹o, ng«, khoai, s¾n, lóa mú; bét  g¹o, ng«, khoai, s¾n, mú. Thùc phÈm t¬i sèng lµ c¸c lo¹i thùc phÈm cha qua chÕ biÕn,  chØ s¬ chÕ  díi d¹ng lµm s¹ch, bãc vá, c¾t l¸t, ®«ng l¹nh, ph¬i  kh«  mµ qua s¬ chÕ vÉn cßn lµ thùc phÈm t¬i sèng  nh  thÞt  gia  sóc, gia cÇm, t«m, cua, c¸, vµ c¸c s¶n phÈm thuû, h¶i s¶n kh¸c. L©m s¶n  cha qua chÕ biÕn lµ c¸c lo¹i l©m s¶n khai th¸c tõ  rõng tù nhiªn  thuéc  nhãm:  song,  m©y, tre, nøa, nÊm, méc nhÜ;  rÔ, l¸, hoa, c©y lµm thuèc, nhùa c©y vµ c¸c lo¹i l©m s¶n kh¸c. 2.12 §êng;  phô phÈm trong  s¶n  xuÊt  ®êng, gåm gØ ®êng, b∙  mÝa, b∙ bïn. 2.13 S¶n phÈm b»ng ®ay, cãi, tre, song, m©y, nøa, l¸ lµ c¸c  lo¹i s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt, chÕ biÕn tõ nguyªn liÖu chÝnh lµ  ®ay,   cãi,   tre,   song,   m©y   nøa,   l¸   nh:   th¶m   ®ay,   sîi   ®ay,   bao  ®ay, th¶m s¬ dõa, chiÕu s¶n xuÊt b»ng ®ay, cãi, d©y thõng, d©y  buéc lµm b»ng tre nøa, x¬ dõa; rÌm, mµnh b»ng tre, tróc, nøa,  chæi tre, nãn l¸ .v.v… 2.14 B«ng s¬ chÕ tõ b«ng trång trong níc lµ b«ng ®∙ ®îc bá  vá, h¹t vµ ph©n lo¹i (b«ng nhËp khÈu ®∙ qua s¬ chÕ, ph©n lo¹i  kh«ng thuéc nhãm nµy). 2.15 Thøc ¨n gia sóc, gia cÇm vµ thøc ¨n cho vËt nu«i kh¸c  bao gåm c¸c lo¹i ®∙ hoÆc cha ®îc chÕ biÕn tæng hîp nh  c¸m, b∙  kh« l¹c, bét c¸, bét x¬ng v.v... 2.16 DÞch vô khoa häc vµ c«ng nghÖ bao gåm c¸c ho¹t ®éng  øng dông, híng dÉn vÒ khoa häc, kü thuËt cô thÓ sau ®©y: ­   Xö   lý   sè   liÖu,   tÝnh   to¸n,   ph©n   tÝch   phôc   vô   cho   viÖc  nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ;  ­ LËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi vµ tiÒn kh¶ thi, b¸o c¸o  ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng;
 20. 20 ­ Híng dÉn vµ tæ chøc triÓn khai thùc nghiÖm ®Ó nh»m t¹o ra  c«ng nghÖ míi vµ s¶n phÈm míi.  2.17 DÞch vô trùc tiÕp phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp bao gåm  c¸c ho¹t ®éng nh  cÇy, bõa ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; ®µo, ®¾p,  n¹o, vÐt kªnh, m¬ng, ao, hå phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; nu«i,  trång,   ch¨m   sãc,   phßng   trõ   s©u,   bÖnh;   thu,   h¸i,   s¬   chÕ,   b¶o  qu¶n s¶n phÈm n«ng nghiÖp. 2.18   Than   ®¸,   than   c¸m,   than   cèc,   than   bïn   vµ   than   ®ãng  côc, ®ãng b¸nh. 2.19 §Êt, ®¸, c¸t, sái (kh«ng bao gåm c¸c s¶n phÈm ®îc lµm  tõ ®Êt, ®¸, c¸t, sái nh ®¸ xÎ, ®¸ èp l¸t, ganit«). 2.20 Ho¸ chÊt c¬ b¶n gåm c¸c lo¹i ho¸ chÊt ghi trong Danh  môc t¹i Phô lôc sè 1 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. 2.21 S¶n phÈm c¬ khÝ (trõ s¶n phÈm c¬ khÝ tiªu dïng) bao  gåm: ­   C¸c   lo¹i   m¸y   mãc,   thiÕt   bÞ   nh:   m¸y   næ,   m¸y   phay,   m¸y  tiÖn, m¸y bµo, m¸y c¸n kÐo, ®ét, dËp; c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®ång  bé, thiÕt bÞ rêi, thiÕt bÞ ®o ®iÖn, æn ¸p trªn 50 KVA, thiÕt bÞ  ®o níc, kÕt cÊu dÇm cÇu, khung kho vµ s¶n phÈm kÕt cÊu b»ng kim  lo¹i; c¸c lo¹i « t« (trõ « t« chÞu thuÕ TT§B), tÇu, thuyÒn c¸c  lo¹i,   ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i   kh¸c;   c¸c   lo¹i   phô   tïng,   b¸n   thµnh  phÈm cña c¸c lo¹i s¶n phÈm nãi trªn lµm b»ng kim lo¹i (kÓ c¶  phô tïng, b¸n thµnh phÈm cña « t« chÞu thuÕ TT§B). ­ C¸c lo¹i c«ng cô s¶n xuÊt nh  m¸y khoan, m¸y c¬ khÝ n«ng  nghiÖp nhá, m¸y ca c¸c lo¹i, m¸y bµo, m¸y tuèt lóa, m¸y b¬m níc  cã   c«ng   suÊt   trªn   10   m3/h;   m¸y   mãc,   c«ng   cô   lµm   ®Êt   vµ   thu  ho¹ch. ­ C¸c s¶n phÈm lµ c«ng cô s¶n xuÊt nhá nh: k×m, bóa, ca,  ®ôc, xÎng, cuèc, liÒm h¸i, bé ®å nghÒ lµ s¶n phÈm c¬ khÝ, ®inh. ­ Líi rµo b»ng thÐp tõ B27 ®Õn B41, d©y thÐp gai, tÊm lîp  b»ng kim lo¹i, d©y c¸p chÞu lùc b»ng kim lo¹i, b¨ng t¶i b»ng  kim lo¹i. 2.22   Khu«n   ®óc   c¸c   lo¹i   bao   gåm   c¸c   lo¹i   khu«n   dïng   lµm  c«ng cô ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ ®îc t¹o h×nh b»ng  khu«n nh khu«n ®óc c¸c chi tiÕt m¸y, khu«n ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i  èng. 2.23 VËt liÖu næ bao gåm thuèc næ, d©y ch¸y chËm, kÝp næ vµ  c¸c d¹ng ®îc chÕ biÕn thµnh s¶n phÈm næ chuyªn dông nhng kh«ng  thay ®æi tÝnh n¨ng t¸c dông cña vËt liÖu næ. 2.24 §¸ mµi. 2.25 GiÊy in b¸o. 2.26 B×nh b¬m thuèc trõ s©u. 2.27 Mñ cao su s¬ chÕ nh mñ cê rÕp, mñ tê, mñ bón, mñ cèm,  mñ ®«ng. 2.28 Nhùa th«ng s¬ chÕ. 2.29   V¸n   Ðp   nh©n   t¹o   ®îc   s¶n   xuÊt   tõ   c¸c   nguyªn   liÖu   nh 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản