Thông tư 127/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
140
lượt xem
9
download

Thông tư 127/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 127/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính về mẫu tờ khai và hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 127/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. TH¤NG T¦ cña Bé TµI CHÝNH Sè 127/2004/TT-BTC ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2004 Söa ®æi Th«ng t sè 127/2003/TT-BTC ngµy 22/12/2003 vµ Th«ng t sè 84/2004/TT-BTC ngµy 18/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh vÒ mÉu tê khai vµ híng dÉn lËp tê khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng C¨n cø LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) sè 02/1997/QH9 ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1997; C¨n cø LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT sè 07/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§-CP ngµy 10/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT vµ NghÞ ®Þnh sè 148/2004/N§-CP ngµy 23/7/2004 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§- CP ngµy 10/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 1/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Bé Tµi chÝnh híng dÉn mÉu tê khai thuÕ GTGT vµ viÖc lËp tê khai thuÕ GTGT (ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy) thay cho mÉu tê khai thuÕ GTGT (mÉu sè 01/GTGT), b¶n gi¶i tr×nh tê khai thuÕ GTGT th¸ng (mÉu sè 01B/GTGT), mÉu tê khai ®iÒu chØnh thuÕ GTGT n¨m (mÉu sè 11/GTGT) ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 84/2004/TT-BTC ngµy 18/8/2004 söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 120/2003/TT-BTC ngµy 12/12/2003 híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§-CP ngµy 10/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT; thay cho mÉu tê khai thuÕ GTGT (mÉu sè 01- GTGT- TKTN), b¶n gi¶i tr×nh kª khai ®iÒu chØnh thuÕ GTGT (mÉu sè 02-GTGT-TKTN) ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 127/2003/TT-BTC ngµy 22/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 197/2003/Q§-TTg ngµy 23/9/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thÝ ®iÓm thùc hiÖn c¬ chÕ c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh tù kª khai, tù nép thuÕ. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c c¬ së kinh doanh ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó ®îc gi¶i thÝch hoÆc híng dÉn bæ sung.
 2. CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM MÉu sè: §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 01/GTGT Ngµy nép tê khai: Tê KHAI (Do c¬ quan thuÕ THUÕ GI¸ TRÞ GIA T¡NG (GTGT) ghi) [01] Kú kª khai: th¸ng........ n¨m 200... ....../......./......... [02] M· sè thuÕ [03] Tªn c¬ së kinh doanh: [04] §Þa chØ trô së: [05] QuËn/huyÖn: [06] TØnh/ Thµnh phè: [07] §iÖn tho¹i: [08] Fax: [09] E-Mail: §¬n vÞ tiÒn: ®ång ViÖt Nam STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ ThuÕ HHDV GTGT (cha cã thuÕ GTGT A Kh«ng ph¸t sinh ho¹t ®éng mua, b¸n trong kú [10] (®¸nh dÊu "X") B ThuÕ GTGT cßn ®îc khÊu trõ kú tríc chuyÓn sang [11] C Kª khai thuÕ GTGT ph¶i nép Ng©n s¸ch nhµ níc I Hµng ho¸, dÞch vô (HHDV) mua vµo 1 Hµng ho¸, dÞch vô mua vµo trong kú ([12]= [14]+[16]; [12] [13] [13]= [15]+[17]) a Hµng ho¸, dÞch vô mua vµo trong níc. [14] [15] b Hµng hãa, dÞch vô nhËp khÈu [16] [17] 2 §iÒu chØnh thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo c¸c kú tríc a §iÒu chØnh t¨ng [18] [19] b §iÒu chØnh gi¶m [20] [21] 3 Tæng sè thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo ([22]= [13]+[19]-[21]) [22] 4 Tæng sè thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ kú nµy [23] II Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra 1 Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra trong kú ([24]= [26]+[27]; [25]= [24] [25] [28]) 1.1 Hµng hãa, dÞch vô b¸n ra kh«ng chÞu thuÕ GTGT [26] 1.2 Hµng hãa, dÞch vô b¸n ra chÞu thuÕ GTGT [27] [28] ([27]= [29]+[30]+[32]; [28]= [31]+[33]) a Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra chÞu thuÕ suÊt 0% [29] b Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra chÞu thuÕ suÊt 5% [30] [31] c Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra chÞu thuÕ suÊt 10% [32] [33]
 3. 3 2 §iÒu chØnh thuÕ GTGT cña HHDV b¸n ra c¸c kú tríc a §iÒu chØnh t¨ng [34] [35] b §iÒu chØnh gi¶m [36] [37 ] 3 Tæng doanh thu vµ thuÕ GTGT cña HHDV b¸n ra [38] [39] ([38] = [24] + [34] - [36], [39] = [25] + [35] - [37]) III X¸c ®Þnh nghÜa vô thuÕ GTGT ph¶i nép trong kú: 1 ThuÕ GTGT ph¶i nép trong kú ([40] = [39] - [23] - [11]) [40] 2 ThuÕ GTGT cha khÊu trõ hÕt kú nµy ([41] = [39] - [23] - [11]) [41] 2.1 ThuÕ GTGT ®Ò nghÞ hoµn kú nµy [42] 2.2 ThuÕ GTGT cßn ®îc khÊu trõ chuyÓn kú sau ([43] = [41] - [42]) [43] T«i cam ®oan sè liÖu kª khai trªn lµ ®óng sù thËt vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ nh÷ng sè liÖu ®· kª khai. ......., ngµy....th¸ng... n¨m .... §¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c¬ së kinh doanh Ký tªn, ®ãng dÊu (ghi râ hä tªn vµ chøc vô)
 4. 4 MÉu sè 02A/GTGT B¶ng gi¶i tr×nh Tê khai thuÕ GTGT (KÌm theo Tê khai thuÕ GTGT th¸ng....n¨m.....) Tªn c¬ së kinh doanh:...................................................................... M· sè thuÕ:....................................................................................... I. Gi¶i tr×nh c¸c chØ tiªu ®iÒu chØnh trªn tê khai: §¬n vÞ tiÒn: ®ång ViÖt Nam STT ChØ tiªu ®iÒu M· chØ Kú kª Sè Sè Sè kª khai Lý do chØnh tiªu trªn khai liÖu liÖu ®iÒu chØnh ®iÒu tê khai ®Ò ®· kª ®Ò kú nµy chØnh nghÞ khai nghÞ Gi¸ trÞ ThuÕ ®iÒu ®iÒu HHDV GTGT chØnh chØnh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Hµng ho¸ dÞch vô mua vµo 1.1 §iÒu chØnh t¨ng 1.2 §iÒu chØnh gi¶m 2 Hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra 2.1 §iÒu chØnh t¨ng 2.2 §iÒu chØnh gi¶m II. C¸c trêng hîp ®iÒu chØnh kh¸c: ................................................................................................................... ................................................................................................................... T«i cam ®oan sè liÖu kª khai trªn lµ ®óng vµ xin chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ sè liÖu ®· kª khai.
 5. 5 Ngµy..... th¸ng...... n¨m..... §¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c¬ së kinh doanh (Ký tªn, ®ãng dÊu) Ghi chó: - Sè liÖu t¹i dßng 1.1 cét (7), (8) b¶ng nµy ®îc ghi t¬ng øng víi chØ tiªu m· sè [18], [19] trªn Tê khai thuÕ GTGT - Sè liÖu t¹i dßng 1.2 cét (7), (8) b¶ng nµy ®îc ghi t¬ng øng víi chØ tiªu m· sè [20], [21] trªn Tê khai thuÕ GTGT - Sè liÖu t¹i dßng 2.1 cét (7), (8) b¶ng nµy ®îc ghi t¬ng øng víi chØ tiªu m· sè [34], [35] trªn Tê khai thuÕ GTGT - Sè liÖu t¹i dßng 2.2 cét (7), (8) b¶ng nµy ®îc ghi t¬ng øng víi chØ tiªu m· sè [36], [37] trªn Tê khai thuÕ GTGT
 6. 6 MÉu sè 02B/GTGT B¶ng ph©n bæ sè thuÕ GTGT cña hµng ho¸ dÞch vô mua vµo ®îc khÊu trõ trong kú (KÌm theo Tê khai thuÕ GTGT th¸ng.... n¨m......) Tªn c¬ së kinh doanh:..................................................................... M· sè thuÕ:....................................................................................... Ph©n bæ sè thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo ®îc khÊu trõ trong kú nh sau: §¬n vÞ tiÒn: ®ång ViÖt Nam STT ChØ tiªu Sè tiÒn 1 Tæng doanh thu hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra trong kú 2 Doanh thu HHDV b¸n ra chÞu thuÕ trong kú 3 Tû lÖ doanh thu HHDV b¸n ra chÞu thuÕ trªn tæng doanh thu cña kú kª khai (3) = (2)/(1) 4 ThuÕ GTGT cña HHDV mua vµo trong kú 5 ThuÕ GTGT cña HHDV mua vµo ®îc khÊu trõ trong kú (5) = (4) x (3) T«i cam ®oan sè liÖu kª khai trªn lµ ®óng vµ xin chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ sè liÖu ®· kª khai. Ngµy..... th¸ng...... n¨m..... §¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c¬ së kinh doanh (Ký tªn, ®ãng dÊu) Ghi chó: - B¶ng kª khai nµy sö dông cho viÖc ph©n bæ sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ theo tû lÖ (%) doanh sè hµng hãa, dÞch vô b¸n ra chÞu thuÕ GTGT trªn tæng doanh sè hµng hãa, dÞch vô b¸n ra trong kú. - Sè liÖu kª khai vµo B¶ng ph©n bæ sè thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo ®îc khÊu trõ trong kú ®îc c¨n cø vµo Tê khai thuÕ GTGT cña th¸ng nh sau: + Tæng doanh thu HHDV b¸n ra trong kú: Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy b»ng sè liÖu ë chØ tiªu m· sè [38] trªn Tê khai thuÕ GTGT. + Doanh thu HHDV b¸n ra chÞu thuÕ trong kú: Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy b»ng sè liÖu ë chØ tiªu m· sè [27] céng (+), trõ (-) c¸c kho¶n ®iÒu chØnh t¨ng, gi¶m doanh thu hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra chÞu thuÕ c¸c kú tríc, kª khai trong c¸c « m· sè [34], [36] cña Tê khai thuÕ GTGT. + ThuÕ GTGT cña HHDV mua vµo trong kú: Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy b»ng sè liÖu ë chØ tiªu m· sè [22] trªn Tê khai thuÕ GTGT.
 7. 7 - Sè liÖu tÝnh to¸n ë chØ tiªu “ThuÕ GTGT cña HHDV mua vµo ®îc khÊu trõ trong kú” cña B¶ng ph©n bæ nµy ®îc tæng hîp ®Ó kª khai vµo chØ tiªu m· sè [23] cña Tê khai thuÕ GTGT. MÉu sè 02C/GTGT B¶ng kª khai ®iÒu chØnh thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ n¨m ...... (KÌm theo Tê khai thuÕ GTGT th¸ng..... n¨m......) Tªn c¬ së kinh doanh:................................................................................. M· sè thuÕ:..................................................................................................... §¬n vÞ tiÒn: ®ång ViÖt Nam STT ChØ tiªu Sè tiÒn 1 Tæng doanh thu hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra trong n¨m 2 Doanh thu hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra chÞu thuÕ 3 Tû lÖ doanh thu HHDV b¸n ra chÞu thuÕ trªn tæng doanh thu cña n¨m (3) = (2)/(1) 4 Tæng thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo trong n¨m 5 ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ trong n¨m (5) = (4) x (3) 6 ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®· kª khai khÊu trõ 12 th¸ng 7 §iÒu chØnh t¨ng (+), gi¶m (-) thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ trong n¨m (7)=(5)-(6) T«i cam ®oan sè liÖu kª khai trªn lµ ®óng vµ xin chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ sè liÖu ®· kª khai. Ngµy..... th¸ng...... n¨m.... §¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c¬ së kinh doanh (Ký tªn, ®ãng dÊu) Ghi chó: - B¶ng kª khai nµy sö dông cho viÖc ®iÒu chØnh sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ do ph©n bæ l¹i theo tû lÖ (%) doanh sè b¸n hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT trªn tæng doanh sè b¸n hµng hãa, dÞch vô cña n¨m. - ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®· kª khai khÊu trõ 12 th¸ng (chØ tiªu 6 B¶ng kª khai nµy) ®îc lÊy sè liÖu tõ chØ tiªu 5 cña B¶ng ph©n bæ sè thuÕ GTGT cña hµng ho¸ dÞch vô mua vµo ®îc khÊu trõ trong kú (MÉu sè 02B/GTGT) cña 12 th¸ng trong n¨m cña c¬ së kinh doanh. - Sè liÖu ®iÒu chØnh t¹i chØ tiªu 7 cña B¶ng kª khai nµy ®îc tæng hîp vµo chØ tiªu sè [23]-“ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ kú nµy” cña Tê khai thuÕ GTGT th¸ng thùc hiÖn ®iÒu chØnh.
 8. 8
 9. 9 CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM MÉu sè: §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 01B/GTGT Ngµy nép tê khai: Tê KHAI (Do c¬ quan thuÕ THUÕ GTGTcña dù ¸n ®Çu t ghi) [01] Kú kª khai: th¸ng........ n¨m....... ....../......./......... [02] M· sè thuÕ [03] Tªn c¬ së kinh doanh: [04] Tªn dù ¸n ®Çu t: §¬n vÞ tiÒn: ®ång ViÖt Nam STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ ThuÕ HHDV GTGT (cha cã thuÕ GTGT I ThuÕ GTGT cha ®îc hoµn kú tríc chuyÓn sang [111] II Kª khai thuÕ GTGT ®Çu vµo cña dù ¸n ®Çu t 1 Hµng ho¸, dÞch vô mua vµo trong kú ([112]= [114]+[116]; [112] [113] [113]= [115]+[117]) a Hµng ho¸, dÞch vô mua vµo trong níc. [114] [115] b Hµng hãa, dÞch vô nhËp khÈu [116] [117] 2 §iÒu chØnh thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo c¸c kú tríc a §iÒu chØnh t¨ng [118] [119] b §iÒu chØnh gi¶m [120] [121] 3 Tæng sè thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo ([122]= [113]+[119]- [122] [121]) III ThuÕ GTGT cha ®îc hoµn ®Õn kú kª khai cña dù ¸n ®Çu t [123] ([123] = [111]+[122]) 1 ThuÕ GTGT ®Ò nghÞ hoµn kú nµy [124] 2 ThuÕ GTGT cha ®îc hoµn bµn giao cho doanh nghiÖp míi thµnh [125] lËp trong kú 3 ThuÕ GTGT cha ®îc hoµn chuyÓn kú sau ([126] = [123]-[124] - [126] [125]) T«i cam ®oan sè liÖu kª khai trªn lµ ®óng sù thËt vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ nh÷ng sè liÖu ®· kª khai. ......., ngµy....th¸ng... n¨m .... §¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c¬ së kinh doanh Ký tªn, ®ãng dÊu (ghi râ hä tªn vµ chøc vô)
 10. 10 Ghi chó: Tê khai nµy ®îc dïng cho c¬ së kinh doanh nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ cã dù ¸n ®ang trong giai ®o¹n ®Çu t, cha ®i vµo ho¹t ®éng, cha ®¨ng ký kinh doanh, ®¨ng ký nép thuÕ. C¬ së kinh doanh ph¶i kª khai , lËp hå s¬ hoµn thuÕ riªng cho dù ¸n ®Çu t. Khi dù ¸n ®Çu t ®· thµnh lËp doanh nghiÖp míi vµ hoµn tÊt c¸c thñ tôc vÒ ®¨ng ký kinh doanh, ®¨ng ký nép thuÕ, chñ dù ¸n ®Çu t bµn giao sè thuÕ ph¸t sinh, sè thuÕ ®· hoµn, sè thuÕ cha ®îc hoµn cña dù ¸n ®Ó doanh nghiÖp míi thùc hiÖn viÖc kª khai nép thuÕ theo quy ®Þnh.
 11. 11 H¦íNG DÉN LËP Tê KHAI THUÕ GI¸ TRÞ GIA T¡NG PHÇN I. MéT Sè QUI §ÞNH CHUNG Trong tê khai thuÕ GTGT cã sö dông mét sè ký tù viÕt t¾t nh sau: - “GTGT” lµ c¸c ký tù viÕt t¾t cña côm tõ “gi¸ trÞ gia t¨ng” - “CSKD” lµ c¸c ký tù viÕt t¾t cña côm tõ “c¬ së kinh doanh” - “HHDV” lµ c¸c ký tù viÕt t¾t cña côm tõ “hµng hãa, dÞch vô”. 2. C¬ së kinh doanh ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin c¬ b¶n cña kú kª khai thuÕ (th¸ng... n¨m....) vµ c¸c th«ng tin ®· ®¨ng ký thuÕ víi c¬ quan thuÕ vµo c¸c m· sè tõ [01] ®Õn [09] nh: m· sè thuÕ, tªn c¬ së kinh doanh, ®Þa chØ n¬i ®Æt v¨n phßng trô së, sè ®iÖn tho¹i, sè Fax vµ ®Þa chØ E-mail ®Ó c¬ quan thuÕ cã thÓ liªn l¹c khi cÇn thiÕt. NÕu cã sù thay ®æi c¸c th«ng tin tõ m· sè [02] ®Õn m· sè [09], CSKD ph¶i thùc hiÖn ®¨ng ký bæ sung víi c¬ quan thuÕ theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vµ kª khai theo c¸c th«ng tin ®· ®¨ng ký bæ sung víi c¬ quan thuÕ. §èi víi Tê khai thuÕ GTGT cña dù ¸n ®Çu t th× c¬ së kinh doanh ph¶i kª khai râ tªn cña tõng dù ¸n ®ang trong giai ®o¹n ®Çu t. 3. Sè tiÒn ghi trªn tê khai lµm trßn ®Õn ®¬n vÞ tiÒn lµ ®ång ViÖt Nam. Kh«ng ghi sè thËp ph©n trªn tê khai thuÕ GTGT. §èi víi c¸c chØ tiªu kh«ng cã sè liÖu ph¸t sinh trong kú tÝnh thuÕ th× bá trèng kh«ng ghi. NÕu c¸c chØ tiªu cã kÕt qu¶ tÝnh to¸n nhá h¬n kh«ng th× phÇn sè ghi vµo Tê khai ®îc ®Ó trong ngoÆc (...). C¸c chØ tiªu ®iÒu chØnh trªn tê khai ph¶i cã B¶ng gi¶i tr×nh ®Ýnh kÌm. 4. Tê khai thuÕ GTGT göi ®Õn c¬ quan thuÕ chØ ®îc coi lµ hîp ph¸p khi tê khai ®îc kª khai theo ®óng mÉu quy ®Þnh, c¸c chØ tiªu trong tê khai ®- îc ghi ®óng vµ ®Çy ®ñ theo c¸c nguyªn t¾c nªu t¹i c¸c ®iÓm 1,2,3 môc I nµy vµ ®îc ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c¬ së kinh doanh ký tªn, ®ãng dÊu vµo cuèi tê khai. PHÇN II. NéI DUNG Vµ PH¦¥NG PH¸P LËP Tê KHAI THUÕ GTGT (MÉu sè 01/GTGT) A- Kh«ng ph¸t sinh ho¹t ®éng mua, b¸n trong kú NÕu trong kú kª khai c¬ së kinh doanh kh«ng cã c¸c ho¹t ®éng mua, b¸n hµng ho¸ dÞch vô th× ®¸nh dÊu “X” vµo « m· sè [10], ®ång thêi kh«ng ph¶i ®iÒn sè liÖu vµo c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hµng hãa, dÞch vô mua vµo, b¸n ra trong kú. B- ThuÕ GTGT cßn ®îc khÊu trõ kú tríc chuyÓn sang
 12. 12 Sè thuÕ GTGT cßn ®îc khÊu trõ kú tríc chuyÓn sang ®îc ghi vµo m· sè [11] cña Tê khai thuÕ GTGT kú nµy lµ sè thuÕ ®· ghi trªn m· sè [43] cña Tê khai thuÕ GTGT kú tríc. C- Kª khai thuÕ GTGT ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ níc I- Hµng ho¸ dÞch vô (HHDV) mua vµo Sè liÖu ®Ó kª khai vµo c¸c chØ tiªu cña môc nµy bao gåm hµng ho¸ dÞch vô mua vµo trong kú dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng bao gåm thuÕ GTGT ®Çu vµo cña c¸c Dù ¸n ®Çu t cña c¬ së kinh doanh. Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cña Dù ¸n ®Çu t ®îc kª khai, theo dâi riªng t¹i Tê khai thuÕ GTGT cña Dù ¸n ®Çu t (mÉu sè 01B/GTGT). 1. ChØ tiªu “Hµng ho¸, dÞch vô mua vµo trong kú” - M· sè [12] : Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy lµ tæng sè gi¸ trÞ HHDV mua vµo trong kú cha cã thuÕ GTGT, bao gåm gi¸ trÞ HHDV mua vµo trong níc vµ nhËp khÈu. - M· sè [13] : Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy lµ tæng sè thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo trong kú, bao gåm sè thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo trong níc vµ sè thuÕ GTGT ®· nép ë kh©u nhËp khÈu. 2. ChØ tiªu “Hµng ho¸, dÞch vô mua vµo trong níc” - M· sè [14]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy lµ tæng sè gi¸ trÞ HHDV mua vµo trong níc (gi¸ trÞ cha cã thuÕ GTGT) theo chøng tõ mua hµng hãa, dÞch vô nh: hãa ®¬n GTGT (kÓ c¶ hãa ®¬n ®Æc thï), hãa ®¬n b¸n hµng vµ c¸c chøng tõ mua hµng hãa, dÞch vô kh¸c (nÕu cã) kh«ng bao gåm gi¸ trÞ hµng hãa do c¬ së kinh doanh nhËp khÈu (uû th¸c hoÆc trùc tiÕp nhËp khÈu). §èi víi hµng hãa, dÞch vô mua vµo sö dông hãa ®¬n ®Æc thï ghi gi¸ thanh to¸n ®· cã thuÕ GTGT, c¬ së kinh doanh ph¶i tÝnh t¸ch riªng gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT vµ thuÕ GTGT. - M· sè [15]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy lµ tæng sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng trªn c¸c ho¸ ®¬n GTGT vµ c¸c chøng tõ ®Æc thï (do c¬ së kinh doanh tÝnh l¹i) cña hµng ho¸ dÞch vô mua vµo trong níc. Trêng hîp ho¸ ®¬n GTGT hoÆc chøng tõ nép thuÕ cña HHDV mua vµo ph¸t sinh c¸c th¸ng tríc nhng cha qu¸ thêi h¹n kª khai quy ®Þnh (3 th¸ng kÓ tõ thêi ®iÓm kª khai cña th¸ng ph¸t sinh) th× c¬ së kinh doanh còng kª khai vµo chØ tiªu nµy. 3. ChØ tiªu “Hµng ho¸, dÞch vô nhËp khÈu” - M· sè [16]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy lµ tæng sè gi¸ trÞ cña HHDV nhËp khÈu trong kú (gi¸ trÞ cha cã thuÕ GTGT), c¨n cø theo chøng tõ cña hµng ho¸ nhËp khÈu nh hîp ®ång nhËp khÈu, ho¸ ®¬n cña phÝa níc ngoµi cung cÊp... - M· sè [17]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy lµ tæng sè thuÕ GTGT ®· nép ë kh©u nhËp khÈu trong kú, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nép thuÕ cña hµng ho¸ nhËp khÈu (nh Biªn lai thu thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu, GiÊy nép tiÒn vµo Ng©n s¸ch...) VÝ dô: Ngµy 15/10/2004 c¬ së kinh doanh A më tê khai hµng nhËp khÈu ®Ó nhËp 1000 tÊn nguyªn liÖu vÒ ®Ó s¶n xuÊt víi gi¸ trÞ hµng nhËp
 13. 13 khÈu cha cã thuÕ GTGT lµ 10 tû ®ång. Hµng ho¸ ®· nhËp vÒ kho cña C«ng ty trong th¸ng 10/2004. Sè thuÕ GTGT ph¶i nép ë kh©u nhËp khÈu cho l« hµng trªn theo th«ng b¸o cña H¶i quan lµ 1 tû ®ång, thêi h¹n nép thuÕ cuèi cïng lµ ngµy 15/11/2004. Ngµy 15/11/2004 c¬ së kinh doanh ®· nép sè thuÕ GTGT lµ 1 tû ®ång vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. Víi t×nh h×nh nhËp khÈu hµng ho¸ vµ nép thuÕ nh trªn th× c¬ së kinh doanh ph¶i thùc hiÖn viÖc kª khai thuÕ GTGT ®Çu vµo nh sau: - T¹i kú kª khai thuÕ GTGT th¸ng 10/2004: C¬ së kinh doanh ghi t¹i m· sè [16] gi¸ trÞ cña sè nguyªn liÖu nhËp khÈu lµ 10 tû ®ång vµ kh«ng ghi sè liÖu t¹i m· sè [17], do c¬ së kinh doanh cha nép thuÕ GTGT cho sè nguyªn vËt liÖu ®· nhËp khÈu. - T¹i kú kª khai thuÕ GTGT th¸ng 11/2004: C¬ së kinh doanh ghi sè thuÕ GTGT ®· nép lµ 1 tû ®ång t¹i m· sè [17] (Kh«ng ghi gi¸ trÞ hµng ho¸ nhËp khÈu ®· ghi trªn tê khai thuÕ GTGT th¸ng 10/2004). 4. ChØ tiªu “§iÒu chØnh thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo c¸c kú tr- íc”. - M· sè [18], [20]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña HHDV mua vµo (gi¸ trÞ cha cã thuÕ GTGT) ®iÒu chØnh t¨ng, gi¶m trong c¸c trêng hîp ®îc ®iÒu chØnh theo chÕ ®é quy ®Þnh. - M· sè [19], [21]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo ®iÒu chØnh t¨ng, gi¶m trong c¸c trêng hîp ®îc ®iÒu chØnh theo chÕ ®é quy ®Þnh. C¬ së kinh doanh ghi sè liÖu vµo c¸c chØ tiªu ®iÒu chØnh t¨ng, gi¶m nªu trªn trong c¸c trêng hîp sau ®©y: + §iÒu chØnh t¨ng, gi¶m do kª khai sai, nhÇm lÉn vÒ thuÕ vµ gi¸ trÞ cña HHDV mua vµo c¸c kú tríc. + §iÒu chØnh do hµng ho¸ kh«ng ®óng quy c¸ch, chÊt lîng ph¶i tr¶ l¹i cho bªn b¸n hoÆc ph¶i ®iÒu chØnh l¹i gi¸ b¸n theo biªn b¶n vµ ho¸ ®¬n ®iÒu chØnh. + §iÒu chØnh gi¶m sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cña hµng ho¸ mua vµo bÞ tæn thÊt do thiªn tai hoÆc ho¶ ho¹n, bÞ mÊt ®· tÝnh vµo gi¸ trÞ tæn thÊt ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh. + C¸c trêng hîp chÕ ®é quy ®Þnh ®îc ®iÒu chØnh t¨ng, gi¶m thuÕ GTGT ®Çu vµo kh¸c. Lu ý: Trêng hîp CSKD cã kª khai t¹i c¸c chØ tiªu ®iÒu chØnh nµy, CSKD ph¶i kª khai B¶ng gi¶i tr×nh tê khai thuÕ GTGT (mÉu sè 02A/GTGT). 5. ChØ tiªu “Tæng sè thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo” - M· sè [22]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy ph¶n ¸nh tæng sè thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo bao gåm sè thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo trong kú vµ c¸c kho¶n ®iÒu chØnh t¨ng, gi¶m thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo c¸c kú tríc. 6. ChØ tiªu “Tæng sè thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ kú nµy”
 14. 14 - M· sè [23]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy ph¶n ¸nh tæng sè thuÕ GTGT ®- îc khÊu trõ. Trêng hîp CSKD võa s¶n xuÊt, kinh doanh mÆt hµng chÞu thuÕ GTGT, võa s¶n xuÊt, kinh doanh mÆt hµng kh«ng chÞu thuÕ GTGT th× CSKD ph¶i h¹ch to¸n riªng thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh mÆt hµng chÞu thuÕ vµ mÆt hµng kh«ng chÞu thuÕ. Trêng hîp kh«ng h¹ch to¸n ®îc riªng th× CSKD tÝnh ph©n bæ thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ t- ¬ng øng víi tû lÖ doanh thu cña HHDV chÞu thuÕ GTGT trªn tæng doanh thu cña HHDV b¸n ra. Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy ®îc híng dÉn cô thÓ theo tõng trêng hîp nh sau: + Trêng hîp CSKD chØ s¶n xuÊt, kinh doanh HHDV chÞu thuÕ GTGT, th× sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy b»ng sè liÖu ë chØ tiªu m· sè [22]. + Trêng hîp c¬ së kinh doanh võa s¶n xuÊt, kinh doanh HHDV chÞu thuÕ GTGT; võa s¶n xuÊt, kinh doanh HHDV kh«ng chÞu thuÕ GTGT mµ theo dâi riªng ®îc th× sè liÖu ghi vµo chØ tiªu nµy lµ sè thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh mÆt hµng chÞu thuÕ GTGT. + Trêng hîp c¬ së kinh doanh võa s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT; võa s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ GTGT nhng kh«ng theo dâi riªng ®îc th× sè liÖu ghi vµo chØ tiªu nµy lµ sè thuÕ GTGT ®îc ph©n bæ theo tû lÖ (%) doanh sè HHDV b¸n ra chÞu thuÕ trªn tæng doanh thu cña th¸ng. C¬ së kinh doanh ph¶i gi¶i tr×nh c¨n cø ph©n bæ vµ sè thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cña th¸ng theo mÉu sè 02B/GTGT. KÕt thóc n¨m, c¬ së kinh doanh tÝnh ph©n bæ l¹i sè thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ trong n¨m theo tû lÖ (%) doanh sè HHDV b¸n ra chÞu thuÕ GTGT trªn tæng doanh sè b¸n cña HHDV cña n¨m vµ x¸c ®Þnh sè chªnh lÖch vÒ thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ do ph©n bæ l¹i theo mÉu sè 02C/GTGT- B¶ng kª khai ®iÒu chØnh thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ n¨m. Sè liÖu ®iÒu chØnh ®îc tæng hîp vµo chØ tiªu sè [23] “Tæng sè thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ” t¹i Tê khai thuÕ GTGT cña th¸ng thùc hiÖn viÖc ph©n bæ l¹i. + C¸c kho¶n ®iÒu chØnh kh¸c vÒ thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ còng ®îc tæng hîp vµo chØ tiªu nµy. II- Hµng ho¸ dÞch vô (HHDV) b¸n ra 1. ChØ tiªu “Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra trong kú” - M· sè [24]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy lµ tæng gi¸ trÞ HHDV b¸n ra trong kú (gi¸ trÞ cha cã thuÕ GTGT), bao gåm HHDV b¸n ra kh«ng chÞu thuÕ GTGT vµ HHDV b¸n ra chÞu thuÕ GTGT. - M· sè [25]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy lµ tæng sè thuÕ GTGT ®Çu ra, t¬ng øng víi gi¸ trÞ hµng hãa dÞch vô b¸n ra trong kú ®· ghi vµo m· sè [24]. Sè liÖu ë m· sè nµy b»ng sè liÖu ghi ë m· sè [28]. 2. ChØ tiªu “Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra kh«ng chÞu thuÕ GTGT” - M· sè [26]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy lµ tæng gi¸ trÞ hµng hãa, dÞch vô b¸n ra trong kú thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ cña c¬ së kinh doanh.
 15. 15 3. ChØ tiªu “Hµng hãa dÞch vô b¸n ra chÞu thuÕ GTGT” - M· sè [27]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy lµ tæng gi¸ trÞ hµng hãa dÞch vô b¸n ra chÞu thuÕ GTGT. - M· sè [28]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy lµ tæng sè thuÕ GTGT ®Çu ra t- ¬ng øng víi gi¸ trÞ HHDV b¸n ra chÞu thuÕ GTGT ®· ghi vµo m· sè [27] . 4. ChØ tiªu "Hµng hãa, dÞch vô b¸n ra chÞu thuÕ suÊt 0%" - M· sè [29]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy lµ tæng gi¸ trÞ hµng hãa dÞch vô b¸n ra trong kú chÞu thuÕ GTGT theo thuÕ suÊt 0%. 5. ChØ tiªu "Hµng hãa dÞch vô b¸n ra chÞu thuÕ suÊt 5%": - M· sè [30]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy lµ gi¸ trÞ hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra trong kú (cha cã thuÕ GTGT) chÞu thuÕ theo thuÕ suÊt 5%. - M· sè [31]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy lµ sè thuÕ GTGT t¬ng øng víi gi¸ trÞ hµng hãa dÞch vô b¸n ra trong kú chÞu thuÕ theo thuÕ suÊt 5% ®· ghi vµo m· sè [30]. 6. ChØ tiªu "Hµng hãa dÞch vô b¸n ra chÞu thuÕ suÊt 10%" : - M· sè [32]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy lµ gi¸ trÞ hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra trong kú (cha cã thuÕ GTGT) chÞu thuÕ theo thuÕ suÊt 10%. - M· sè [33]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy lµ sè thuÕ GTGT t¬ng øng víi gi¸ trÞ hµng hãa, dÞch vô b¸n ra trong kú chÞu thuÕ theo thuÕ suÊt 10% ®· ghi vµo m· sè [32]. 7. ChØ tiªu “§iÒu chØnh thuÕ GTGT cña HHDV b¸n ra c¸c kú tríc”: - M· sè [34], [36]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy lµ sè ®iÒu chØnh t¨ng, gi¶m cña tæng gi¸ trÞ cña HHDV b¸n ra (gi¸ trÞ cha cã thuÕ GTGT) cña c¸c kú kª khai tríc. - M· sè [35], [37]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy lµ sè ®iÒu chØnh t¨ng, gi¶m sè thuÕ GTGT cña HHDV b¸n ra cña c¸c kú kª khai tríc. C¬ së kinh doanh ghi sè liÖu vµo c¸c chØ tiªu ®iÒu chØnh nªu trªn trong c¸c trêng hîp sau ®©y: + Sè liÖu ®iÒu chØnh t¨ng, gi¶m thuÕ GTGT ®Çu ra do ph¸t hiÖn sai sãt trong kª khai cña c¸c kú kª khai tríc. + §iÒu chØnh do hµng ho¸ kh«ng ®óng quy c¸ch, chÊt lîng do bªn b¸n tr¶ l¹i hoÆc ph¶i ®iÒu chØnh l¹i gi¸ b¸n theo biªn b¶n vµ ho¸ ®¬n ®iÒu chØnh. + C¸c trêng hîp ®iÒu chØnh t¨ng, gi¶m thuÕ GTGT ®Çu ra kh¸c theo quy ®Þnh. 8. ChØ tiªu “Tæng doanh thu vµ thuÕ GTGT cña HHDV b¸n ra”: - M· sè [38]: Sè liÖu ghi vµo chØ tiªu nµy lµ tæng gi¸ trÞ hµng hãa dÞch vô b¸n ra trong kú vµ c¸c kho¶n ®iÒu chØnh t¨ng gi¶m cña c¸c kú kª khai tríc. [38] = [24] + [34] -[36]
 16. 16 - M· sè [39]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy ph¶n ¸nh tæng sè thuÕ GTGT cña HHDV b¸n ra bao gåm sè thuÕ GTGT cña HHDV b¸n ra trong kú vµ c¸c kho¶n ®iÒu chØnh t¨ng, gi¶m thuÕ GTGT cña HHDV b¸n ra c¸c kú tríc. Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy ®îc tÝnh theo c«ng thøc: [39] = [25] + [35] -[37] III- X¸c ®Þnh nghÜa vô thuÕ GTGT ph¶i nép trong kú: 1. ChØ tiªu “ThuÕ GTGT ph¶i nép trong kú”: - M· sè [40]: Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy ®îc tÝnh theo c«ng thøc: [40] = [39] - [23] -[11] ≥ 0 Trêng hîp kÕt qu¶ tÝnh to¸n cña chØ tiªu [39] = 0 th× ph¶i ghi sè “0” vµo kÕt qu¶. 2. ChØ tiªu: “ThuÕ GTGT cha khÊu trõ hÕt kú nµy”: - M· sè [41]: Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy ®îc tÝnh theo c«ng thøc [41] = [39] - [23] -[11] < 0 NÕu ®· cã sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu [41] th× sÏ kh«ng cã sè liÖu ghi chØ tiªu [40]. 3. ChØ tiªu “ThuÕ GTGT ®Ò nghÞ hoµn kú nµy” - M· sè [42]: Sè liÖu ghi vµo chØ tiªu nµy lµ sè thuÕ GTGT mµ CSKD ®Ò nghÞ hoµn theo chÕ ®é quy ®Þnh. CSKD kh«ng ®îc chuyÓn sang khÊu trõ cña kú sau ®èi víi sè thuÕ ®· ®Ò nghÞ hoµn trong kú. CSKD ®· ghi sè liÖu vµo « m· sè [42] th× ph¶i göi c«ng v¨n ®Ò nghÞ hoµn thuÕ vµ hå s¬ hoµn thuÕ theo qui ®Þnh cho c¬ quan thuÕ ®Ó ®îc xÐt hoµn thuÕ. Trêng hîp CSKD kh«ng ghi sè thuÕ ®Ò nghÞ hoµn vµo « m· sè [42] cña tê khai th× sè thuÕ cßn ®îc khÊu trõ nµy ®· chuyÓn sang kú sau ®Ó khÊu trõ tiÕp. NÕu sau ®ã CSKD göi c«ng v¨n vµ hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ cho sè thuÕ nµy th× c¬ quan thuÕ sÏ kh«ng xÐt hoµn thuÕ. 4. ThuÕ GTGT cßn ®îc khÊu trõ chuyÓn kú sau: - M· sè [43]: Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy ®îc tÝnh theo c«ng thøc: [43] = [41] - [42] KÕt qu¶ cña m· sè [43] cña tê khai thuÕ GTGT kú nµy ®îc dïng ®Ó ghi vµo m· sè [11] cña tê khai thuÕ GTGT cña kú tiÕp theo. PHÇN III. NéI DUNG Vµ PH¦¥NG PH¸P LËP Tê KHAI T H U Õ G T G T C ñ A D ù ¸ N § Ç U T ¦ (MÉu sè 01B/GTGT)
 17. 17 Tê khai thuÕ GTGT cña Dù ¸n ®Çu t ®îc dïng cho c¬ së kinh doanh nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, cã dù ¸n ®ang trong giai ®o¹n ®Çu t, cha ®i vµo ho¹t ®éng, cha ®¨ng ký kinh doanh, cha ®¨ng ký thuÕ riªng. C¬ së kinh doanh ph¶i thùc hiÖn kª khai, theo dâi riªng sè thuÕ GTGT cña Dù ¸n ®Çu t. Tê khai ThuÕ GTGT cña dù ¸n ®Çu t ®îc lËp vµ göi ®ång thêi víi Tê khai thuÕ GTGT hµng th¸ng cña c¬ së kinh doanh. V× vËy, sè liÖu ®Ó kª khai vµo c¸c chØ tiªu cña Tê khai nµy bao gåm gi¸ trÞ vµ thuÕ GTGT cña hµng ho¸ dÞch vô mua vµo trong kú dïng cho c¸c dù ¸n ®Çu t cña c¬ së kinh doanh, kh«ng bao gåm thuÕ GTGT ®Çu vµo cña hµng ho¸ dÞch vô mua vµo cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¬ së kinh doanh. C¸c chØ tiªu trªn Tê khai thuÕ GTGT cña dù ¸n ®Çu t (tõ m· sè [111] ®Õn m· sè [122]) ®îc thùc hiÖn kª khai t¬ng tù nh c¸c chØ tiªu trªn Tê khai thuÕ GTGT (tõ m· sè [11] ®Õn m· sè [22]). I. ThuÕ GTGT cha ®îc hoµn kú tríc chuyÓn sang - M· sè [111]: Sè thuÕ GTGT cha ®îc hoµn kú tríc chuyÓn sang ®îc ghi vµo m· sè [111] cña Tê khai thuÕ GTGT cña dù ¸n ®Çu t kú nµy lµ sè thuÕ ®· ghi trªn m· sè [126] cña Tê khai thuÕ GTGT cña dù ¸n ®Çu t kú tríc. II. Kª khai thuÕ GTGT ®Çu vµo cña dù ¸n ®Çu t: 1. ChØ tiªu “Hµng ho¸, dÞch vô mua vµo trong kú” - M· sè [112]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy lµ tæng sè gi¸ trÞ HHDV mua vµo trong kú cha cã thuÕ GTGT, bao gåm gi¸ trÞ HHDV mua vµo trong níc vµ nhËp khÈu. - M· sè [113]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy lµ tæng sè thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo trong kú, bao gåm sè thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo trong níc vµ sè thuÕ GTGT ®· nép ë kh©u nhËp khÈu. 2. ChØ tiªu “Hµng ho¸, dÞch vô mua vµo trong níc” - M· sè [114]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy lµ tæng sè gi¸ trÞ HHDV mua vµo trong níc (gi¸ trÞ cha cã thuÕ GTGT) theo chøng tõ mua hµng hãa, dÞch vô nh: hãa ®¬n GTGT (kÓ c¶ hãa ®¬n ®Æc thï), hãa ®¬n b¸n hµng vµ c¸c chøng tõ mua hµng hãa, dÞch vô kh¸c (nÕu cã) kh«ng bao gåm gi¸ trÞ hµng hãa do c¬ së kinh doanh nhËp khÈu (uû th¸c hoÆc trùc tiÕp nhËp khÈu). §èi víi hµng hãa, dÞch vô mua vµo sö dông hãa ®¬n ®Æc thï ®· cã thuÕ GTGT, c¬ së kinh doanh ph¶i tÝnh t¸ch riªng gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT, thuÕ GTGT. - M· sè [115]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy lµ tæng sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng trªn c¸c ho¸ ®¬n GTGT vµ c¸c chøng tõ ®Æc thï (do c¬ së kinh doanh tÝnh l¹i) cña hµng ho¸ dÞch vô mua vµo trong níc. 3. ChØ tiªu “Hµng ho¸ nhËp khÈu” - M· sè [116]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy lµ tæng sè gi¸ trÞ cña hµng ho¸ nhËp khÈu trong kú (gi¸ trÞ cha cã thuÕ GTGT), c¨n cø theo chøng tõ cña hµng ho¸ nhËp khÈu nh hîp ®ång nhËp khÈu, ho¸ ®¬n cña phÝa níc ngoµi cung cÊp... - M· sè [117]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy lµ tæng sè thuÕ GTGT ®· nép ë kh©u nhËp khÈu trong kú, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nép thuÕ cña hµng ho¸
 18. 18 nhËp khÈu (nh Biªn lai thu thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu, GiÊy nép tiÒn vµo Ng©n s¸ch...) 4. ChØ tiªu “§iÒu chØnh thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo c¸c kú tr- íc”. - M· sè [118], [120]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña HHDV mua vµo (gi¸ trÞ cha cã thuÕ GTGT) ®iÒu chØnh t¨ng, gi¶m trong c¸c trêng hîp ®îc ®iÒu chØnh theo chÕ ®é quy ®Þnh. - M· sè [119], [121]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo ®iÒu chØnh t¨ng, gi¶m trong c¸c trêng hîp ®îc ®iÒu chØnh theo chÕ ®é quy ®Þnh. 5. ChØ tiªu “Tæng sè thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo” - M· sè [122]: Sè liÖu ghi vµo m· sè nµy ph¶n ¸nh tæng sè thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo bao gåm sè thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo trong kú vµ c¸c kho¶n ®iÒu chØnh t¨ng, gi¶m thuÕ GTGT cña HHDV mua vµo c¸c kú tríc cho dù ¸n ®Çu t. [122] = [113] + [119] -[121] III. ThuÕ GTGT cha ®îc hoµn ®Õn kú kª khai cña dù ¸n ®Çu t: - M· sè [123]: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tæng sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cha ®îc hoµn ®Õn kú kª khai cña dù ¸n ®Çu t. [123] = [111] + [122] 1. ChØ tiªu “ThuÕ GTGT ®Ò nghÞ hoµn kú nµy ” - M· sè [124]: Sè liÖu ghi vµo chØ tiªu nµy lµ sè thuÕ GTGT mµ CSKD ®Ò nghÞ hoµn cho dù ¸n ®Çu t theo chÕ ®é quy ®Þnh. Sè liÖu ghi vµo chØ tiªu nµy kh«ng ®îc lín h¬n sè liÖu ®· ghi trªn m· sè [123]. 2. ChØ tiªu “ThuÕ GTGT cha ®îc hoµn bµn giao cho doanh nghiÖp míi thµnh lËp trong kú” - M· sè [125]: Khi dù ¸n ®Çu t thµnh lËp doanh nghiÖp míi ®· hoµn thµnh vµ hoµn tÊt c¸c thñ tôc vÒ ®¨ng ký kinh doanh, ®¨ng ký nép thuÕ, c¬ së kinh doanh lµ chñ dù ¸n ®Çu t ph¶i tæng hîp sè thuÕ GTGT ph¸t sinh, sè thuÕ GTGT ®· hoµn, sè thuÕ GTGT cha ®îc hoµn cña dù ¸n ®Ó bµn giao cho doanh nghiÖp míi thµnh lËp. Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy lµ sè thuÕ GTGT cßn cha ®îc hoµn cña dù ¸n ®Çu t bµn giao cho doanh nghiÖp míi thµnh lËp ®Ó doanh nghiÖp míi thùc hiÖn kª khai, nép thuÕ vµ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ theo quy ®Þnh. Sè liÖu ghi vµo chØ tiªu nµy kh«ng ®îc lín h¬n sè liÖu ®· ghi trªn m· sè [123] trõ ®i m· sè [124]. 3. ChØ tiªu “ThuÕ GTGT cha ®îc hoµn chuyÓn kú sau”: - M· sè [126]: Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy ®îc tÝnh theo c«ng thøc: [126] = [123] - [124] - [125] KÕt qu¶ cña m· sè [126] cña Tê khai thuÕ GTGT cña dù ¸n ®Çu t kú nµy ®îc dïng ®Ó ghi vµo m· sè [111] cña Tê khai thuÕ GTGT cña dù ¸n ®Çu t cña kú tiÕp theo.
 19. 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản