intTypePromotion=1

Thông tư 130/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
3.198
lượt xem
109
download

Thông tư 130/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 130/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 130/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 130/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 6 năm 2009 THÔNG TƯ Quy nh H th ng báo cáo tài chính và báo cáo k toán qu n tr áp d ng trong Ch k toán ngân sách nhà nư c và ho t ng nghi p v Kho b c Nhà nư c ban hành theo Quy t nh s 120/2008/Q -BTC ngày 22/12/2008 c a B trư ng B Tài chính Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn c Lu t K toán s 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 235/2003/Q -TTg ngày 13/11/2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c Kho b c Nhà nư c tr c thu c B Tài chính; B Tài chính quy nh H th ng báo cáo tài chính và báo cáo k toán qu n tr áp d ng trong Ch k toán ngân sách nhà nư c và ho t ng nghi p v Kho b c Nhà nư c như sau: i u 1. V h th ng báo cáo tài chính và báo cáo k toán qu n tr : Ban hành kèm theo Thông tư này H th ng báo cáo tài chính và báo cáo k toán qu n tr áp d ng trong Ch k toán ngân sách nhà nư c và ho t ng nghi p v Kho b c Nhà nư c ban hành theo Quy t nh s 120/2008/Q -BTC ngày 22/12/2008 c a B trư ng B Tài chính. Riêng báo cáo hoàn tr các kho n thu ngân sách nhà nư c, th c hi n theo m u s 06/BCHT ban hành theo Thông tư s 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 c a B Tài chính. i u 2. T ch c th c hi n: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký và ư c th c hi n t năm ngân sách 2009, thay th H th ng báo cáo tài chính và báo cáo k toán qu n tr quy nh t i Quy t nh s 14/2007/Q -BTC ngày 15/3/2007 c a B trư ng B Tài chính.
  2. 2 Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, ngh các cơ quan, t ch c ph n ánh v B Tài chính gi i quy t k p th i. Nơi nh n: KT.B TRƯ NG - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; TH TRƯ NG - Ki m toán Nhà nư c; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - S Tài chính, KBNN, C c thu , C c h i quan các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - Website Chính ph và Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, V NSNN. Nguy n Công Nghi p
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2