Thông tư 134/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
58
lượt xem
4
download

Thông tư 134/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 134/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng lệ phí áp dụng tại các cơ quan Đại diện Ngoại giao, cơ quan Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 134/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quÌc hÐi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ cña Bé TµI CHÝNH Sè 134/2004/TT-BTC ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 H- íng dÉn chÕ ®é thu, nép, qu¶n lÝ vµ sö dông lÖ phÝ ¸p dông t¹i c¸c c¬ quan §¹i diÖn Ngo¹i giao, c¬ quan L·nh sù ViÖt Nam t¹i níc ngoµi C¨n cø Ph¸p lÖnh cña Uû Ban Thêng vô Quèc héi sè 38/2001/PL- UBTVQH10 ngµy 28/8/2001 vÒ phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§- CP ngµy 3/6/2002 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 189/H§BT ngµy 4/6/1992 cña Héi ®ång Bé Trëng (nay lµ ChÝnh phñ) quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh l·nh sù; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 185/2003/Q§- TTg ngµy 10/9/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh b·i bá c¸c qui ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc cÊp l¹i, ®Çu t trë l¹i tõ c¸c kho¶n thu cña ng©n s¸ch nhµ níc tõ n¨m ng©n s¸ch 2004. Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông lÖ phÝ ¸p dông t¹i c¬ quan §¹i diÖn Ngo¹i giao, c¬ quan L·nh sù ViÖt Nam ë níc ngoµi (gäi chung lµ lÖ phÝ l·nh sù) nh sau: I- §èI T¦îNG NéP LÖ PHÝ 1. Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®îc c¬ quan §¹i diÖn Ngo¹i giao, c¬ quan L·nh sù níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam t¹i níc ngoµi phôc vô vÒ c«ng viÖc qu¶n lý nhµ níc theo yªu cÇu hoÆc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× ph¶i nép lÖ phÝ l·nh sù theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. Th«ng t nµy kh«ng ®iÒu chØnh ®èi víi nh÷ng trêng hîp sau: a) Ngêi níc ngoµi lµ kh¸ch mêi ( kÓ c¶ vî hoÆc chång vµ c¸c con cïng ®i theo kh¸ch mêi) cña §¶ng, Quèc héi, Nhµ níc, ChÝnh phñ hoÆc cña l·nh ®¹o §¶ng, Quèc héi, Nhµ níc, ChÝnh phñ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam mêi víi t c¸ch c¸ nh©n. b) Viªn chøc, nh©n viªn hµnh chÝnh kü thuËt (kÓ c¶ vî hoÆc chång vµ c¸c con cha thµnh niªn) cña c¬ quan §¹i diÖn Ngo¹i giao, c¬ quan L·nh sù níc ngoµi, c¸c tæ chøc quèc tÕ ®îc hëng quyÒn u ®·i, miÔn trõ. c) Ngêi níc ngoµi mang hé chiÕu ngo¹i giao hoÆc hé chiÕu c«ng vô do níc ngoµi cÊp, theo nguyªn t¾c cã ®i cã l¹i. d) Ngêi níc ngoµi thuéc diÖn ®îc miÔn lÖ phÝ l·nh sù theo hiÖp ®Þnh hoÆc tho¶ thuËn gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam víi ChÝnh phñ hoÆc tæ chøc n- íc ngoµi.
 2. 2 e) Ngêi níc ngoµi lµ c«ng d©n cña níc cha ký hiÖp ®Þnh hoÆc tho¶ thuËn víi ViÖt Nam nhng ®· ®¬n ph¬ng miÔn lÖ phÝ thÞ thùc cho c«ng d©n ViÖt Nam mang hé chiÕu ngo¹i giao, hé chiÕu c«ng vô hoÆc hé chiÕu phæ th«ng th× còng ®îc miÔn lÖ phÝ thÞ thùc theo nguyªn t¾c cã ®i, cã l¹i. g) Ngêi níc ngoµi vµo ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc cøu trî hoÆc gióp ®ì nh©n ®¹o cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam. h) §èi tîng ®îc miÔn lÖ phÝ l·nh sù ¸p dông ®èi víi c¸c trêng hîp do nhu cÇu ®èi ngo¹i cÇn tranh thñ, v× lÝ do nh©n ®¹o, c«ng d©n ta cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n hoÆc bÞ rñi ro theo QuyÕt ®Þnh cô thÓ cña Bé trëng Bé Ngo¹i giao. k) Ngêi ViÖt Nam ®Þnh c t¹i Trung quèc, Lµo, Th¸i lan vµ C¨mpuchia. II- MøC THU 1. Møc thu lÖ phÝ l·nh sù ®îc quy ®Þnh t¹i BiÓu møc thu lÖ phÝ l·nh sù ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy vµ ®îc ¸p dông t¹i tÊt c¶ c¸c c¬ quan §¹i diÖn Ngo¹i giao, c¬ quan L·nh sù cña níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ë níc ngoµi. 2. LÖ phÝ l·nh sù thu b»ng ®« la Mü (USD) hoÆc b»ng tiÒn níc së t¹i trªn c¬ së qui ®æi tõ ®«la Mü theo tû gi¸ do ng©n hµng n¬i c¬ quan §¹i diÖn ViÖt nam më tµi kho¶n vµ ®îc gi÷ æn ®Þnh trong thêi gian 6 th¸ng. Trªn c¬ së BiÓu møc thu lÖ phÝ l·nh sù b»ng ®ång ®«la Mü ®Ýnh kÌm Th«ng t nµy, trong vßng 30 ngµy kÓ tõ ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc, Bé Ngo¹i giao cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp cho Bé Tµi chÝnh c¸c BiÓu møc thu lÖ phÝ l·nh sù b»ng ®ång tiÒn cña níc së t¹i cña c¸c c¬ quan §¹i diÖn Ngo¹i giao ViÖt Nam ë c¸c níc. Trong thêi gian 6 th¸ng kÓ tõ ngµy Bé Ngo¹i giao cung cÊp biÓu thu nªu trªn, nÕu tØ gi¸ biÕn ®éng t¨ng hoÆc gi¶m trªn 20%, Trëng c¬ quan §¹i diÖn ph¶i b¸o c¸o vÒ Bé Ngo¹i giao vµ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt qui ®Þnh l¹i møc thu lÖ phÝ b»ng ®ång tiÒn níc së t¹i vµ còng gi÷ æn ®Þnh theo nguyªn t¾c nµy. III- Tæ CHøC THU, NéP Vµ QU¶N Lý LÖ PHÝ C¬ quan thu lÖ phÝ l·nh sù lµ c¬ quan §¹i diÖn Ngo¹i giao, c¬ quan L·nh sù cña ViÖt Nam ë níc ngoµi trùc tiÕp phôc vô c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vÒ c«ng viÖc qu¶n lý nhµ níc theo yªu cÇu hoÆc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C¬ quan thu lÖ phÝ l·nh sù cã tr¸ch nhiÖm: - Tæ chøc thu, nép lÖ phÝ theo ®óng qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Niªm yÕt hoÆc th«ng b¸o c«ng khai møc thu lÖ phÝ t¹i ®Þa ®iÓm thu. Khi thu tiÒn ph¶i lËp vµ cÊp biªn lai thu cho ®èi tîng nép lÖ phÝ theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. Ho¸ ®¬n thu lÖ phÝ ®îc in vµ ph¸t hµnh t¹i c¬ quan §¹i diÖn ViÖt Nam ë níc ngoµi theo mÉu qui ®Þnh t¹i Phô lôc sè 4 cña Th«ng t nµy.
 3. 3 - Thùc hiÖn më sæ s¸ch kÕ to¸n theo dâi, ph¶n ¶nh viÖc thu, sè nép ng©n s¸ch vµ qu¶n lý sö dông tiÒn lÖ phÝ theo ®óng chÕ ®é qui ®Þnh. - Bé Ngo¹i giao ®îc trÝch 30% trªn tæng sè tiÒn lÖ phÝ l·nh sù thùc thu ®îc tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó chi theo néi dung qui ®Þnh cña Th«ng t nµy. Sè tiÒn cßn l¹i (70%) ®Þnh k× hµng th¸ng (chËm nhÊt lµ ngµy 25 cña th¸ng), c¬ quan thu ph¶i nép vµo QuÜ t¹m gi÷ ng©n s¸ch nhµ níc theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 29/2000/TT-BTC ngµy 24/4/2000 cña Bé Tµi chÝnh qui ®Þnh vÒ qu¶n lÝ QuÜ t¹m gi÷ cña ng©n s¸ch nhµ níc t¹i c¸c c¬ quan §¹i diÖn ViÖt Nam ë níc ngoµi . IV- Sö DôNG TIÒN THU LÖ PHÝ Bé Ngo¹i giao ®îc sö dông 30% sè thu (lµ nguån thu sù nghiÖp cña ®¬n vÞ, kh«ng ph¶n ¶nh vµo ng©n s¸ch nhµ níc) ®Ó chi cho c¸c néi dung sau ®©y: 1. Chi mua hé chiÕu, Ên phÈm tr¾ng vµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn c«ng viÖc thu lÖ phÝ (tiÒn vËn chuyÓn, tê khai, in ho¸ ®¬n, biÓu mÉu, v¨n phßng phÈm, chi phÝ ®iÖn tho¹i, fax, cíc phÝ bu ®iÖn...). 2. Sau khi trõ chi phÝ nªu t¹i ®iÓm 1, phÇn cßn l¹i ®îc ph©n phèi nh sau: 2.1. TrÝch 1/3 ®Ó chi cho viÖc söa ch÷a thêng xuyªn, söa ch÷a lín tµi s¶n vµ ®æi míi m¸y mãc, thiÕt bÞ cña c¸c c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë níc ngoµi. 2.2. TrÝch 2/3 ®Ó chi: - Phô cÊp vµ båi dìng lµm thªm giê (kÓ c¶ lµm gÊp, lµm nhanh) cho c¸n bé cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc thu. - TrÝch lËp quü khen thëng, quü phóc lîi, møc trÝch b×nh qu©n mét n¨m mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng sinh ho¹t phÝ thùc hiÖn. - §iÒu hoµ, khuyÕn khÝch chÝnh s¸ch ®Þa bµn trong vµ ngoµi níc. 3. Bé Ngo¹i giao c¨n cø ®Æc ®iÓm tõng ®Þa bµn vµ t×nh h×nh cô thÓ hµng n¨m, tæ chøc thùc hiÖn ®iÒu hoµ, khuyÕn khÝch chÝnh s¸ch ®Þa bµn vµ b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc trªn. Bé Ngo¹i giao ph¶i qu¶n lý, sö dông sè tiÒn lÖ phÝ ®îc ®Ó l¹i ®óng môc ®Ých nªu trªn, cã chøng tõ hîp ph¸p, hµng n¨m ph¶i quyÕt to¸n thu - chi theo thùc tÕ. Sau khi quyÕt to¸n ®óng chÕ ®é, sè tiÒn lÖ phÝ ®îc trÝch l¹i cha chi hÕt trong n¨m ®îc phÐp chuyÓn sang n¨m sau ®Ó tiÕp tôc chi theo chÕ ®é qui ®Þnh. V- QUYÕT TO¸N THU CHI LÖ PHÝ
 4. 4 1. C¸c c¬ quan §¹i diÖn ViÖt Nam t¹i níc ngoµi cã tr¸ch nhiÖm më sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó ghi chÐp, h¹ch to¸n sè thu, chi lÖ phÝ theo ®óng QuyÕt ®Þnh sè 999/TC/Q§/C§KT ngµy 2/11/1996 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp. 2. Bé Ngo¹i giao chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra x¸c nhËn quyÕt to¸n thu, chi lÖ phÝ l·nh sù cña c¸c c¬ quan §¹i diÖn ViÖt Nam ë níc ngoµi (Phô lôc sè 1) vµ tæng hîp vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m göi Bé Tµi chÝnh thÈm ®Þnh (Phô lôc sè 2 vµ Phô lôc sè 3) vµ ra th«ng b¸o duyÖt quyÕt to¸n cïng víi quyÕt to¸n kinh phÝ c¸c c¬ quan §¹i diÖn ViÖt nam ë níc ngoµi cña Bé Ngo¹i giao . 3. Bé Ngo¹i giao chÞu tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh tæ chøc kiÓm tra ®Þnh k× c¸c c¬ quan §¹i diÖn ViÖt Nam ë níc ngoµi ®Ó ®¶m b¶o thu, chi ®óng chÕ ®é quy ®Þnh.
 5. 5 VI- Tæ CHøC THùC HIÖN 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ Th«ng t sè 99/2002/TT-BTC ngµy 25/10/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông lÖ phÝ L·nh sù ViÖt Nam t¹i níc ngoµi, vµ b·i bá môc C t¹i BiÓu møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký hé tÞch cña QuyÕt ®Þnh sè 57/2000/TT-BTC ngµy 20/4/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ ban hµnh møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký hé tÞch. ViÖc b·i bá phÇn ®Ó l¹i 40% tæng sè thu lÖ phÝ l·nh sù ®Ó ®Çu t cho c¸c dù ¸n mua nhµ, n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt cho c¸c c¬ quan §¹i diÖn ViÖt Nam ë níc ngoµi thùc hiÖn tõ 1/1/2004. 2. Bé Ngo¹i giao híng dÉn c¸c c¬ quan §¹i diÖn Ngo¹i giao, c¬ quan L·nh sù cña ViÖt Nam t¹i níc ngoµi thùc hiÖn thu, nép vµ sö dông lÖ phÝ l·nh sù theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3. Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng nép lÖ phÝ l·nh sù vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh Th«ng t nµy.
 6. 6 BIÓU MøC THU LÖ PHÝ L·NH Sù (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè: 134/2004/TT-BTC ngµy 31/12/ 2004 cña Bé Tµi chÝnh) STT Danh môc Møc thu (USD) 1 2 3 A LÖ phÝ cÊp hé chiÕu vµ thÞ thùc 1 Hé chiÕu: CÊp míi 50 Gia h¹n 20 Bæ sung, söa ®æi, d¸n ¶nh trÎ em 10 CÊp l¹i do ®Ó háng hoÆc mÊt 100 2 GiÊy th«ng hµnh: a. GiÊy th«ng hµnh: CÊp míi 20 Gia h¹n 10 CÊp l¹i do ®Ó háng hoÆc mÊt 30 b. GiÊy th«ng hµnh håi h¬ng CÊp míi 100 CÊp l¹i do ®Ó háng hoÆc mÊt 120 3 ThÞ thùc c¸c lo¹i: a) Lo¹i cã gi¸ trÞ nhËp c¶nh, nhËp xuÊt c¶nh, qu¸ c¶nh 1 25 lÇn b) Lo¹i cã gi¸ trÞ nhËp xuÊt c¶nh nhiÒu lÇn: - Lo¹i cã gi¸ trÞ díi 1 th¸ng 40 - Lo¹i cã gi¸ trÞ díi 6 th¸ng 70 - Lo¹i cã gi¸ trÞ tõ 6 th¸ng ®Õn 1 n¨m 100 c) ChuyÓn thÞ thùc cßn gi¸ trÞ tõ hé chiÕu cò sang hé 10 chiÕu míi 4 CÊp tem AB (cÊp cho hé chiÕu phæ th«ng ®i viÖc 10 c«ng) B C¸c lÖ phÝ kh¸c 1 Chøng thùc hîp ®ång 50 2 Chøng thùc di chóc, giÊy uû quyÒn, c¸c ®o¹n trÝch tµi 5 liÖu, b¶n sao, b¶n chôp c¸c giÊy tê tµi liÖu, b¶n dÞch 3 Hîp ph¸p ho¸ giÊy tê, tµi liÖu (1 giÊy tê, 1 tµi liÖu hoÆc 1 5 v¨n b¶n) 4 NhËn chuyÓn hå s¬ vÒ uû th¸c t ph¸p. X¸c minh giÊy tê, 15 tµi liÖu (kh«ng kÓ tiÒn cíc phÝ) 5 CÊp hoÆc chøng thùc c¸c giÊy tê vµ tµi liÖu liªn quan ®Õn 10 tÇu thuû, m¸y bay vµ c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng kh¸c 6 LËp hå s¬ lµm thñ tôc nhËn thõa kÕ tµi s¶n a. NhËn lu gi÷ di chóc; c«ng bè di chóc; c«ng chøng v¨n 10 b¶n tho¶ thuËn ph©n chia tµi s¶n; c«ng chøng v¨n b¶n khai nhËn di s¶n; c«ng chøng v¨n b¶n tõ chèi nhËn di s¶n b. Tµi s¶n thõa kÕ ®îc gi¶i quyÕt gi¸ trÞ díi 1.000 USD 50 c. Tµi s¶n thõa kÕ ®îc gi¶i quyÕt gi¸ trÞ tõ 1.000 USD trë 2% gi¸ trÞ tµi lªn s¶n, tèi ®a
 7. 7 kh«ng qu¸ 2.500 USD. 7 CÊp giÊy x¸c nhËn ®¨ng ký c«ng d©n 5 8 LÖ phÝ "chøng nhËn" l·nh sù a. Chøng nhËn con dÊu, ch÷ ký 1USD/ v¨n b¶n b. Chøng nhËn con dÊu, ch÷ ký vµ néi dung v¨n b¶n 2USD/ v¨n b¶n 9 Chøng nhËn L·nh sù theo yªu cÇu cña c«ng d©n 5 C LÖ phÝ vÒ quèc tÞch NhËp quèc tÞch 150 Trë l¹i quèc tÞch 150 Th«i quèc tÞch 150 CÊp giÊy chøng nhËn cã quèc tÞch 35 CÊp giÊy chøng nhËn mÊt quèc tÞch 35 D LÖ phÝ ®¨ng ký hé tÞch 1 Khai sinh §¨ng ký khai sinh 5 §¨ng ký khai sinh qu¸ h¹n 5 §¨ng ký l¹i viÖc sinh 10 2 KÕt h«n §¨ng ký kÕt h«n 50 §¨ng ký l¹i viÖc kÕt h«n 100 3 Khai tö §¨ng ký khai tö qu¸ h¹n 5 §¨ng ký viÖc khai tö 10 4 Nu«i con nu«i §¨ng ký viÖc nu«i con nu«i 100 §¨ng ký l¹i viÖc nu«i con nu«i 200 5 NhËn cha, mÑ, con §¨ng ký viÖc nhËn cha, mÑ, con 100 6 C¶i chÝnh hä, tªn, ch÷ ®Öm, ngµy, th¸ng, n¨m sinh §¨ng ký viÖc c¶i chÝnh hä, tªn, ch÷ ®Öm, ngµy, th¸ng, n¨m 50 sinh 7 C¸c viÖc ®¨ng ký hé tÞch kh¸c - CÊp b¶n sao c¸c giÊy tê hé tÞch tõ sæ gèc 1USD/b¶n sao - CÊp x¸c nhËn giÊy tê ®Ó lµm thñ tôc ®¨ng ký kÕt h«n, 50 nu«i con nu«i, gi¸m hé t¹i c¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc ngoµi. - CÊp x¸c nhËn giÊy tê hé tÞch kh¸c. 5 - Ghi vµo sæ c¸c thay ®æi vÒ hé tÞch do kÕt h«n, nu«i 5 con nu«i, ly h«n vµ chÊm døt viÖc nu«i con nu«i ®· ®¨ng ký tríc c¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc ngoµi. - §¨ng ký l¹i c¸c sù kiÖn hé tÞch x¶y ra ë níc ngoµi ®· ®îc 5 c¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc së t¹i ®¨ng ký cho c«ng d©n ViÖt Nam. E Mét sè quy ®Þnh kh¸c: 1 Thu lÖ phÝ lµm gÊp vµ ngoµi giê ngoµi møc phÝ quy ®Þnh trªn (khi hå s¬ ®· hîp lÖ, trõ Môc D, ®iÓm 3), thu thªm: a. Trong ngµy (24 tiÕng), thu thªm: 30%
 8. 8 b. Ngµy h«m sau (36 tiÕng), thu thªm: 20% d. Ngoµi giê lµm viÖc, ngoµi giê nhËn hå s¬, ngµy nghØ, 30% ngµy lÔ, thu thªm: 2 TiÒn lÖ phÝ kh«ng ®îc hoµn tr¶ l¹i nÕu sau ®ã ®¬ng sù tõ chèi kh«ng nhËn hå s¬ ®· ®îc hoµn tÊt.
 9. 9 PHô LôC 1 (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 134/2004/TT-BTC ngµy 31/12/2004 cña Bé Tµi chÝnh) Bé Ngo¹i giao CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè..../BNG- QTTV Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m TH¤NG B¸O QUYÕT TO¸N THU CHI LÖ PHÝ T¹I C¥ QUAN §¹I DIÖN VN T¹I…. N¨m 200 1. Sè liÖu tæng hîp Néi dung USD TiÒn TiÒn Tæng ®Þa §P qui USD ph¬ng ra USD 5=(2+4) 1 2 3 4 5 1/ Sè d ®Çu k× a. QuÜ TGNSNN b. PhÇn ®Ó l¹i cho Bé Ngo¹i giao,trong ®ã: - Chi mua, vËn chuyÓn Ên phÈm tr¾ng, mÉu biÓu,tµi liÖu liªn quan - Chi trang thiÕt bÞ, tµi s¶n. - QuÜ phóc lîi, khen thëng - Phô cÊp vµ båi dìng lµm thªm giê (kÓ c¶ lµm gÊp, lµm nhanh) - §iÒu hoµ khuyÕn khÝch chÝnh s¸ch ®Þa bµn trong vµ ngoµi níc 2. Sè thu trong kú a. Quü t¹m gi÷ NSNN ( 70% tæng sè thu lÖ phÝ) b. PhÇn (30% tæng sè thu lÖ phÝ) Bé Ngo¹i giao ®îc trÝch l¹i, trong ®ã: - Chi trang thiÕt bÞ, tµi s¶n - QuÜ phóc lîi, khen thëng. - Phô cÊp vµ båi dìng lµm thªm giê (kÓ c¶ lµm gÊp, lµm nhanh) - §iÒu hoµ khuyÕn khÝch chÝnh s¸ch ®Þa bµn trong vµ ngoµi níc 3/ Tæng sè thu trong kú (1+2) a. QuÜ TGNSNN (70%) b. PhÇn (30% tæng sè thu lÖ phÝ) Bé Ngo¹i giao ®îc trÝch l¹i, trong ®ã: - Chi trang thiÕt bÞ, tµi s¶n
 10. 10 - QuÜ phóc lîi, khen thëng. - Phô cÊp vµ båi dìng lµm thªm giê (kÓ c¶ lµm gÊp, lµm nhanh) - §iÒu hoµ khuyÕn khÝch chÝnh s¸ch ®Þa bµn trong vµ ngoµi níc 4/ Tæng sè chi trong kú a. QuÜ TGNSNN (c¸c lÖnh chi cña BTC) b. PhÇn (30% tæng sè thu lÖ phÝ) Bé Ngo¹i giao ®îc trÝch l¹i, trong ®ã : - Chi mua, vËn chuyÓn Ên phÈm tr¾ng, biÓu mÉu,tµi liÖu liªn quan - Chi trang thiÕt bÞ, tµi s¶n (c¸c lÖnh chi cña BNG) - QuÜ phóc lîi, khen thëng. - Phô cÊp vµ båi dìng lµm thªm giê (kÓ c¶ lµm gÊp, lµm nhanh) - §iÒu hoµ khuyÕn khÝch chÝnh s¸ch ®Þa bµn trong vµ ngoµi níc 5/ Sè d cuèi kú (ngµy 31/12) (3-4) a. QuÜ TGNSNN (c¸c lÖnh chi cña BTC): b. PhÇn (30% tæng sè thu lÖ phÝ) Bé Ngo¹i giao ®îc trÝch l¹i, trong ®ã: - Chi mua, vËn chuyÓn Ên phÈm tr¾ng, biÓu mÉu,tµi liÖu liªn quan - Chi trang thiÕt bÞ (c¸c lÖnh chi cña BNG ) - QuÜ phóc lîi, khen thëng. - Phô cÊp vµ båi dìng lµm thªm giê (kÓ c¶ lµm gÊp, lµm nhanh) - §iÒu hoµ khuyÕn khÝch chÝnh s¸ch ®Þa bµn trong vµ ngoµi níc 2. NhËn xÐt: ThÈm kÕ Trëng phßng TL/ Bé TR¦ëNG Bé NGO¹I GIAO Vô trëng Vô Qu¶n trÞ - Tµi vô
 11. v¨n phßng quÌc hÐi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA PHô LôC 2 (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 134/ 2004/TT-BTC ngµy 31/12/2004 cña Bé Tµi chÝnh) Bé NGO¹I GIAO B¸O C¸O Vô Qu¶n trÞ - Tµi vô TæNG HîP THU LÖ PHÝ VISA N¡M …… M· C¬ quan ®¹i diÖn Lo¹i Sè thu Ph©n phèi sè VN t¹i ngo¹i tÖ Thu Tû Qui Thu Tæng NSNN PhÇn Bé Ngo¹i giao ®îc trÝch l¹i (30%) tiÒn gi¸ ®« la ®« la céng thu 70% Tæng Chi phÝ mua, Chi trang QuÜ KT, PL, ®Þa Mü Mü (USD) sè vËn chuyÓn thiÕt bÞ, tµi ®iÒu hßa ph¬ng Ên phÈm s¶n… ngµnh,®Ó l¹i tr¾ng, mÉu CQ§D biÓu… 1 2 3 4 5 = 3+4 6= 5X (70%) 7=5-6 9 10=(7- 11=(7-9)x2/3 9)X1/3 1 B¾C KINH NDT 2 QU¶NG CH¢U NDT 3 HONG KONG H$ 4 §µI B¾C §µi TÖ 5 TOKYO Yªn 6 ……. Céng:
 12. 12 Ngêi lËp b¶ng PHßNG QU¶N Lý TµI Vô NGOµI N¦íC Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 200 TR¦ëNG PHßNG TL Bé TR¦ëNG Bé NGO¹I GIAO Vô TR¦ëNG Vô QU¶N TRÞ - TµI Vô Ghi chó : Phô lôc 2 ®ª b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh
 13. v¨n phßng quÌc hÐi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA PHô LôC 3 (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 134/2004/TT-BTC ngµy 31/12/2004 cña Bé Tµi chÝnh) QUYÕT TO¸N CHI TIÕT Sö DUNG PHÇN 30 % §Ó L¹I CHO Bé NGO¹I GIAO N¨m.................... (qui ra USD) §¬n vÞ tÝnh: USD Néi dung Sè tiÒn I. TæNG Sè THU §Ó L¹I (1+2): 1- Sè d ®Çu kú (theo tõng quÜ, nÕu cã): - Quü Trang thiÕt bÞ - Quü phóc lîi, khen thêng t¹i CQ§D - Quü Phô cÊp lµm visa t¹i CQ§D (kÓ c¶ lµm thªm giê, lµm nhanh) - §iÒu hoµ khuyÕn khÝch chÝnh s¸ch ®Þa bµn trong vµ ngoµi níc. 2- Sè 30% ®Ó l¹i ngµnh ph©n phèi: - Thanh to¸n tiÒn Ên phÈm tr¾ng..... - TrÝch 1/3 chi trang thiÕt bÞ (®Ó chi cho c¸c néi dung nªu t¹i ®iÓm 2.1 Môc IV cña th«ng t) - TrÝch 2/3 ®Ó chi c¸c néi dung nªu t¹i ®iÓm 2.2 Môc IV cña th«ng t II. TæNG Sè CHI THùC TÕ: 1. Thanh to¸n chi phÝ phôc vô thu: - Tr¶ tiÒn mua hé chiÕu, thÞ thùc - Cíc phÝ chuyÓn APT - Mua VPP, ®iÖn tho¹i, fax .....phôc vô thu 2. TrÝch 1/3 chi trang thiÕt bÞ, tµi s¶n: Mua s¾m trang thiÕt bÞ vµ söa ch÷a thêng xuyªn, söa ch÷a lín tµi s¶n cña c¸c c¬ quan ®¹i diÖn VN ë níc ngoµi. 3. TrÝch 2/3 ®Ó chi cho c¸c néi dung sau: - Chi phô cÊp lµm visa t¹i CQ§D (kÓ c¶ lµm thªm giê) - QuÜ phóc lîi, khen thëng t¹i CQ§D - Chi ®iÒu hoµ khuyÕn khÝch chÝnh s¸ch ®Þa bµn trong vµ ngoµi níc III. Sè D¦ CHUYÓN N¡M SAU: - Quü Trang thiÕt bÞ - Quü phóc lîi, khen thêng t¹i CQ§D - Quü Phô cÊp lµm visa t¹i CQ§D (kÓ c¶ lµm thªm giê, lµm nhanh) - §iÒu hoµ khuyÕn khÝch chÝnh s¸ch ®Þa bµn trong vµ ngoµi níc. Ghi chó: Phô lôc 3 ®Ó b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh. Ngµy... th¸ng... n¨m ............
 14. 14 TL/ Bé TR¦ëNG Bé NGO¹I GIAO Vô TR¦ëNG Vô QU¶N TRÞ TµI Vô (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) PHô LôC 4 (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 134/2004 /TT-BTC ngµy 31/12/2004 cña Bé Tµi chÝnh) C¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM t¹i ....................................... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc (§ãng dÊu Quèc huy cña CQ§D) BI£N LAI THU PHÝ Vµ LÖ PHÝ (Liªn 1: tr¶ cho nguêi nép tiÒn) Sè ............ Tªn ®¬n vÞ hoÆc ngêi nép tiÒn:..................................................................... §Þa chØ ........................................................................................................... Lý do nép tiÒn ............................................................................................... Sè tiÒn............................................................................................................ (viÕt b»ng ch÷)................................................................................................ H×nh thøc thanh to¸n ..................................................................................... .................................................................................................................... ... (TP, tØnh), ngµy ...... .th¸ng .... n¨m Ngêi viÕt phiÕu 200 (Ký tªn vµ ghi râ hä tªn) Ngêi thu tiÒn (Ký tªn vµ ghi râ hä tªn)
 15. 15 C¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM t¹i ....................................... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc (§ãng dÊu Quèc huy cña CQ§D) BI£N LAI THU PHÝ Vµ LÖ PHÝ (Liªn 2: göi vÒ Bé Ngo¹i giao) Sè ............ Tªn ®¬n vÞ hoÆc ngêi nép tiÒn:..................................................................... §Þa chØ ........................................................................................................... Lý do nép tiÒn ............................................................................................... Sè tiÒn............................................................................................................ (viÕt b»ng ch÷)............................................................................................... .................................................................................................................... ... H×nh thøc thanh to¸n ..................................................................................... .................................................................................................................... ... (TP, tØnh), ngµy ...... .th¸ng .... n¨m Ngêi viÕt phiÕu 200 (Ký tªn vµ ghi râ hä tªn) Ngêi thu tiÒn (Ký tªn vµ ghi râ hä tªn) C¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM t¹i ....................................... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc (§ãng dÊu Quèc huy cña CQ§D)
 16. 16 BI£N LAI THU PHÝ Vµ LÖ PHÝ (Liªn 3: Lu t¹i CQ§D) Sè ............ Tªn ®¬n vÞ hoÆc ngêi nép tiÒn:.................................................................. §Þa chØ ........................................................................................................ Lý do nép tiÒn ............................................................................................ Sè tiÒn......................................................................................................... ( viÕt b»ng ch÷)........................................................................................... .................................................................................................................... H×nh thøc thanh to¸n .................................................................................. .................................................................................................................... (TP, tØnh), ngµy ...... .th¸ng .... n¨m Ngêi viÕt phiÕu 200 (Ký tªn vµ ghi râ hä tªn) Ngêi thu tiÒn (Ký tªn vµ ghi râ hä tªn)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản