Thông tư 15/2000/TT-BCA

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
77
lượt xem
3
download

Thông tư 15/2000/TT-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 15/2000/TT-BCA(C11) về việc hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ đăng ký, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 15/2000/TT-BCA

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2000/TT-BCA(C11) Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 2000 THÔNG TƯ C A B CÔNG AN S 15/2000/TT-BCA (C11) NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2000 HƯ NG D N V THU, H SƠ ĐĂNG KÝ,PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I ĐƯ NG B Th c hi n Ngh đ nh s 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph v b o đ m tr t t an toàn giao thông đư ng b và tr t t an toàn giao thông đô th và Ngh đ nh s 75/1998/NĐ-CP ngày 26/9/1998 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 36/CP. B Công an hư ng d n vi c đăng ký phương ti n cơ gi i đư ng b như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. Ph m vi, đ i tư ng áp d ng: Các lo i phương ti n cơ gi i đư ng b bao g m: ô tô, máy kéo, xe có k t c u tương t ô tô, xe công nông, mô tô, xe máy, xe lam, xích lô máy (sau đây g i t t là xe) c a các cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c, ngoài nư c đang cư trú ho c có tr s trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, trư c khi tham gia giao thông đ u ph i đăng ký và g n bi n s qu c gia theo quy đ nh c a Thông tư này. Thông tư này không áp d ng đ i v i vi c đăng ký, qu n lý xe quân đ i s d ng vào m c đích quân s . 2. Cơ quan đăng ký xe: 2.1. Phòng C nh sát giao thông công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, đăng ký xe c a các cơ quan, t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c đang cư trú ho c có tr s t i đ a phương mình. 2.2. C c C nh sát giao thông đư ng b - đư ng s t: đăng ký xe ô tô c a các cơ quan ngo i giao, t ch c qu c t , cá nhân ngư i nư c ngoài đang công tác, h c t p t i Hà N i và xe c a m t s cơ quan Trung ương có tr s t i Hà N i, xe c a doanh nghi p kinh t thu c B Qu c phòng (có danh m c kèm theo). 3. Trách nhi m c a ch xe: Ch phương ti n cơ gi i đư ng b (sau đây g i t t là ch xe), ngư i đư c u quy n c a ch xe, khi đăng ký ph i đưa xe đ n cơ quan C nh sát giao thông và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p pháp c a h sơ xe và xe xin đăng ký.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nghiêm c m m i hành vi gi m o h sơ đăng ký xe. 4. Trách nhi m c a cơ quan đăng ký xe: Cơ quan đăng ký xe có trách nhi m ti p nh n, ki m tra th c t xe và h sơ đăng ký xe theo đúng quy đ nh t i Thông tư này và các quy đ nh c a pháp lu t có liên quan; ch đư c phép ti n hành đăng ký, c p bi n s xe khi có đ h sơ, th t c theo quy đ nh. Cơ quan ti n hành đăng ký xe có trách nhi m phát hi n và x lý theo quy đ nh c a pháp lu t m i hành vi gi m o gi y t , h sơ xe và xe b t h p pháp đ n xin đăng ký. 5. Th i gian hoàn thành vi c c p các gi y t v đăng ký xe cho ch xe: Trong th i h n 03 ngày k t ngày ti p nh n đ y đ h sơ theo th t c quy đ nh, cơ quan C nh sát giao thông ph i c p Gi y đăng ký xe (sau khi đã dán ép) ho c h sơ sang tên di chuy n cho ch xe. Riêng thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh thì th i h n t i đa là không quá 7 ngày. Đ i v i trư ng h p đăng ký xe t m th i thì c p Gi y đăng ký xe và bi n s xe ngay sau khi nh n đ h sơ h p l . II. TH T C, H SƠ ĐĂNG KÝ XE A- CÁC LO I GI Y T C A CH XE KHI Đ N ĐĂNG KÝ XE 1. Đ i v i công dân Vi t Nam: - Xu t trình ch ng minh nhân dân. - N u không có ch ng minh nhân dân ho c có ch ng minh nhân dân nhưng nơi thư ng trú không đúng v i nơi thư ng trú hi n t i thì xu t trình m t trong nh ng gi y t khác thay cho ch ng minh nhân dân. + H kh u thư ng trú ho c t m trú có th i h n. + B n sao quy t đ nh đi u đ ng, ti p nh n công tác c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n (n u chưa có s h kh u). + Gi y gi i thi u c a đơn v công tác kèm theo gi y ch ng minh Quân nhân ho c gi y ch ng nh n Công an nhân dân, n u ch xe là ngư i thu c l c lư ng vũ trang. + Gi y gi i thi u c a nhà trư ng kèm theo th h c sinh, sinh viên n u là h c sinh, sinh viên. + Trư ng h p ch xe không tr c ti p đi đăng ký xe đư c thì ngư i đi đăng ký thay ph i xu t trình gi y u quy n c a ch xe và gi y ch ng minh nhân dân c a mình. 2. Đ i v i ngư i nư c ngoài:
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Ngư i có thân ph n ngo i giao: xu t trình ch ng minh thư ngo i giao (còn giá tr ) và gi y gi i thi u c a C c ph c v ngo i giao đoàn. - Ngư i nư c ngoài khác: xu t trình h chi u (còn giá tr ) và gi y gi i thi u c a cơ quan Vi t Nam qu n lý ngư i nư c ngoài đó. 3. Đ i v i cơ quan, t ch c: - Đ i v i cơ quan, t ch c Vi t Nam: gi y gi i thi u ghi rõ h tên, ch c v ngư i đ n đăng ký. - Đ i v i doanh nghi p kinh t thu c B Qu c phòng: gi y gi i thi u c a C c Qu n lý xe máy thu c T ng c c k thu t - B Qu c phòng. - Đ i v i cơ quan ngo i giao, t ch c qu c t : gi y gi i thi u c a C c Ph c v ngo i giao đoàn (B Ngo i giao) ho c S ngo i v . - Đ i v i xe c a các doanh nghi p liên doanh ho c doanh nghi p 100% v n nư c ngoài, Văn phòng đ i di n: b n sao Gi y phép đ u tư c a B K ho ch và Đ u tư, b n sao Gi y phép đ t văn phòng (các b n sao đ u ph i có ch ng nh n c a Công ch ng Nhà nư c). - Đ i v i Công ty nư c ngoài trúng th u mang xe vào s d ng t i Vi t Nam: b n sao gi y phép trúng th u c a B , Ngành ho c t ch c kinh t , xã h i (các b n sao đ u ph i có ch ng nh n c a Công ch ng Nhà nư c). - Đ i v i các t ch c phi Chính ph : b n sao Gi y phép đ t văn phòng và gi y gi i thi u c a cơ quan qu n lý t ch c phi Chính ph đó (các b n sao đ u ph i có ch ng nh n c a Công ch ng Nhà nư c). 4. Gi y gi i thi u, gi y u quy n và các b n sao c a các t ch c, cá nhân qui đ nh t i các đi m 2, 3 nêu trên đ u ph i đư c lưu trong h sơ xe. B. H SƠ ĐĂNG KÝ XE 1. H sơ đăng ký xe g m: 1.1- T khai đăng ký (theo m u): 1.2- Gi y bán, cho, t ng, trao đ i, th a k theo qui đ nh c a pháp lu t; 1.3- Ch ng t l phí trư c b ; 1.4- Ch ng t ngu n g c c a xe. 2. Ch ng t ngu n g c xe quy đ nh t i đi m 1.4 nêu trên đư c quy đ nh c th như sau: 2.1- Xe nguyên chi c nh p kh u t nư c ngoài:
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.1.1- Xe nh p theo lô: - T khai ngu n g c nh p kh u xe theo quy đ nh c a T ng c c H i quan. - Đ i v i xe là hàng vi n tr , ph i có thêm gi y xác nh n vi n tr c a Ban ti p nh n vi n tr qu c t - B Tài chính. 2.1.2- Xe nh p riêng l (phi m u d ch) ho c xe là quà bi u: - T khai hàng nh p kh u phi m u d ch theo m u quy đ nh c a T ng c c H i quan; - Biên lai thu thu xu t kh u, thu nh p kh u: + Đ i v i các lo i xe ch khách dư i 24 ch ng i, xe du l ch, xe v a ch hàng v a ch khách (xe bán t i), xe lam có gi y phép nh p kh u sau ngày 01/01/1996 ph i có biên lai thu tiêu th đ c bi t, tr nh ng xe vi n tr không hoàn l i và nh p kh u đư c hư ng tiêu chu n mi n tr do Chính ph qui đ nh. Nh ng đơn v nh p u thác thì biên lai thu tiêu th đ c bi t do đơn v nh p u thác n p, b n sao do đơn v u thác ký. + Đ i v i xe t m nh p c a cơ quan nư c ngoài, t ch c qu c t ho c cá nhân là ngư i nư c ngoài nh p theo Ngh đ nh c a Chính ph ho c Hi p đ nh gi a hai Nhà nư c thì ph i có Gi y phép xu t, nh p kh u hàng phi m u d ch thay cho biên lai thu kèm theo t khai hàng nh p kh u phi m u d ch theo m u quy đ nh c a T ng c c H i quan. + Đ i v i xe chuyên dùng đư c hư ng thu su t 0% thì ch c n t khai hàng nh p kh u phi m u d ch theo m u quy đ nh c a T ng c c H i quan trong đó có ghi rõ nhãn hi u xe, s máy, s khung. 2.2. Xe s n xu t, l p ráp trong nư c: Đ i v i xe l p ráp t linh ki n nh p kh u đã có đ s khung, s đ ng cơ (g i t t là s máy): - T khai ngu n g c nh p kh u xe theo quy đ nh c a T ng c c H i quan; - Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng phương ti n cơ gi i đư ng b theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i. Riêng xe l p ráp t các linh ki n nh p kh u chưa có s khung, s máy ho c nh p kh u ch có s khung hay s máy ho c t ng thành đ ng cơ và t ng thành khung s n xu t trong nư c thì không c n t khai ngu n g c nh p kh u xe. 2.3. Xe c i t o: 2.3.1. Xe thay đ i tính ch t chuyên ch : - Đăng ký xe (đ i v i xe đã đăng ký) ho c ch ng t ngu n g c nh p kh u (đ i v i xe đã qua s d ng đư c phép nh p kh u).
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Gi y ch ng nh n ch t lư ng an toàn k thu t phương ti n cơ gi i đư ng b c i t o, theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i. 2.3.2. Xe thay t ng thành đ ng cơ ho c khung nh p kh u: - Đăng ký xe; - B n chính ý ki n xác nh n c a cơ quan H i quan nơi làm th t c cho t ng thành đó nh p kh u (nh p theo lô). N u nh p riêng l phi m u d ch thì ph i có b n chính t khai hàng nh p kh u phi m u d ch và biên lai thu thu xu t nh p kh u; - Trư ng h p t ng thành khác nhãn hi u và thông s k thu t thì ph i có gi y ch ng nh n ch t lư ng an toàn k thu t phương ti n cơ gi i đư ng b theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i. Trư ng h p thay máy (bl k), không ph i ch u l phí trư c b theo quy đ nh. 2.3.3- Đ i v i xe thay t ng thành s n xu t trong nư c: - Đăng ký xe; - Ch ng t bán t ng thành c a cơ s s n xu t; - Biên b n ki m tra ch t lư ng s n ph m (KCS) c a cơ s s n xu t. 2.3.4- Đ i v i t ng thành đ ng cơ, khung c a xe đã đăng ký, nay dùng đ thay th cho xe khác thì ph i có Gi y xoá s đăng ký (Gi y xoá s đăng ký l p thành 3 b n: 1 b n cho t ng thành đ ng cơ; 1 b n cho khung xe; 1 b n lưu t i h sơ cơ quan C nh sát giao thông); trong Gi y xoá s đăng ký ph i ghi rõ c p cho t ng thành đ ng cơ hay khung xe và ph i có ch ký, đóng d u c a Trư ng phòng C nh sát giao thông ( đ a phương) ho c C c trư ng C c C nh sát giao thông đư ng b - đư ng s t ( Trung ương). 2.4- Xe c a Công an, Quân đ i bán ra dân s : Ph i có ch ng t ngu n g c c a xe như quy đ nh t i m t trong các đi m: 2.1; 2.2; 2.3 M c B ph n II nêu trên, đ ng th i ph i có thêm: quy t đ nh cho bán xe c a T ng c c H u c n - B Công an (đ i v i xe Công an) ho c quy t đ nh cho bán xe c a B T ng tham mưu - B Qu c phòng (đ i v i xe quân đ i). 2.5- Xe c a các d án vi n tr c a nư c ngoài khi h t h n, bàn giao cho phía Vi t Nam: - Ch ng t ngu n g c c a xe như quy đ nh t i các đi m 2.1; 2.2 M c B ph n II Thông tư này; - Quy t đ nh cho ti p nh n c a B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c th trư ng cơ quan nhà nư c có th m quy n.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.6- Xe x lý vi ph m hành chính; xe là tang v t, v t ch ng v án b t ch thu sung công qu Nhà nư c ho c xác l p quy n s h u nhà nư c; xe toà án phát m i đ đ m b o thi hành án: - Quy t đ nh x lý c a c p có th m quy n; - Hoá đơn bán tài s n t ch thu sung qu nhà nư c ho c biên b n bàn giao m u theo quy đ nh c a B Tài chính. N u là xe đã đăng ký b t ch thu, thì sau khi đăng ký, cơ quan C nh sát giao thông nơi đăng ký m i ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan C nh sát giao thông nơi trư c đây đã đăng ký đ chuy n h sơ g c cho nơi đăng ký m i qu n lý. Trư ng h p xe do Toà án các c p phát m i đ đ m b o thi hành án, thì xe ph i có ngu n g c h p l theo quy đ nh t i Thông tư này và gi y t ch ng minh quy n s h u xe h p pháp c a ngư i b phát m i (n u xe chưa rõ ngu n g c ho c không có gi y t ch ng minh quy n s h u xe h p pháp c a ngư i b phát m i thì không đư c ti p nh n gi i quy t đăng ký, mà ph i hư ng d n ch xe quay l i Toà án nơi ra quy t đ nh phát m i đ làm rõ ngu n g c c a xe). 2.7- Xe c m c th ch p do Ngân hàng phát m i: - Văn b n bán đ u giá tài s n theo quy đ nh c a B Tư pháp; - Văn b n th hi n ch xe đ ng ý phát m i bán xe c m c th ch p khi không tr đư c n ; - Đăng ký xe, ho c ch ng t ngu n g c c a xe; - Hóa đơn bán xe theo quy đ nh c a B Tài chính; N u xe đã đăng ký di chuy n đi đ a phương khác, ph i có thêm phi u sang tên di chuy n kèm theo h sơ g c (gi y khai sang tên di chuy n do ch xe ho c cơ quan ký h p đ ng bàn tài s n ký, xác nh n). 2.8- Trư ng h p xe b m t ch ng t ngu n g c: - Đơn c a ch xe cam đoan trư c pháp lu t v vi c m t ch ng t ngu n g c c a xe, có xác nh n c a Công an nơi báo m t; - B n sao ch ng t ngu n g c xe có xác nh n c a cơ quan đã c p ch ng t đó (h sơ đăng ký ph i đ y đ như quy đ nh t i M c B ph n II Thông tư này); - B n thông báo g i Cánh sát giao thông toàn qu c v vi c m t ch ng t ngu n g c c a xe. Sau 30 ngày không phát hi n có vi ph m ho c tranh ch p gì thì ti n hành làm th t c đăng ký xe. 3. Đăng ký và qu n lý xe c a các Doanh nghi p làm kinh t thu c B Qu c phòng:
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c hi n theo quy đ nh t i M c II Thông tư liên B N i v - Qu c phòng s 2552- TTLB/NV-QP ngày 27/12/1995 "V vi c th c hi n Ngh đ nh 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph ". 4. Xe quân đ i (tr xe làm kinh t ) có yêu c u c p bi n s xe dân s : - Trư ng h p do yêu c u công tác, xe quân s (tr xe làm kinh t ) c n c p bi n s xe dân s , thì lãnh đ o B Qu c phòng có công văn đ ngh B Công an xem xét gi i quy t. M i xe xin c p bi n s dân s ph i có b n sao h sơ g c có xác nh n c a C c Qu n lý xe máy - B Qu c phòng. C. ĐĂNG KÝ XE T M TH I 1. Đ i tư ng đư c đăng ký t m th i: 1.1- Xe m i nh p kh u và xe s n xu t l p ráp lưu hành t kho, c ng, nhà máy, đ i lý bán xe v nơi đăng ký ho c các đ i lý, kho lưu tr khác (tr mô tô, xe máy). 1.2- Xe có phi u sang tên di chuy n đi đ a phương khác. 1.3- Xe làm th t c xoá s đ tái xu t v nư c ho c chuy n như ng t i Vi t Nam. 1.4- Xe đư c phép t m nh p ph c v h i ngh qu c t , tham quan, du l ch, h i ch , tri n lãm, th d c th thao... 1.5- Xe đư c phép quá c nh (tr xe có Hi p đ nh ký k t c a Nhà nư c, Chính ph ). 1.6- Xe c i t o ho c xe m i xu t xư ng ch y th nghi m trên đư ng giao thông công c ng. 1.7- Xe ho t đ ng n i b (c ng, sân bay, m ...) ho c xe chuyên dùng thi công trên đư ng b , xe ph c v nông nghi p khi có nhu c u lưu hành trên đư ng giao thông công c ng. 2. H sơ th t c đăng ký t m th i: H sơ đăng ký xe t m th i cũng ph i đ y đ như h sơ đăng ký xe đư c quy đ nh t i M c B, ph n II, Thông tư này (tr biên lai thu l phí trư c b ). Khi đ n làm th t c đăng ký t m th i, ch xe mang toàn b b n sao h sơ g c và h sơ g c đ đ i chi u. Khi c p đăng ký t m th i thì tr h sơ g c, ch lưu l i b n sao h sơ g c nơi đăng ký. 3. Th i h n đăng ký t m th i: 3.1 - Th i h n có giá tr c a gi y đăng ký xe t m th ii t i đa là 7 ngày; n u quá 7 ngày thì ph i đư c Giám đ c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c C c trư ng C c C nh sát giao thông đư ng b - đư ng s t phê duy t nhưng cũng không quá 15 ngày.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3.2 - Xe đư c phép t m nh p, ph c v tham quan, du l ch, h i ch , tri n lãm, th d c th thao ho c ph c v các m c đích h p pháp khác thì th i h n đư c c p theo th i gian ghi trong gi y cho phép t m nh p. D. Đ I, C P L I GI Y ĐĂNG KÝ XE HO C BI N S XE 1- Đ i l i gi y đăng ký, bi n s : Nh ng trư ng h p sau đây đư c đ i l i gi y đăng ký, bi n s xe: xe c i t o; xe thay đ i màu sơn; Gi y đăng ký xe b rách, hư h ng, bi n s xe hư h ng, m ; Khi xin đ i gi y đăng ký, bi n s xe, ch xe ph i có đơn (n u là cá nhân); ho c công văn đ ngh (n u là cơ quan, t ch c). Cơ quan C nh sát giao thông có trách nhi m c p l i đăng ký xe, bi n s xe (theo s cũ) trong th i h n 07 ngày. Ch xe có th u quy n cho ngư i khác đ n làm thay và không b t bu c ph i mang xe đ n khi xin đ i l i gi y đăng ký xe, bi n s xe b rách, hư h ng, m (nhưng ph i n p l i gi y đăng ký, bi n s cũ). 2- C p l i gi y đăng ký, bi n s xe b m t: - Ch c p l i Gi y đăng ký, bi n s xe b m t khi ch xe có công văn đ ngh (n u là cơ quan, t ch c), ho c đơn xin c p l i có xác nh n c a Công an c p xã nơi trình báo m t n u là cá nhân. Ch xe có th u quy n cho ngư i khác làm thay và không b t bu c ph i mang xe đ n cơ quan đăng ký xe. - Sau th i h n sau 60 ngày k t ngày nh n đư c công văn đ ngh ho c đơn xin c p l i, n u không phát hi n nghi v n, thì gi i quy t c p l i Gi y đăng ký, bi n s xe (theo bi n s cũ). - Trư ng h p c p trư c th i h n, ph i có s đ ng ý b ng văn b n c a Giám đ c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c C c trư ng C c C nh sát giao thông đư ng b - đư ng s t. Đ. TRƯ NG H P ĐÓNG L I S MÁY, S KHUNG Xe m i nh p không có s khung, s máy mà t khai ngu n g c nh p kh u xe c a H i quan ghi không có ho c ghi chưa tìm th y s khung, s máy thì khi đăng ký, cho đóng s theo bi n s đăng ký. N u s khung, s máy c a xe ch có Etekét; s b ng sơn; s b m thì đóng l i theo s ghi trên Etêkét ho c s khung, s máy đã đư c cơ quan H i quan xác nh n trong t khai ngu n g c nh p kh u c a xe. Vi c đóng l i s khung, s máy ph i do Trư ng phòng C nh sát giao thông ( đ a phương) ho c C c trư ng C c C nh sát giao thông đư ng b - đư ng s t ( Trung ương) ra quy t đ nh b ng văn b n và lưu vào h sơ xe. E. SANG TÊN, DI CHUY N XE (ch xe có th u quy n cho ngư i khác làm thay):
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Sang tên trong cùng đ a phương (cùng t nh, thành ph ) h sơ ph i có: 1.1- 02 t khai sang tên di chy n (theo m u); 1.2- Gi y đăng ký xe; 1.3- Gi y bán, cho, t ng xe; 1.4- Ch ng t l phí trư c b . Trư ng h p này gi nguyên bi n s cũ và c p l i Gi y đăng ký xe cho ch m i. 2. Sang tên di chuy n khác đ a phương (khác t nh, thành ph ): H sơ, th t c như quy đ nh t i đi m 1 M c E ph n II Thông tư này, không b t bu c ph i đưa xe đ n đ ki m tra, nhưng ph i n p l i bi n s cũ. 3- Di chuy n nguyên ch , h sơ ph i có: 3.1- Quy t đ nh đi u đ ng công tác ho c di chuy n h kh u (thay gi y t mua bán xe); 3.2- 02 t khai sang tên (theo m u); Trư ng h p này không b t bu c ph i mang xe đ n, nhưng ch xe ph i n p l i đăng ký xe và bi n s xe. G. Đ i v i các trư ng h p xe mi n thu , s d ng không đúng m c đích; xe t m nh p; xed án chưa h t h n chuy n như ng t i Vi t Nam, thì trư c khi đăng ký, ch xe ph i làm th t c xoá s t i cơ quan C nh sát giao thông, sau đó đ n cơ quan H i quan đ làm th t c nh p kh u theo quy đ nh và n p l i h sơ cho cơ quan C nh sát giao thông đ làm th t c sang tên; di chuy n cho ch m i. Trư ng h p các lo i xe trên chưa làm th t c xoá s , nhưng đã đư c cơ quan H i quan truy thu đ các lo i thu nh p kh u, khi chuy n như ng t i Vi t Nam thì đư c gi i quy t sang tên, di chuy n, đăng ký bình thư ng như xe trong nư c. Trư ng h p xe c a các cơ quan hành chính s nghi p, các t ch c, cá nhân không kinh doanh, khi như ng, bán xe thì không c n ph i có hoá đơn bán hàng, H. XOÁ S ĐĂNG KÝ XE 1. Nh ng trư ng h p làm th t c xoá s đăng ký: 1.1- Xe cũ nát, không s d ng đư c; 1.2- Xe không có nhu c u s d ng; 1.3- Xe tháo đ ng cơ, khung đ thay th cho xe khác;
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.4- Xe t m nh p c a cơ quan, t ch c cá nhân nư c ngoài tái xu t ho c chuy n như ng t i Vi t Nam. 1.5- Xe d án đư c mi n thu nh p kh u, nay bán ho c s d ng sai m c đích. 2. H sơ, th t c xoá s : 2.1- T khai xoá s đăng ký (theo m u); 2.2- Công văn ho c đơn đ ngh xoá s đăng ký; 2.3- Ch xe không ph i mang xe đ n nhưng ph i tr l i Gi y đăng ký và bi n s xe cho cơ quan C nh sát giao thông. III. QU N LÝ H SƠ, BI N S XE VÀ TH M QUY N KÝ CÁC GI Y T 1. Qu n lý h sơ xe: 1.1- H sơ đăng ký xe đư c qu n lý theo ch đ h sơ c a B Công an và do cơ quan đăng ký xe tr c ti p qu n lý, b o qu n, khai thác theo đúng quy đ nh c a B Công an. M i hành vi vi ph m ch đ qu n lý h sơ, làm m t, th t l c h sơ đ u ph i đư c phát hi n k p th i và x lý nghiêm minh. Trư ng h p c n mư n h sơ xe đ ph c v yêu c u công tác thanh tra, ki m tra, thì ph i đư c s đ ng ý b ng văn b n c a Giám đ c Công án t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (n u là h sơ do đ a phương qu n lý) ho c C c trư ng C c C nh sát giao thông đư ng b - đư ng s t (n u là h sơ do C c C nh sát giao thông đư ng b - đư ng s t qu n lý). Khi giao nh n h sơ ph i có biên b n bàn giao. 1.2- Trư ng h p h sơ b m t, hư h ng ho c th t l c thì ph i thành l p H i đ ng do Giám đ c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( đ a phương) ho c C c trư ng C c C nh sát giao thông đư ng b - đư ng s t ( Trung ương) làm Ch t ch đ làm rõ nguyên nhân và có bi n pháp x lý, gi i quy t cho phù h p. N u không tìm th y ho c không th khôi ph c đư c h sơ ban đ u, thì biên b n k t lu n c a H i đ ng có giá tr thay th h sơ g c c a xe. 2. Quy đ nh v bi n s xe và qu n lý bi n s xe: 2.1- Bi n s xe do B Công an th ng nh t qu n lý và phát hành trong toàn qu c. Trong m i trư ng h p, trư c khi c p bi n s m i đ u ph i thu h i, c t góc và hu bi n s cũ theo hư ng d n c a T ng c c C nh sát. Nghiêm c m m i hành vi tuỳ ti n s n xu t, t y xoá, gi m o bi n s , bán bi n s và lưu hành bi n s xe không ph i do B Công an s n xu t, phát hành. 2.2- Bi n s xe c a các t ch c, cá nhân trong nư c: - Xe đăng ký t i Phòng C nh sát giao thông Công an t nh, thành ph nào thì bi n s mang ký hi u t nh, thành ph đó theo quy đ nh c a T ng c c C nh sát.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Xe không làm kinh doanh c a cơ quan hành chính s nghi p, xe Công an nhân dân, xe c a các t ch c chính tr , xã h i: Bi n s n n xanh, ch và s màu tr ng. - Xe c a các doanh nghi p, xe làm kinh t c a cơ quan hành chính s nghi p, xe cá nhân: Bi n s n n tr ng, ch và s màu đen. 2.3- Bi n s xe c a t ch c, cá nhân nư c ngoài: - Xe c a t ch c qu c t ; c a t ch c, cá nhân nư c nào thì mang ký hi u riêng c a nư c đó theo quy đ nh c a T ng c c C nh sát. - Xe c a cơ quan, t ch c ngo i giao, cá nhân nư c ngoài có thân ph n ngo i giao: bi n s n n tr ng, ch và s màu đen; có ký hi u "NG" màu đ trư c các ch s . Riêng bi n s xe c a Đ i s đ c m nh toàn quy n và c a ngư i đ ng đ u cơ quan đ i di n các t ch c c a Liên h p qu c, có thêm g ch màu đ đè ngang lên gi a các ch s . - Xe c a t ch c, Văn phòng đ i di n, cá nhân ngư i nư c ngoài (k c lưu h c sinh): bi n s n n tr ng, ch và s màu đen, có ký hi u "NN" màu đen. - Xe c a các doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài: bi n s n n tr ng, ch và s màu đen, có ký hi u "LD" màu đen. 2.4- Bi n s t m th i: B ng gi y tr ng, ch và s màu đen, kích thư c c a bi n, s và ch theo bi n s s n xu t b ng kim lo i. 3. Quy đ nh v bi n s , k ch trên thành xe và c a xe: 3.1- Bi n s đăng ký ph i g n phía trư c và phía sau c a xe (n u xe kéo rơ moóc thì bi n s ph i g n thành sau rơ moóc). 3.2- Đ i v i các lo i xe ô tô (tr các lo i xe du l ch có 5 ch ng i tr xu ng), ch xe ph i ch p hành các quy đ nh như sau: - K bi n s thành sau xe và hai bên thành xe; - K t i tr ng, t tr ng vào hai bên cánh c a xe; - K tên cơ quan, đơn v vào hai bên cánh c a xe, tr xe riêng c a công dân Vi t Nam. N u công dân Vi t Nam có nhu c u thì k tên vào hai bên cánh c a xe. 3.3- Bi n s đăng ký t m th i đư c dán bên trong kính trư c và sau xe. 4. Th m quy n ký các lo i gi y t . 4.1- C c trư ng C c C nh sát giao thông đư ng b - đư ng s t ký Gi y đăng ký xe và các lo i gi y t khác liên quan đ n công tác đăng ký xe đ i v i các trư ng h p do C c C nh sát giao thông đư ng b - đư ng s t tr c ti p đăng ký, qu n lý.
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4.2- Trư ng phòng C nh sát giao thông Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ký Gi y đăng ký xe và các lo i gi y t khác có liên quan đ n công tác đăng ký xe do đ a phương đăng ký, qu n lý. IV- GI I QUY T M T S T NT I M t s t n t i, vư ng m c trong công tác đăng ký xe t trư c đ n nay, đư c th c hi n c th như sau: 1. V ch ng t mua bán: 1.1- Khi sang tên di chuy n, trong h sơ đăng ký thi u ch ng t , bán ho c ch ng t bán không liên t c thì: - H sơ xe đăng ký t 01/9/1993 tr v trư c đư c coi là h p l ; - H sơ xe đăng ký t 02/9/1993 đ n 31/12/1995 yêu c u ch xe vi t cam đoan; cơ quan C nh sát giao thông ti p nh n h sơ và đ xu t b ng văn b n v i C c trư ng C c C nh sát giao thông đư ng b - đư ng s t (xe do C c C nh sát giao thông đư ng b - đư ng s t qu n lý) ho c Giám đ c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (xe do đ a phương đăng ký, qu n lý) quy t đ nh. 1.2- Đ i v i xe mô tô mua bán qua nhi u ch , nay không th xác đ nh đư c các ch trung gian, thì khi sang tên di chuy n ch c n ch ng t bán xe c a ch xe đ u tiên và ch xe cu i cùng; yêu c u ch xe ph i có b n cam đoan ch u trách nhi m. Đ ng th i vi t thông báo g i đ n ch phương ti n đ u tiên và niêm y t công khai bi n s xe, s khung, s máy c a xe t i nơi đăng ký. Sau 60 ngày, n u không có tranh ch p, khi u ki n thì gi i quy t đăng ký, sang tên, di chuy n cho ch xe. 2. Xe mô tô có ngu n g c nh p kh u trái phép đã n p thu công thương nghi p: Đ i v i xe mô tô nh p kh u trái phép đã đư c cơ quan có th m quy n cho phép n p thu công thương nghi p và đã đăng ký trư c ngày 31/12/1989, n u ch xe có nhu c u đ i bi n s , sang tên, di chuy n và trong h sơ có đ ch ng t th hi n đã n p thu công thương nghi p thì ti p nh n gi i quy t. 3. Xe đã đăng ký nay phát hi n gi y ch ng nh n ngu n g c nh p kh u (gi y H i quan) gi ho c b t y xoá: Xe đã đăng ký nay ch xe có nhu c u đ i bi n; sang tên; di chuy n, khi làm th t c thì phát hi n gi y H i quan gi ho c b t y xoá, thì gi i quy t như sau: - Chuy n h sơ sang cơ quan C nh sát đi u tra đ đi u tra, x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. - Khi có k t lu n b ng văn b n c a cơ quan C nh sát đi u tra thì C nh sát giao thông đ xu t v i C c trư ng C c C nh sát giao thông đư ng b - đư ng s t ( Trung ương), Giám đ c công an t nh, thành ph ( đ a phương) quy t đ nh.
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. Gi i quy t xe b đ c l i s khung, s máy; xe nh p kh u trái phép mà h sơ đăng ký xe là h sơ th t ho c ch ng t nh p kh u th t nhưng c a xe khác: Khi phát hi n nh ng trư ng h p nêu trên, thì cơ quan C nh sát giao thông ph i l p biên b n t m gi xe, chuy n cơ quan đi u tra x lý theo qui đ nh c a pháp lu t; thu h i h sơ ho c ch ng t nh p kh u xe tr v cho cơ quan C nh sát giao thông nơi qu n lý xe đó (nơi h sơ xe b th t l c) đ qu n lý và đ m b o quy n l i chính đáng c a ch xe. 5. Xe do các nư c Xã h i ch nghĩa s n xu t đã đăng ký, xe có ngu n g c trư c 1975 do ch đ cũ đăng ký, nay h sơ không đ th t c: Nh ng xe ôtô, mô tô đã đư c gi i quy t đăng ký trư c 31/12/1985 (nh ng xe có ngu n g c trư c năm 1975 do ch đ cũ đăng ký và nh ng xe nh p vào nư c ta trư c năm 1985 c a kh i xã h i ch nghĩa), mà h sơ thi u th t c, nhưng t khi đăng ký xe cho đ n nay không x y ra tranh ch p, khi u ki n gì, n u ch xe có nhu c u sang tên ho c sang tên di chuy n, đ i bi n s , đ i Gi y đăng ký xe thì C nh sát giao thông ti p nh n gi i quy t cho ch xe. 6. Đ i v i xe đã đăng ký trư c 31/12/1990 tr v trư c có b n cà s máy, s khung khác v i b n cà s máy, s khung lưu h sơ g c thì yêu c u ch xe vi t cam đoan, n u không có gì nghi v n thì gi i quy t cho đ i bi n; sang tên; di chuy n. 7. Gi i quy t đăng ký xe có đóng d u qu n lý c a cơ quan CSGT: Đ i v i nh ng xe đã đư c đăng ký trư c 31/12/1990 có đóng d u "không bán, đ i, cho, t ng" trên gi y đăng ký xe, n u không có tranh ch p, khi u ki n, nay ch xe có nhu c u đ i bi n, sang tên di chuy n, thì cơ quan C nh sát giao thông ti p nh n và gi i quy t cho ch xe. 8. Xe công nông: Xe s n xu t trư c ngày 31/12/1995, ch xe có cam k t ch u trách nhi m v ngu n g c xe h p l (có xác nh n c a chính quy n đ a phương); n p l phí trư c b theo quy đ nh và đư c ngành giao thông ki m k thu t xe đ m b o k thu t an toàn thì ti p nh n gi i quy t đăng ký. 9. H sơ thi u biên b n ki m nghi m k thu t xe c i t o: Khi ti p nh n đăng ký h sơ sang tên di chuy n c a xe đã c i t o và đăng ký trư c ngày 01/8/1995, qua th c t ngành giao thông c p gi y ch ng nh n ki m đ nh an toàn k thu t, trong trư ng h p này không yêu c u ch xe ph i b sung biên b n c a H i đ ng ki m đ nh k thu t theo Thông tư liên B s 223/LBGT-NV ngày 07/12/1979 c a liên B Giao thông v n t i - N i v , cơ quan C nh sát giao thông ti p nh n gi i quy t cho ch xe. V- T CH C TH C HI N 1- T ng c c C nh sát ch đ o, hư ng d n, ki m tra đôn đ c vi c tri n khai th c hi n Thông tư này.
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2- Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư s 03- TT/BNV ngày 24/7/1995 c a B N i v (nay là B Công an) v Hư ng d n vi c đăng ký, c p bi n s các lo i phương ti n cơ gi i đư ng b ; ki m tra và qu n lý ngư i đi u khi n phương ti n thu c ngành Công an. Nh ng quy đ nh trư c đây c a B Công an trái v i Thông tư này đ u bãi b . 3- T ng c c trư ng các T ng c c, Tư l nh B tư l nh C nh v , V trư ng, C c trư ng các V , C c tr c thu c B trư ng, Giám đ c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Trong quá trình t ch c th c hi n có gì vư ng m c c n báo cáo ngay v B (qua T ng c c C nh sát) đ có hư ng d n k p th i. Lê Th Ti m (Đã ký) PH L C DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN V CÓ TR S T I HÀ N I ĐĂNG KÝ XE ÔTÔ T I C C CSGT ĐB-ĐS (B CÔNG AN) TT Tên cơ quan, đơn v 1 Các Ban c a Trung ương Đ ng 2 Văn phòng Ch t ch nư c 3 Văn phòng Qu c h i 4 Văn phòng Chính ph 5 B Công an 6 Xe ph c v các đ ng chí U viên Trung ương Đ ng công tác t i Hà N i và các thành viên Chính ph 7 B ngo i giao 8 Vi n ki m sát nhân dân t i cao 9 Toà án nhân dân t i cao 10 Đài truy n hình Vi t Nam 11 Đài ti ng nói Vi t Nam 12 Thông t n xã Vi t Nam
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 13 Báo Nhân dân 14 Thanh tra Nhà nư c 15 H c vi n chính tr qu c gia 16 Ban qu n lý Lăng, B o tàng, Khu di tích l ch s H Chí Minh 17 Trung tâm lưu tr qu c gia 18 U ban Dân s k ho ch hoá gia đình 19 T ng công ty d u khí Vi t Nam 20 T ch c qu c t , t ch c phi Chính ph , Văn phòng đ i di n nư c ngoài 21 Các Đ i s quán và nhân viên ngư i nư c ngoài 22 Doanh nghi p Quân đ i làm kinh t 23 U ban ch ng khoán Nhà nư c 24 C c Hàng không dân d ng Vi t Nam
Đồng bộ tài khoản