Thông tư 15/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
115
lượt xem
8
download

Thông tư 15/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 15/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô bị tạm giữ do vi phạm luật lệ về trật tự an toàn giao thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 15/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  15/2003/TT­B T C   g µy  07 th¸ng 3 n¨ m  2003  íng  c n H d É n  v Ò  p h Ý  tr«ng gi÷ xe ®¹p, xe  ¸ y, « t« b Þ  t¹m  m gi÷   o  vi p h¹ m  p h¸p  d luËt v Ò  trËt tù an  toµn giao  th«ng C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh  phÝ   lÖ  vµ  phÝ   ngµy  28/8/2001; NghÞ     ®Þnh   sè  57/2002/N§­   CP ngµy  03/6/2002  cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  Ph¸p  lÖnh phÝ  lÖ  vµ  phÝ; NghÞ    quyÕt  13/2002/NQ­   sè  CP ngµy  19/11/2002  cña  ChÝnh  phñ        vÒ c¸c gi¶iph¸p  kiÒm  chÕ    gia t¨ng vµ    tiÕn  ití gi¶m    dÇn    tai n¹n giao th«ng  ïnt¾c      vµ    giao th«ng,Bé        TµichÝnh  híng dÉn  phÝ    vÒ  tr«ng gi÷    xe ®¹p, xe    m¸y, «        t« (gäichung   lµ ph¬ng  tiÖn giao  th«ng) bÞ    t¹m    vi gi÷ do    ph¹m  ph¸p luËtvÒ      toµn      trËttùan  giao th«ng,nh      sau: 1.§èit      îng nép  phÝ §èi t   îng nép  phÝ  tr«ng gi÷ ph¬ng  tiÖn  giao th«ng theo híng dÉn    t¹i Th«ng   tnµy    lµngêisö    dông  ph¬ng tiÖn giao th«ng        viph¹m  ph¸p    trËt luËtvÒ    tùan    toµn  giao th«ng  t¹m      bÞ  gi÷ph¬ng  tiÖn giao th«ng.     2.VÒ     møc    thu phÝ Theo quy  ®Þnh  cña Ph¸p lÖnh phÝ  lÖ  vµ  phÝ, NghÞ    ®Þnh  57/2002/ sè  N§­CP  ngµy  03/6/2002 quy    ®Þnh        chitiÕtthihµnh  Ph¸p lÖnh phÝ, lÖ    phÝ   th× møc   phÝ  thu  tr«ng gi÷ ph¬ng      tiÖn giao th«ng  Héi ®ång  do    nh©n  d©n  tØnh,  thµnh phè  trùc thuéc    Trung ¬ng  (gäi t¾t      lµ cÊp tØnh) quy ®Þnh.      Bé Tµi chÝnh  híng dÉn  thÓ    cô  mét  ®iÓm   sau: sè  nh  a) §èivíiph¬ng        tiÖn giao th«ng  t¹m    a      bÞ  gi÷,® vµo      c¸c b∙itr«ng gi÷ ph­     ¬ng tiÖn cña      c¸c®¬n  chuyªn doanh  vÞ    tr«ng gi÷ph¬ng      tiÖn th× møc        thu bao  gåm   kho¶n  c¶  thuÕ          gi¸trÞgiat¨ngtheo quy    ®Þnh. b) §èivíi       ph¬ng tiÖn giao th«ng  t¹m    a      bÞ  gi÷,® vµo    c¸ckho,b∙icña      ®¬n  vÞ  quyÕt  ra  ®Þnh  t¹m    gi÷ ph¬ng  tiÖn  møc   kh«ng  th×  thu  bao gåm  thuÕ    gi¸ trÞgiat¨ngquy        ®Þnh      ®èi víidÞch  tr«ng gi÷ph¬ng  vô      tiÖn. Trêng  hîp Héi ®ång  nh©n  d©n cÊp tØnh  cã  ®∙  v¨n  b¶n quy ®Þnh  vÒ  phÝ tr«ng gi÷ph¬ng      tiÖn theo quy      ®Þnh cña ph¸p luËtvÒ      phÝ, lÖ    phÝ  hoÆc   Uû ban  nh©n  d©n cÊp  tØnh  cã    ®∙  v¨n b¶n quy  ®Þnh  gi¸dÞch  tr«ng gi÷ vÒ    vô      ph¬ng  tiÖn ®ang      ¸p dông  i t¹ ®Þa    ph¬ng,th× tiÕp tôc thùc hiÖn            theo  møc    thu ®∙  îcquy  ®   ®Þnh. Trêng    hîp ®Þa  ph¬ng cha  quy  cã  ®Þnh  phÝ  vÒ  hoÆc     gi¸dÞch  tr«ng vô    gi÷ ph¬ng    tiÖn th×  Tµi chÝnh  VËt    Së    –  gi¸khÈn  ¬ng  tr nghiªn cøu    tr×nh Uû  ban  nh©n  d©n  cÊp tØnh  quy ®Þnh  møc  thu phÝ  tr«ng gi÷ ph¬ng      tiÖn giao  th«ng  t¹m    viph¹m  bÞ  gi÷ do    ph¸p          toµn  luËtvÒ trËttù an  giao th«ng      ®Ó Uû ban  nh©n  d©n  cÊp tØnh  b¸o c¸o Thêng    trùc Héi ®ång  nh©n  d©n cÊp  tØnh  quyÕt  ®Þnh  sím, ®¶m     b¶o thùc hiÖn  ®óng  quy  ®Þnh  cña  NghÞ  quyÕt  sè  13/2002/NQ­CP   ngµy 19/11/2002 cña    ChÝnh  phñ. Trêng    hîp ph¬ng  tiÖn giao th«ng  t¹m        bÞ  gi÷nhng  sau  x¸c®Þnh  ®ã    ngêi   sö dông ph¬ng  tiÖn giao th«ng    lµ kh«ng  lçitrong viÖc    cã      viph¹m  ph¸p    luËt vÒ      toµn  trËttù an  giao th«ng  ngêisö    th×    dông  ph¬ng tiÖn  giao th«ng    kh«ng  ph¶inép    phÝ  tr«ng gi÷ph¬ng      tiÖn.NÕu     ngêisö    dông ph¬ng  tiÖn ®∙    nép  phÝ 
  2. 2 th× ®¬n  thu ph¶ihoµn        vÞ      tr¶l¹tiÒn phÝ  i   cho  ngêisö    dông  ph¬ng  tiÖn.Trêng    hîp ®¬n  thu lµ ®¬n  chuyªn doanh    vÞ      vÞ    tr«ng gi÷ ph¬ng      tiÖn  ®¬n  ra th×  vÞ    quyÕt  ®Þnh t¹m    gi÷ ph¶i chitr¶cho        ®¬n  chuyªn  vÞ  doanh  tr«ng gi÷ ph¬ng      tiÖn kho¶n    phÝ  nµy    tõ kho¶n tiÒn xö        ph¹tviph¹m  hµnh chÝnh  giao th«ng  vÒ    ® êng  mµ   bé  ®¬n  ® îcsö  vÞ    dông. 3.VÒ     chøng      tõthu phÝ §¬n  tr«ng    vÞ  gi÷ ph¬ng tiÖn  t¹m    bÞ  gi÷ ph¶i lËp  cÊp    vµ  chøng      tõ thu cho ®èi îng nép  t   phÝ theo ®óng quy ®Þnh  cña Th«ng   63/2002/TT­ tsè  BTC   ngµy 24/7/2002 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn thùc hiÖn    c¸c quy ®Þnh  ph¸p  luËtvÒ    phÝ  lÖ  vµ  phÝ, cô    thÓ  sau: nh  a)      êng  ph¬ng  §èi víitr hîp  tiÖn  a  ® vµo      c¸c b∙itr«ng gi÷ ph¬ng      tiÖn cña  c¸c ®¬n  chuyªn doanh    vÞ    tr«ng gi÷ ph¬ng      tiÖn,khithu phÝ, ®¬n  ph¶ilËp          vÞ    vµ giao ho¸  ®¬n  hoÆc   in s½n   vР   møc  thu cho ®èi  îng  t nép phÝ theo  quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh  cña  Tµi chÝnh  ph¸thµnh, qu¶n    dông    Bé    vÒ      lý,sö  ho¸ ®¬n  b¸n hµng;   b) §èivíitr       êng    t¹m    a  hîp bÞ  gi÷,® vµo    c¸c kho,b∙icña      ®¬n  ra quyÕt  vÞ    ®Þnh  t¹m    gi÷ ph¬ng tiÖn,khi thu      phÝ, ®¬n  ph¶i lËp  cÊp  vÞ    vµ  biªn laithu       hoÆc   tem, vР     in s½n  møc     thu cho ®èi îng  t nép  phÝ. Biªn laihoÆc         tem, vР   thu phÝ    ®¬n  thu nhËn  i quan  vÞ    t¹ c¬  thuÕ ®Þa   ph¬ng    n¬i®¬n  thu ®ãng  vÞ    trô së    chÝnh. ViÖc  dông, quyÕt    sö    to¸n biªn lai      , tem,  thu  vР phÝ  îc thùc ®     hiÖn  theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh  cña  Tµi chÝnh  ph¸thµnh, qu¶n    Bé    vÒ      lý,sö  dông  chØ  Ên  thuÕ. 4.VÒ     qu¶n    dông  lý,sö  tiÒn phÝ    îc   thu ® a) §èivíiphÝ  ®¬n  chuyªn doanh        do  vÞ    tr«ng gi÷ ph¬ng      tiÖn thu lµ phÝ        kh«ng  thuéc ng©n  s¸ch nhµ    níc,tiÒn  phÝ  ® îc lµ doanh  cña  thu      thu  ®¬n  vÞ  thu phÝ. §¬n  thu phÝ  nghÜa  nép      vÞ    cã  vô  thuÕ theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt     ®èi víi phÝ    îcvµ  quyÒn      sè  thu ®   cã  qu¶n    dông  tiÒn thu phÝ  lý,sö  sè      sau    khi ®∙  nép  thuÕ theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   b)      §èivíiphÝ  ®¬n  ra  do  vÞ  quyÕt  ®Þnh  t¹m    gi÷ ph¬ng  tiÖn  lµ phÝ  thu    thuéc ng©n    s¸ch nhµ      níc,®¬n  thu phÝ  îc®Ó     vÞ    ®   l¹ mét  i phÇn  tiÒn  phÝ    thu ® îc®Ó     trang tr¶i       phÝ. PhÇn  chi   tiÒn phÝ        ®Ó l¹ cho  i ®¬n  thu do    vÞ    Héi ®ång  nh©n  d©n  cÊp  tØnh  quyÕt  ®Þnh  theo híng dÉn  i   t¹ ®iÓm     3, ®iÓm     4, môc C,  phÇn  III cña Th«ng   63/2002/TT­ t sè  BTC  ngµy 24/7/2002  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn  thùc hiÖn    c¸c quy  ®Þnh  ph¸p luËtvÒ     phÝ  lÖ  vµ  phÝ.  §¬n  thu vÞ    phÝ  tr¸chnhiÖm     cã    kª khai,nép  quyÕt    tiÒn    vµ  to¸nsè  phÝ  cßn    l¹ vµo  i ng©n  s¸ch nhµ      níctheo quy    ®Þnh  cña môc    lôcng©n  s¸ch nhµ      níchiÖn  hµnh. 5.Tæ     chøc  thùc hiÖn   Th«ng   tnµy  hiÖu  cã  sau  êil¨m  m   ngµy,kÓ      tõ ngµy  ®¨ng  C«ng    b¸o.C¸c  vÊn    ®Ò kh¸cli     ªnquan  ®Õn  viÖc    thu,nép,qu¶n    sö    lývµ  dông  phÝ  kh«ng    ®Ò cËp  i t¹ Th«ng   t nµy  îc thùc hiÖn  ®     theo híng dÉn  i t¹ Th«ng   63/2002/TT­ t sè  BTC  ngµy 24/7/2002  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  thùc hiÖn    c¸c quy ®Þnh  ph¸p    phÝ  lÖ  luËtvÒ  vµ  phÝ. Mäi    quy ®Þnh  íc®©y       tr   tr¸víi i Th«ng   tnµy  ®Òu   b∙i  bá. Trong  qu¸ tr×nh  iÓn khaithùc  tr     hiÖn, nÕu  víng  ¾c,      cã  m ®Ò nghÞ   c¸c tæ chøc, c¸    nh©n   ph¶n ¸nh  kÞp        thêivÒ Bé Tµi  chÝnh    ®Ó xem  xÐt, gi¶i     quyÕt.  
  3. 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản