Thông tư 18/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
55
lượt xem
10
download

Thông tư 18/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 18/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quyết định số 245/2003/QĐ-TTg ngày 18/11/2003 về việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 18/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   1 8 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 5   t h ¸ n g   0 3   n ¨ m  2004 vÒ viÖc Híng dÉn QuyÕt ®Þnh sè 245/2003/Q§/TTg  ngµy 18/11/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ghi nî  lÖ phÝ tríc b¹ nhµ ë, ®Êt ë ®èi víi hé gia ®×nh,  c¸ nh©n ë c¸c x∙ thuéc ch¬ng tr×nh 135 vµ hé gia ®×nh,  c¸ nh©n ®ång  bµo d©n téc thiÓu sè  ë T©y Nguyªn C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 245/2003/Q§/TTg ngµy 18/11/2003   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ghi nî lÖ phÝ tríc b¹ nhµ  ë, ®Êt ë ®èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n ë c¸c x∙ thuéc ch­ ¬ng tr×nh 135 vµ hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ång   bµo d©n téc   thiÓu sè  ë T©y Nguyªn,  Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn  nh sau: I­ PH¹M VI ¸P DôNG: 1. §èi tîng ®îc ghi nî lÖ phÝ tríc b¹ (viÕt t¾t lµ  LPTB) nhµ ë, ®Êt ë lµ hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®îc nhµ níc  cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, quyÒn sö dông ®Êt  ë mµ cha nép hoÆc nép cha ®ñ sè tiÒn LPTB ph¶i nép theo  quy   ®Þnh   th×   ®îc   ghi   nî   sè   tiÒn   LPTB   cßn   cha   nép   ng©n  s¸ch nhµ níc (NSNN) trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Hé gia ®×nh, c¸ nh©n thuéc Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn  kinh tÕ ­ x∙ héi c¸c x∙ ®Æc biÖt khã kh¨n, miÒn nói, vïng  s©u, vïng xa theo QuyÕt ®Þnh sè 135/1998/Q§­TTg ngµy 31  th¸ng 7 n¨m 1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ (gäi chung lµ ch­ ¬ng tr×nh 135) vµ ®îc cô thÓ ho¸ t¹i c¸c quy ®Þnh: ­ QuyÕt  ®Þnh  sè 1232/Q§­TTg  ngµy  24/12/1999  cña  Thñ  tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   phª   duyÖt   danh   s¸ch   c¸c   x∙   ®Æc  biÖt khã kh¨n vµ x∙ biªn giíi thuéc ph¹m vi Ch¬ng tr×nh  ph¸t triÓn kinh tÕ x∙ héi c¸c x∙ ®Æc biÖt khã kh¨n miÒn  nói vµ vïng s©u, vïng xa; ­ QuyÕt ®Þnh sè 647/Q§­TTg ngµy 12/7/2000 cña Thñ t­ íng ChÝnh phñ vÒ viÖc bæ sung danh s¸ch c¸c x∙ ®Æc biÖt  khã kh¨n vµ x∙ biªn giíi thuéc ph¹m vi Ch¬ng tr×nh ph¸t  triÓn kinh tÕ x∙ héi c¸c x∙ ®Æc biÖt khã kh¨n miÒn nói vµ  vïng s©u, vïng xa; ­ QuyÕt ®Þnh sè 42/2001/Q§­TTg ngµy 26/3/2001 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc bæ sung c¸c x∙ ®Æc biÖt khã kh¨n  cña Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x∙ héi c¸c x∙ ®Æc biÖt  khã kh¨n,  vïng  ®ång bµo d©n téc miÒn nói,  biªn  giíi vµ  vïng   s©u,   vïng   xa   vµ   c¸c   QuyÕt   ®Þnh   kh¸c   cña   Thñ   tíng 
  2. 2 ChÝnh phñ vÒ viÖc bæ sung c¸c x∙ ®Æc biÖt khã kh¨n cña  Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x∙ héi c¸c x∙ ®Æc biÖt khã  kh¨n, vïng ®ång bµo d©n téc miÒn nói, biªn giíi vµ vïng  s©u, vïng xa. b) Hé gia ®×nh, c¸ nh©n d©n téc thiÓu sè ë T©y Nguyªn  ®îc   cÊp   ®Êt   ë   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   132/2002/Q§­TTg   ngµy  8/10/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 2. C¸c trêng hîp sau ®©y kh«ng gi¶i quyÕt ghi nî LPTB  theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, gåm: a)   Tæ   chøc,   hé   gia   ®×nh,   c¸   nh©n   thuéc   Ch¬ng   tr×nh  135 vµ QuyÕt ®Þnh sè 132/2002/Q§­TTg chuyÓn nhîng (kÓ c¶  chuyÓn ®æi) quyÒn së h÷u nhµ, quyÒn sö dông ®Êt.  b)   C¸c   tæ   chøc   (c¬   quan,   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp,   doanh  nghiÖp, hîp t¸c x∙...) cã quyÒn së h÷u nhµ, quyÒn sö dông  ®Êt t¹i ®Þa bµn hé gia ®×nh, c¸ nh©n ¸p dông Ch¬ng tr×nh  135 vµ QuyÕt ®Þnh sè 132/2002/Q§­TTg. c)  C¸c lo¹i  nhµ,  ®Êt kh«ng  thuéc  diÖn  nhµ ë,  ®Êt ë  cña hé gia ®×nh, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng nªu t¹i ®iÓm 1  môc nµy, nh: nhµ, ®Êt lµm nhµ nghØ, kh¸ch s¹n, cöa hµng  kinh   doanh   (trõ   cöa   hµng   kinh   doanh   g¾n   liÒn   víi   nhµ  ë)... C¸c nhµ, ®Êt nªu t¹i ®iÓm nµy ph¶i nép LPTB theo quy  ®Þnh tríc khi ®¨ng ký quyÒn së h÷u, sö dông víi c¬ quan  nhµ níc cã thÈm quyÒn.   II­ THñ  TôC GHI Nî LPTB: 1. Hé gia  ®×nh,  c¸ nh©n thuéc  ®èi  tîng ®îc ghi nî  tiÒn LPTB nªu t¹i ®iÓm 1, môc I Th«ng t  nµy tríc khi ®Ò  nghÞ c¬ quan nhµ níc cã thÈm  quyÒn cÊp giÊy  chøng  nhËn  quyÒn së h÷u nhµ ë, quyÒn sö dông ®Êt ë thùc hiÖn lËp tê  khai LPTB theo mÉu sè 01/LPTB ban hµnh kÌm theo Th«ng t  sè   28/2000/TT­BTC   ngµy   18/4/2000   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 176/1999/N§­CP ngµy 21/12/1999  cña ChÝnh phñ vÒ LPTB. Tê khai LPTB ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c  chØ tiªu theo mÉu quy ®Þnh vµ ghi râ: "nî LPTB", vµ nép  cho c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i cã nhµ ë, ®Êt ë.   2. C¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng ®èi chiÕu tê khai LPTB cña  hé gia ®×nh, c¸ nh©n kª khai víi c¸c quy ®Þnh cña nhµ níc  vÒ ghi nî LPTB, nÕu thuéc ®èi tîng ®îc ghi nî LPTB th×  ph¶i ghi râ vµo tê khai   LPTB sè diÖn tÝch nhµ ë, diÖn  tÝch ®Êt ë cßn nî LPTB vµ chuyÓn tê khai ®Õn c¬ quan cã  thÈm quyÒn (tuú thuéc quy ®Þnh cña tõng ®Þa ph¬ng, cã thÓ  chuyÓn trùc tiÕp hoÆc giao cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n nép)  tríc khi cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, quyÒn sö 
  3. 3 dông ®Êt ë. 3. GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, quyÒn sö dông  ®Êt ë cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp cho hé gia  ®×nh, c¸ nh©n ngoµi viÖc chøng nhËn tæng diÖn tÝch nhµ,  diÖn tÝch ®Êt hîp ph¸p, cßn ph¶i ghi râ: "Nî lÖ phÝ tríc  b¹ toµn bé diÖn tÝch"  (®èi  víi trêng hîp cha nép) hoÆc  "nî LPTB sè diÖn tÝch nhµ?, diÖn tÝch ®Êt?" (®èi víi tr­ êng hîp ®∙ nép mét phÇn LPTB). 4.   Hé   gia   ®×nh,   c¸   nh©n   ®∙   nép   LPTB   th×   kh«ng   ®îc  hoµn tr¶ sè LPTB ®∙ nép ®Ó ghi nî.  Trêng   hîp   ®∙   ®îc   ghi   nî   LPTB   nhµ   ë,   ®Êt   ë,   sau   ®ã  thùc hiÖn chuyÓn nhîng chuyÓn ®æi nhµ ®Êt ®ã th× ph¶i nép  tiÒn LPTB cßn ghi nî tríc khi chuyÓn nhîng, chuyÓn ®æi,  theo gi¸ tÝnh LPTB t¹i thêi ®iÓm nép LPTB. III­ Tæ CHøC THùC HIÖN:  Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ  c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¶nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi  chÝnh ®Ó nghiªn cøu híng dÉn bæ sung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản