intTypePromotion=1

Thông tư 18/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
105
lượt xem
9
download

Thông tư 18/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 18/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 119/2003/TT-BTC 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 18/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. TH¤NG T¦ cña Bé tµi chÝnh Sè 18/2005/TT-BTC ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2005 Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÓm cña Th«ng t sè 119/2003/TT-BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 149/2003/N§-CP ngµy 04/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt - C¨n cø LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt sè 05/1998/QH10 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; - C¨n cø LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt sè 08/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 149/2003/N§-CP ngµy 04/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (TT§B); - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 1/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; - C¨n cø c«ng v¨n sè 1287/VPCP-KTTH ngµy 19/3/2004 cña V¨n phßng ChÝnh phñ ®Ýnh chÝnh vÒ thêi h¹n c¬ së kinh doanh ph¶i nép quyÕt to¸n thuÕ TT§B vµ c«ng v¨n sè 227/VPCP-KTTH ngµy 14/1/2005 cña V¨n phßng ChÝnh phñ th«ng b¸o ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ thuÕ TT§B ®èi víi « t« díi 24 chç ngåi nhËp khÈu vµo khu chÕ xuÊt; Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÓm trong Th«ng t sè 119/2003/TT-BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 149/2003/N§-CP ngµy 04/12/2003 cña ChÝnh phñ nh sau: 1. Söa ®æi, bæ sung Môc II, PhÇn A nh sau: 1.1. Söa ®æi ®iÓm 1, Môc II, PhÇn A thµnh ®iÓm 1 míi nh sau: - “1. Hµng ho¸ do c¸c c¬ së s¶n xuÊt, gia c«ng trùc tiÕp xuÊt khÈu ra níc ngoµi bao gåm c¶ hµng ho¸ b¸n, gia c«ng cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt, trõ « t« díi 24 chç ngåi b¸n cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt. C¬ së cã hµng ho¸ thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ TT§B quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy ph¶i cã hå s¬ chøng minh lµ hµng ®· thùc tÕ xuÊt khÈu, cô thÓ nh sau: - Hîp ®ång b¸n hµng hoÆc hîp ®ång gia c«ng cho níc ngoµi. - Ho¸ ®¬n b¸n hµng ho¸ xuÊt khÈu hoÆc tr¶ hµng, thanh to¸n tiÒn gia c«ng. - Tê khai hµng ho¸ xuÊt khÈu cã x¸c nhËn cña c¬ quan H¶i quan vÒ hµng ho¸ ®· xuÊt khÈu. - Chøng tõ thanh to¸n qua Ng©n hµng.
  2. 2 C¬ së s¶n xuÊt hµng ho¸ thuéc diÖn chÞu thuÕ TT§B nÕu t¹m xuÊt khÈu, t¸i nhËp khÈu theo giÊy phÐp t¹m xuÊt khÈu, t¸i nhËp khÈu, trong thêi h¹n cha ph¶i nép thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu theo chÕ ®é quy ®Þnh th× khi t¸i nhËp khÈu kh«ng ph¶i nép thuÕ TT§B, nhng khi c¬ së s¶n xuÊt b¸n hµng ho¸ nµy ph¶i nép thuÕ TT§B.” 1.2. Söa ®æi ®iÓm 8, Môc II, PhÇn A thµnh ®iÓm 8 míi nh sau: “8. Hµng ho¸ tõ níc ngoµi nhËp khÈu vµo khu chÕ xuÊt, doanh nghiÖp chÕ xuÊt, trõ « t« díi 24 chç ngåi. Hå s¬, tr×nh tù vµ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt kh«ng thu thuÕ TT§B ®èi víi c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 4, 5, 6, 7 vµ 8 nªu trªn ®îc thùc hiÖn nh quy ®Þnh vÒ gi¶i quyÕt kh«ng thu thuÕ, miÔn thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu". 1.3. Bæ sung vµo cuèi Môc II, PhÇn A ®iÓm 10 míi nh sau: “10. Xe chë ngêi chuyªn dïng trong c¸c khu vui ch¬i, gi¶i trÝ, thÓ thao kh«ng tham gia giao th«ng theo quy ®Þnh cña LuËt giao th«ng ®êng bé.” 2. Söa ®æi ®iÓm 3, Môc I, PhÇn B thµnh ®iÓm 3 míi nh sau: “3. §èi víi hµng ho¸ gia c«ng: Gi¸ tÝnh thuÕ TT§B lµ gi¸ b¸n cha cã thuÕ TT§B vµ cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) cña c¬ së ®a gia c«ng, ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ nh sau: Gi¸ tÝnh thuÕ Gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT cña c¬ së ®a gia c«ng TT§B ®èi víi hµng = ho¸ 1+ ThuÕ suÊt thuÕ TT§B” gia c«ng 3. Bæ sung vµo cuèi Môc II, PhÇn B ®iÓm 5 míi nh sau: “5. Møc thuÕ suÊt 25% ¸p dông ®èi víi xe « t« tõ 16 ®Õn díi 24 chç ngåi (bao gåm c¶ xe thiÕt kÕ võa chë ngêi võa chë hµng vµ c¸c lo¹i xe lam)” 4. Söa ®æi, bæ sung ®iÓm 2®, Môc I, PhÇn C thµnh ®iÓm 2® míi nh sau: “C¬ së kinh doanh xuÊt khÈu mua hµng ®Ó xuÊt khÈu nhng kh«ng xuÊt khÈu mµ b¸n trong níc th× trong thêi h¹n 5 ngµy kÓ tõ khi b¸n hµng ph¶i kª khai vµ nép ®ñ thuÕ TT§B thay cho c¬ së s¶n xuÊt. Gi¸ tÝnh thuÕ TT§B trong trêng hîp nµy lµ gi¸ b¸n cha cã thuÕ TT§B vµ cha cã thuÕ GTGT, ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ nh sau: Gi¸ b¸n trong níc cña c¬ së xuÊt khÈu cha cã thuÕ GTGT Gi¸ tÝnh = thuÕ TT§B 1+ ThuÕ suÊt thuÕ TT§B Trêng hîp c¬ së xuÊt khÈu kª khai gi¸ b¸n (®· cã thuÕ GTGT vµ thuÕ TT§B) lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ TT§B thÊp h¬n 10% so víi gi¸ b¸n
  3. 3 trªn thÞ trêng th× c¬ quan thuÕ Ên ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ TT§B theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 8®, PhÇn D Th«ng t sè 119/2003/TT-BTC.” 5. Söa ®æi ®iÓm 5a, Môc I, PhÇn C thµnh ®iÓm 5a míi nh sau: “5. QuyÕt to¸n thuÕ TT§B: C¬ së s¶n xuÊt hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ TT§B ph¶i quyÕt to¸n thuÕ TT§B theo quy ®Þnh sau: a. C¬ së s¶n xuÊt hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ TT§B ph¶i thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ TT§B hµng n¨m víi c¬ quan thuÕ. C¬ së ph¶i kª khai toµn bé c¸c chØ tiªu vÒ sè thuÕ ph¶i nép, sè ®· nép, sè cßn thiÕu hay nép thõa ®Õn thêi ®iÓm quyÕt to¸n theo mÉu quyÕt to¸n thuÕ (mÉu sè 05/TT§B ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy) vµ göi ®Õn c¬ quan thuÕ trong thêi h¹n quy ®Þnh. N¨m quyÕt to¸n thuÕ ®îc tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch, trêng hîp c¬ së kinh doanh ®îc ¸p dông n¨m quyÕt to¸n tµi chÝnh kh¸c víi n¨m d¬ng lÞch th× vÉn ph¶i quyÕt to¸n thuÕ TT§B theo n¨m d¬ng lÞch. Thêi h¹n c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ph¶i nép quyÕt to¸n thuÕ cho c¬ quan thuÕ chËm nhÊt kh«ng qu¸ s¸u m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy 31 th¸ng 12 cña n¨m quyÕt to¸n thuÕ. Trêng hîp c¬ së s¶n xuÊt b¸n hµng qua chi nh¸nh, ®¬n vÞ trùc thuéc ë kh¸c ®Þa ph¬ng víi n¬i s¶n xuÊt, khi quyÕt to¸n thuÕ c¨n cø vµo doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cña c¸c chi nh¸nh, c¬ së phô thuéc b¸n ra. C¬ së cã hµng ho¸ gia c«ng vµ c¬ së nhËn gia c«ng ®Òu ph¶i quyÕt to¸n thuÕ TT§B víi c¬ quan thuÕ n¬i s¶n xuÊt, kinh doanh. C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ph¶i nép sè thuÕ TT§B cßn thiÕu vµo ng©n s¸ch nhµ níc chËm nhÊt kh«ng qu¸ 10 ngµy kÓ tõ ngµy nép b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ, nÕu nép thõa th× ®îc trõ vµo sè ph¶i nép cña kú tiÕp theo hoÆc ®îc hoµn thuÕ theo quy ®Þnh”. 6. Bæ sung, söa ®æi ®iÓm 2, PhÇn D nh sau: “2. Th«ng b¸o thuÕ, th«ng b¸o chËm nép thuÕ, nép ph¹t, xö lý vi ph¹m: 2.1. Th«ng b¸o sè thuÕ ph¶i nép ®èi víi ®èi tîng lµ c¸ nh©n, hé s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ TT§B cha thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é kÕ to¸n vµ ho¸ ®¬n, chøng tõ; ®«n ®èc ®èi tîng nép thuÕ nép ®óng thêi h¹n quy ®Þnh. Th«ng b¸o nép thuÕ ph¶i göi tíi ®èi tîng nép thuÕ tríc 3 ngµy so víi ngµy ph¶i nép thuÕ ghi trªn th«ng b¸o (theo mÉu Th«ng b¸o sè 03/TT§B ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 119/2003/TT- BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh). Thêi h¹n nép thuÕ chËm nhÊt lµ ngµy cuèi cïng cña th¸ng. 2.2. Th«ng b¸o, ®«n ®èc c¸c c¬ së kinh doanh cha göi tê khai thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®óng thêi h¹n quy ®Þnh. 2.3. Th«ng b¸o sè tiÒn thuÕ chËm nép vµ tiÒn ph¹t chËm nép theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ 3 §iÒu 17 cña LuËt thuÕ TT§B. 2.4. Thêi h¹n tÝnh ph¹t chËm nép thuÕ hµng th¸ng ®èi víi ®èi tîng nép thuÕ ®îc tÝnh: - KÓ tõ ngµy 26 cña th¸ng tiÕp theo ®èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh.
  4. 4 - KÓ tõ ngµy 1 cña th¸ng tiÕp sau ®èi víi ®èi tîng nép thuÕ lµ hé c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô cha thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é kÕ to¸n, ho¸ ®¬n chøng tõ. - KÓ tõ ngµy sau ngµy ph¶i nép thuÕ theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu. 2.5. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ hoÆc ®Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p quy ®Þnh t¹i kho¶n 4, §iÒu 17 cña LuËt thuÕ TT§B ®Ó b¶o ®¶m thu ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t. Tr- êng hîp ®· thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p xö lý hµnh chÝnh vÒ thuÕ mµ c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh vÉn kh«ng nép ®ñ sè tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t th× c¬ quan thuÕ chuyÓn hå s¬ sang c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó xö lý theo ph¸p luËt.” Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Nh÷ng quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 119/2003/TT-BTC ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Bé Tµi chÝnh kh«ng söa ®æi, bæ sung t¹i Th«ng t nµy vÉn cã hiÖu lùc thi hµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2