intTypePromotion=1

Thông tư 181/1999/TT-BNN-XDCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
146
lượt xem
22
download

Thông tư 181/1999/TT-BNN-XDCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 181/1999/TT-BNN-XDCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước đối với khối lượng công tác XDCB sử dụng lao động nghĩa vụ và tính thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 181/1999/TT-BNN-XDCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  N « n g  n g hi Ö p  vµ P h¸t triÓn  « n g  th«n S è  181/1999/TT/BN N­ n X D C B  n g µ y 30 th¸ng 12 n¨ m   1999 H íng d É n  ® Þ n h  m ø c   hi p h Ý   h u n g  c c vµ thu n h Ë p  c h Þ u  thu Õ  tÝnh tr íc ® èi víi  khèi lîng c«n g  t¸c D C B  sö   X d ô n g  lao ® é n g   n g h Ü a   ô  vµ  v tÝnh thu Õ  gi¸  trÞ gia t¨ng ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   73/CP, ngµy  sè    01/11/1995 cña ChÝnh phñ    vÒ chøc n¨ng,nhiÖm       vô,quyÒn  vµ  chøc  m¸y  h¹n  tæ  bé  cña  N«ng  Bé  nghiÖp  vµ  Ph¸ttr     iÓnn«ng  th«n. ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   52/1999/N§­ sè  CP,  ngµy 08/7/1999 cña ChÝnh   phñ  viÖc  vÒ  ban  hµnh  Quy chÕ  qu¶n    lý®Çu    x©y  tvµ  dùng. ­ C¨n  v¨n b¶n  3174/BXD­VKT,    cø    sè  ngµy  06/12/1999 cña  X©y    Bé  dùng  vÒ viÖc  tho¶ thuËn    ®Þnh  møc    chiphÝ chung,thu nhËp      chÞu  thuÕ tÝnh  íc tr   ®èi víi     khèil    îng c«ng    t¸cXDCB   sö  cã  dông   lao ®éng nghÜa  vµ    vô  v¨n b¶n sè  7285   TCT/NV7,  ngµy 16/12/1999 cña Tång  côc thuÕ  Bé    ­  Tµi chÝnh    vÒ viÖc tho¶ thuËn    tÝnh thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng. ­ Theo      ®Ò nghÞ cña  tr Vô  ëng  §Çu   Vô  tXDCB, Côc  ëng  tr Côc Qu¶n    lý níc&    CTTL,  Côc  ëng  tr Côc  Phßng chèng      QL§§­  N«ng  lôtb∙o &  Bé  nghiÖp    & PTNN. Bé N«ng nghiÖp  PTNN   &  híng dÉn    viÖc    to¸nXDCB       lËp dù    ®èi víikhèil  ­ îng c«ng      t¸cXDCB     ®Ó x©y  dùng,söa    ch÷a,tubæ         c¸cc«ng  tr×nh thuû lî(®ª,       i   kÌ,kªnh  ¬ng    m v.v.   . thuéc ngµnh  )   Néng  nghiÖp  PTNN   sau: &  nh    1.§Þnh    møc    chiphÝ  chung  thu nhËp  vµ    chÞu  thuÕ  tÝnh  íc: tr §èi víikhèi l c«ng         îng  t¸cXDCB,  dông    sö  lao ®éng nghÜa  ®Ó   vô  x©y  dùng, söa    ch÷a,tu bæ         c¸c c«ng tr×nh thuû          lî (®ª,kÌ,cèng, kªng  ¬ng  i   m v.v.   .) thuéc ngµnh    N«ng nghiÖp  PTNN,  îc¸p dông  sau: &  ®     nh    ­Chi phÝ      chung:   15%     chiphÝ  nh©n  c«ng; ­Thu    nhËp  chÞu  thuÕ  tÝnh  íc:   tr 3,5%    chi phÝ    trùc tiÕp  chÞ  vµ  phÝ  chung. 2.ThuÕ           gi¸trÞgiat¨ng: Kh«ng tÝnh thuÕ              gi¸trÞ gia t¨ng ®èi víikhèil    îng XDCB     ®Ó duy    tu,söa  ch÷a,x©y    dùng    c¸c c«ng tr×nh thuû  i® îcthùc hiÖn    lî    ,   b»ng nguån vèn ®ãng  gãp cña nh©n d©n hoÆc   vèn  viÖn    trînh©n  ®¹o (kÓ  tr c¶  êng    îcNhµ    hîp ®   níc cÊp  trîmét  hç    phÇn   vèn  kh«ng  qu¸  30%  tæng  vèn  sè  thùc    chi cho c«ng  tr×nh). Nh÷ng  khèi l c«ng     îng  t¸c kh«ng  thuéc diÖn nªu    trªn (quy ®Þnh  trong  môc      1,2),thùc hiÖn    theo Th«ng     thíng dÉn    cña  X©y  Bé  dùng  01/1999/TT­ sè  BXD,  ngµy 16/01/1999  Th«ng   08/1999/TT­ vµ  t sè  BXD, ngµy  16/11/1999 vÒ  híng dÉn viÖc lËp  qu¶n      vµ  lýchiphÝ  x©y dùng c«ng tr×nh thuéc    ¸n  c¸c dù  ®Çu  . t 3.HiÖu        lùcthihµnh: ­§Þnh    møc    chiphÝ  chung,thu nhËp      chÞu thuÕ  tÝnh  ícvµ  tr   thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ngquy      ®Þnh trong Th«ng     tnµy  îc¸p dông  tõ ngµy  ®     kÓ    01/01/1999.§èi    
  2. 2 víinh÷ng    khèil c«ng     îng  t¸cXDCB  thuéc diÖn nªu trªn,nhng  ® îc nghiÖm    ®∙    thu thanh quyÕt    íc ngµy  to¸ntr   ban hµnh Th«ng   t nµy,vÉn  dông    ¸p  theo quy  ®Þnh  cña      c¸cv¨n b¶n  híng dÉn. ®∙    ­ Th«ng   nµy  hiÖu      t cã  lùc thihµnh  trong toµn ngµnh N«ng nghiÖp &  PTNN.  Nh÷ng v¨n b¶n, cã      néi dung  híng dÉn      tr¸ víinh÷ng  i quy ®Þnh trong  Th«ng   tnµy ®Òu  kh«ng cßn  hiÖu      lùcthihµnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2