Thông tư 182/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
74
lượt xem
5
download

Thông tư 182/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 182/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và không theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 182/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  182/1998/TT­B T C  n g µ y 26 th¸ng  c 12 n¨ m  1998 H íng d É n  k Õ  to¸n thu Õ    trÞ gia t¨ng, gi¸   thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p  ® èi víi  c¸c d o a n h  n g hi Ö p,  t æ  c h ø c, c¸  h © n  cã vèn ® Ç u  t n íc n g o µi t¹i n Vi Öt  a m  thùc hi Ö n  ® Ç u  t theo L u Ët  Ç u  t n íc n g o µi  n § t¹i Öt na m  vµ  h« n g  theo L u Ët § Ç u  t n íc n g o µi   Vi k t¹i Öt na m  Vi ­ C¨n  LuËt    cø  thuÕ        Gi¸ trÞ gia t¨ng sè    02/1997/QH9 ngµy 10/05/1997;  LuËt thuÕ    Thu nhËp doanh nghiÖp  03/1997/QH9  sè  ngµy 10/05/1997; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   28/1998/N§­   sè  CP ngµy  11/05/1998  cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chi tiÕtthihµnh LuËt thuÕ        Gi¸ trÞ gia t¨ng;NghÞ     ®Þnh  sè  30/1998/N§­   CP ngµy  13/05/1998 cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    Thu nhËp  doanh  nghiÖp; ­ C¨n cø Th«ng t sè 89/1998/TT­ BTC  ngµy 27/06/1998 cña Bé  Tµi  chÝnh  híng dÉn    thihµnh NghÞ  ®Þnh   28/1998/N§­   sè  CP ngµy  11/05/1998  cña  ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng; ­ C¨n cø Th«ng t sè 99/1998/TT­ BTC  ngµy 14/07/1998 cña Bé  Tµi  chÝnh  híng dÉn    thihµnh NghÞ   ®Þnh   30/1998/N§­   sè  CP ngµy  13/05/1998  cña ChÝnh   phñ quy ®Þnh         chi tiÕt thihµnh LuËt ThuÕ  Thu nhËp  doanh  nghiÖp; ­ C¨n  Th«ng   sè  cø  t 100/1998/TT­ BTC  ngµy 15/07/1998 cña    Bé Tµi  chÝnh  híng dÉn    kÕ to¸n thuÕ      Gi¸ trÞ gia t¨ng  thuÕ  vµ  Thu nhËp doanh  nghiÖp;Th«ng   180/1998/TT­   tsè  BTC  ngµy 26/12/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    h­ íng dÉn      bæ sung  to¸nthuÕ        kÕ    Gi¸trÞgiat¨ng; ­ C¨n  Th«ng   sè  cø  t 169/1998/TT­BTC   ngµy 22/12/1998 cña    Bé Tµi  chÝnh  híng dÉn    chÕ  thuÕ    ®é  ¸p dông        chøc,c¸ nh©n    ®èi víi tæ  c¸c     nícngoµi   ho¹t®éng    kinh doanh  iViÖt nam   t¹    kh«ng  thuéc    c¸c h×nh thøc ®Çu    theo  t LuËt §Çu       tnícngoµit¹ ViÖtnam.     i   Bé    Tµi chÝnh híng dÉn    kÕ to¸n ThuÕ         Gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT), ThuÕ       Thu nhËp doanh nghiÖp (TNDN)        ®èi víi doanh  c¸c nghiÖp,tæ    chøc,c¸nh©n       cã  vèn ®Çu      tnícngoµit¹ ViÖtnam,  sau:     i   nh  i­ h¹ m  vi ¸p d ô n g  p Th«ng  t nµy  dông  ¸p  cho    c¸c doanh  nghiÖp, tæ    chøc  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi ë    ViÖt nam     thùc hiÖn ®Çu     t theo  LuËt  ®Çu      t níc ngoµi t¹    i ViÖt nam;    Chi nh¸nh, tæ    chøc  luËt s níc ngoµi t¹        iViÖt nam     ho¹t®éng    theo quy  chÕ  hµnh nghÒ   tvÊn  ph¸p    luËtcña  chøc    nícngoµit¹ ViÖt nam;  tæ  luËts      i    C¸c tæ  chøc, c¸ nh©n        níc ngoµiho¹t®éng      kinh doanh  i   t¹ ViÖt nam     kh«ng  thuéc    c¸c h×nh thøc ®Çu      ttheo LuËt §Çu         tnícngoµit¹ ViÖtnam.     i  
  2. 2 ii­ Õ  to¸n thu Õ  gi¸  k  trÞ gia t¨ng ( G T G T) 1­ C¸c    doanh nghiÖp,tæ    chøc  vèn  cã  ®Çu      t nícngoµi¸p dông      chÕ ®é  kÕ  to¸n doanh    nghiÖp ViÖt nam     ph¶i thùc    hiÖn    kÕ to¸n ThuÕ     GTGT  theo  quy ®Þnh  t¹ Th«ng t i  sè 100/1998/TT­ BTC  ngµy 15/07/1998 cña Bé  Tµi   chÝnh  híng dÉn  to¸nthuÕ    kÕ    GTGT   thuÕ  vµ  TNDN   Th«ng   180/1998/ vµ  tsè  TT­BTC   ngµy 26/12/1998  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn      bæ sung  to¸nthuÕ  kÕ    GTGT. 2­ C¸c    doanh nghiÖp,tæ    chøc  vèn  cã  ®Çu      t nícngoµi¸p dông      chÕ  ®é  kÕ  to¸n th«ng    dông kh¸c còng    ph¶ithùc hiÖn        kÕ to¸n thuÕ    GTGT  theo quy  ®Þnh  t¹ Th«ng t i  sè 100/1998/TT­ BTC  ngµy 15/07/1998 vµ Th«ng t  sè  180/1998/TT­ BTC   ngµy 26/12/1998 cña  TµichÝnh  c¸c®iÓm     Bé    vµ    híng dÉn,     bæ  sung    díi®©y: 2.1­VÒ       ho¸ ®¬n    b¸n hµng: Ph¶isö    dông   ho¸ ®¬n thuÕ  GTGT   c¬  do  quan  thuÕ    ph¸thµnh,hoÆc     sö  dông mÉu   ho¸ ®¬n  GTGT   in ®∙  tù    ®¨ng  vµ  îc Tæng   ký  ®   côc ThuÕ   chÊp  thuËn. Khi ph¸thµnh        ho¸ ®¬n  ph¶i tu©n    thñ chÕ     ®é ph¸thµnh, qu¶n        lý,sö  dông ho¸  ®¬n  b¸n hµng  quy  ®Þnh   iQuyÕt  t¹  ®Þnh   885/Q§­ sè  BTC  ngµy  16/07/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    2.2­VÒ       tµi kho¶n  to¸nvµ  kÕ    ph¬ng  ph¸p kÕ    to¸n: a­ Bæ     sung thªm    tµikho¶n "ThuÕ GTGT   îckhÊu      ®   trõ"®Ó ph¶n  sè  ¸nh  thuÕ GTGT  ®Çu  vµo  îckhÊu    hiÖu  ®   trõ.Sè  cña    tµikho¶n  nµy        phï hîp víisè  hiÖu  cña    hÖ thèng    tµikho¶n  to¸n®ang    kÕ    ¸p dông    t¹ ®¬n  i vÞ. Môc ®Ých  dông    sö  tµikho¶n, kÕt    cÊu  néi dung  vµ    ph¶n  ¸nh  bªn    ë  Nî, bªn    Cã cña    tµikho¶n "ThuÕ  GTGT   îc khÊu  ®   trõ",ph¬ng    ph¸p    kÕ to¸n c¸c     nghiÖp  kinh tÕ  vô    ph¸tsinh ® îc thùc hiÖn          theo quy ®Þnh  ®èi      víiTµi kho¶n  133 "ThuÕ  GTGT   îc khÊu    ®   trõ"quy ®Þnh  trong Th«ng   sè  t 100/1998/TT­ BTC. b­ §æi      tªn tµikho¶n "ThuÕ  doanh thu" thµnh      tµikho¶n "ThuÕ  GTGT   ph¶inép" trong hÖ         thèng   tµikho¶n  to¸n®ang    kÕ    ¸p dông    t¹ ®¬n  ®Ó   i vÞ  ph¶n  ¸nh thuÕ GTGT   ®Çu     ra,thuÕ  GTGT  ph¶inép, thuÕ      GTGT   hµng nhËp khÈu  ph¶inép,thuÕ      GTGT   nép  cßn  ®∙  vµ  ph¶inép.   KÕt  cÊu  néi dung  vµ    ph¶n ¸nh  bªn    ë  Nî, bªn    Cã cña    tµikho¶n "ThuÕ  GTGT  ph¶inép",ph¬ng      ph¸p kÕ        to¸nc¸cnghiÖp  kinhtÕ    vô    ph¸tsinh® îcthùc       hiÖn theo quy ®Þnh  ®èi    víiTµi kho¶n 3331  "ThuÕ  GTGT  ph¶i nép"    quy  ®Þnh trongTh«ng   100/1998/TT­   tsè  BTC. 2.3­VÒ     to¸n:   sæ kÕ  Ph¶imë       to¸nchitiÕtcÇn    c¸c sæ kÕ        thiÕt®Ó     ph¶n  râ rµng    ¸nh    c¸c chØ  tiªuthuÕ    GTGT  ®Çu  vµo  îckhÊu    ®   trõ,thuÕ GTGT  ®Çu     ra,thuÕ  GTGT   ph¶i  nép, thuÕ    GTGT  nhËp khÈu ph¶inép, thuÕ      GTGT   îchoµn  ithuÕ  ®   l¹   , GTGT   ® îcgi¶m.   2.4­VÒ           b¸o c¸o tµichÝnh: Trªn B¶ng  c©n ®èi    kÕ to¸n,B¸o    c¸o kÕt  qu¶ kinh doanh  phÇn      vµ  gi¶i tr×nh b¸o        c¸o tµichÝnh ph¶itr×nh bµy      thªm      c¸c néidung  ªnquan  li   ®Õn  thùc  hiÖn LuËt thuÕ    GTGT  (thuÕ GTGT  ®Çu  vµo  îckhÊu    khÊu    ®   trõ,®∙  trõ,cßn 
  3. 3 ® îc khÊu      trõ,thuÕ GTGT  ®Çu     ra,thuÕ  GTGT  ph¶i nép, ®∙      nép, cßn    ph¶i   nép,thuÕ    GTGT   îchoµn  i®∙  ®   l¹   hoµn  ithuÕ  , l¹   , GTGT   îcgi¶m  ®   cña quý,n¨m    tµichÝnh).   3­ C¸c  chøc, c¸ nh©n    tæ      níc ngoµi ho¹t®éng      kinh doanh  i t¹ ViÖt nam     kh«ng  thuéc c¸ch×nh      thøc ®Çu      ttheo LuËt §Çu         tnícngoµit¹ ViÖtnam:     i   3.1­Nhµ    thÇu,nhµ    thÇu phô    nícngoµiho¹t®éng      kinh doanh    th«ng qua  c¬  th së  êng    i trót¹ ViÖt nam         ¸p dông  chÕ  kÕ    ®é  to¸ndoanh  nghiÖp  ViÖt nam     ph¶i thùc hiÖn  kÕ  to¸n thuÕ  GTGT  theo quy  ®Þnh  t¹ Th«ng  t sè  i   100/1998/TT­BTC   ngµy 15/07/1998  Th«ng   sè  vµ  t 180/1998/TT­ BTC  ngµy  26/12/1998 cña  Tµi chÝnh  theo  Bé    vµ  híng dÉn mét  ®iÓm   Æc     sè  ® thïsau  ®©y: a) Trêng      hîp nhµ  thÇu  hîp ®ång  ký    nhËn  thÇu  toµn  vµ  bé  chiathÇu    phô  cho  nícngoµivµ  bªn      phÝa  ViÖtnam:   .ë    nhµ  thÇu  chÝnh    nícngoµi: ­ Khiph¸thµnh          ho¸ ®¬n  (GTGT)  bao gåm   gi¸trÞcña  c¶      khèil   nhµ   îng do  thÇu  phô,hoÆc   hîp t¸ckinhdoanh    bªn        phÝa  ViÖtnam     thùc hiÖn,ghi:     Nî  131­ Ph¶ithu cña  TK        kh¸ch hµng   Cã  511­ Doanh      TK    thu b¸n hµng Cã  333   TK  ­ThuÕ   c¸ckho¶n  vµ    ph¶inép    Nhµ    níc(33311) ­ Khi nhËn      kÕt  qu¶ cña    c¸c nhµ thÇu phô, hoÆc     cña bªn          ®èi t¸chîp t¸c kinhdoanh,ghi:     Nî  632­ Gi¸vèn  TK      hµng  b¸n Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu    ®   trõ(1331) Cã  331   TK  ­Ph¶itr¶ngêib¸n       ­Khix¸c®Þnh  thuÕ        sè  GTGT   ph¶inép    trong kú:   KhÊu    trõthuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  îckhÊu      ®   trõvíithuÕ  GTGT   ®Çu     ra,ghi: Nî  333­ ThuÕ   c¸ckho¶n  TK    vµ    ph¶inép    Nhµ    níc(33311) Cã  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu    ®   trõ(1331) X¸c  ®Þnh  thuÕ  sè  GTGT   ph¶inép  ®∙    vµ  thùc nép,ghi:     Nî  333­ ThuÕ   c¸ckho¶n  TK    vµ    ph¶inép    Nhµ    níc(33311) Cã    111,112 c¸cTK    .ë    nhµ  thÇu  phô    nícngoµi: ­    Khi mua  vËt   ®Çu   t vµo, TSC§     (Ho¸ ®¬n     GTGT), chi phÝ      ho¹t®éng    kinhdoanh,ghi:     Nî    152,211,642... c¸cTK      Nî  133­ ThuÕ   TK    GTGT   îckhÊu    ®   trõ(1331,1332)   Cã    111,112,331 c¸cTK     
  4. 4 ­ Khi bµn      giao kÕt qu¶  thùc  ®∙  hiÖn cña nhµ thÇu phô cho nhµ thÇu  chÝnh, nhµ    thÇu phô    ph¸thµnh    ho¸ ®¬n (GTGT)  ph¶n  vµ  ¸nh doanh    thu b¸n  hµng,ghi:   Nî  131­ Ph¶ithu cña  TK        kh¸ch hµnh   Cã  511­ Doanh      TK    thu b¸n hµng Cã  333­ ThuÕ   c¸ckho¶n  TK    vµ    ph¶inép    Nhµ    níc(33311) ­Khix¸c®Þnh  thuÕ        sè  GTGT   ph¶inép    trong kú:   KhÊu    trõthuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  îckhÊu      ®   trõvíithuÕ  GTGT   ®Çu     ra,ghi: Nî  333­ ThuÕ   c¸ckho¶n  TK    vµ    ph¶inép    Nhµ    níc(33311) Cã  133­ ThuÕ   TK    GTGT   îckhÊu    ®   trõ(1331) ­X¸c    ®Þnh  thuÕ  sè  GTGT   ph¶inép  ®∙    vµ  thùc nép,ghi:     Nî  333­ ThuÕ   c¸ckho¶n  TK    vµ    ph¶inép    Nhµ    níc(33311) Cã    111,112 c¸cTK    b) Trêng      hîp nhµ thÇu      hîp t¸ckinh doanh      víibªn ViÖt nam     së    trªnc¬  ký  hîp ®ång  ph©n    vµ  chiakÕt    qu¶ kinhdoanh    theo h×nh    thøc chiadoanh      thu: ­    Khi nhËn doanh thu  bªn  do  ViÖt nam     chia kÕt    qu¶  kinh doanh, nhµ    thÇu    ph¸thµnh    ho¸ ®¬n  (GTGT)  ph¶n  doanh    hµng,ghi: vµ  ¸nh  thu b¸n    Nî  131­ Ph¶ithu cña  TK        kh¸ch hµng   Cã  511­ Doanh      TK    thu b¸n hµng Cã  333­ ThuÕ   c¸ckho¶n  TK    vµ    ph¶inép    Nhµ    níc(33311) ­ Khi mua          vËt t ®Çu  vµo, TSC§     (Ho¸ ®¬n    (GTGT)),chiphÝ        ho¹t®éng  kinhdoanh,ghi:     Nî    152,211,642... c¸cTK      Nî  133­ ThuÕ   TK    GTGT   îckhÊu    ®   trõ(1331,1332)   Cã    111,112,331 c¸cTK      ­Khix¸c®Þnh  thuÕ        sè  GTGT   ph¶inép    trong kú:   . KhÊu      trõ thuÕ GTGT  ®Çu  vµo  îc khÊu      ®   trõ víithuÕ GTGT  ®Çu     ra, ghi: Nî  333­ ThuÕ   c¸ckho¶n  TK    vµ    ph¶inép    Nhµ    níc(33311) Cã  133­ ThuÕ   TK    GTGT   îckhÊu    ®   trõ(1331) .X¸c    ®Þnh  thuÕ  sè  GTGT   ph¶inép  thùc nép,ghi:   ®∙      Nî  333­ ThuÕ   c¸ckho¶n  TK    vµ    ph¶inép    Nhµ    níc(33311) Cã    111,112 c¸cTK    3.2­Nhµ    thÇu, nhµ    thÇu phô    níc ngoµi ¸p    dông  chÕ    to¸n th«ng  ®é kÕ    dông  kh¸c thùc hiÖn      nép thuÕ GTGT   theo ph¬ng  ph¸p tÝnh    trùctiÕp      trªngi¸ trÞ gia t¨ng ph¶itæ          chøc  c«ng    to¸n ®¶m   t¸ckÕ    b¶o ph¶n ¸nh ®Çy     ®ñ trung  thùc doanh    thu b¸n hµng, gi¸trÞ vËt t         , hµng  hãa, tµis¶n  ®Þnh,      cè  dÞch  vô 
  5. 5 mua  vµo lµm c¨n  x¸c  cø  ®Þnh  thuÕ GTGT  ph¶i nép    theo ph¬ng ph¸p Ên  ®Þnh  thuÕ. iii­k Õ  to¸n thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p  (tndn)   1­ C¸c    doanh nghiÖp,tæ    chøc  vèn  cã  ®Çu      t nícngoµi¸p dông      chÕ ®é  kÕ    to¸ndoanh  nghiÖp ViÖt nam     ph¶ithùc hiÖn  to¸nthuÕ      kÕ    TNDN  theo  quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng   100/1998/TT­ tsè  BTC   ngµy  15/07/1998  cña  Tµi chÝnh  Bé    h­ íng dÉn  to¸nthuÕ    kÕ    GTGT   thuÕ  vµ  TNDN. 2­ C¸c doanh nghiÖp,tæ    chøc  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµit¹    iViÖt nam   îc   ®   Bé    Tµi chÝnh  cho phÐp    ¸p dông chÕ    to¸nth«ng  ®é kÕ    dông  kh¸c còng    ph¶i  thùc hiÖn    kÕ to¸n thuÕ    TNDN   theo quy ®Þnh   iTh«ng   sè  t¹  t 100/1998/TT­ BTC  ngµy  15/07/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    kÕ to¸n thuÕ    GTGT   vµ  thuÕ TNDN   theo quy  vµ    ®Þnh    díi®©y: ­ ThuÕ  TNDN   îc x¸c  ®   ®Þnh     së  i trªn c¬  lî nhuËn  íc thuÕ    tr   thu nhËp  doanh  nghiÖp  tû lÖ  vµ    thuÕ  suÊt theo    quy ®Þnh  hiÖn hµnh. ThuÕ     TNDN     lµ mét  kho¶n ph¶inép    Nhµ    níc(nÕu    ho¹t®éng  kinh doanh    n¨m    tµichÝnh  l∙   cã  i ) ® îc ghivµo      bªn  cña    Nî  tµikho¶n ph¶n  ¸nh    lî nhuËn  i cha ph©n phèicña    n¨m  tµichÝnh.   ­ Trêng      hîp doanh nghiÖp,tæ    chøc  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi® îcc¬      quan  cã thÈm  quyÒn  cho phÐp  gi¶m thuÕ TNDN,    kÕ to¸n ghi bót to¸n ngîc l¹ víi           i     bót to¸nkhix¸c ®Þnh  thuÕ          sè  TNDN  ph¶inép          (ghit¨ng thu nhËp cña  doanh  nghiÖp  ghigi¶m  vµ    kho¶n ph¶inép    Nhµ níc). 3­ C¸c  chøc, c¸ nh©n    tæ      níc ngoµi ho¹t®éng      kinh doanh  i t¹ ViÖt nam     kh«ng  thuéc c¸ch×nh      thøc ®Çu      ttheo LuËt §Çu         tnícngoµit¹ ViÖtnam:     i   3.1­ Nhµ    thÇu, nhµ    thÇu  phô    níc ngoµi ho¹t®éng      kinh doanh  i t¹ ViÖt  nam  thuéc ®èi îng nép  t   thuÕ  TNDN  theo ph¬ng  ph¸p    kª khaiph¶ithùc hiÖn        c«ng      t¸ckÕ to¸n theo    chÕ       ®é kÕ to¸n doanh    nghiÖp  ViÖt nam   kÕ       vµ  to¸n thuÕ TNDN   theo  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   100/1998/TT­   tsè  BTC  ngµy 15/07/1998   cña  TµichÝnh. Bé    3.2­Nhµ    thÇu, nhµ    thÇu  phô    níc ngoµi ¸p    dông  chÕ    to¸n th«ng  ®é kÕ    dông  kh¸c nép  thuÕ  TNDN   theo  ph¬ng  ph¸p  ®Þnh   Ên  thuÕ  ph¶i tæ    chøc  c«ng    to¸n®Ó   t¸ckÕ    ph¶n  doanh    hµng  ¸nh  thu b¸n  theo ph¬ng  ph¸p x¸c®Þnh      doanh  thu quy  ®Þnh  it¹ §iÓm     2, PhÇn    C cña Th«ng   169/1998/TT­ t sè  BTC   ngµy 22/12/1998 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    chÕ  thuÕ    ®é  ¸p dông        ®èi víic¸c tæ chøc, c¸ nh©n        níc ngoµi ho¹t®éng      kinh doanh  i   t¹ ViÖt nam     kh«ng  thuéc  c¸c h×nh    thøc §Çu  t theo  LuËt  ®Çu      t níc ngoµi t¹    iViÖt nam     lµm  c¨n  x¸c cø    ®Þnh  thuÕ  TNDN   ph¶inép.   iv­ ®i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng  t nµy  hiÖu      cã  lùc tõ ngµy 01/01/1999,c¸c néi dung        kh¸c vÒ     kÕ  to¸nthuÕ    GTGT   thuÕ  vµ  TNDN   kh«ng  híng dÉn trong Th«ng     t nµy  thùc th×    hiÖn theo chÕ  kÕ      ®é  to¸nhiÖn  hµnh.
  6. 6 Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  khã        cã  kh¨n,víng m ¾c,        ®Ò nghÞ ph¶n  ¸nh vÒ  TµichÝnh      Bé    ®Ó xem      xÐt,gi¶iquyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản