intTypePromotion=1

Thông tư 20/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
126
lượt xem
4
download

Thông tư 20/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 20/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 20/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. TH¤NG T¦ cña Bé TµI CHÝNH Sè 20/2005/TT-BTC ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2005 Quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng kho¸ng s¶n C¨n cø Ph¸p lÖnh PhÝ vµ lÖ phÝ ngµy 28/8/2001 vµ NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 3/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ, sau khi cã ý kiÕn cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng . Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng kho¸ng s¶n nh sau: I. §èI T¦îNG THU Vµ MøC THU: 1. Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ níc ngoµi khi ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng kho¸ng s¶n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 76/2000/N§-CP ngµy 15/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt viÖc thi hµnh LuËt kho¸ng s¶n ph¶i nép lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp kh¶o s¸t, th¨m dß, khai th¸c (kÓ c¶ khai th¸c tËn thu), chÕ biÕn kho¸ng s¶n theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕ mµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh ®ã. 2. Møc thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng kho¸ng s¶n ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: TT Lo¹i giÊy phÐp CÊp míi 1 Kh¶o s¸t 1.000.000 ®ång/1 giÊy phÐp 2 Th¨m dß 2.000.000 ®ång/1giÊy phÐp 3 Khai th¸c 4.000.000 ®ång/1 giÊy phÐp 4 Khai th¸c tËn thu 500.000 ®ång/1 giÊy phÐp 5 ChÕ biÕn 2.000.000 ®ång/1 giÊy phÐp Trêng hîp gia h¹n giÊy phÐp, cÊp l¹i giÊy phÐp khi chuyÓn nhîng, thõa kÕ th× ngêi ®îc gia h¹n giÊy phÐp, ngêi ®îc chuyÓn nhîng, thõa kÕ ph¶i nép lÖ phÝ tÝnh b»ng 50% møc lÖ phÝ t¬ng øng ë c¸c møc thu nªu trªn. 3. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng kho¸ng s¶n thu b»ng §ång ViÖt Nam. Trêng hîp tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cã nhu cÇu nép lÖ phÝ b»ng ngo¹i tÖ th× thu b»ng ®« la Mü (USD) theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm thu tiÒn.
  2. 2 II- Tæ CHøC THU, NéP Vµ QU¶N Lý Sö DôNG: 1. C¬ quan cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng kho¸ng s¶n qui ®Þnh t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 76/2000/N§-CP ngµy 15/12/2000 cña ChÝnh phñ cã tr¸ch nhiÖm thu lÖ phÝ theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ thùc hiÖn ®¨ng ký, kª khai, nép lÖ phÝ vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ, lÖ phÝ. 2. C¬ quan thu lÖ phÝ ®îc trÝch ®Ó l¹i 40% tæng sè tiÒn lÖ phÝ thùc thu ®îc tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó chi phÝ cho viÖc thu lÖ phÝ nh sau: - Chi phÝ in (hoÆc mua) hå s¬, sæ s¸ch liªn quan vµ giÊy phÐp. - Chi mua v¨n phßng phÈm, c«ng vô phÝ theo tiªu chuÈn, ®Þnh møc hiÖn hµnh phôc vô cho c«ng t¸c thu lÖ phÝ. - C¸c kho¶n chi kh¸c liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc thu lÖ phÝ. Toµn bé sè tiÒn lÖ phÝ ®îc trÝch theo qui ®Þnh trªn ®©y, c¬ quan thu lÖ phÝ ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých, cã chøng tõ hîp ph¸p theo chÕ ®é qui ®Þnh vµ quyÕt to¸n n¨m; nÕu sö dông kh«ng hÕt th× ®îc chuyÓn sang n¨m sau ®Ó tiÕp tôc chi theo chÕ ®é qui ®Þnh. 3. Tæng sè tiÒn lÖ phÝ thùc thu ®îc, sau khi trõ sè tiÒn ®îc trÝch theo tû lÖ nªu t¹i ®iÓm 2 trªn ®©y, sè cßn l¹i (60%) c¬ quan thu ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc (ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng, môc 047, tiÓu môc 20 cña Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh). 4. Thùc hiÖn quyÕt to¸n lÖ phÝ cïng thêi gian víi viÖc quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc. Hµng n¨m c¬ quan thu lÖ phÝ thùc hiÖn quyÕt to¸n viÖc sö dông biªn lai thu lÖ phÝ, sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc, sè ®Ó l¹i cho ®¬n vÞ, sè ph¶i nép ng©n s¸ch, sè ®· nép vµ sè cßn ph¶i nép Ng©n s¸ch nhµ níc víi c¬ quan ThuÕ; quyÕt to¸n viÖc sö dông sè tiÒn ®îc trÝch ®Ó l¹i víi c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp theo ®óng quy ®Þnh. III. Tæ CHøC THùC HIÖN: 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o, thay thÕ Th«ng t sè 96/1997/TT/BTC ngµy 31/12/1997 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu, nép lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng kho¸ng s¶n. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng kho¸ng s¶n vµ c¸c c¬ quan liªn quan cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, híng dÉn bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2