Thông tư 22/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
45
lượt xem
2
download

Thông tư 22/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 22/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã giai đoạn 2004-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 22/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦  c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   2 2 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   N G µ Y   2 4   T H ¸ N G   3   N ¡ M  2 0 0 4   H í n g   d É n   q u ¶ n   l ý   v µ   s ö   d ô n g   k i n h   p h Ý   ® µ o   t ¹ o   b å i   d ì n g  c¸n bé Hîp t¸c x∙ giai ®o¹n 2004­2005 C¨n cø C«ng v¨n sè 387/CP­NN ngµy 4/4/2003 cña ChÝnh  phñ vÒ §Ò ¸n ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé qu¶n lý Hîp t¸c x∙  2003 ­ 2005; Sau khi cã ý kiÕn tham gia cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t,  Liªn minh Hîp t¸c x∙ ViÖt Nam; Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc  qu¶n lý vµ sö dông kinh phÝ ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé Hîp  t¸c x∙ giai ®o¹n 2004 ­ 2005 nh sau: I. §èI T¦îNG Vµ PH¹M VI 1. §èi tîng ®µo t¹o: gåm 2 nhãm ®èi tîng: 1.1. §éi ngò c¸n bé chñ chèt Hîp t¸c x∙ cha ®îc ®µo  t¹o båi dìng c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ qu¶n lý, ®iÒu hµnh  ho¹t ®éng kinh tÕ Hîp t¸c x∙, bao gåm: + Chñ nhiÖm Hîp t¸c x∙ + KÕ to¸n trëng Hîp t¸c x∙ + Trëng kiÓm so¸t Hîp t¸c x∙ 1.2. C¸n bé chuyªn m«n nghiÖp vô cña c¸c hîp t¸c x∙  phi n«ng nghiÖp. 2. Ph¹m vi sö dông kinh phÝ thùc hiÖn ®Ò ¸n: ­ Kinh phÝ thùc hiÖn §Ò ¸n ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé  qu¶n lý Hîp t¸c x∙ giai ®o¹n 2004 ­ 2005 ®îc sö dông ®Ó  ®µo t¹o cho nh÷ng ®èi tîng ®îc qui ®Þnh t¹i ®iÓm 1 nªu  trªn theo chØ tiªu ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé qu¶n lý Hîp  t¸c x∙ do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn hµng n¨m. Thêi gian mçi ®ît ®µo t¹o tèi ®a lµ 15 ngµy theo h×nh  thøc ®µo t¹o ng¾n h¹n tËp trung. ­ §èi víi c¸c c¸n bé hîp t¸c x∙ kh¸c kh«ng thuéc ®èi  tîng  quy  ®Þnh  t¹i ®iÓm 1 nªu  trªn:  c¸c tØnh,  thµnh  phè  trùc thuéc trung ¬ng chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o,  båi dìng c¸n bé hîp t¸c x∙ do ®Þa ph¬ng qu¶n lý, bè trÝ  ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®Ó thùc hiÖn. ­ §èi víi c¸c ®èi tîng lµ c¸n bé qu¶n lý, ®iÒu hµnh,  kiÓm so¸t cña HTX ®îc gi¶m 50% tiÒn häc phÝ khi ®îc cö ®i  ®µo t¹o dµi h¹n t¹i c¸c c¬ së ®µo t¹o thuéc hÖ thèng cña 
  2. 2 Nhµ níc vµ hÖ thèng thuéc Liªn minh Hîp t¸c x∙ c¸c tØnh,  theo   c¸c   ®Ò   ¸n   thùc   hiÖn   theo   NghÞ   ®Þnh   15/CP   ngµy  12/2/1997 cña ChÝnh phñ, th× kh«ng thuéc ph¹m vi híng dÉn  t¹i Th«ng t nµy.
  3. 3 II. NéI DUNG CHI Vµ MøC CHI 1. Néi dung chi: ­ Chi biªn so¹n ch¬ng tr×nh, viÕt gi¸o tr×nh;  ­ Chi mua hoÆc in Ên gi¸o tr×nh, tµi liÖu trùc tiÕp  phôc vô líp häc; ­ Chi cho gi¶ng viªn: Tr¶ thï lao cho gi¶ng viªn, chi  phÝ cho viÖc ®i l¹i, bè trÝ n¬i ë cho gi¶ng viªn; ­ Chi cho häc viªn: + Hç trî tiÒn ®i l¹i, ¨n ë vµ sinh ho¹t cho häc viªn  (nÕu cã); +   Tr¶   tiÒn   thuª   xe   vµ   chi   phÝ   cho   viÖc   liªn   hÖ   tæ  chøc cho häc viªn ®i kh¶o s¸t, thùc tÕ. ­ Chi cho c«ng t¸c tæ chøc líp häc:  + Chi thuª héi trêng (hoÆc phßng häc), thuª dông cô  phôc vô gi¶ng d¹y nh ®Ìn chiÕu, m¸y vi tÝnh,... +   Chi   tiÒn   v¨n   phßng   phÈm   vµ   níc   uèng   phôc   vô   líp  häc; +   Chi   tiÒn   ®iÖn,   tiÒn   níc,   tiÒn   phôc   vô,   tr«ng   coi  xe; + Chi khai gi¶ng, bÕ gi¶ng, chÊm thi, cÊp chøng chØ,  khen thëng häc viªn suÊt s¾c;  + Chi qu¶n lý líp häc vµ mét sè kho¶n chi kh¸c phôc  vô trùc tiÕp cho líp häc. ­ Chi in Ên chøng chØ c«ng nhËn hoµn thµnh kho¸ häc. 2. Møc chi: ­ Møc chi ng©n s¸ch vÒ ®µo t¹o båi dìng c¸n bé chñ  chèt   hîp   t¸c   x∙   (chñ   nhiÖm,   kÕ   to¸n   trëng,   trëng   kiÓm  so¸t)   lµ 1.500.000 ®/ 1 suÊt ®µo t¹o. Møc chi nµy bao  gåm: chi tæ chøc ®µo t¹o båi dìng vµ chi hç trî tiÒn ¨n,  ë.  ­ Møc chi ng©n s¸ch hç trî ®µo t¹o båi dìng c¸n bé  chuyªn m«n nghiÖp vô cña HTX phi n«ng nghiÖp lµ 350.000  ®/ 1 xuÊt ®µo t¹o häc lµ 15 ngµy. Møc chi nµy chØ bao gåm  chi tæ chøc ®µo t¹o båi dìng, kh«ng hç trî chi phÝ ¨n ë  cho häc viªn. Mét sè møc chi cô thÓ nh sau: 2.1. Chi cho gi¶ng viªn: 2.1.1.   Chi   thï   lao   gi¶ng   viªn:   (Mét   buæi   gi¶ng   ®îc  tÝnh bao gåm 4 tiÕt)
  4. 4 ­ §èi víi gi¶ng viªn lµ Bé trëng, Thø trëng vµ t¬ng  ®¬ng: 150.000 ®/buæi. ­ §èi víi gi¶ng viªn lµ cÊp Côc, Vô, ViÖn, c¸c gi¸o  s,   tiÕn   sÜ,   chuyªn   viªn   cao   cÊp   vµ   t¬ng   ®¬ng:   120.000  ®/buæi. ­   §èi   víi   gi¶ng   viªn   lµ   c¸c   ®èi   tîng   kh¸c:   90.000  ®/buæi. ­ §èi víi gi¶ng viªn níc ngoµi ®îc cÊp cã thÈm quyÒn  cho phÐp mêi gi¶ng dËy: Møc thï lao do c¬ quan, ®¬n vÞ  tho¶ thuËn víi chuyªn gia trªn c¬ së kh¶ n¨ng bè trÝ kinh  phÝ cña c¬ quan, ®¬n vÞ. Riªng ®èi víi c¸c gi¶ng viªn chuyªn nghiÖp lµm nhiÖm  vô   gi¶ng   d¹y   trong   c¸c   Trêng   trùc   thuéc   hÖ   thèng   Liªn  minh Hîp t¸c x∙ th× sè giê gi¶ng vît ®Þnh møc ®îc thanh  to¸n phô cÊp gi¶ng bµi theo chÕ ®é gi¶ng vît giê ¸p dông  cho   gi¶ng   viªn   c¸c   trêng   chuyªn   nghiÖp,   kh«ng   tr¶   theo  møc trªn khi tham gia gi¶ng d¹y c¸c líp häc do c¬ quan cã  thÈm quyÒn giao nhiÖm vô cho c¸c trêng thùc hiÖn; cßn khi  ®îc mêi gi¶ng d¹y t¹i c¸c líp häc kh¸c vÉn ®îc hëng theo  chÕ ®é qui ®Þnh nªu trªn. 2.1.2.   Chi   phÝ   cho   viÖc   ®i   l¹i,   bè   trÝ   n¬i   ë   cho  gi¶ng viªn.  Trong   trêng   hîp   kh«ng   cã   ®iÒu   kiÖn   bè   trÝ   chç   nghØ  cho gi¶ng viªn, c¬ quan tæ chøc líp häc ph¶i thuª ngoµi  th× ®îc chi víi møc chi kh«ng qu¸ møc chi ®îc qui ®Þnh  t¹i Th«ng t  sè 94/1998/TT­BTC ngµy 30/6/1998 cña Bé Tµi  chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé, c«ng chøc  nhµ níc ®i c«ng t¸c trong níc. 2.2. Chi hç trî mét phÇn tiÒn ¨n, ë cho häc viªn ë  xa: thùc hiÖn theo nguyªn t¾c chØ hç trî mét phÇn tiÒn ¨n  ë cho häc viªn ë xa ®èi víi ®èi tîng lµ c¸n bé chñ chèt  hîp   t¸c   x∙,   kh«ng   ¸p   dông   ®èi   víi   ®èi   tîng   lµ   c¸n   bé  chuyªn m«n nghiÖp vô cña hîp t¸c x∙ phi n«ng nghiÖp (chØ  hç trî kinh phÝ tæ chøc ®µo t¹o båi dìng theo møc chi nªu  trªn). §èi víi häc viªn ë xa ®îc hç trî tiÒn ¨n vµ tiÒn  ë; ®èi víi häc viªn ë gÇn chØ hç trî tiÒn ¨n. ViÖc x¸c  ®Þnh ®èi tîng hç trî ë xa lµ c¸n bé chñ chèt hîp t¸c x∙  ®îc hç trî tiÒn ë vµ møc hç trî tiÒn ¨n, ë thùc hiÖn theo  Th«ng t sè 74/1999/TT­BTC ngµy 14/6/1999 cña Bé Tµi chÝnh  quy ®Þnh vÒ chÕ ®é c«ng t¸c phÝ ®èi víi c¸n bé x∙. 2.3. Chi biªn so¹n gi¸o tr×nh vµ in Ên tµi liÖu:  ­ Møc chi biªn so¹n ch¬ng tr×nh, viÕt gi¸o tr×nh ®îc  ¸p   dông   theo   møc   chi   biªn   so¹n   ch¬ng   tr×nh,   viÕt   gi¸o  tr×nh cho c¸c ngµnh ®µo t¹o Trung häc chuyªn nghiÖp ®îc  quy   ®Þnh   t¹i   tiÕt   b­®iÓm   2.3­Môc   2­   Th«ng   t  sè  87/2001/TT­BTC ngµy 30/10/2001 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn 
  5. 5 néi   dung,   møc   chi   x©y   dùng   ch¬ng   tr×nh   khung   cho   c¸c  ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp  vµ biªn so¹n ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh c¸c m«n häc. ­ Chi  mua,  in Ên tµi  liÖu:  Thùc hiÖn  theo  qui ®Þnh  chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh, chØ mua vµ in Ên tµi liÖu  th«ng thêng trùc tiÕp phôc vô néi dung häc tËp, kh«ng bao  gåm tµi liÖu tham kh¶o. III. LËP Dù TO¸N, CHÊP HµNH Vµ QUYÕT TO¸N KINH PHÝ C«ng   t¸c   lËp   dù   to¸n,   chÊp   hµnh   vµ   quyÕt   to¸n   ng©n  s¸ch thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ níc  vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh. Th«ng t  nµy híng dÉn  thªm mét sè néi dung sau: 1. LËp dù to¸n:  C¨n cø vµo chØ tiªu ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé hîp t¸c  x∙ do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t  x¸c ®Þnh th«ng b¸o cho tõng  Bé,   c¬   quan   trung  ¬ng,   tõng  tØnh,   thµnh  phè  trùc   thuéc  trung ¬ng; c¨n cø chÕ ®é chi tiªu ng©n s¸ch; Bé Tµi chÝnh  chñ tr× phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t  b¸o c¸o ChÝnh  phñ tr×nh Quèc héi quyÕt ®Þnh ph©n bæ trong dù to¸n chi  ng©n s¸ch  sù nghiÖp  gi¸o dôc­  ®µo  t¹o  hµng  n¨m cña c¸c  Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ møc kinh phÝ hç trî tõ ng©n s¸ch  trung  ¬ng cho ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô  ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé hîp t¸c x∙ theo c¸c ®èi tîng,  chÕ ®é quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy.  Nguyªn   t¾c   hç   trî   kinh   phÝ   ®èi   víi   c¸c   tØnh,   thµnh  phè trùc thuéc trung ¬ng nh sau:  ­ Ng©n s¸ch trung ¬ng thùc hiÖn hç trî mét phÇn kinh  phÝ ®èi víi nh÷ng tØnh miÒn nói, T©y nguyªn cã khã kh¨n  ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®µo t¹o båi dìng c¸n bé hîp t¸c x∙. ­ §èi víi c¸c tØnh, thµnh phè kh¸c: C¨n cø chØ tiªu  ®µo t¹o c¸n bé hîp t¸c x∙ do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t  híng  dÉn   vµ   kh¶   n¨ng   c©n   ®èi   cña   ng©n   s¸ch   ®Þa   ph¬ng;   c¸c  tØnh,   thµnh   phè   chñ   ®éng   bè   trÝ   ng©n   s¸ch     ®Ó   tæ   chøc  thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé hîp t¸c x∙ ®¶m b¶o theo  kÕ ho¹ch. Riªng n¨m 2004, thùc hiÖn bæ sung ngoµi dù to¸n ng©n  s¸ch n¨m 2004 ®∙ giao cho c¸c Bé, c¬ quan trung  ¬ng vµ  c¸c tØnh miÒn  nói,  T©y nguyªn  cã khã kh¨n  ®Ó thùc  hiÖn  ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé hîp t¸c x∙ quy ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy. 2. CÊp ph¸t vµ qu¶n lý kinh phÝ:
  6. 6 ­ Kinh phÝ thùc hiÖn §Ò ¸n ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé  hîp t¸c x∙ ®îc h¹ch to¸n vµo lo¹i 14 kho¶n 12 theo ch¬ng,  môc t¬ng øng cña môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc. ­ Kho  b¹c Nhµ  níc  thùc hiÖn  kiÓm  so¸t  chi, ®¶m  b¶o  viÖc sö dông kinh phÝ ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé hîp t¸c x∙  ®óng môc ®Ých, ®óng quy ®Þnh chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh  vµ quy ®Þnh cô thÓ t¹i Th«ng t nµy.  ­ Kinh phÝ thùc hiÖn §Ò ¸n ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé  hîp t¸c x∙ cña c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng, c¸c tØnh, thµnh  phè trùc thuéc trung ¬ng ®îc tæng hîp chung trong b¸o c¸o  quyÕt to¸n chi ng©n s¸ch hµng n¨m; kÌm theo thuyÕt minh  cô thÓ t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông kinh phÝ. IV. Tæ CHøC THùC HIÖN: 1.  Hµng n¨m  c¸c Bé,  c¬ quan  trung  ¬ng,  Uû ban nh©n  d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng, Liªn minh  Hîp t¸c x∙ cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp vµ göi b¸o c¸o t×nh  h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé hîp t¸c  x∙, vÒ Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó tæng hîp b¸o  c¸o ChÝnh phñ. §èi víi b¸o c¸o 6 th¸ng: göi tríc ngµy 31 th¸ng 7. §èi víi b¸o c¸o c¶ n¨m: göi tríc ngµy 31 th¸ng 01 cña  n¨m sau. 2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã v­ íng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ c¸c ®Þa ph­ ¬ng ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xö lý.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản