Thông tư 26/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
70
lượt xem
7
download

Thông tư 26/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 26/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy định về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp tái đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 26/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   2 6 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   3 1   t h ¸ n g   3   n ¨ m  2004 Híng dÉn thùc hiÖn qui ®Þnh vÒ thuÕ chuyÓn lîi nhuËn  ra níc ngoµi vµ hoµn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  t¸i ®Çu t ®èi víi nhµ ®Çu t níc ngoµi ­ C¨n cø LuËt ®Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®îc Quèc   héi níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy   12/11/1996, LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Çu   t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®îc Quèc héi níc céng hoµ x∙ héi   chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 9/6/2000. C¨n cø NghÞ   ®Þnh   sè   24/2000/N§­CP   ngµy   31/7/2000   cña   ChÝnh   phñ   qui   ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam;  ­   C¨n   cø   LuËt   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   sè   09/2003/QH11;  ­   C¨n   cø   qui   ®inh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   164/2003/N§­CP  ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh   LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   thùc   hiÖn   qui   ®Þnh   vÒ   thuÕ   chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi vµ viÖc hoµn thuÕ lîi tøc  do t¸i ®Çu t ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi nh sau:  I. NH÷NG QUI §ÞNH CHUNG: 1.   Th«ng   t  nµy   ¸p   dông   ®èi   víi   c¸c   Nhµ   ®Çu   t  níc  ngoµi   ®îc   phÐp   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   trong   c¸c   doanh  nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi vµ c¸c  Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ®îc thµnh lËp theo qui ®Þnh  t¹i LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, cã thu nhËp tõ c¸c  ho¹t   ®éng  kinh   doanh   hîp   ph¸p  t¹i  ViÖt   Nam,   chuyÓn   c¸c  kho¶n thu nhËp ®ã ra níc ngoµi, hoÆc sö dông ®Ó t¸i ®Çu  t t¹i ViÖt Nam.   2.   Trêng   hîp   Nhµ   níc,   ChÝnh   phñ   ViÖt   Nam   tham   gia  hoÆc ký kÕt ®iÒu  íc quèc tÕ, HiÖp ®Þnh hoÆc cam kÕt víi  c¸c tæ chøc quèc tÕ hay Nhµ níc, ChÝnh phñ kh¸c mµ trong  v¨n b¶n ký kÕt cã qui ®Þnh vÒ thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra n­ íc ngoµi hoÆc hoµn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp t¸i ®Çu t  kh¸c víi híng dÉn t¹i Th«ng t nµy th× ¸p dông theo ®iÒu ­ íc quèc tÕ, HiÖp ®Þnh hay cam kÕt ®ã. II. NH÷NG QUI §ÞNH Cô THÓ
  2. 2 1. ThuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi: Tõ ngµy 1/1/2004, c¸c kho¶n thu nhËp hîp ph¸p mµ c¸c  tæ chøc kinh tÕ hoÆc c¸ nh©n níc ngoµi thu ®îc do tham  gia ®Çu t vèn díi bÊt kú h×nh thøc nµo theo qui ®Þnh cña  LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, kÓ c¶ c¸ nh©n lµ ngêi  ViÖt   Nam   ®Þnh   c  ë   níc   ngoµi   ®Çu   t  vÒ   níc   vµ   ngêi   níc  ngoµi thêng tró ë ViÖt Nam ®Çu t  theo LuËt khuyÕn khÝch  ®Çu t trong níc (bao gåm c¶ sè thuÕ thu nhËp ®∙ ®îc hoµn  tr¶ cho sè thu nhËp t¸i ®Çu t vµ thu nhËp do chuyÓn nhîng  vèn, mua cæ phÇn), khi chuyÓn ra khái l∙nh thæ ViÖt Nam  hoÆc   gi÷   l¹i   ngoµi   ViÖt   Nam   kh«ng  ph¶i   nép   thuÕ   chuyÓn  lîi nhuËn ra níc ngoµi (kÓ c¶ kho¶n lîi nhuËn ph¸t sinh  tríc ngµy 31/12/2003).  Tríc khi chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi, tæ chøc kinh  tÕ   hoÆc   c¸   nh©n   níc   ngoµi   ph¶i   lËp   Tê   khai   chuyÓn   lîi  nhuËn ra níc ngoµi theo Phô lôc ban hµnh kÌm theo Th«ng  t  nµy,   nép   cho   c¬   quan   thuÕ   trùc   tiÕp   qu¶n   lý   doanh  nghiÖp mµ tæ chøc kinh tÕ hoÆc c¸ nh©n níc ngoµi ®ã ®Çu  t vèn.  2. VÒ viÖc hoµn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp do t¸i ®Çu  t: a)   Tõ   ngµy   1/1/2004,   nhµ   ®Çu   t  níc   ngoµi   dïng   lîi  nhuËn thu ®îc vµ c¸c kho¶n thu hîp ph¸p kh¸c tõ ho¹t ®éng  ®Çu t t¹i ViÖt Nam ®Ó t¸i ®Çu t vµo dù ¸n ®ang thùc hiÖn  hoÆc ®Çu t  vµo dù ¸n míi theo qui ®Þnh t¹i LuËt ®Çu níc  ngoµi t¹i ViÖt Nam sÏ kh«ng ®îc hoµn thuÕ thu nhËp doanh  nghiÖp ®èi víi kho¶n lîi nhuËn t¸i ®Çu t. b) §èi víi nh÷ng dù ¸n ®∙ ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn  qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Çu t níc ngoµi cÊp giÊy phÐp t¸i ®Çu  t hoÆc cã v¨n b¶n tríc ngµy 1/1/2004, chÊp thuËn viÖc sö  dông lîi nhuËn ®Ó t¸i ®Çu t ®Ó t¨ng vèn ®Çu t më réng dù  ¸n ®ang ®Çu t, hoÆc t¸i ®Çu t vµo dù ¸n míi, doanh nghiÖp  dïng   kho¶n   lîi   nhuËn   thu   ®îc   tríc   ngµy   1/1/2004   ®Ó   t¸i  ®Çu   t,   doanh   nghiÖp   cã   ®Çy   ®ñ   hå   s¬   theo   quy   ®Þnh   t¹i  Th«ng t sè 13/2001/TT­BTC ngµy 8/3/2001 cña Bé Tµi chÝnh  vµ göi vÒ Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) th× sÏ ®îc xem xÐt  hoµn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp t¸i ®Çu t. c) Tõ ngµy 1/1/2004 viÖc u ®∙i vÒ thuÕ thu nhËp doanh  nghiÖp ®îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i LuËt thuÕ thu nhËp  doanh nghiÖp sè 09/2003/QH11 vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc  hiÖn.  3. Tæ chøc thùc hiÖn: Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
  3. 3 Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, c¸c Côc  thuÕ ®Þa ph¬ng b¸o c¸o víi Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ)  ®Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt.        
  4. 4 Phô lôc  (ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 26/2004/TT­BTC ngµy 21 th¸ng  3 n¨m 2004) Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Tê khai chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi 1.   Tªn   tæ   chøc,   c¸   nh©n   nhµ   ®Çu   t  níc  ngoµi:............................................ Quèc  tÞch:.................................................... .................................................. 2.   Tham   gia   ®Çu   t  vèn   t¹i   doanh  nghiÖp:.................................................. ... Theo   giÊy   phÐp   ®Çu   t sè:................................  ngµy..................................... 3.   §Þa   chØ   trô   së   ®iÒu   hµnh   chÝnh   cña   doanh  nghiÖp:..................................... ..................................................... ......................................................... .......... 4. Kª khai thu nhËp thu ®îc: ­ Tõ c¬ së kinh doanh A: N¨m: N¨m: ­ Tõ c¬ së kinh doanh B: N¨m: N¨m: 5. Sè thu nhËp ®∙ sö dông: ­   §∙   chuyÓn   ra   hoÆc   gi÷   l¹i   ë   níc   ngoµi   kú   tr­ íc:........................................ ­   §∙   t¸i   ®Çu   t  t¹i   ViÖt  Nam:........................................... ................................
  5. 5 ­   §∙   sö   dông   vµo   môc   ®Ých  kh¸c:.......................................... .......................... 6. Sè thu nhËp ®Ò nghÞ chuyÓn ra níc ngoµi lÇn nµy: b»ng   tiÒn   (cña   níc   nµo).......   hoÆc   b»ng   hiÖn   vËt  (tªn hµng hãa, khèi lîng). NÕu   chuyÓn   b»ng   tiÒn,   ®îc   rót   ra   tõ   tµi   kho¶n  sè....... më t¹i Ng©n hµng...... Cam ®oan nh÷ng lêi khai trªn ®©y lµ chÝnh x¸c vµ ®óng  sù thùc. Ngµy... th¸ng... n¨m.... Ngêi khai (Ký tªn) X¸c nhËn cña c¬ quan thuÕ: ­   Nhµ   ®Çu   t  ®∙   thùc   hiÖn   ®Çy   ®ñ   c¸c   nghÜa   vô   thuÕ  liªn quan ®Õn sè thu nhËp ®Ò nghÞ ®îc chuyÓn ra níc  ngoµi. ­ Sè thu nhËp ®îc phÐp chuyÓn ra níc ngoµi.... Ngµy.... th¸ng... n¨m.... Côc trëng Côc thuÕ tØnh, thµnh phè.... Ký tªn, ®ãng dÊu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản