Thông tư 30/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
86
lượt xem
3
download

Thông tư 30/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 30/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 30/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ c ñ a   B é   t µ i   c h Ý n h   s è   3 0 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   0 7   t h ¸ n g   4   n ¨ m  2004 Híng dÉn chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý, sö dông  phÝ khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu lu tr÷ ­ C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ ngµy 28 th¸ng 8 n¨m  2001 cña Uû ban thêng vô Quèc héi; ­ C¨n cø Ph¸p lÖnh lu tr÷ quèc gia ngµy 04 th¸ng 4  n¨m 2001 cña Uû ban thêng vô Quèc héi; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§­CP ngµy 03 th¸ng 6   n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p   lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn vÒ phÝ khai th¸c vµ  sö dông tµi liÖu  lu tr÷ nh sau: I. PH¹M VI, §èI T¦îNG ¸P DôNG:  1.  Th«ng  t  nµy ¸p dông  ®èi  víi viÖc  thu,  nép, qu¶n  lý, sö dông phÝ khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu lu tr÷ do  Nhµ níc qu¶n lý t¹i c¸c Trung t©m Lu tr÷ Quèc gia thuéc  Côc V¨n th  vµ Lu tr÷ nhµ níc, c¸c Trung t©m Lu tr÷ cña  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng do c¬ quan Nhµ níc  cã thÈm quyÒn thµnh lËp. 2. §èi tîng nép phÝ: Tæ chøc, c¸ nh©n cã khai th¸c,  sö dông tµi liÖu lu tr÷ t¹i c¸c trung t©m lu tr÷ nªu t¹i  ®iÓm 1, môc I Th«ng t nµy. 3. Kh«ng thu phÝ khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu lu tr÷  ®èi víi: a)  C¸c c¸ nh©n,  gia  ®×nh,  gißng  hä khai  th¸c  vµ sö  dông tµi liÖu lu tr÷ do chÝnh m×nh ®∙ tÆng, cho, ký göi  vµo lu tr÷ lÞch sö. b)   Th©n   nh©n   (cha,   mÑ   ®Î;   cha,   mÑ   nu«i;   vî,   chång;  con   ®Î,   con   nu«i)  liÖt   sÜ,   th¬ng  binh,   bÖnh   binh,   ngêi  ho¹t   ®éng   kh¸ng   chiÕn,   ngêi   cã   c«ng   gióp   ®ì   c¸ch   m¹ng  khai   th¸c   vµ   sö   dông   tµi   liÖu   lu   tr÷   phôc   vô   cho   viÖc  gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch cña chÝnh m×nh; c) Ngêi hëng chÕ ®é hu trÝ, mÊt søc lao ®éng, tai n¹n  lao   ®éng   hoÆc   ngêi   bÞ   m¾c   bÖnh   nghÒ   nghiÖp   hµng   th¸ng  khai th¸c, sö dông tµi liÖu lu tr÷ phôc vô cho viÖc gi¶i  quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch cña chÝnh m×nh theo quy ®Þnh cña  Nhµ níc.
  2. 2 4.  ¸p dông møc thu 50% phÝ khai th¸c vµ sö dông tµi  liÖu lu tr÷ ®èi víi: Häc  sinh,  sinh  viªn  c¸c  trêng  trung     häc,     cao     ®¼ng,   ®¹i   häc;   häc   viªn   cao   häc   vµ  nghiªn cøu sinh khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu lu tr÷ phôc  vô cho viÖc häc tËp, nghiªn cøu.            
  3. 3 I I .   M ø C   T H U ,   C H Õ   § é   Q U ¶ N   L ý ,   S ö   D ô N G   P H Ý     K H A I   T H ¸ C  Vµ Sö DôNG TµI  LIÖU  L¦U TR÷  1. Møc thu phÝ khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu lu tr÷  ®îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i BiÓu møc thu phÝ khai th¸c vµ sö  dông tµi liÖu lu tr÷ ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. 2. PhÝ khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu lu tr÷  lµ kho¶n  thu thuéc ng©n s¸ch nhµ níc. 3. §¬n vÞ thu phÝ khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu lu  tr÷  cã tr¸ch nhiÖm: a) Tæ chøc thu, nép phÝ theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng  t nµy. Niªm yÕt hoÆc th«ng b¸o c«ng khai møc thu phÝ t¹i  ®Þa ®iÓm thu phÝ. Khi thu tiÒn phÝ ph¶i lËp vµ cÊp biªn  lai thu cho ®èi tîng nép phÝ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña  Bé Tµi chÝnh vÒ ph¸t hµnh, qu¶n lý, sö dông Ên chØ thuÕ; b) Më tµi kho¶n "t¹m gi÷ tiÒn phÝ" t¹i Kho b¹c nhµ n­ íc n¬i c¬ quan thu ®ãng trô së ®Ó theo dâi, qu¶n lý tiÒn  phÝ thu ®îc. §Þnh kú hµng ngµy hoÆc hµng tuÇn ph¶i göi sè  tiÒn   phÝ   ®∙   thu   ®îc   vµo   tµi   kho¶n   t¹m   gi÷   tiÒn   phÝ   vµ  ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n riªng kho¶n thu nµy theo chÕ ®é kÕ  to¸n ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp; c) Më sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó theo dâi, ph¶n ¸nh viÖc thu,  nép vµ qu¶n lý, sö dông sè tiÒn phÝ thu ®îc theo chÕ ®é  kÕ to¸n hiÖn hµnh cña nhµ níc; d)  §¨ng ký,  kª khai,  thu,  nép phÝ  víi c¬  quan thuÕ  trùc   tiÕp   qu¶n   lý   theo   ®óng   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè  63/2002/TT­BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. Nép  phÝ khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu lu tr÷ vµo ng©n s¸ch  nhµ níc theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng, môc 037 môc lôc  ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh (c¬ quan thu thuéc Trung ¬ng  qu¶n   lý   th×   nép   vµo   ng©n   s¸ch   trung  ¬ng,   c¬   quan   thu  thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý th× nép vµo ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng). ®) Thùc hiÖn chÕ ®é c«ng khai tµi chÝnh theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt. 4. TiÒn thu phÝ khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu lu tr÷  ®îc qu¶n lý, sö dông nh sau: a) §¬n vÞ thu phÝ khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu lu  tr÷ ®îc trÝch ®Ó l¹i 90% trªn tæng sè tiÒn phÝ thu ®îc  tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc. Sè tiÒn cßn l¹i 10%  nép ng©n s¸ch nhµ níc. b) §¬n vÞ thu phÝ khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu lu  tr÷ ®îc sö dông sè tiÒn phÝ khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu 
  4. 4 lu tr÷ ®Ó l¹i theo tû lÖ (%) quy ®Þnh t¹i tiÕt a, ®iÓm  nµy ®Ó chi dïng cho c¸c néi dung sau: ­ Chi  tr¶ c¸c  kho¶n  thï lao,  lµm  ®ªm, thªm  giê  cho  lao   ®éng   trùc   tiÕp   thu   phÝ,   tiÒn   c«ng   thuª   ngoµi   (nÕu  cã); ­ Chi phÝ trùc tiÕp phôc vô cho viÖc thu phÝ nh: v¨n  phßng phÈm, vËt t v¨n phßng, ®iÖn tho¹i, ®iÖn, níc, c«ng  t¸c phÝ, c«ng  vô phÝ;  in (mua)  tê khai,  giÊy phÐp,  c¸c  lo¹i Ên chØ kh¸c theo tiªu chuÈn, ®Þnh møc hiÖn hµnh; ­ Bæ sung kinh phÝ mua nguyªn, nhiªn, vËt liÖu phôc  vô c«ng t¸c b¶o qu¶n, sö dông tµi liÖu lu tr÷ (thiÕt bÞ  b¶o   qu¶n,   vËt   t,   ho¸   chÊt,...);   chi   phÝ   trùc   tiÕp   cho  viÖc su tÇm, thu thËp,  chØnh lý, x¸c ®Þnh  gi¸  trÞ;  b¶o  qu¶n;  x©y  dùng  c«ng cô tra cøu; lËp ph«ng  b¶o  hiÓm  c¸c  tµi liÖu quý hiÕm vµ tæ chøc sö dông tµi liÖu phôc vô cho  viÖc thu phÝ; ­ Hç trî chi söa ch÷a thêng xuyªn, söa ch÷a lín tµi  s¶n, m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp cho c«ng t¸c thu  phÝ; 5. §¬n vÞ thu phÝ khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu lu  tr÷ ph¶i qu¶n lý, sö dông sè tiÒn phÝ ®îc ®Ó l¹i nªu trªn  ®óng môc ®Ých, cã chøng tõ hîp ph¸p theo ®óng quy ®Þnh. 6. Hµng n¨m, ®¬n vÞ thu phÝ khai th¸c vµ sö dông tµi  liÖu lu tr÷ ph¶i lËp dù to¸n thu ­ chi sè tiÒn phÝ ®Ó l¹i  göi c¬ quan qu¶n lý ngµnh cÊp trªn, c¬ quan tµi chÝnh, c¬  quan thuÕ cïng cÊp, kho b¹c nhµ níc n¬i më tµi kho¶n t¹m  gi÷   tiÒn   phÝ.   §ång   thêi   ph¶i   quyÕt   to¸n   thu,   chi   theo  thùc tÕ, nÕu cha chi  hÕt  trong  n¨m th× ®îc chuyÓn  sang  n¨m sau ®Ó tiÕp tôc chi theo chÕ ®é quy ®Þnh. 7. ViÖc quyÕt to¸n phÝ khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu  lu tr÷ thùc hiÖn cïng thêi gian víi viÖc quyÕt to¸n ng©n  s¸ch nhµ níc.  C¬ quan  thuÕ  thùc hiÖn quyÕt  to¸n sè thu  theo   biªn   lai.   C¬   quan   tµi   chÝnh   quyÕt   to¸n   sè   chi   tõ  nguån thu phÝ ®Ó l¹i cho ®¬n vÞ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4  môc II Th«ng t nµy. III. Tæ CHøC THùC HIÖN Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh vÒ phÝ khai th¸c vµ sö  dông tµi liÖu lu tr÷ tríc ®©y tr¸i víi quy ®Þnh t¹i Th«ng  t nµy ®Òu bÞ b∙i bá.
  5. 5 Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn,   nÕu   cã   víng   m¾c   ®Ò   nghÞ  c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi  chÝnh ®Ó nghiªn cøu híng dÉn bæ sung.
  6. 6 biÓu møc thu PhÝ khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu lu tr÷ (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 30/2004/TT­BTC ngµy  07/4/2004  cña Bé Tµi chÝnh) STT C«ng viÖc thùc  §¬n vÞ  Møc thu (®ång) hiÖn tÝnh Tµi liÖu  Tµi liÖu  Tµi  tõ n¨m  tõ sau  liÖu tõ  1954 trë  n¨m 1954  sau n¨m  vÒ tríc ®Õn n¨m  1975  1975 ®Õn nay I Lµm   thÎ   ®äc   (bao  ThÎ 15.000 15.000 15.000 gåm   c¶   lµm   ¶nh   kü  thuËt   sè,   ®äc  trong 1 n¨m) II Nghiªn   cøu   tµi  liÖu 1 Tµi   liÖu   hµnh  §¬n vÞ  2.000 1.500 1.000 chÝnh b¶o qu¶n 2 Tµi   liÖu   nghiªn  §¬n vÞ  2.000 1.500 1.200 cøu khoa häc b¶o qu¶n 3 Tµi liÖu  x©y dùng  §¬n vÞ  2.000 1.500 1.200 c¬ b¶n b¶o qu¶n 4 Tµi liÖu phim ®iÖn  Phót  1.000 700 500 ¶nh chiÕu 5 Tµi liÖu ¶nh TÊm ¶nh 400 300 200 6 Tµi liÖu ghi ©m Phót  1.000 700 500 nghe 7 Micr«phim,   kü  TÊm  600 500 300 thuËt sè phim,  ¶nh 8 Tµi liÖu trªn m¹ng  Giê truy  2.000 1.500 1.000 tin häc cËp III Cung   cÊp   b¶n   sao  tµi liÖu 1 Ph« t« ®en tr¾ng 1.1 Tµi   liÖu   hµnh  Trang A4 1.500 1.200 1.000 chÝnh 1.2 Tµi   liÖu   nghiªn  Trang A4 2.000 1.500 1.200 cøu khoa häc 1.3 Tµi liÖu  x©y dùng  c¬ b¶n 1.3 B¶n   vÏ   kü   thuËt  Trang A4 15.000 12.000 10.000 .1 phÇn næi   1.3 B¶n   vÏ   kü   thuËt  Trang A4 50.000 40.000 30.000 .2 phÇn   che   khuÊt 
  7. 7 (phÇn ch×m)   1.3 Tµi liÖu XDCB kh¸c Trang A4 2.000 1.500 1.200 .3 2 Ph« t« mµu Trang A4 15.000 12.000 10.000 3 In   sao   phim   ®iÖn  Phót  30.000 25.000 20.000 ¶nh   (kh«ng   kÓ   vËt  chiÕu t) 4 In   ¶nh   ®en   tr¾ng  Cì  25.000 22.000 20.000 tõ phim gèc (kh«ng  10x15cm kÓ vËt t) 5 Chôp,   in   ¶nh   ®en  Cì  45.000 35.000 30.000 tr¾ng   tõ   ¶nh   gèc  10x15cm (kh«ng kÓ vËt t) 6 In   sao   tµi   liÖu  Phót  15.000 12.000 10.000 ghi   ©m   (kh«ng   kÓ  nghe vËt t) 7 In   tõ   micr«phim  (giÊy thêng) 7.1 Tµi   liÖu   hµnh  Trang A4 5.500 5.200 5.000 chÝnh 7.2 Tµi   liÖu   nghiªn  Trang A4 6.500 6.000 5.500 cøu khoa häc 7.3 Tµi liÖu  x©y dùng  c¬ b¶n 7.3 B¶n   vÏ   kü   thuËt  Trang A4 45.000 35.000 30.000 .1 phÇn næi   7.3 B¶n   vÏ   kü   thuËt  Trang A4 70.000 60.000 50.000 .2 phÇn   che   khuÊt  (phÇn ch×m)   7.3 Tµi liÖu XDCB kh¸c Trang A4 7.000 6.500 6.000 .3 8 Sao tõ kü thuËt sè 8.1 In ®en tr¾ng Trang A4 10.000 7.000 5.000 8.2 In mµu 8.2 In trªn giÊy thêng Trang A4 30.000 25.000 20.000 .1 8.2 In trªn giÊy ¶nh Trang A4 60.000 50.000 40.000 .2 IV Chøng   thùc   tµi  V¨n b¶n 15.000 12.000 10.000 liÖu lu tr÷

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản