Thông tư 31/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
58
lượt xem
3
download

Thông tư 31/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 31/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2002-2005 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 31/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 31/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 16 tháng 4 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 31/2003/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2003 HƯ NG D N CƠ CH TÀI CHÍNH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG QU C GIA V DU LNCH GIAI O N 2002 - 2005 Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 5/11/2002 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Quy t nh s 93/Q -TTg ngày 20/1/2003 c a Th tư ng Chính ph phê duy t kinh phí Chương trình hành ng Qu c gia v du l ch giai o n 2002-2005; Công văn s 289/CP-KTTH ngày 21/3/2002 c a Chính ph v Chương trình hành ng Qu c gia v du l ch giai o n 2002-2005. B Tài chính hư ng d n cơ ch tài chính th c hi n Chương trình hành ng Qu c gia v du l ch giai o n 2002-2005 như sau: Ph n 1: NH NG QUI NNH CHUNG - Ngu n kinh phí th c hi n Chương trình hành ng Qu c gia v du l ch giai o n 2002-2005 bao g m: v n u tư xây d ng cơ b n và ngu n kinh phí s nghi p do ngân sách Nhà nư c b trí (ngân sách trung ương, ngân sách a phương); ngu n óng góp c a các doanh nghi p kinh doanh d ch v du l ch; ngu n vi n tr c a các t ch c du l ch trong và ngoài nư c; ngu n thu h p pháp khác (n u có) theo quy nh c a pháp lu t. - T ng c c Du l ch là cơ quan ch trì i u ph i th c hi n Chương trình, ch u trách nhi m t ng h p, báo cáo, ánh giá tình hình, hi u qu s d ng kinh phí toàn b Chương trình. Ph n 2: NH NG QUI NNH C TH I/ L P D TOÁN, PHÂN B , C P PHÁT KINH PHÍ: 1/ L p d toán: - Hàng năm, căn c n i dung, m c tiêu Chương trình ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; T ng c c Du l ch ch u trách nhi m ánh giá tình hình th c hi n Chương trình năm báo cáo, xu t nhu c u ngu n l c năm k ho ch c a Chương trình, bao g m:
  2. v n ngân sách Nhà nư c (v n trong nư c, v n vay và vi n tr nư c ngoài, ng th i phân chia theo ngu n v n u tư và v n s nghi p); v n huy ng t các doanh nghi p kinh doanh d ch v du l ch; v n khác (n u có) g i B Tài chính, B K ho ch và u tư. - B Tài chính, B K ho ch và u tư t ng h p xu t m c kinh phí b trí t ngân sách trung ương m b o th c hi n các m c tiêu, nhi m v c a Chương trình trong kỳ k ho ch trình Chính ph trình Qu c h i quy t nh. 2/ Phân b , giao k ho ch, c p phát kinh phí th c hi n Chương trình: 2.1/ Phân b v n c a Chương trình: a/ i v i kinh phí do ngân sách trung ương b o m th c hi n Chương trình: - i v i v n h tr xây d ng h t ng du l ch các a phương: Căn c t ng m c kinh phí ư c c p có thNm quy n giao, B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B Tài chính, T ng c c Du l ch d ki n phương án phân b cho các a phương. - i v i kinh phí s nghi p: T ng c c Du l ch ch trì ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư d ki n phương án phân b kinh phí cho T ng c c Du l ch (bao g m c ph n do các B , cơ quan trung ương th c hi n) và phân b kinh phí cho a phương i v i nh ng nhi m v do T ng c c Du l ch u quy n cho a phương th c hi n, phù h p v i m c tiêu, nhi m v ã ư c duy t. Trên cơ s ó, B Tài chính và B K ho ch và u tư có trách nhi m t ng h p trình c p có thNm quy n giao trong d toán ngân sách u năm cho T ng c c Du l ch và các a phương. b/ i v i kinh phí do ngân sách a phương m b o: Căn c vào m c tiêu Chương trình hàng năm, T ng c c Du l ch hư ng d n các a phương v n i dung công vi c th c hi n Chương trình t i a phương a phương b trí vào d toán ngân sách a phương và huy ng các ngu n l c khác theo lu t nh cho vi c th c hi n Chương trình. UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương phân b kinh phí cho t ng m c tiêu, nhi m v th c hi n trên a bàn (bao g m v n u tư phát tri n và v n s nghi p), trình H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương phê duy t cùng v i vi c phê duy t phân b d toán ngân sách a phương hàng năm. 2.2/ C p phát kinh phí Chương trình: a/ i v i kinh phí do ngân sách trung ương mb o th c hi n Chương trình: - Kinh phí Chương trình thu c ngu n v n u tư xây d ng cơ b n h tr xây d ng h t ng du l ch các a phương, ư c c p phát theo hình th c "b sung có m c tiêu" cho các a phương theo quy trình c p phát v n u tư xây d ng cơ b n hi n hành. - Kinh phí Chương trình thu c ngu n v n s nghi p: + i v i nh ng kh i lư ng công vi c do T ng c c Du l ch tr c ti p t ch c th c hi n, B Tài chính c p phát kinh phí v T ng c c Du l ch theo quy nh hi n hành.
  3. + i v i kh i lư ng công vi c do ngu n ngân sách trung ương b o m ư c T ng c c Du l ch u quy n cho a phương th c hi n, B Tài chính th c hi n c p phát kinh phí u quy n v S Tài chính - V t giá c p phát cho ch d án căn c theo d toán ư c giao và quy t nh phê duy t th c hi n d án c a UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương. - i v i kinh phí vi n tr c a Chương trình (n u có) th c hi n theo Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph v qu n lý và s d ng v n h tr phát tri n chính th c (ODA) và các văn b n liên quan. - i v i kho n v n huy ng ư c t các doanh nghi p kinh doanh d ch v du l ch, ngu n thu khác (n u có), T ng c c Du l ch ư c s d ng vào các công vi c thu c n i dung Chương trình, nhưng ph i t ng h p vào báo cáo g i B Tài chính. b/ i v i ngu n v n do ngân sách a phương b o m: Căn c vào d toán ư c c p có thNm quy n giao, d toán chi ti t s d ng kinh phí c a các ơn v , S Tài chính- V t giá th c hi n c p phát kinh phí v các ơn v th c hi n theo quy nh hi n hành. II/ N I DUNG VÀ CH CHI TIÊU TÀI CHÍNH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH: 1/ N i dung chi: a/ N i dung chi t ngu n v n u tư xây d ng cơ b n: Chi u tư, nâng c p, xây d ng cơ s h t ng các khu du l ch, vùng du l ch, i m du l ch. b/ N i dung chi t ngu n v n s nghi p: - Chi làm và v n chuy n s n phNm tuyên truy n, qu ng bá v du l ch Vi t Nam trong nư c và nư c ngoài; - Chi tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng trong nư c; xây d ng h th ng thông tin du l ch. - Chi xúc ti n qu ng bá Du l ch Vi t Nam trên các h th ng thông tin, báo chí nư c ngoài v t nư c, con ngư i, ti m năng và cơ ch chính sách i v i Du l ch Vi t Nam; m i các nhà báo và các hãng l hành nư c ngoài vào tham quan, kh o sát vi t bài tuyên truy n v Du l ch Vi t Nam. - Chi h tr t ch c các l h i, s ki n du l ch trong nư c nh m xây d ng các l h i tr thành s n phNm du l ch; - Chi kh o sát xây d ng các chương trình du l ch m i, chương trình du l ch sinh thái, chương trình du l ch làng ngh truy n th ng...
  4. - Chi t ch c các khoá b i dư ng ào t o l i nâng cao năng l c lao ng trong ngành Du l ch; chi t ch c các h i thi: Hư ng d n viên du l ch, nghi p v khách s n, n u ăn dân t c và các h i thi chuyên ngành khác. - Chi tham gia h i ngh , h i ch , t ch c các s ki n du l ch t i nư c ngoài. - Chi qu n lý Chương trình: mua văn phòng phNm và công c tài s n, chi tr ti n xăng xe, công tác phí, thông tin liên l c và các kho n chi hành chính khác ph c v Chương trình. - Chi h i ngh sơ k t, t ng k t, ki m tra ánh giá Chương trình. 2/ M c chi: Các n i dung chi nêu trên ph i th c hi n theo úng ch tiêu chuNn, nh m c chi tiêu hi n hành, c th : - i v i các kho n chi thu c ngu n v n u tư xây d ng cơ b n ư c th c hi n theo nh m c, ơn giá xây d ng cơ b n hi n hành. - i v i kho n chi thanh toán công tác phí cho nh ng cán b i công tác trong nư c ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 94/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 c a B Tài chính qui nh ch công tác phí cho cán b , công ch c nhà nư c i công tác trong nư c. - i v i các kho n chi h i ngh , h i th o ư c th c hi n theo qui nh t i Thông tư s 93/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 c a B Tài chính qui nh ch chi tiêu h i ngh các c p trong c nư c. - i v i kho n chi thanh toán công tác phí cho nh ng cán b i công tác nư c ngoài ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 c a B Tài chính qui nh ch công tác phí cho cán b , công ch c nhà nư c i công tác ng n h n nư c ngoài và Thông tư s 108/1999/TT-BTC hư ng d n b sung Thông tư s 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999. - i v i kho n chi ti p khách nư c ngoài ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 100/2000/TT/BTC ngày 16/10/2000 c a B Tài chính qui nh ch tiêu ti p khách nư c ngoài và chi tiêu t ch c các h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam. - i v i kho n chi tr thù lao cho giáo viên tham gia các khoá gi ng d y nâng cao tay ngh ư c th c hi n theo qui nh t i Thông tư s 105/2001/TT-BTC ngày 27/12/2001 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b công ch c nhà nư c. - Các kho n chi c a Chương trình có tính ch t c thù như chi in n các n phNm, sách, tranh, nh; chi làm phim; chi làm bi n qu ng cáo; chi kh o sát; chi ho t ng tuyên truy n trên phương ti n thông tin i chúng trong nư c và ngoài nư c; chi t ch c ho c h tr t ch c các s ki n du l ch trong nư c và nư c ngoài...thì căn c xây d ng d toán và qu n lý là các ch , nh m c, ơn giá Nhà nư c ã qui nh c a các ngành có công vi c tương t . Nh ng n i dung chi này ph i ư c c p có thNm
  5. quy n phê duy t d toán trư c khi th c hi n làm căn c c p phát và quy t toán kinh phí. - i v i nh ng ph n vi c ph i th c hi n u th u thì áp d ng theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch u th u, Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i b sung m t s i u c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 và các văn b n hư ng d n thi hành. - i v i các kho n chi khác, căn c vào hoá ơn, ch ng t chi tiêu h p pháp, h p l theo quy nh hi n hành. III/ I U CH NH N I DUNG VÀ D TOÁN KINH PHÍ C A CHƯƠNG TRÌNH: i v i kinh phí do ngân sách trung ương m b o th c hi n Chương trình, trong quá trình th c hi n, n u th y c n thi t ph i i u ch nh làm thay i n i dung và d toán c a các D án trong Chương trình, thì T ng c c Du l ch th c hi n i u ch nh sau khi có ý ki n tho thu n b ng văn b n c a B Tài chính ( i v i v n s nghi p) và c a B K ho ch và u tư ( i v i v n xây d ng cơ b n). IV/ CH BÁO CÁO, KI M TRA VÀ QUY T TOÁN KINH PHÍ: 1/ Ch báo cáo nh kỳ hàng quý, năm: Các ơn v và a phương th c hi n Chương trình có trách nhi m báo cáo T ng c c Du l ch v tình hình th c hi n Chương trình. T ng c c Du l ch báo cáo ph n công vi c do T ng c c tr c ti p tri n khai và t ng h p báo cáo c a các a phương v tình hình th c hi n Chương trình g i B Tài chính, B K ho ch và u tư. 2/ Ch ki m tra: T ng c c du l ch ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư ti n hành ki m tra thư ng xuyên ho c t xu t v vi c qu n lý s d ng kinh phí Chương trình. 3/ Quy t toán kinh phí: cu i quý, cu i năm các ơn v ph i báo cáo quy t toán kinh phí Chương trình ã th c hi n cùng v i quy t toán chi ngân sách Nhà nư c hàng năm c a các ơn v . Báo cáo quy t toán kèm theo các thuy t minh c th v k t qu th c hi n Chương trình như kh i lư ng th c hi n, m c tiêu th c hi n tương ng v i m c kinh phí ã th c hi n. - T ng c c Du l ch báo cáo quy t toán s kinh phí Chương trình ư c c p v T ng c c v i B Tài chính. - i v i kinh phí th c hi n Chương trình ư c c p u quy n v a phương, các ơn v quy t toán kinh phí ã s d ng v i S Tài chính - V t giá. S Tài chính - V t giá có trách nhi m xét duy t báo cáo quy t toán kinh phí u quy n theo quy nh hi n hành, g i B Tài chính và T ng c c Du l ch. B Tài chính ph i h p v i T ng c c Du l ch thNm tra, xem xét quy t toán kinh phí u quy n c a các S Tài chính V t giá và t ng h p báo cáo quy t toán kinh phí th c hi n
  6. chương trình cùng v i quy t toán ngân sách nhà nư c hàng năm trình Chính ph trình Qu c h i phê chuNn. T ng c c Du l ch có trách nhi m t ng h p, báo cáo, ánh giá tình hình s d ng, quy t toán kinh phí c a toàn b Chương trình ư c Th tư ng Chính ph phê duy t theo t ng giai o n. Ph n 3: T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng trên công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính xem xét, s a i b sung cho phù h p. Nguy n Công Nghi p ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản