intTypePromotion=1

Thông tư 31/TT-LB của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
66
lượt xem
3
download

Thông tư 31/TT-LB của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 31/TT-LB của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về hướng dẫn thực hiện việc bàn giao thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tiểu ngạch biên giới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 31/TT-LB của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH«NG T CñA L I ª N Bé Tµ I CHÝ NH - Tæ NG CôC H¶ I Q UAN S è 3 1 / TT - LB NG µ Y 8 TH ¸NG 4 N¨M 1 99 4 Hí N G DÉ N TH ùC HI Ö N V I Ö C Bµ N G I AO THU THU Õ X UÊ T KHÈ U, NHË P KHÈ U TI Ó U NG ¹CH BI ªN G I í I Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 60/TTg ngµy 8-2-1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc tæ chøc thu thuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu tiÓu ng¹ch, Liªn Bé Tµi chÝnh vµ Tæng côc H¶i quan híng dÉn nh sau: 1. KÓ tõ ngµy 1 th¸ng 5 n¨m 1994, thuÕ xuÊt, nhËp khÈu tiÓu ng¹ch biªn giíi do c¬ quan H¶i quan thu vµ nép toµn bé sè thu vµo ng©n s¸ch Trung ¬ng. Gi¸m ®èc H¶i quan tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng côc H¶i quan vÒ viÖc tiÕp nhËn, bµn giao vµ tæ chøc thu thuÕ xuÊt, nhËp khÈu tiÓu ng¹ch biªn giíi trªn ®Þa bµn qu¶n lý. Côc trëng côc thuÕ cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc bµn giao viÖc thu thuÕ xuÊt nhËp khÈu tiÓu ng¹ch cho gi¸m ®èc H¶i quan tØnh, ®ång thêi s¾p xÕp bè trÝ c«ng t¸c míi cho sè c¸n bé thuÕ ®ang thu thuÕ xuÊt, nhËp khÈu tiÓu ng¹ch ë c¸c tr¹m cöa khÈu rót vÒ thu thuÕ trong néi ®Þa. 2. ViÖc thu thuÕ xuÊt, nhËp khÈu tiÓu ng¹ch biªn giíi do H¶i quan thu, ®îc thùc hiÖn theo c¸c quyÕt ®Þnh sau: a) ChÝnh s¸ch vµ chÕ ®é thu thuÕ xuÊt, nhËp khÈu tiÓu ng¹ch biªn giíi thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 115/H§BT ngµy 9-4-1992 cña Héi ®ång bé tr- ëng (nay lµ ChÝnh phñ) trõ ®iÓm 2 §iÒu 3, §iÒu 7 vµ §iÒu 8. ViÖc khiÕu n¹i cña ®èi tîng nép thuÕ vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i thùc hiÖn theo §iÒu 19 NghÞ ®Þnh 54/CP ngµy 28-8-1993 cña ChÝnh phñ. b) Gi¸ tÝnh thuÕ hµng ho¸ xuÊt, nhËp khÈu tiÓu ng¹ch sÏ do Bé Tµi chÝnh ban hµnh thèng nhÊt trong c¶ níc; cßn hiÖn t¹i vÉn thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh 115/H§BT ngµy 9-4-1992. Nh÷ng mÆt hµng kh«ng cã trong b¶ng gi¸ tèi thiÓu cña Bé Tµi chÝnh, c¬ quan H¶i quan tØnh cïng Côc thuÕ c¨n cø vµo nguyªn t¾c x©y dùng gi¸ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 7 NghÞ ®Þnh sè 54/ CP ngµy 28-8-1993 cña ChÝnh phñ ®Ó lµm gi¸ tÝnh thuÕ. c) Biªn lai thu thuÕ xuÊt, nhËp khÈu tiÓu ng¹ch biªn giíi do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh, cÊp cho Tæng côc H¶i quan tØnh. d) Sè thuÕ xuÊt, nhËp khÈu tiÓu ng¹ch thu ®îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n thu thuÕ xuÊt, nhËp khÈu theo c¸c môc 04, 05, 33 cña môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc hiÖn hµnh. Côc kho b¹c Nhµ níc híng dÉn H¶i quan vµ Chi côc Kho b¹c ®Þa ph¬ng tiÕn hµnh më tiÕt kho¶n ®Ó h¹ch to¸n vµ theo dâi riªng sè thu thuÕ xuÊt, nhËp khÈu tiÓu ng¹ch. Cuèi n¨m c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña tõng tØnh, Bé Tµi chÝnh sÏ cã sù ®iÒu tiÕt cho ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng c¸c kho¶n thu cña ng©n s¸ch trung
  2. 2 ¬ng trªn ®Þa bµn theo tinh thÇn ®iÒu d thuéc ®iÓm 1 phÇn A môc I cña QuyÕt ®Þnh sè 60/TTg. 3. C«ng t¸c bµn giao vµ tæ chøc thùc hiÖn. §Ó viÖc tæ chøc bµn giao c«ng viÖc thu thuÕ xuÊt, nhËp khÈu tiÓu ng¹ch gi÷a Côc thuÕ vµ H¶i quan tØnh ®îc nhanh gän, chu ®¸o, kh«ng ®Ó ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng xuÊt, nhËp khÈu vµ thu thuÕ t¹i c¸c cöa khÈu, ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh biªn giíi chØ ®¹o c¸c c¬ quan hiÖn ®ang phèi hîp thu thuÕ xuÊt, nhËp khÈu tiÓu ng¹ch ë ®Þa ph¬ng lµm tèt c«ng t¸c chuÈn bÞ c¸c néi dung sÏ bµn giao sau ®©y: - Côc thuÕ hoµn chØnh sæ s¸ch thu thuÕ ®ång thêi tæng hîp quyÕt to¸n toµn bé sè thuÕ xuÊt, nhËp khÈu tiÓu ng¹ch trªn ®Þa bµn tõ ®Çu n¨m ®Õn thêi ®iÓm bµn giao. - Bé Tµi chÝnh c¨n cø kÕ ho¹ch thu thuÕ xuÊt, nhËp khÈu tiÓu ng¹ch 1994 sau khi trõ sè thu cña c¸c Côc thuÕ b¸o c¸o quyÕt to¸n sÏ chuyÓn giao cho ngµnh H¶i quan ®Ó giao kÕ ho¹ch cho tõng ®Þa ph¬ng. - Côc thuÕ tæng hîp quyÕt to¸n biªn lai thu thuÕ xuÊt, nhËp khÈu tiÓu ng¹ch. Sè biªn lai cßn l¹i ph¶i nép vÒ Côc thuÕ ®Ó Côc thuÕ b¸o c¸o quyÕt to¸n víi Tæng côc thuÕ theo chÕ ®é qu¶n lý Ên chØ hiÖn hµnh. - KiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i toµn bé tµi s¶n hiÖn cã cña tõng tr¹m; b¸o c¸o víi Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, ®Ò nghÞ bµn giao toµn bé c¬ së vËt chÊt (tr¹m, ph¬ng tiÖn chèng lËu, ph¬ng tiÖn lµm viÖc ...) ®Ó cho H¶i quan tiÕp tôc thùc hiÖn nhiÖm vô thu thuÕ tiÓu ng¹ch t¹i cöa khÈu ®ã. - H¶i quan c¸c tØnh biªn giíi cÇn chuÈn bÞ tèt c«ng t¸c tiÕp nhËn bµn giao vµ cã kÕ ho¹ch triÓn khai ngay tæ chøc c«ng viÖc thu thuÕ xuÊt, nhËp khÈu tiÓu ng¹ch, ®¶m b¶o mäi ho¹t ®éng qu¶n lý thu thuÕ tiÕn hµnh b×nh thêng. - Hå s¬ vµ sè liÖu bµn giao ph¶i ®îc lËp biªn b¶n chi tiÕt, cã sù gi¸m s¸t vµ ký x¸c nhËn cña l·nh ®¹o H¶i quan vµ Côc ThuÕ ®Þa ph¬ng. Trªn c¬ së biªn b¶n vµ hå s¬ bµn giao tõng tr¹m, c¸c ®ång chÝ Côc trëng Côc thuÕ, Gi¸m ®èc H¶i quan tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp b¸o c¸o víi Uû ban nh©n d©n tØnh, Tæng côc ThuÕ vµ Tæng côc H¶i quan. - ViÖc bµn giao ph¶i hoµn tÊt tríc ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 1994. 4- Tæ chøc thùc hiÖn: - C¸c ®ång chÝ Côc trëng Côc ThuÕ, Gi¸m ®èc H¶i quan c¸c tØnh biªn giíi cã thu thuÕ xuÊt, nhËp khÈu tiÓu ng¹ch chÞu tr¸ch nhiÖm triÓn khai Th«ng t nµy. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2