Thông tư 34/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
43
lượt xem
1
download

Thông tư 34/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 34/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn truy thu thuế, xử phạt và thu phụ thu đối với xe ô tô nhập khẩu trái quy định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 34/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   3 4 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 9   t h ¸ n g   0 4   n ¨ m  2004  Híng dÉn truy thu thuÕ, xö ph¹t vµ thu phô thu  ®èi víi xe « t« nhËp khÈu tr¸i quy ®Þnh C¨n   cø   LuËt   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ   nhËp   khÈu   ngµy   26/12/1991 vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung, mét sè §iÒu cña   luËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 05/07/1993; sè   04/1998/QH10 ngµy 20/5/1998; C¨n   cø   c¸c   NghÞ   ®Þnh   sè   54/CP   ngµy   28/8/1993;   sè   94/1998/N§­CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi   tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp khÈu vµ LuËt söa ®æi, bæ sung, mét sè §iÒu cña luËt   thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu;  C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c¸c   c«ng v¨n sè 2752/VPCP­KTTH ngµy 23/5/2002; sè 5372/VPCP­ KTTH ngµy 27/9/2002; sè 1169 VPCP­KTTH ngµy 17/3/2003, sè   183/VPCP­KTTH ngµy 12/1/2003 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ   viÖc xö lý « t« nhËp khÈu tr¸i quy ®Þnh; Sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Bé C«ng an; Bé Th¬ng m¹i;  Bé Giao th«ng ­ VËn t¶i; Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc tÞch  thu, truy thu thuÕ, xö ph¹t vµ thu phô thu ®èi víi xe «   t« nhËp khÈu tr¸i quy ®Þnh nh sau: I. QUY §ÞNH CHUNG 1. §èi tîng xe tÞch thu, tÝnh truy thu thuÕ, xö ph¹t  vµ thu phô thu: C¸c lo¹i "xe « t« t¶i mui kÝn cã kiÓu d¸ng xe « t« du  lÞch", nhËp khÈu trong thêi gian tõ ngµy 01/05/2001 (Ngµy  QuyÕt ®Þnh sè 46/2001/Q§­TTg ngµy 04/04/2001 cña Thñ tíng  ChÝnh phñ cã hiÖu lùc thi hµnh) ®Õn ngµy 26/4/2002 (ngµy  Tæng côc H¶i quan ký c«ng v¨n sè 1863 TCHQ­GSQL  híng dÉn  ngõng   lµm   thñ   tôc   nhËp   khÈu   c¸c   lo¹i   xe   «   t«   nªu   trªn  theo c«ng v¨n sè 0580/TM­XNK ngµy 18/4/2002 cña Bé Th¬ng  m¹i),   trõ   nh÷ng   xe   cña   Bé   C«ng   an,   Bé   Quèc   phßng   nhËp  khÈu ®Ó lµm xe chuyªn dïng chë qu©n, g¾n thiÕt bÞ nghiÖp  vô phôc vô c«ng t¸c, chiÕn ®Êu, bao gåm c¸c nh∙n m¸c sau: + Korando SSangyong; Korando Daewoo. + Huyndai Galloper Innovation; Huyndai Galloper II. + Huyndai Starex 3 van. + Huyndai Starex 6 van.
 2. 2 + Kia Carnival 6 van. + Huyndai Grace. + Huyndai Istana.  + Daewoo Damas. + Vµ c¸c lo¹i xe « t« "t¶i mui kÝn cã kiÓu d¸ng xe «  t« du lÞch" cã nh∙n m¸c kh¸c. 2. §èi tîng nép vµ c¸c kho¶n ph¶i truy thu: ­ §¬n vÞ, c¸ nh©n nhËp khÈu c¸c lo¹i xe nªu t¹i ®iÓm  1, môc I, Th«ng t nµy lµ ®èi tîng ph¶i truy nép thuÕ nhËp  khÈu,  thuÕ   TT§B   theo   quy   ®Þnh  cña  LuËt   thuÕ   xuÊt   khÈu,  thuÕ   nhËp   khÈu;   LuËt   thuÕ   TT§B;   vµ   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m  hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   thuÕ   theo   quy   ®Þnh   t¹i   thêi  ®iÓm vi ph¹m.  ­ §¬n vÞ, c¸ nh©n sö dông lo¹i xe nªu t¹i ®iÓm 1, môc  I, Th«ng t nµy, ®∙ ®îc cÊp ®¨ng ký lu hµnh lµ xe t¶i hoÆc  xe b¸n t¶i, ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp chuyÓn ®æi  thµnh xe chë ngêi, ph¶i nép mét kho¶n phô thu theo quy  ®Þnh t¹i ®iÓm 2, môc II Th«ng t nµy.  3. Xö lý xe tÞch thu: c¸c lo¹i xe « t« t¶i mui kÝn  nhËp khÈu tr¸i phÐp vµo ViÖt nam t¹i ®iÓm 1 nªu trªn (bao  gåm c¶ nh÷ng xe nhËp khÈu vµo ViÖt nam sau thêi ®iÓm nµy)  nhng cha lµm thñ tôc th«ng quan th× kh«ng thuéc ®èi tîng  híng dÉn truy thu thuÕ t¹i Th«ng t  nµy mµ bÞ xö lý tÞch  thu. C¬ quan C«ng an, H¶i quan phèi hîp thèng nhÊt vµ b¸o  c¸o Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè ra quyÕt ®Þnh tÞch  thu, xö lý theo c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi hµng tÞch  thu.   II. PH¦¥NG PH¸P X¸C §ÞNH C¸C KHO¶N TRUY THU, PH¹T  VI PH¹M Vµ PHô THU 1. ThuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ TT§B:  Sè thuÕ NK,  Sè thuÕ NK, thuÕ  Sè thuÕ NK, thuÕ  thuÕ TT§B  = TT§B x¸c ®Þnh  ­ TT§B ph¶i nép  ph¶i truy  theo lo¹i xe  theo Th«ng b¸o  thu chë ngêi cña c¬ quan H¶i  (a) (b) quan (c) Trong ®ã: 
 3. 3 b: lµ sè thuÕ nhËp khÈu, thuÕ TT§B x¸c ®Þnh theo lo¹i  xe chë ngêi ®îc tÝnh trªn c¬ së: ­ Sè lîng xe nhËp khÈu thuéc diÖn ph¶i truy thu theo  ®iÓm 1, môc I Th«ng t nµy.  ­ ThuÕ suÊt: ¸p dông theo thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu,  thuÕ TT§B quy ®Þnh cho lo¹i xe « t« chë ngêi (lo¹i xe «  t« chë ngêi t¬ng øng víi lo¹i xe nhËp khÈu vÒ h×nh d¸ng,  kÝch thíc, t¶i träng vµ sè chç ngåi, viÖc x¸c ®Þnh sè chç  ngåi ®îc dùa trªn tiªu chuÈn cña nhµ s¶n xuÊt) t¹i thêi  ®iÓm ®¬n vÞ, c¸ nh©n nép tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu cho  c¬ quan H¶i quan. ­ Gi¸ tÝnh thuÕ: Gi¸ tÝnh thuÕ tèi thiÓu quy ®Þnh cho  lo¹i xe chë ngêi do Tæng côc H¶i quan quy ®Þnh t¹i thêi  ®iÓm ®¬n vÞ, c¸ nh©n nhËp khÈu nép tê khai hµng ho¸ nhËp  khÈu cho c¬ quan H¶i quan.  c:   lµ   sè   thuÕ   nhËp   khÈu,   thuÕ   TT§B   mµ   c¬   quan   H¶i  quan ®∙ th«ng b¸o t¹i thêi ®iÓm lµm thñ tôc nhËp khÈu. 2. Kho¶n phô thu:  C¸c lo¹i xe « t« nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, môc  I, Th«ng t nµy ®∙ ®îc cÊp ®¨ng ký lu hµnh lµ xe t¶i (hoÆc  xe võa chë ngêi, võa chë hµng), ®îc c¸c c¬ quan chøc n¨ng  cho phÐp chuyÓn ®æi thµnh xe chë ngêi trong thêi gian 05  n¨m (60 th¸ng) kÓ tõ th¸ng cÊp ®¨ng ký lu hµnh lÇn ®Çu  tiªn,   ph¶i   nép   mét   kho¶n   phô   thu   cè   ®Þnh   lµ  20.000.000®/xe (hai m¬i triÖu ®ång/xe). NÕu tÝnh tõ thêi  ®iÓm   ®¨ng   ký   lu   hµnh   lÇn   ®Çu   ®Õn   thêi   ®iÓm   chuyÓn   ®æi  thµnh xe chë ngêi mµ qu¸ thêi h¹n 05 n¨m, th× kh«ng ph¶i  nép   kho¶n   phô   thu   nµy.   Trêng   hîp   cha   ®îc   c¬   quan   chøc  n¨ng cho phÐp chuyÓn ®æi mµ tù ý chuyÓn ®æi, th× ph¶i xö  lý   hµnh   chÝnh   theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   5   vµ   10   §iÒu   20  NghÞ ®Þnh sè 15/2003/N§­CP ngµy 19/02/2003 cña ChÝnh phñ,  quy ®Þnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ giao th«ng ®êng bé,  hoÆc kho¶n 3 vµ 5 §iÒu 17 NghÞ ®Þnh sè 39/2001/N§­CP ngµy  13/7/2001 cña ChÝnh phñ (®∙ ®îc thay thÕ b»ng NghÞ ®Þnh  15/2003/N§­CP nªu trªn), tuú theo thêi ®iÓm vi ph¹m.   3. Ph¹t vi ph¹m:  C¬ quan H¶i quan c¨n cø NghÞ ®Þnh sè 100/2004/N§­CP  ngµy 25/2/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn ®Ó  xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ ®èi víi c¸c ®èi tîng  nhËp khÈu.   III. Tæ CHøC THùC HIÖN
 4. 4 1. C¬ quan thùc hiÖn truy thu, xö ph¹t hµnh chÝnh: ­ Côc H¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng tÝnh vµ th«ng b¸o truy  thu ®èi víi c¸c trêng hîp ph¶i truy thu thuÕ nhËp khÈu,  thuÕ TT§B. Thêi h¹n nép sè thuÕ truy thu ®îc thùc hiÖn  theo   môc   III,   phÇn   C,   Th«ng   t  sè   172/1998/TT­BTC   ngµy  22/12/1998   cña   Bé  Tµi  chÝnh   vµ   c¸c   quy   ®Þnh   hiÖn   hµnh.  Tïy theo møc ®é vi ph¹m ®Ó ra QuyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.  ­ Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng  cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn kª khai vµ tiÕp nhËn b¶n kª khai  nép phô thu do c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuéc diÖn ph¶i nép  kho¶n   phô   thu   kª   khai   theo   mÉu   sè   01   kÌm   theo   Th«ng   t  nµy. Côc trëng côc ThuÕ c¸c tØnh thµnh phè ra th«ng b¸o  thu phô thu (theo mÉu sè 03 kÌm theo Th«ng t nµy) ®Ó c¸c  ®¬n vÞ, c¸c nh©n nép tiÒn vµo kho b¹c Nhµ níc. ­ Kho b¹c Nhµ níc c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng c¨n cø vµo Th«ng b¸o truy thu thuÕ, thu phô thu cña  c¬   quan   H¶i   quan   vµ   c¬   quan   ThuÕ   ®Ó   thu   tiÒn   vµ   giao  chøng tõ nép tiÒn cho tæ chøc, c¸ nh©n nép. ­   C¬   quan   C«ng   an   chØ   cho   phÐp   chuyÓn   ®æi   ®¨ng   ký  thµnh xe chë ngêi khi chñ xe xuÊt tr×nh ®îc Th«ng b¸o thu  phô thu cña c¬ quan ThuÕ vµ chøng tõ nép tiÒn phô thu do  Kho b¹c Nhµ níc cÊp.  ­ UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; C¸c  Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ chØ ®¹o c¸c  ®¬n vÞ trùc thuéc th«ng b¸o néi dung Th«ng t nµy ®Õn c¸c  ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n thuéc diÖn ph¶i truy thu, nép phô thu  vµ bÞ xö ph¹t vi ph¹m ®Ó thùc hiÖn.  ­ C¸c c¬ quan thùc hiÖn truy thu thuÕ, thu phô thu vµ  tiÒn   ph¹t,   t¹o   ®iÒu   kiÖn   thuËn   lîi,   kh«ng   ®îc   g©y   khã  kh¨n, phiÒn hµ cho ®èi tîng ph¶i nép tiÒn thuÕ truy thu,  phô thu. 2. §èi víi ®èi tîng ph¶i thùc hiÖn truy thu: ­ C¸c tæ chøc, c¸ nh©n nhËp khÈu c¸c lo¹i xe nªu t¹i  ®iÓm 1, môc I, Th«ng t nµy, liªn hÖ víi c¬ quan H¶i quan  n¬i nhËp khÈu ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n truy thu vµ ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh, nhËn th«ng b¸o nép thuÕ vµ quyÕt ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ (nÕu cã), c¸c  tæ chøc, c¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm nép ®ñ sè thuÕ ph¶i truy  thu vµ sè tiÒn ph¹t (nÕu cã) theo th«ng b¸o cña c¬ quan  H¶i quan.  ­ §èi víi kho¶n phô thu: C¸c tæ chøc, c¸ nh©n sö dông  lo¹i   xe   «   t«   ®∙   nªu   ë   kho¶n   1,   môc   I,   Th«ng   t  nµy   ®∙  chuyÓn ®æi thµnh xe chë ngêi, thuéc ®èi tîng ph¶i kª khai 
 5. 5 nép kho¶n thu phô thu theo híng dÉn t¹i ®iÓm 2, môc II,  Th«ng t  nµy. C¸c ®¬n vÞ c¸ nh©n thùc hiÖn kª khai, nép  phô thu ®èi víi xe chuyÓn ®æi c«ng n¨ng (theo mÉu sè 01  ®Ýnh kÌm), nép b¶n ®¨ng ký cho Côc ThuÕ ®Þa ph¬ng ­ n¬i  c  tró   hoÆc   n¬i   ®¨ng   ký   trô   së,   nhËn   th«ng   b¸o   vµ   nép  kho¶n phô thu (20.000.000®/xe) vµo kho b¹c Nhµ níc tØnh,  thµnh phè theo th«ng b¸o thu phô thu cña c¬ quan ThuÕ.   ­ §èi tîng thuéc diÖn truy thu cã tr¸ch nhiÖm nép ®ñ,  ®óng thêi h¹n sè thuÕ do c¬ quan H¶i quan ®∙ th«ng b¸o vµ  c¸c kho¶n truy thu (kÓ c¶ c¸c kho¶n phô thu nÕu cã) theo  c¸c th«ng b¸o bæ sung cña c¬ quan H¶i quan, c¬ quan thuÕ. 3. Thêi h¹n kª khai vµ thu nép: ­ ChËm nhÊt ®Õn ngµy 30/6/2004, c¸c tæ chøc c¸ nh©n  thuéc ®èi tîng ph¶i truy thu thuÕ, nép phô thu ph¶i ®Õn  c¸c   c¬   quan   thùc   hiÖn   truy   thu   (theo   ®iÓm   1,   môc   III,  Th«ng t nµy) ®Ó kª khai, nép c¸c kho¶n ph¶i nép.  ­ C¸c ®¬n vÞ c¸ nh©n thuéc diÖn ph¶i truy thu thuÕ,  xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ vµ thu phô  thu cã tr¸ch nhiÖm nép tiÒn vµo Kho b¹c Nhµ níc theo thêi  h¹n ghi trong th«ng b¸o cña c¬ quan H¶i quan vµ c¬ quan  ThuÕ. NÕu chËm nép th× sÏ bÞ ph¹t chËm nép theo quy ®Þnh. 4. B¸o c¸o, kiÓm tra: ­ C¸c kho¶n truy thu vÒ thuÕ nhËp khÈu, thuÕ TT§B; xö  ph¹t vµ phô thu ®îc nép 100% vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc theo  Môc   lôc   Ng©n   s¸ch   hiÖn   hµnh.   Kho   b¹c   Nhµ   níc   c¸c   tØnh  thµnh  phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng   cã   tr¸ch   nhiÖm   theo   dâi  c¸c kho¶n thu nãi trªn. ­ KÕt thóc  thêi h¹n truy  thu thuÕ, ph¹t vµ thu  phô  thu, c¸c ®¬n vÞ tæ chøc thu, lËp b¶ng kª chi tiÕt vÒ: Sè  lîng; Chñng lo¹i; Sè khung; Sè m¸y; Sè tê khai nguån gèc;  Sè tê khai nhËp khÈu; Tªn, ®Þa chØ ®¬n vÞ/c¸ nh©n nhËp  khÈu; Sè tiÒn ph¶i truy thu... (theo mÉu sè 02 kÌm theo  Th«ng t nµy), göi vÒ Bé Tµi chÝnh (Tæng côc H¶i quan) ®Ó  theo dâi.    5. Xö lý vi ph¹m: ­   Qu¸   thêi   h¹n   nªu   trªn,   nÕu   ph¸t   hiÖn   c¸c   xe   ®∙  chuyÓn ®æi thµnh xe chë ngêi thuéc diÖn ph¶i thu phô thu  mµ cha kª khai nép phô thu th× c¬ quan C«ng an t¹m thêi  kh«ng cho phÐp lu hµnh. C¸c trêng hîp nµy, ngoµi viÖc bÞ  t¹m kh«ng cho lu hµnh cßn ph¶i chÞu ph¹t chËm nép 0,1%  tæng   sè   tiÒn   phô   thu   ph¶i   nép   tÝnh   cho   mçi   ngµy   kÓ   tõ  ngµy hÕt thêi h¹n kª khai quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 phÇn C trªn  ®©y (30/6/2004). ­ §èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuéc diÖn ph¶i truy  thu   thuÕ   nhËp   khÈu,   thuÕ   TT§B   vµ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   (nÕu 
 6. 6 cã), nÕu qu¸ thêi h¹n kª khai (30/6/2004) mµ kh«ng ®¨ng  ký kª khai víi c¬ quan H¶i quan vµ c¬ quan ThuÕ th× kh«ng  ®îc ®¨ng ký lu hµnh xe. Trêng hîp ®∙ ®¨ng ký kª khai truy  nép mµ kh«ng thùc hiÖn nép tiÒn ®óng h¹n theo th«ng b¸o  cña   c¬   quan   H¶i   quan   vµ   c¬   quan   ThuÕ,   th×   c¬   quan   ra  quyÕt ®Þnh truy thu, xö ph¹t cã quyÒn ¸p dông c¸c biÖn  ph¸p nh ®èi víi trêng hîp chËm nép thuÕ vµ chËm nép ph¹t  ë kh©u nhËp khÈu.  6. §èi víi c¸c lo¹i "xe « t« t¶i mui kÝn cã kiÓu d¸ng  xe   «   t«   du   lÞch",   nhËp   khÈu   trong   thêi   gian   tõ   ngµy  01/01/1999   ®Õn   ngµy   30/4/2001   viÖc   xö   lý   truy   thu   thùc  hiÖn theo ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c«ng  v¨n sè 806/CP­VI ngµy 16/7/1998 cña V¨n phßng ChÝnh phñ,  c¸c c«ng v¨n sè 2813/TCHQ­KTTT ngµy 14/8/1998, c«ng v¨n  sè 6065/TCHQ­KTTT ngµy 28/12/2000 vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn  cã liªn quan cña Tæng côc H¶i quan. Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng  c«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò  nghÞ c¸c ®¬n vÞ trao ®æi víi Bé Tµi chÝnh ®Ó kÞp thêi xö  lý.  
 7. 7 CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc TØnh, thµnh phè...       , ngµy..... th¸ng..... n¨m 2004 B¶n kª khai nép phô thu ®èi víi  xe chuyÓn ®æi c«ng n¨ng (MÉu sè 01 kÌm theo Th«ng t sè 34 /2004/TT­BTC  ngµy 19  th¸ng 4  n¨m 2004 cña Bé Tµi chÝnh) KÝnh göi: Côc ThuÕ tØnh, thµnh phè.. .. Hä vµ tªn chñ ph¬ng tiÖn: Ngµy th¸ng n¨m sinh: Sè   chøng   minh   th  nh©n   d©n:  cÊp ngµy              t¹i       §Þa chØ hiÖn t¹i: Xin ®¨ng ký nép phô thu ®èi víi c¸c ph¬ng tiÖn thuéc  së h÷u: TT Tªn, nh∙n hiÖu Sè khung Sè m¸y BiÓn kiÓm  so¸t Tæng sè phô thu ph¶i nép lµ: Xin cam ®oan vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng néi dung kª  khai trªn ®©y. Chñ ph¬ng tiÖn
 8. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA
 9. 9 Tæng côc ThuÕ céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam CôC THUÕ TØNH, THµNH  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc PHè... TØnh,   thµnh   phè...,   ngµy...  Sè: th¸ng... n¨m 2004
 10. 10 Th«ng b¸o thu phô thu ®èi víi xe  chuyÓn ®æi c«ng n¨ng (MÉu sè 03 kÌm theo Th«ng t sè 34/ 2004/TT­B TC ngµy 19  th¸ng 4 n¨m 2004  cña Bé Tµi chÝnh) C¨n   cø   Th«ng   t  sè...../2004/TT­BTC   ngµy...   th¸ng...  n¨m 2004 cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø B¶n kª khai nép phô thu ®èi víi xe chuyÓn ®æi  c«ng n¨ng cña ®¬ng sù; Côc ThuÕ tØnh, thµnh phè:.... th«ng b¸o: Hä vµ tªn chñ ph¬ng tiÖn: Sè   chøng   minh   th  nh©n   d©n:  cÊp ngµy              t¹i       §Þa chØ hiÖn t¹i: Cã tr¸ch nhiÖm nép sè tiÒn thu phô thu cho c¸c xe «  t« chuyÓn ®æi c«ng n¨ng:
 11. 11 TT Tªn, nh∙n hiÖu Sè khung Sè m¸y BiÓn kiÓm  so¸t Tæng   sè   phô   thu   ph¶i   nép:   (b»ng  sè)­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  ®ång B»ng  ch÷­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy....../....../200...  (ngµy   ra   th«ng   b¸o)   Chñ   ph¬ng   tiÖn   cã   tªn   trªn   ®©y   cã  tr¸ch nhiÖm nép tæng sè phô thu ghi trong th«ng b¸o nµy  vµo tµi kho¶n sè ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ t¹i Kho b¹c Nhµ níc  tØnh, thµnh phè­­­­­­­­­. Qóa   thêi   h¹n   nªu   trªn   mµ   cha   nép   ®ñ   sè   tiÒn   ghi  trong th«ng b¸o th× mçi ngµy ph¶i chÞu ph¹t chËm nép 0,1%  trªn tæng sè tiÒn chËm nép. CôC TR¦ëNG CôC THUÕ (ký tªn ®ãng dÊu)
 12. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA §¬n vÞ b¸o c¸o céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè: TØnh, thµnh phè... , ngµy.... th¸ng..... n¨m 2004 B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn truy thu thuÕ NK, thuÕ TT§B vµ xö ph¹t (MÉu sè 02 kÌm theo Th«ng t sè 34/2004/TT­B TC ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2004 cña Bé Tµi chÝnh) TT Tªn chñ ph¬ng  Lo¹i ph¬ng  §Þa  Sè  Sè  Sè, ngµy Tê khai  Sè, ngµy Tê  Kho¶n thu Sè  tiÖn tiÖn chØ khung m¸y hµng nhËp khÈu khai Nguån gèc tiÒn Céng THñ TR¦ëNG §¥N VÞ B¸O C¸O (ký tªn ®ãng dÊu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản