Thông tư 36/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
42
lượt xem
2
download

Thông tư 36/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 36/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 36/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t   c ñ a   b é   t µ i   c h Ý n h   S è   3 6 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   ngµy 26 th¸ng  4  n¨m 2004 vÒ viÖc Quy ®Þnh chÕ ®é thu,  nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ hîp ph¸p ho¸,  chøng nhËn l∙nh sù C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   phÝ   vµ   lÖ   phÝ   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   57/2002/N§­CP   ngµy   3/6/2002   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   189/H§BT   ngµy   4/6/1992   cña   Héi  ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh  phñ) quy ®Þnh chi tiÕt thi  hµnh Ph¸p lÖnh l∙nh sù; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Ngo¹i giao, Bé Tµi chÝnh quy   ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ hîp ph¸p   ho¸, chøng nhËn l∙nh sù nh sau: I. §èi tîng thu vµ møc thu lÖ phÝ 1.   C¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   (kh«ng   ph©n   biÖt   trong   níc  hay níc ngoµi) khi ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm  quyÒn thùc hiÖn viÖc hîp ph¸p ho¸ vµ chøng nhËn l∙nh sù  giÊy   tê,   tµi   liÖu,   cung   cÊp   b¶n   sao   giÊy   tê,   tµi   liÖu  theo yªu cÇu hoÆc  theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt  th×  ph¶i  nép   lÖ   phÝ   (sau   ®©y   gäi   chung   lµ   lÖ   phÝ   hîp   ph¸p   ho¸,  chøng nhËn l∙nh sù) theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. Kh«ng thu lÖ phÝ hîp ph¸p ho¸, chøng nhËn l∙nh sù  trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a. Hîp ph¸p ho¸, chøng nhËn l∙nh sù giÊy tê, tµi liÖu  phôc vô trùc tiÕp cho c¸c ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan cña  §¶ng, Quèc héi, ChÝnh phñ vµ c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé; b. Trêng hîp ®iÒu  íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x∙ héi chñ  nghÜa  ViÖt  Nam ký kÕt,  tham gia hoÆc tho¶  thuËn  cã quy  ®Þnh kh¸c th× ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh ®ã. c. MiÔn thu lÖ phÝ hîp ph¸p ho¸, chøng nhËn l∙nh sù  ®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   níc   ngoµi   trªn   c¬   së   quan   hÖ  ngo¹i giao "cã ®i cã l¹i" vµ c¸c trêng hîp ®èi ngo¹i kh¸c  theo quyÕt ®Þnh cô thÓ cña Bé Ngo¹i giao. 3. Møc thu lÖ phÝ hîp ph¸p ho¸, chøng nhËn l∙nh sù cô  thÓ nh sau: a. Hîp ph¸p ho¸, chøng nhËn l∙nh sù giÊy tê tµi liÖu  cña níc ngoµi ®Ó sö dông t¹i ViÖt Nam, thu 160.000 (mét  tr¨m s¸u m¬i ngh×n) ®ång/lÇn.
  2. 2 b. Hîp ph¸p ho¸, chøng nhËn l∙nh sù giÊy tê tµi liÖu  cña ViÖt Nam: +   Theo   mÉu   sè   03/HPH   ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè  01/1999/TT­NG ngµy 03/6/1999  cña Bé trëng Bé Ngo¹i giao  quy   ®Þnh   thÓ   lÖ   hîp   ph¸p   ho¸   giÊy   tê,   tµi   liÖu,   thu  15.000 (mêi l¨m ngh×n) ®ång/lÇn. +   Theo   mÉu   sè   05/HPH   ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè  01/1999/TT­NG   cña   Bé   trëng   Bé   Ngo¹i   giao   nªu   trªn,   thu  30.000 (ba m¬i ngh×n) ®ång/lÇn. c.   CÊp   b¶n   sao   giÊy   tê   tµi   liÖu,   thu   5.000   (n¨m  ngh×n) ®ång/lÇn. II. Tæ chøc thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ 1. LÖ phÝ hîp ph¸p ho¸, chøng nhËn l∙nh sù lµ kho¶n  thu thuéc ng©n s¸ch nhµ níc. 2. C¬ quan thu lÖ phÝ hîp ph¸p ho¸, chøng nhËn l∙nh  sù cã tr¸ch nhiÖm: a. Tæ chøc thu, nép lÖ phÝ hîp ph¸p ho¸, chøng nhËn  l∙nh sù theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Niªm yÕt hoÆc  th«ng b¸o c«ng khai møc thu lÖ phÝ t¹i ®Þa ®iÓm thu lÖ  phÝ. Khi thu tiÒn lÖ phÝ ph¶i lËp vµ cÊp biªn lai thu cho  ®èi tîng nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé Tµi  chÝnh vÒ ph¸t hµnh, qu¶n lý, sö dông Ên chØ thuÕ. b.  Më tµi kho¶n  "t¹m  gi÷  tiÒn phÝ,  lÖ phÝ"  t¹i  Kho  b¹c Nhµ níc n¬i c¬ quan thu ®ãng trô së ®Ó theo dâi, qu¶n  lý tiÒn lÖ phÝ. §Þnh kú hµng ngµy hoÆc chËm nhÊt 10 ngµy  mét lÇn ph¶i göi toµn bé sè tiÒn lÖ phÝ ®∙ thu ®îc vµo  tµi kho¶n t¹m gi÷ tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®Ó qu¶n lý theo chÕ ®é  hiÖn hµnh. c. Më sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó theo dâi, ph¶n ¸nh viÖc thu,  nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ theo chÕ ®é kÕ to¸n hµnh  chÝnh sù nghiÖp hiÖn hµnh. d. §¨ng ký, kª khai, thu, nép lÖ phÝ víi c¬ quan ThuÕ  trùc   tiÕp   qu¶n   lý   theo   ®óng   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè  63/2002/TT­BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. e. Thùc hiÖn chÕ ®é c«ng khai tµi chÝnh theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt. 3. C¬ quan thu lÖ phÝ hîp ph¸p ho¸, chøng nhËn l∙nh  sù ®îc trÝch ®Ó l¹i 30% (ba m¬i phÇn tr¨m) tiÒn thu lÖ  phÝ   tríc   khi   nép   vµo   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   ®Ó   chi   phÝ   cho  viÖc thu lÖ phÝ theo néi dung chi cô thÓ sau ®©y:
  3. 3 a. Chi cho ngêi lao ®éng thu lÖ phÝ vÒ c¸c kho¶n tiÒn  l¬ng,   tiÒn   c«ng,  c¸c  kho¶n   phô   cÊp,   c¸c   kho¶n   ®ãng   gãp  theo tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng thuéc tr¸ch nhiÖm cña ngêi sö  dông lao ®éng theo chÕ ®é quy ®Þnh. Trêng hîp ®¬n vÞ ®∙  ®îc ng©n s¸ch nhµ níc cÊp kinh phÝ tr¶ l¬ng cho c¸n bé,  nh©n viªn  trong  biªn chÕ th× chØ ®îc chi tr¶ tiÒn c«ng  cho lao ®éng thuª ngoµi (nÕu cã) ®Ó thùc hiÖn viÖc thu lÖ  phÝ theo chÕ ®é. b. Chi phÝ phôc vô cho viÖc thu lÖ phÝ nh: vËt t v¨n  phßng, ®iÖn tho¹i, ®iÖn, níc, c«ng t¸c phÝ, c«ng vô phÝ;  in (mua) tê khai,  giÊy  phÐp, c¸c lo¹i  Ên chØ kh¸c  theo  tiªu chuÈn, ®Þnh møc hiÖn hµnh. c.   Chi   söa   ch÷a   thêng   xuyªn,   söa   ch÷a   lín   tµi   s¶n,  m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp cho viÖc thu lÖ phÝ. d.   Chi   mua   s¾m   thiÕt   bÞ,   c«ng   cô   lµm   viÖc   vµ   c¸c  kho¶n chi kh¸c liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc thu lÖ phÝ. e.   TrÝch   quü   khen   thëng,   quü   phóc   lîi   cho   c¸n   bé,  nh©n viªn  trùc  tiÕp thu lÖ phÝ trong ®¬n vÞ. Møc trÝch  lËp 2 (hai) quü khen thëng vµ quü phóc lîi b×nh qu©n mét  n¨m,   mét   ngêi   tèi   ®a   kh«ng   qu¸   3   (ba)   th¸ng   l¬ng   thùc  hiÖn nÕu sè thu cao h¬n n¨m tríc vµ b»ng 2 (hai) th¸ng l­ ¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu thÊp h¬n hoÆc b»ng n¨m tríc. C¬ quan thu lÖ phÝ hîp ph¸p ho¸, chøng nhËn l∙nh sù  ph¶i qu¶n lý, sö dông sè tiÒn lÖ phÝ ®îc ®Ó l¹i ®óng môc  ®Ých nªu trªn, cã chøng tõ hîp ph¸p, hµng n¨m ph¶i quyÕt  to¸n thu ­ chi theo thùc tÕ. Sau khi quyÕt to¸n ®óng chÕ  ®é, sè tiÒn lÖ phÝ ®îc trÝch ®Ó l¹i cha chi hÕt trong n¨m  ®îc phÐp chuyÓn sang n¨m sau ®Ó tiÕp tôc chi theo chÕ ®é  quy ®Þnh. 4. Sè tiÒn thu lÖ phÝ hîp ph¸p ho¸, chøng nhËn l∙nh  sù cßn l¹i (70%), c¬ quan thu lÖ phÝ ph¶i trùc tiÕp nép  vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng,  môc 049, tiÓu môc 08 môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh  vµ ®îc ®iÒu tiÕt 100% cho ng©n s¸ch Trung ¬ng. 5. Hµng n¨m, c¬ quan thu lÖ phÝ hîp ph¸p ho¸, chøng  nhËn   l∙nh   sù   ph¶i   lËp   dù   to¸n   vµ   quyÕt   to¸n   thu   ­   chi  tiÒn lÖ phÝ göi c¬ quan qu¶n lý ngµnh cÊp trªn, c¬ quan  Tµi   chÝnh,   c¬   quan   ThuÕ   cïng   cÊp,   Kho   b¹c   Nhµ   níc   n¬i  giao dÞch. ViÖc quyÕt to¸n lÖ phÝ hîp ph¸p ho¸, chøng nhËn l∙nh  sù thùc hiÖn cïng thêi gian víi viÖc quyÕt to¸n ng©n s¸ch  nhµ níc.  C¬ quan  ThuÕ  thùc hiÖn quyÕt  to¸n sè thu theo  biªn lai, tæng sè thu, sè ®îc ®Ó l¹i, sè ph¶i nép ng©n  s¸ch nhµ níc.
  4. 4 C¬ quan Tµi chÝnh, c¬ quan ThuÕ quyÕt to¸n sè chi tõ  nguån thu lÖ phÝ ®îc ®Ó l¹i ®¬n vÞ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.  Môc II Th«ng t nµy. III. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   thuéc   ®èi   tîng   nép   lÖ   phÝ   hîp  ph¸p ho¸, chøng nhËn l∙nh sù, c¬ quan thu lÖ phÝ hîp ph¸p  ho¸,   chøng   nhËn   l∙nh   sù   vµ   c¸c   c¬   quan   liªn   quan   thùc  hiÖn thu, nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó  nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản