Thông tư 37/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
51
lượt xem
3
download

Thông tư 37/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 37/2000/TT-BTC về hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đáng thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 của Bộ Tài chính về hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đáng thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 37/2000/TT-BTC

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 37/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 05 tháng 5 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 37/2000/TT/BTC NGÀY 5 THÁNG 5 NĂM 2000 S A Đ I, B SUNG THÔNG TƯ S 95/1997/TT/BTC NGÀY 29/12/1997 C A B TÀI CHÍNH V HƯ NG D N VÀ GI I THÍCH N I DUNG CÁC ĐI U KHO N C A HI P Đ NH TRÁNH ĐÁNH THU HAI L N GI A VI T NAM VÀ CÁC NƯ C ĐÃ KÝ K T VÀ CÓ HI U L C THI HÀNH T I VI T NAM Trong th i gian qua, Lu t thu thu nh p doanh nghi p đã đư c ban hành thay th Lu t thu l i t c và có thêm m t s Hi p đ nh tránh đánh thu hai l n đã đư c ký k t có hi u l c thi hành t i Vi t nam. Đ phù h p v i nh ng thay đ i, b sung trong lu t thu và các Hi p đ nh tránh đánh thu hai l n, đ ng th i kh c ph c nh ng vư ng m c hi n nay trong áp d ng th c hi n Hi p đ nh tránh đánh thu hai l n, B Tài chính b sung, s a đ i m t s đi m c a Thông tư s 95/1997/TT/BTC ngày 29/12/1997 như sau: 1. B sung 01 căn c pháp lý vào sau căn c pháp lý th nh t v i n i dung sau: "Căn c n i dung các Hi p đ nh tránh đánh thu hai l n gi a Vi t Nam v i các nư c đang có hi u l c thi hành" 2. Theo quy đ nh c a Ngh đ nh s 13/1999/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph v t ch c, ho t đ ng c a t ch c tín d ng nư c ngoài, văn phòng, văn phòng đ i di n c a t ch c tín d ng nư c ngoài t i Vi t nam thì các chi nhánh ngân hàng nư c ngoài đư c ho t đ ng t i Vi t nam không ph i là pháp nhân Vi t nam. Theo quy đ nh c a Hi p đ nh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài đư c coi là cơ s thư ng trú c a ngân hàng nư c ngoài t i Vi t nam. Do đó, b c m t "chi nhánh ngân hàng nư c ngoài" trong m c (ii) đi m 2.2.b ph n I, trong đi m 2.1 và trong đi m 8.5 ph n II. 3. Đi m 2.2 và 2.3 ph n II đư c s a đ i như sau: "2.2. Trư ng h p xác đ nh doanh nghi p nư c ngoài có cơ s thư ng trú t i Vi t nam, thu nh p ch u thu c a doanh nghi p nư c ngoài thu đư c thông qua cơ s thư ng trú đó s đư c xác đ nh theo các quy đ nh t i Thông tư s 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 c a Chính ph qui đ nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p. Trư ng h p cơ s thư ng trú đó ho t đ ng kinh doanh trên cơ s h p đ ng đư c ký k t gi a h v i t ch c, cá nhân Vi t nam thì thu nh p ch u thu đư c xác đ nh theo
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. các quy đ nh t i Thông tư s 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n ch đ thu áp d ng đ i v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t đ ng kinh doanh t i Vi t nam không thu c các hình th c đ u tư theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t nam và Thông tư s 95/1999/TT-BTC ngày 6/8/1999 c a B Tài chính s a đ i, b sung Thông tư 169/1998/TT-BTC. " "4. Đi m 3.1.b ph n II, c m t "thu l i t c và thu doanh thu" đư c thay b ng c m t "thu cư c". 5. Đi m 3.2 ph n II, đo n "Thông tư s 85 TC/TCT ngày 24 tháng 10 năm 1994 hư ng d n th c hi n thu thu cư c đ i v i tàu bi n nư c ngoài đ n kinh doanh v n chuy n hàng hoá t i c ng bi n Vi t nam" đư c thay b ng đo n "Thông tư 16/1999/TT/BTC ngày 4 tháng 2 năm 1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n thu cư c đ i v i ho t đ ng kinh doanh v n chuy n hàng hoá b ng tàu bi n c a các hãng v n t i nư c ngoài vào Vi t nam khai thác v n t i". 6. S a đ i m t s n i dung t i đi m 2.1a ph n V qui đ nh v th t c th c hi n Hi p đ nh như sau: "(i) Gi y ch ng nh n cư trú c a nư c cư trú do cơ quan thu c p (ghi rõ là đ i tư ng cư trú trong năm thu nào); (ii) B n sao đăng ký kinh doanh ho c gi y ch ng nh n đăng ký thu do nư c cư trú c p trong trư ng h p là t ch c kinh doanh ho c cá nhân hành ngh đ c l p ho c b n sao h chi u trong trư ng h p là cá nhân hành ngh ph thu c (ngư i làm công ăn lương theo h p đ ng lao đ ng); (iv) B n g c ch ng t n p thu ho c b n sao ch ng t n p thu và gi y xác nh n c a Kho b c nhà nư c nơi t ch c, cá nhân n p ti n thu v s thu đã n p (theo m u gi y xác nh n qui đ nh t i Thông tư s 25/2000/TT-BTC ngày 30/3/2000 c a B Tài chính);" 7. S a đ i đi m 3 ph n V như sau: " Trư ng h p theo qui đ nh c a Hi p đ nh và lu t thu Vi t nam, đ i tư ng cư trú c a nư c ký k t Hi p đ nh v i Vi t nam có thu nh p phát sinh t i Vi t nam ph i n p thu thu nh p t i Vi t nam, căn c t khai n p thu , ch ng t n p thu và đơn đ ngh c a đ i tư ng cư trú c a nư c ngoài ho c đ i di n h p pháp c a đ i tư ng cư trú đó cơ quan thu t nh, thành ph trong vòng 15 ngày k t ngày nh n đư c đ ngh s xem xét và c p gi y xác nh n s thu đã n p Vi t nam cho đ i tư ng cư trú c a nư c ngoài theo m u xác nh n đư c qui đ nh t i Ph l c A ho c Ph l c B kèm theo Thông tư này. 8. B sung đi m 5 ph n V qui đ nh v vi c ch ng nh n và h p pháp hoá lãnh s đ i v i các gi y t , tài li u, ch ng t dùng đ làm căn c th c hi n các qui đ nh c a Hi p đ nh như sau: "5) Ch ký, con d u trên gi y t , tài li u c a nư c ngoài đ s d ng t i Vi t nam ph i đư c h p pháp hoá lãnh s , t c là ph i có d u h p pháp hoá lãnh s c a Cơ quan đ i di n ngo i giao Vi t nam nư c ngoài theo qui đ nh t i Thông tư s 01/1999/TT-NG ngày 3 tháng 6 năm 1999 c a B Ngo i giao.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch ký, con d u trên gi y t , tài li u c a Vi t nam đ s d ng t i nư c ngoài có th đư c ch ng nh n lãnh s , t c là có d u ch ng nh n lãnh s c a C c Lãnh s B Ngo i giao ho c S Ngo i v Thành ph H Chí Minh, n u có yêu c u." 9. B sung 04 ph l c hư ng d n gi i thích các Hi p đ nh tránh đánh thu hai l n gi a Vi t Nam v i I-ta-ly-a (ph l c 26), v i In-đô-nê-xi-a (ph l c 27), v i Ca-na-đa (ph l c 28) và v i B (ph l c 29). 10. S a đ i và b sung các Ph l c XXIV và XXV như sau: - Ph l c XXIV đư c thay th b ng Ph l c A và Ph l c B. - Ph l c XXV đư c thay th b ng Ph l c C. - Các s th t t i các ph l c hư ng d n, gi i thích các Hi p đ nh thu ban hành kèm theo Thông tư s 95/1997/TT/BTC ngày 29/12/1997 và Thông tư s 59/1998/TT/BTC ngày 12/5/1998 vi t b ng s La mã nay s a l i theo s La tinh. S th t c a các ph l c v các m u gi y xác nh n v thu theo Hi p đ nh vi t b ng s La mã nay s a l i theo ký hi u ch cái (A,B,C...). Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, đ ngh các đơn v , cơ quan ph n ánh v B Tài chính đ xem xét gi i quy t và hư ng d n b sung k p th i. PH L C A T ng c c Thu General C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Department of Taxation C c socialist republic of vietnam Thu .................. Đ c l p - T do - H nh phúc Department of Taxation of..... S Independence - Freedom - Happiness (No.) : ---------------- ... , ngày (day) tháng(month) năm (year) GI Y XÁC NH N ĐÃ N P THU THU NH P (cá nhân ho c doanh nghi p) t i Vi t nam Certificate of (Personal or Business) Income Tax Payment in Vietnam Kính g i : To: Tên đ i tư ng n p thu Taxpayer name Đ i tư ng cư trú c a nư c Resident of Mã s thu t i Vi t nam ho c s h chi u
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Number of Tax Identification in Vietnam or Passport Đ a ch ( Vi t nam và nư c ngoài) Address (in Vietnam & abroad) T ng thu nh p ch u thu Amount of total taxable income Lo i thu nh p (Nature of income) Kỳ tính thu (t ngày....đ n ngày....) Taxable period (from ....to ......) S thu ph i n p (tax payable) trong đó (of which): - S thu th c ph i n p (Actual tax due): - S thu đư c gi m (Reduced amount): S thu đã n p (Tax paid): Theo các qui đ nh c a lu t thu liên quan According to the relevant provisions of tax law C c thu t nh/thành ph . . . . . . . . . . . . . . . . . xác nh n đã thu (và/ho c mi n, gi m) s thu thu nh p c a đ i tư ng n p thu nêu trên. It is hereby certified that the Taxation Department of ... ... has received (and/or granted the exemption, the reduction of) the mentioned income tax amount from (to) the above taxpayer. C c trư ng C c thu ... ... ... Director of Taxation Department of.... (Ký tên và đóng d u) - Signed and sealed PH L C B T ng c c Thu C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T General Department of Taxation NAM C c Thu .................. SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Department of Taxation of........... Đ c l p - T do - H nh phúc S ( No. ): Independence - Freedom - Happiness ... , ngày (day) tháng(month) năm (year)
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. GI Y XÁC NH N ĐÃ N P THU THU NH P Đ I V I THU NH P T TI N B N QUY N HO C T LÃI TI N CHO VAY HO C THU NH P CHUY N RA NƯ C NGOÀI CERTIFICATE OF TAX PAYMENT ON ROYALTY OR INTEREST OR REMITTED INCOME Kính g i: ............................................... To C c thu t nh/thành ph . . . . . . . . . . . . . . . . . xác nh n đã thu (và/ho c mi n, gi m) s thu thu nh p c a đ i tư ng n p thu dư i đây đ i v i thu nh p t : The Department of Taxation of certifies that it has received (and/or granted the exemption, the reduction of) the income tax amount from (to) the following taxpayer in respect of income on: Ti n b n quy n ă Lãi ti n cho vay ă Thu nh p chuy n ra nư c ngoài ă Royalty Interest Remitted income Đ i tư ng th c hư ng (beneficial owner) Tên (Name): ........................................................................................ Đ a ch (kinh doanh ho c nơi cư trú) : ................................................ Address (of business or residence place) Mã s thu (ho c ch ng minh thư/ h chi u):................................... Number of tax indentification (or I.D card/passport) Đ i tư ng đư c u quy n nh n thu nh p ( trong trư ng trư ng h p không ph i là đ i tư ng th c hư ng) Designated person as benificiary (other than the beneficial owner) Tên (Name)............................................................................................... Đ a ch (kinh doanh ho c nơi cư trú) : ........................................................ Address (of business or residence place) Mã s thu (ho c ch ng minh thư/ h chi u):........................................... Number of tax indentification (or I.D card/passport) Đ i tư ng tr thu nh p (Income payer)
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tên (Name)................................................................................................... Đ a ch (kinh doanh ho c nơi cư trú) : ........................................................ Address (of business or residence place) Mã s thu (ho c ch ng minh thư/ h chi u):............................................. Number of tax indentification (or I.D card/passport) Lý do chi tr thu nh p (reason for which the payment is made):................ .................................................................................................................... ..................................................................................................................... Thu nh p S thu ph i n p (Tax payable) Ngày n p S thu ch u thu T ng s thu S thu th c S thu đư c (Due date) đã n p Taxable ph i n p ph i n p mi n gi m (Tax paid) income (Total of tax (Actual tax due) (Exempted or payable) reduced amount) xxx xx xx xx xx xx C c trư ng C c thu ... ... ... Director of Taxation Department of . (Ký tên và đóng d u) - Signed and sealed PH L C C T ng c c Thu C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T General Department of Taxation NAM C c Thu .................. SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Department of Taxation of........... Đ c l p - T do - H nh phúc S ( No. ) : Independence - Freedom - Happiness ... , ngày (day) tháng(month) năm (year) GI Y CH NG NH N CƯ TRÚ CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE Kính g i: .................................. To: Căn c Hi p đ nh tránh đánh thu hai l n và ngăn ng a vi c tr n l u thu đ i v i các lo i thu đánh vào thu nh p gi a Vi t nam và .. ... .. ... ..., C c thu t nh/thành ph . . .
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. . . . . . . . . . . . . . . ch ng nh n đ i tư ng n p thu dư i đây là đ i tư ng cư trú c a Vi t nam theo giác đ thu trong các năm thu ....................... Pursuant to the Agreement between Vietnam and ..... for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the Department of Taxation of..... ceritifies that the following taxpayer is a resident for the tax purposes in Vietnam for the tax year(s) of .......... Tên (Name)................................................................................................. Đ a ch (kinh doanh ho c nơi cư trú) : ........................................................ Address (of business or residence place) Mã s thu (ho c ch ng minh thư/ h chi u):............................................ Number of tax indentification (or I.D card/passport) C c trư ng C c thu ... ... ... Director of Taxation Department of . (Ký tên và đóng d u) - Signed and sealed PH L C S 26 HI P Đ NH GI A VI T NAM VÀ I-TA-LI-A (Kèm theo Thông tư s 37/2000/TT/BTC ngày 5 tháng 5 năm 2000 c a B Tài chính, s a đ i, b sung Thông tư s 95/1997/TT/B Tài chính ngày 29 tháng 12 năm 1997 c a B Tài chính) M c dù có nh ng qui đ nh t i Thông tư s 95/1997/TT/BTC ngày 29 tháng 12 năm 1997 c a B Tài chính, các qui đ nh hư ng d n sau đây s đư c áp d ng trong trư ng h p th c hi n Hi p đ nh gi a Chính ph nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà I-ta-li-a v tránh đánh thu hai l n và ngăn ng a vi c tr n l u thu đ i v i thu đánh vào thu nh p có hi u l c t ngày 20 tháng 2 năm 1999, và đư c áp d ng đ i v i các lo i thu t i Vi t Nam t ngày 1 tháng 1 năm 1996 1. Thu nh p t ti n lãi c ph n: Theo kho n 2 Đi u 10 c a Hi p đ nh này, thu su t gi i h n nêu t i đi m 5.2 kho n 5 m c II Thông tư là: a. 5 ph n trăm t ng s ti n lãi c ph n n u đ i tư ng th c hư ng là m t công ty ( tr các t ch c hùn v n), ki m soát tr c ti p ít nh t 70% v n c a công ty tr lãi c ph n; b. 10 ph n trăm t ng s ti n lãi c ph n n u đ i tư ng th c hư ng là m t công ty ( tr các t ch c hùn v n), ki m soát tr c ti p t 25 ph n trăm đ n
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 70% v n c a công ty tr lãi c ph n; c. 15 ph n trăm t ng s ti n lãi c ph n trong t t c các trư ng h p khác. 2. Thu nh p t lãi t ti n cho vay: 2.1 Theo kho n 2 Đi u 11 c a Hi p đ nh này, thu su t gi i h n nêu t i đi m 6.2 kho n 6 m c II c a Thông tư là 10% c a t ng s kho n lãi t ti n cho vay; 2.2 Lãi t ti n cho vay phát sinh t ngu n Vi t Nam s đư c mi n thu t i Vi t Nam n u: a. đ i tư ng tr lãi ti n vay là Chính ph Vi t Nam hay cơ quan chính quy n đ a phương c a Vi t Nam; b. lãi t ti n cho vay đư c tr cho Chính ph c a I-ta-li-a hay cơ quan chính quy n đ a phương c a I-ta-li-a hay b t kỳ m t cơ quan hay m t t ch c ( k c m t t ch c tài chính) do nhà nư c I-ta-li-a hay chính quy n đ a phương c a I-ta-li-a s h u toàn b ; hay c. lãi t ti n cho vay đư c tr cho b t kỳ m t cơ quan hay t ch c nào khác ( k c m t t ch c tài chính) có các kho n vay đư c th c hi n theo m t tho thu n đư c ký k t gi a Vi t Nam và I-ta-li-a. 3. Thu nh p t ti n b n quy n và phí d ch v k thu t: 3.1 Theo Hi p đ nh này, n i dung đi m 6.3 kho n 6 m c II Thông tư đư c b sung thêm đ nh nghĩa v Phí d ch v k thu t như sau: Thu t ng "phí d ch v k thu t" đư c s d ng trong Đi u này có nghĩa là các kho n thanh toán dư i b t kỳ d ng nào cho m t đ i tư ng, tr các kho n thanh toán cho ngư i làm công c a đ i tư ng tr phí, cho b t kỳ d ch v nào mang tính ch t qu n lý, k thu t, tư v n đư c th c hi n t i Nư c ký k t mà đ i tư ng tr phí là đ i tư ng cư trú. 3.2 Theo kho n 2 Đi u 12 c a Hi p đ nh này, thu su t gi i h n nêu t i đi m 7.2 kho n 7 m c II Thông tư là: a. 10 ph n trăm t ng s ti n b n quy n; b. 7,5 ph n trăm t ng s ti n phí d ch v k thu t. 4. L i t c t chuy n như ng tài s n: Theo n i dung qui đ nh t i kho n 4 Đi u 13 c a Hi p đ nh này vi c đánh thu đ i v i thu nh p t chuy n như ng tài s n nêu t i kho n 8 m c II Thông tư cũng đư c áp d ng trong trư ng h p chuy n như ng c phi u trong m t công ty là đ i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t, v i đi u ki n đ i tư ng chuy n như ng n m gi t i thi u 25% v n c ph n c a công ty đó.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. Thu nh p khác: Theo qui đ nh t i kho n 3 Đi u 22 c a Hi p đ nh, trư ng h p vì m i quan h đ c bi t gi a các đ i tư ng ti n hành các ho t đ ng làm phát sinh thu nh p như nêu t i kho n 17 m c II c a Thông tư, kho n ti n đư c tr cho các ho t đ ng đó vư t quá s ti n đư c tho thu n gi a nh ng đ i tư ng đ c l p thì ph n thanh toán vư t tr i s b đánh thu t i Nư c ký k t nơi phát sinh thu nh p theo n i lu t c a nư c đó có xem xét thích đáng đ n các qui đ nh khác c a hi p đ nh này. PH L C S 27 HI P Đ NH GI A VI T NAM VÀ IN-ĐO-NÊ-XI-A (Kèm theo Thông tư s 37 /2000/TT/BTC ngày 5 tháng 5 năm 2000 c a B Tài chính, s a đ i, b sung Thông tư s 95/1997/TT/BTC ngày 29 tháng 12 năm 1997 c a B Tài chính) M c dù có nh ng qui đ nh t i Thông tư s 95/1997/TT/BTC ngày 29 tháng 12 năm 1997 c a B Tài chính, các qui đ nh hư ng d n sau đây s đư c áp d ng trong trư ng h p th c hi n Hi p đ nh gi a Chính ph nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà In-đo-nê-xi-a v tránh đánh thu hai l n và ngăn ng a vi c tr n l u thu đ i v i thu đánh vào thu nh p có hi u l c t ngày 10 tháng 2 năm 1999 đư c áp d ng đ i v i các lo i thu t i Vi t Nam t ngày 1 tháng 1 năm 2000. 1. Cơ s thư ng trú: 1.1 Theo qui đ nh t i kho n 3.b Đi u 5 c a Hi p đ nh này th i gian t o thành cơ s thư ng trú đ i v i các ho t đ ng cung c p d ch v nêu t i đi m 3.2.c kho n 3 m c I c a Thông tư là 3 tháng trong giai đo n 12 tháng liên t c. 1.2 Theo Hi p đ nh này, đo n 3.2.e kho n 3 m c I Thông tư đư c thay th b ng n i dung qui đ nh sau: Đ i tư ng ho t đ ng thay m t cho xí nghi p a. có và thư ng xuyên th c hi n t i Nư c đó th m quy n đàm phán và ký k t các h p đ ng đ ng tên xí nghi p, tr khi các ho t đ ng c a đ i tư ng đó ch mang tính ch t chu n b ho c ph tr như các ho t đ ng nêu t i đi m 3.3 c a Thông tư; b. không có th m quy n như nêu trên, nhưng thư ng xuyên duy trì t i Vi t Nam m t kho hàng hoá hay tài s n mà thông qua đó thư ng xuyên giao hàng hoá hay tài s n thay m t cho xí nghi p; c. s n xu t ch bi n t i Vi t Nam cho xí nghi p các hàng hoá hay tài s n thu c v xí nghi p. 1.3 Theo Hi p đ nh này các ho t đ ng thu phí b o hi m hay b o hi m (tr trư ng h p tái b o hi m) các r i ro trong lãnh th Vi t Nam c a các công ty b o hi m nư c ngoài thông qua các đ i tư ng làm công ho c các đ i di n không ph i là đ i lý có tư cách đ c l p đư c coi là có cơ s thư ng trú t i Vi t Nam.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. L i t c doanh nghi p: Theo qui đ nh t i kho n 1 b và c Đi u 7 Hi p đ nh này, m t xí nghi p nư c ngoài không nh ng ch ch u thu t i Vi t Nam đ i v i kho n l i t c phân b cho cơ s thư ng trú có t i Vi t Nam như nêu t i kho n 2 m c II c a Thông tư, mà còn ph i ch u thu đ i v i c kho n l i t c phân b cho các ho t đ ng bán hàng hoá ho c s n, ho c phân b cho các ho t đ ng kinh doanh th c hi n t i Vi t Nam, gi ng hay tương t v i tài s n hay hàng hoá, ho c ho t đ ng kinh doanh đư c th c hi n thông qua cơ s thư ng trú có t i Vi t Nam. 3. Xí nghi p liên k t: Theo qui đ nh t i kho n 3 Đi u 9 c a Hi p đ nh này, th i hi u th c hi n vi c đi u ch nh l i giá giao d ch gi a các xí nghi p liên k t cho phù h p v i giá giao d ch gi a hai xí nghi p đ c l p nêu t i kho n 4 m c II c a Thông tư s không vư t quá th i hi u qui đ nh trong n i lu t c a m i nư c. 4. Thu nh p t ti n lãi c ph n: Theo kho n 2 Đi u 10 c a Hi p đ nh này, thu su t gi i h n nêu t i đi m 5.2 kho n 5 m c II Thông tư là 15 ph n trăm t ng s ti n lãi c ph n; 5. Thu nh p t lãi t ti n cho vay: 5.1 Theo kho n 2 Đi u 11 c a Hi p đ nh này, thu su t gi i h n nêu t i đi m 6.2 kho n 6 m c II c a Thông tư là 15% c a t ng s kho n lãi t ti n cho vay; 5.2 Lãi t ti n cho vay phát sinh t ngu n Vi t Nam s đư c mi n thu t i Vi t Nam n u: a. tr cho Chính ph c a In-đô-nê-xi-a bao g m c cơ quan chính quy n đ a phương, cơ quan chính quy n cơ s c a In-đô-nê-xi-a; b. tr cho Ngân hàng trung ương hay b t kỳ t ch c tài chính nào do Chính ph In-đô- nê-xi-a ki m soát và v n c a Ngân hàng hay t ch c tài chính này hoàn toàn thu c s h u c a Chính ph In-đô-nê-xi-a, tuỳ theo tho thu n trong t ng th i kỳ gi a Nhà ch c trách có th m quy n c a Vi t Nam và In-đô-nê-xi-a. 6. Thu nh p t ti n b n quy n: 6.1 Theo kho n 2 Đi u 12 c a Hi p đ nh này, thu su t gi i h n nêu t i đi m 7.2 kho n 7 m c II Thông tư là 15 ph n trăm t ng s ti n b n quy n; 7. L i t c t chuy n như ng tài s n: Theo n i dung qui đ nh t i kho n 5 Đi u 13 c a Hi p đ nh này vi c đánh thu đ i v i thu nh p t chuy n như ng tài s n nêu t i kho n 8 m c II Thông tư cũng đư c áp d ng trong trư ng h p chuy n như ng c phi u trong m t công ty là đ i tư ng cư trú c a m t Nư c ký k t.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8. Thu nh p t ho t đ ng d ch v cá nhân đ c l p: Theo qui đ nh t i kho n 1.b Đi u 14 c a Hi p đ nh này th i gian gi i h n đ i v i quy n thu thu thu nh p t các ho t đ ng d ch v cá nhân đ c l p th c hi n t i Vi t Nam nêu t i đi m 9.3 và 9.4 kho n 9 m c II c a Thông tư là 90 ngày thay vì 183 ngày như đã nêu. 9. Thu nh p t ho t đ ng d ch v cá nhân ph thu c: Theo qui đ nh t i kho n 1.a Đi u 15 c a Hi p đ nh này th i gian gi i h n đ i v i quy n thu thu thu nh p t các ho t đ ng d ch v cá nhân ph thu c th c hi n t i Vi t Nam nêu t i đo n 10.2.a kho n 10 m c II c a Thông tư là 90 ngày thay vì 183 ngày như đã nêu. 10. Thu nh p t ti n lương hưu: Theo qui đ nh t i kho n 1 Đi u 18 c a Hi p đ nh này, nư c ngu n nơi phát sinh thu nh p ti n lương hưu nêu t i đi m 13.1 kho n 13 m c II c a Thông tư có th thu thu đ i v i thu nh p lo i này. 11. Thu nh p khác: Theo qui đ nh t i Đi u 22 c a Hi p đ nh này, các lo i thu nh p khác nêu t i đi m 17.1 kho n 17 m c II c a Thông tư có th b đánh thu t i nư c nơi phát sinh thu nh p. Trong trư ng h p nơi phát sinh thu nh p là Vi t Nam thì Vi t Nam có th thu thu đ i v i các thu nh p này. Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản