Thông tư 37/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
129
lượt xem
7
download

Thông tư 37/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 37/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 của Bộ Tài chính về hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đáng thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 37/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 37/2000/TT/BTC ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2000 Söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 95/1997/TT/BTC ngµy 29/12/1997 cña Bé Tµi chÝnh vÒ híng dÉn vµ gi¶i thÝch néi dung c¸c ®iÒu kho¶n cña HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c níc ®· ký kÕt vµ cã hiÖu lùc thi hµnh t¹i ViÖt Nam Trong thêi gian qua, LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®· ®îc ban hµnh thay thÕ LuËt thuÕ lîi tøc vµ cã thªm mét sè HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn ®· ®îc ký kÕt cã hiÖu lùc thi hµnh t¹i ViÖt nam. §Ó phï hîp víi nh÷ng thay ®æi, bæ sung trong luËt thuÕ vµ c¸c HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn, ®ång thêi kh¾c phôc nh÷ng víng m¾c hiÖn nay trong ¸p dông thùc hiÖn HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn, Bé Tµi chÝnh bæ sung, söa ®æi mét sè ®iÓm cña Th«ng t sè 95/1997/TT/BTC ngµy 29/12/1997 nh sau: 1. Bæ sung 01 c¨n cø ph¸p lý vµo sau c¨n cø ph¸p lý thø nhÊt víi néi dung sau: "C¨n cø néi dung c¸c HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn gi÷a ViÖt Nam víi c¸c níc ®ang cã hiÖu lùc thi hµnh" 2. Theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 13/1999/N§-CP ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc, ho¹t ®éng cña tæ chøc tÝn dông níc ngoµi, v¨n phßng, v¨n phßng ®¹i diÖn cña tæ chøc tÝn dông níc ngoµi t¹i ViÖt nam th× c¸c chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi ®îc ho¹t ®éng t¹i ViÖt nam kh«ng ph¶i lµ ph¸p nh©n ViÖt nam. Theo quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh, chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi ®îc coi lµ c¬ së thêng tró cña ng©n hµng níc ngoµi t¹i ViÖt nam. Do ®ã, bá côm tõ "chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi" trong môc (ii) ®iÓm 2.2.b phÇn I, trong ®iÓm 2.1 vµ trong ®iÓm 8.5 phÇn II. 3. §iÓm 2.2 vµ 2.3 phÇn II ®îc söa ®æi nh sau: "2.2. Trêng hîp x¸c ®Þnh doanh nghiÖp níc ngoµi cã c¬ së thêng tró t¹i ViÖt nam, thu nhËp chÞu thuÕ cña doanh nghiÖp níc ngoµi thu ®îc th«ng qua c¬ së thêng tró ®ã sÏ ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 99/1998/TT-BTC ngµy 14/7/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 30/1998/N§-CP ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Trêng hîp c¬ së thêng tró ®ã ho¹t ®éng kinh doanh trªn c¬ së hîp ®ång ®îc ký kÕt gi÷a hä víi tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt nam th× thu nhËp chÞu thuÕ ®- îc x¸c ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 169/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thuÕ ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt nam kh«ng thuéc c¸c h×nh thøc ®Çu t theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt nam vµ Th«ng t sè 95/1999/TT-BTC ngµy 6/8/1999 cña Bé Tµi chÝnh söa ®æi, bæ sung Th«ng t 169/1998/TT-BTC. " "4. §iÓm 3.1.b phÇn II, côm tõ “thuÕ lîi tøc vµ thuÕ doanh thu” ®îc thay b»ng côm tõ “thuÕ cíc”. 5. §iÓm 3.2 phÇn II, ®o¹n “Th«ng t sè 85 TC/TCT ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 1994 híng dÉn thùc hiÖn thu thuÕ cíc ®èi víi tµu biÓn níc ngoµi ®Õn kinh
 2. doanh vËn chuyÓn hµng ho¸ t¹i c¶ng biÓn ViÖt nam” ®îc thay b»ng ®o¹n “Th«ng t 16/1999/TT/BTC ngµy 4 th¸ng 2 n¨m 1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn thuÕ cíc ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh vËn chuyÓn hµng ho¸ b»ng tµu biÓn cña c¸c h·ng vËn t¶i níc ngoµi vµo ViÖt nam khai th¸c vËn t¶i”. 6. Söa ®æi mét sè néi dung t¹i ®iÓm 2.1a phÇn V qui ®Þnh vÒ thñ tôc thùc hiÖn HiÖp ®Þnh nh sau: “(i) GiÊy chøng nhËn c tró cña níc c tró do c¬ quan thuÕ cÊp (ghi râ lµ ®èi tîng c tró trong n¨m thuÕ nµo); (ii) B¶n sao ®¨ng ký kinh doanh hoÆc giÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ do níc c tró cÊp trong trêng hîp lµ tæ chøc kinh doanh hoÆc c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp hoÆc b¶n sao hé chiÕu trong trêng hîp lµ c¸ nh©n hµnh nghÒ phô thuéc (ngêi lµm c«ng ¨n l¬ng theo hîp ®ång lao ®éng); (iv) B¶n gèc chøng tõ nép thuÕ hoÆc b¶n sao chøng tõ nép thuÕ vµ giÊy x¸c nhËn cña Kho b¹c nhµ níc n¬i tæ chøc, c¸ nh©n nép tiÒn thuÕ vÒ sè thuÕ ®· nép (theo mÉu giÊy x¸c nhËn qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 25/2000/TT- BTC ngµy 30/3/2000 cña Bé Tµi chÝnh);” 7. Söa ®æi ®iÓm 3 phÇn V nh sau: “ Trêng hîp theo qui ®Þnh cña HiÖp ®Þnh vµ luËt thuÕ ViÖt nam, ®èi tîng c tró cña níc ký kÕt HiÖp ®Þnh víi ViÖt nam cã thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt nam ph¶i nép thuÕ thu nhËp t¹i ViÖt nam, c¨n cø tê khai nép thuÕ, chøng tõ nép thuÕ vµ ®¬n ®Ò nghÞ cña ®èi tîng c tró cña níc ngoµi hoÆc ®¹i diÖn hîp ph¸p cña ®èi tîng c tró ®ã c¬ quan thuÕ tØnh, thµnh phè trong vßng 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ®Ò nghÞ sÏ xem xÐt vµ cÊp giÊy x¸c nhËn sè thuÕ ®· nép ë ViÖt nam cho ®èi tîng c tró cña níc ngoµi theo mÉu x¸c nhËn ®îc qui ®Þnh t¹i Phô lôc A hoÆc Phô lôc B kÌm theo Th«ng t nµy. 8. Bæ sung ®iÓm 5 phÇn V qui ®Þnh vÒ viÖc chøng nhËn vµ hîp ph¸p ho¸ l·nh sù ®èi víi c¸c giÊy tê, tµi liÖu, chøng tõ dïng ®Ó lµm c¨n cø thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh cña HiÖp ®Þnh nh sau: "5) Ch÷ ký, con dÊu trªn giÊy tê, tµi liÖu cña níc ngoµi ®Ó sö dông t¹i ViÖt nam ph¶i ®îc hîp ph¸p ho¸ l·nh sù, tøc lµ ph¶i cã dÊu hîp ph¸p ho¸ l·nh sù cña C¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao ViÖt nam ë níc ngoµi theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 01/1999/TT-NG ngµy 3 th¸ng 6 n¨m 1999 cña Bé Ngo¹i giao. Ch÷ ký, con dÊu trªn giÊy tê, tµi liÖu cña ViÖt nam ®Ó sö dông t¹i níc ngoµi cã thÓ ®îc chøng nhËn l·nh sù, tøc lµ cã dÊu chøng nhËn l·nh sù cña Côc L·nh sù Bé Ngo¹i giao hoÆc Së Ngo¹i vô Thµnh phè Hå ChÝ Minh, nÕu cã yªu cÇu.” 9. Bæ sung 04 phô lôc híng dÉn gi¶i thÝch c¸c HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn gi÷a ViÖt Nam víi I-ta-ly-a (phô lôc 26), víi In-®«-nª-xi-a (phô lôc 27), víi Ca-na-®a (phô lôc 28) vµ víi BØ (phô lôc 29). 10. Söa ®æi vµ bæ sung c¸c Phô lôc XXIV vµ XXV nh sau: - Phô lôc XXIV ®îc thay thÕ b»ng Phô lôc A vµ Phô lôc B. - Phô lôc XXV ®îc thay thÕ b»ng Phô lôc C. - C¸c sè thø tù t¹i c¸c phô lôc híng dÉn, gi¶i thÝch c¸c HiÖp ®Þnh thuÕ ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 95/1997/TT/BTC ngµy 29/12/1997 vµ Th«ng t sè 59/1998/TT/BTC ngµy 12/5/1998 viÕt b»ng sè La m· nay söa l¹i theo sè La 2
 3. tinh. Sè thø tù cña c¸c phô lôc vÒ c¸c mÉu giÊy x¸c nhËn vÒ thuÕ theo HiÖp ®Þnh viÕt b»ng sè La m· nay söa l¹i theo ký hiÖu ch÷ c¸i (A,B,C...). Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ, c¬ quan ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt vµ híng dÉn bæ sung kÞp thêi. 3
 4. Phô lôc A Tæng côc ThuÕ General céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Department of Taxation Côc socialist republic of vietnam ThuÕ .................. §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Department of Taxation of..... Sè (No.) : ---------------- Independence - Freedom - Happiness ... , ngµy (day) th¸ng(month) n¨m (year) GiÊy x¸c nhËn ®· nép thuÕ thu nhËp (c¸ nh©n hoÆc doanh nghiÖp) t¹i ViÖt nam Certificate of (Personal or Business) Income Tax Payment in Vietnam KÝnh göi : To: Tªn ®èi tîng nép thuÕ Taxpayer name §èi tîng c tró cña níc Resident of M· sè thuÕ t¹i ViÖt nam hoÆc sè hé chiÕu Number of Tax Identification in Vietnam or Passport §Þa chØ (ë ViÖt nam vµ ë níc ngoµi) Address (in Vietnam & abroad) Tæng thu nhËp chÞu thuÕ Amount of total taxable income Lo¹i thu nhËp (Nature of income) Kú tÝnh thuÕ (tõ ngµy....®Õn ngµy....) Taxable period (from ....to ......) Sè thuÕ ph¶i nép (tax payable) trong ®ã (of which): - Sè thuÕ thùc ph¶i nép (Actual tax due): - Sè thuÕ ®îc gi¶m (Reduced amount): Sè thuÕ ®· nép (Tax paid): Theo c¸c qui ®Þnh cña luËt thuÕ liªn quan According to the relevant provisions of tax law Côc thuÕ tØnh/thµnh phè . . . . . . . . . . . . . . . . . x¸c nhËn ®· thu (vµ/hoÆc miÔn, gi¶m) sè thuÕ thu nhËp cña ®èi tîng nép thuÕ nªu trªn. It is hereby certified that the Taxation Department of ... ... has received (and/or granted the exemption, the reduction of) the mentioned income tax amount from (to) the above taxpayer. Côc trëng Côc thuÕ ... ... ... 4
 5. Director of Taxation Department of.... (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) - Signed and sealed Phô lôc B Tæng côc ThuÕ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam General Department of socialist republic of vietnam Taxation Côc §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ThuÕ .................. Independence - Freedom - Happiness Department of Taxation of........... Sè ( No. ): ... , ngµy (day) th¸ng(month) n¨m (year) GiÊy x¸c nhËn ®· nép thuÕ thu nhËp §èi víi thu nhËp tõ tiÒn b¶n quyÒn hoÆc tõ l·i tiÒn cho vay hoÆc thu nhËp chuyÓn ra níc ngoµi certificate of tax payment on royalty or interest or remitted income KÝnh göi: ............................................... To Côc thuÕ tØnh/thµnh phè . . . . . . . . . . . . . . . . . x¸c nhËn ®· thu (vµ/hoÆc miÔn, gi¶m) sè thuÕ thu nhËp cña ®èi tîng nép thuÕ díi ®©y ®èi víi thu nhËp tõ: The Department of Taxation of ……… certifies that it has received (and/ or granted the exemption, the reduction of) the income tax amount from (to) the following taxpayer in respect of income on: TiÒn b¶n quyÒn ♦ L·i tiÒn cho vay ♦ Thu nhËp chuyÓn ra níc ngoµi ♦ Royalty Interest Remitted income §èi tîng thùc hëng (beneficial owner) Tªn (Name): ........................................................................................ §Þa chØ (kinh doanh hoÆc n¬i c tró) : ................................................ Address (of business or residence place) M· sè thuÕ (hoÆc chøng minh th/ hé chiÕu):................................... Number of tax indentification (or I.D card/passport) §èi tîng ®îc uû quyÒn nhËn thu nhËp ( trong trêng trêng hîp kh«ng ph¶i lµ ®èi tîng thùc hëng) Designated person as benificiary (other than the beneficial owner) Tªn (Name)............................................................................................... 5
 6. §Þa chØ (kinh doanh hoÆc n¬i c tró) : ........................................................ Address (of business or residence place) M· sè thuÕ (hoÆc chøng minh th/ hé chiÕu):........................................... Number of tax indentification (or I.D card/passport) §èi tîng tr¶ thu nhËp (Income payer) Tªn (Name)................................................................................................... §Þa chØ (kinh doanh hoÆc n¬i c tró) : ........................................................ Address (of business or residence place) M· sè thuÕ (hoÆc chøng minh th/ hé chiÕu):............................................. Number of tax indentification (or I.D card/passport) Lý do chi tr¶ thu nhËp (reason for which the payment is made):................ ................................................................................................................... . ................................................................................................................... .. Sè thuÕ ph¶i nép (Tax payable) Thu Ngµy nép Sè thuÕ nhËp chÞu Tæng sè Sè thuÕ Sè thuÕ ®îc (Due ®· nép thuÕ thuÕ ph¶i thùc ph¶i miÔn gi¶m date) (Tax Taxable nép nép (Exempted paid) income (Total of tax (Actual tax or reduced payable) due) amount) xxx xx xx xx xx xx Côc trëng Côc thuÕ ... ... ... Director of Taxation Department of ……. (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) - Signed and sealed 6
 7. Phô lôc C Tæng côc ThuÕ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam General Department of socialist republic of vietnam Taxation §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Côc ThuÕ .................. Independence - Freedom - Happiness Department of Taxation of........... Sè ( No. ) : ... , ngµy (day) th¸ng(month) n¨m (year) GiÊy chøng nhËn c tró certificate of tax residence KÝnh göi: .................................. To: C¨n cø HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn vµ ng¨n ngõa viÖc trèn lËu thuÕ ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp gi÷a ViÖt nam vµ .. ... .. ... ..., Côc thuÕ tØnh/thµnh phè . . . . . . . . . . . . . . . . . chøng nhËn ®èi tîng nép thuÕ díi ®©y lµ ®èi tîng c tró cña ViÖt nam theo gi¸c ®é thuÕ trong c¸c n¨m thuÕ ....................... Pursuant to the Agreement between Vietnam and ..... for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the Department of Taxation of..... ceritifies that the following taxpayer is a resident for the tax purposes in Vietnam for the tax year(s) of .......... Tªn (Name)................................................................................................. §Þa chØ (kinh doanh hoÆc n¬i c tró) : ........................................................ Address (of business or residence place) M· sè thuÕ (hoÆc chøng minh th/ hé chiÕu):............................................ Number of tax indentification (or I.D card/passport) Côc trëng Côc thuÕ ... ... ... 7
 8. Director of Taxation Department of ……. (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) - Signed and sealed 8
 9. phô lôc sè 26 HiÖp ®Þnh gi÷a ViÖt Nam vµ I-ta-li-a (KÌm theo Th«ng t sè 37/2000/TT/BTC ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2000 cña Bé Tµi chÝnh, söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 95/1997/TT/BTC ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1997 cña Bé Tµi chÝnh) MÆc dï cã nh÷ng qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 95/1997/TT/BTC ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1997 cña Bé Tµi chÝnh, c¸c qui ®Þnh híng dÉn sau ®©y sÏ ®îc ¸p dông trong trêng hîp thùc hiÖn HiÖp ®Þnh gi÷a ChÝnh phñ níc Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ níc Céng hoµ I-ta-li-a vÒ tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn vµ ng¨n ngõa viÖc trèn lËu thuÕ ®èi víi thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp cã hiÖu lùc tõ ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 1999, vµ ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ t¹i ViÖt Nam tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1996 1. Thu nhËp tõ tiÒn l·i cæ phÇn: Theo kho¶n 2 §iÒu 10 cña HiÖp ®Þnh nµy, thuÕ suÊt giíi h¹n nªu t¹i ®iÓm 5.2 kho¶n 5 môc II Th«ng t lµ: a. 5 phÇn tr¨m tæng sè tiÒn l·i cæ phÇn nÕu ®èi tîng thùc hëng lµ mét c«ng ty ( trõ c¸c tæ chøc hïn vèn), kiÓm so¸t trùc tiÕp Ýt nhÊt 70% vèn cña c«ng ty tr¶ l·i cæ phÇn; b. 10 phÇn tr¨m tæng sè tiÒn l·i cæ phÇn nÕu ®èi tîng thùc hëng lµ mét c«ng ty ( trõ c¸c tæ chøc hïn vèn), kiÓm so¸t trùc tiÕp tõ 25 phÇn tr¨m ®Õn 70% vèn cña c«ng ty tr¶ l·i cæ phÇn; c. 15 phÇn tr¨m tæng sè tiÒn l·i cæ phÇn trong tÊt c¶ c¸c trêng hîp kh¸c. 2. Thu nhËp tõ l·i tõ tiÒn cho vay: 2.1 Theo kho¶n 2 §iÒu 11 cña HiÖp ®Þnh nµy, thuÕ suÊt giíi h¹n nªu t¹i ®iÓm 6.2 kho¶n 6 môc II cña Th«ng t lµ 10% cña tæng sè kho¶n l·i tõ tiÒn cho vay; 2.2 L·i tõ tiÒn cho vay ph¸t sinh tõ nguån ViÖt Nam sÏ ®îc miÔn thuÕ t¹i ViÖt Nam nÕu : a. ®èi tîng tr¶ l·i tiÒn vay lµ ChÝnh phñ ViÖt Nam hay c¬ quan chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng cña ViÖt Nam; b. l·i tõ tiÒn cho vay ®îc tr¶ cho ChÝnh phñ cña I-ta-li-a hay c¬ quan chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng cña I-ta-li-a hay bÊt kú mét c¬ quan hay mét tæ chøc ( kÓ c¶ mét tæ chøc tµi chÝnh) do nhµ níc I-ta-li-a hay chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng cña I-ta-li-a së h÷u toµn bé; hay c. l·i tõ tiÒn cho vay ®îc tr¶ cho bÊt kú mét c¬ quan hay tæ chøc nµo kh¸c ( kÓ c¶ mét tæ chøc tµi chÝnh) cã c¸c kho¶n vay ®îc thùc hiÖn theo mét tho¶ thuËn ®îc ký kÕt gi÷a ViÖt Nam vµ I-ta-li-a. 3. Thu nhËp tõ tiÒn b¶n quyÒn vµ phÝ dÞch vô kü thuËt: 3.1 Theo HiÖp ®Þnh nµy, néi dung ®iÓm 6.3 kho¶n 6 môc II Th«ng t ®îc bæ sung thªm ®Þnh nghÜa vÒ PhÝ dÞch vô kü thuËt nh sau: ThuËt ng÷ "phÝ dÞch vô kü thuËt" ®îc sö dông trong §iÒu nµy cã nghÜa lµ c¸c kho¶n thanh to¸n díi bÊt kú d¹ng nµo cho mét ®èi tîng, trõ c¸c 9
 10. kho¶n thanh to¸n cho ngêi lµm c«ng cña ®èi tîng tr¶ phÝ, cho bÊt kú dÞch vô nµo mang tÝnh chÊt qu¶n lý, kü thuËt, t vÊn ®îc thùc hiÖn t¹i Níc ký kÕt mµ ®èi tîng tr¶ phÝ lµ ®èi tîng c tró. 3.2 Theo kho¶n 2 §iÒu 12 cña HiÖp ®Þnh nµy, thuÕ suÊt giíi h¹n nªu t¹i ®iÓm 7.2 kho¶n 7 môc II Th«ng t lµ: a. 10 phÇn tr¨m tæng sè tiÒn b¶n quyÒn; b. 7,5 phÇn tr¨m tæng sè tiÒn phÝ dÞch vô kü thuËt. 4. Lîi tøc tõ chuyÓn nhîng tµi s¶n: Theo néi dung qui ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 13 cña HiÖp ®Þnh nµy viÖc ®¸nh thuÕ ®èi víi thu nhËp tõ chuyÓn nhîng tµi s¶n nªu t¹i kho¶n 8 môc II Th«ng t còng ®îc ¸p dông trong trêng hîp chuyÓn nhîng cæ phiÕu trong mét c«ng ty lµ ®èi tîng c tró cña mét Níc ký kÕt, víi ®iÒu kiÖn ®èi tîng chuyÓn nhîng n¾m gi÷ tèi thiÓu 25% vèn cæ phÇn cña c«ng ty ®ã. 5. Thu nhËp kh¸c: Theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 22 cña HiÖp ®Þnh, trêng hîp v× mèi quan hÖ ®Æc biÖt gi÷a c¸c ®èi tîng tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng lµm ph¸t sinh thu nhËp nh nªu t¹i kho¶n 17 môc II cña Th«ng t, kho¶n tiÒn ®îc tr¶ cho c¸c ho¹t ®éng ®ã vît qu¸ sè tiÒn ®îc tho¶ thuËn gi÷a nh÷ng ®èi tîng ®éc lËp th× phÇn thanh to¸n vît tréi sÏ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc ký kÕt n¬i ph¸t sinh thu nhËp theo néi luËt cña níc ®ã cã xem xÐt thÝch ®¸ng ®Õn c¸c qui ®Þnh kh¸c cña hiÖp ®Þnh nµy. 10
 11. phô lôc sè 27 HiÖp ®Þnh gi÷a ViÖt Nam vµ In-®o-nª- xi-a (KÌm theo Th«ng t sè 37 /2000/TT/BTC ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2000 cña Bé Tµi chÝnh, söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 95/1997/TT/BTC ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1997 cña Bé Tµi chÝnh) MÆc dï cã nh÷ng qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 95/1997/TT/BTC ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1997 cña Bé Tµi chÝnh, c¸c qui ®Þnh híng dÉn sau ®©y sÏ ®îc ¸p dông trong trêng hîp thùc hiÖn HiÖp ®Þnh gi÷a ChÝnh phñ níc Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ níc Céng hoµ In-®o-nª-xi-a vÒ tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn vµ ng¨n ngõa viÖc trèn lËu thuÕ ®èi víi thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp cã hiÖu lùc tõ ngµy 10 th¸ng 2 n¨m 1999 ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ t¹i ViÖt Nam tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 2000. 1. C¬ së thêng tró: 1.1 Theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 3.b §iÒu 5 cña HiÖp ®Þnh nµy thêi gian t¹o thµnh c¬ së thêng tró ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô nªu t¹i ®iÓm 3.2.c kho¶n 3 môc I cña Th«ng t lµ 3 th¸ng trong giai ®o¹n 12 th¸ng liªn tôc. 1.2 Theo HiÖp ®Þnh nµy, ®o¹n 3.2.e kho¶n 3 môc I Th«ng t ®îc thay thÕ b»ng néi dung qui ®Þnh sau: §èi tîng ho¹t ®éng thay mÆt cho xÝ nghiÖp a. cã vµ thêng xuyªn thùc hiÖn t¹i Níc ®ã thÈm quyÒn ®µm ph¸n vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång ®øng tªn xÝ nghiÖp, trõ khi c¸c ho¹t ®éng cña ®èi tîng ®ã chØ mang tÝnh chÊt chuÈn bÞ hoÆc phô trî nh c¸c ho¹t ®éng nªu t¹i ®iÓm 3.3 cña Th«ng t; b. kh«ng cã thÈm quyÒn nh nªu trªn, nhng thêng xuyªn duy tr× t¹i ViÖt Nam mét kho hµng ho¸ hay tµi s¶n mµ th«ng qua ®ã thêng xuyªn giao hµng ho¸ hay tµi s¶n thay mÆt cho xÝ nghiÖp; c. s¶n xuÊt chÕ biÕn t¹i ViÖt Nam cho xÝ nghiÖp c¸c hµng ho¸ hay tµi s¶n thuéc vÒ xÝ nghiÖp. 1.3 Theo HiÖp ®Þnh nµy c¸c ho¹t ®éng thu phÝ b¶o hiÓm hay b¶o hiÓm (trõ trêng hîp t¸i b¶o hiÓm) c¸c rñi ro trong l·nh thæ ViÖt Nam cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm níc ngoµi th«ng qua c¸c ®èi tîng lµm c«ng hoÆc c¸c ®¹i diÖn kh«ng ph¶i lµ ®¹i lý cã t c¸ch ®éc lËp ®îc coi lµ cã c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam. 2. Lîi tøc doanh nghiÖp: Theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 1 b vµ c §iÒu 7 HiÖp ®Þnh nµy, mét xÝ nghiÖp níc ngoµi kh«ng nh÷ng chØ chÞu thuÕ t¹i ViÖt Nam ®èi víi kho¶n lîi tøc ph©n bæ cho c¬ së thêng tró cã t¹i ViÖt Nam nh nªu t¹i kho¶n 2 môc II cña Th«ng t, mµ cßn ph¶i chÞu thuÕ ®èi víi c¶ kho¶n lîi tøc ph©n bæ cho c¸c ho¹t ®éng b¸n hµng ho¸ hoÆc s¶n, hoÆc ph©n bæ cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh thùc hiÖn t¹i ViÖt Nam, gièng hay t¬ng tù víi tµi s¶n hay hµng ho¸, hoÆc ho¹t ®éng kinh doanh ®îc thùc hiÖn th«ng qua c¬ së thêng tró cã t¹i ViÖt Nam. 11
 12. 3. XÝ nghiÖp liªn kÕt: Theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 9 cña HiÖp ®Þnh nµy, thêi hiÖu thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh l¹i gi¸ giao dÞch gi÷a c¸c xÝ nghiÖp liªn kÕt cho phï hîp víi gi¸ giao dÞch gi÷a hai xÝ nghiÖp ®éc lËp nªu t¹i kho¶n 4 môc II cña Th«ng t sÏ kh«ng vît qu¸ thêi hiÖu qui ®Þnh trong néi luËt cña mçi níc. 4. Thu nhËp tõ tiÒn l·i cæ phÇn: Theo kho¶n 2 §iÒu 10 cña HiÖp ®Þnh nµy, thuÕ suÊt giíi h¹n nªu t¹i ®iÓm 5.2 kho¶n 5 môc II Th«ng t lµ 15 phÇn tr¨m tæng sè tiÒn l·i cæ phÇn; 5. Thu nhËp tõ l·i tõ tiÒn cho vay: 5.1 Theo kho¶n 2 §iÒu 11 cña HiÖp ®Þnh nµy, thuÕ suÊt giíi h¹n nªu t¹i ®iÓm 6.2 kho¶n 6 môc II cña Th«ng t lµ 15% cña tæng sè kho¶n l·i tõ tiÒn cho vay; 5.2 L·i tõ tiÒn cho vay ph¸t sinh tõ nguån ViÖt Nam sÏ ®îc miÔn thuÕ t¹i ViÖt Nam nÕu : a. tr¶ cho ChÝnh phñ cña In-®«-nª-xi-a bao gåm c¶ c¬ quan chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, c¬ quan chÝnh quyÒn c¬ së cña In-®«-nª-xi-a; b. tr¶ cho Ng©n hµng trung ¬ng hay bÊt kú tæ chøc tµi chÝnh nµo do ChÝnh phñ In-®«-nª-xi-a kiÓm so¸t vµ vèn cña Ng©n hµng hay tæ chøc tµi chÝnh nµy hoµn toµn thuéc së h÷u cña ChÝnh phñ In-®«-nª-xi-a, tuú theo tho¶ thuËn trong tõng thêi kú gi÷a Nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam vµ In-®«-nª-xi-a. 6. Thu nhËp tõ tiÒn b¶n quyÒn: 6.1 Theo kho¶n 2 §iÒu 12 cña HiÖp ®Þnh nµy, thuÕ suÊt giíi h¹n nªu t¹i ®iÓm 7.2 kho¶n 7 môc II Th«ng t lµ 15 phÇn tr¨m tæng sè tiÒn b¶n quyÒn; 7. Lîi tøc tõ chuyÓn nhîng tµi s¶n: Theo néi dung qui ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 13 cña HiÖp ®Þnh nµy viÖc ®¸nh thuÕ ®èi víi thu nhËp tõ chuyÓn nhîng tµi s¶n nªu t¹i kho¶n 8 môc II Th«ng t còng ®îc ¸p dông trong trêng hîp chuyÓn nhîng cæ phiÕu trong mét c«ng ty lµ ®èi tîng c tró cña mét Níc ký kÕt. 8. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng dÞch vô c¸ nh©n ®éc lËp: Theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 1.b §iÒu 14 cña HiÖp ®Þnh nµy thêi gian giíi h¹n ®èi víi quyÒn thu thuÕ thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô c¸ nh©n ®éc lËp thùc hiÖn t¹i ViÖt Nam nªu t¹i ®iÓm 9.3 vµ 9.4 kho¶n 9 môc II cña Th«ng t lµ 90 ngµy thay v× 183 ngµy nh ®· nªu. 9. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng dÞch vô c¸ nh©n phô thuéc: Theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 1.a §iÒu 15 cña HiÖp ®Þnh nµy thêi gian giíi h¹n ®èi víi quyÒn thu thuÕ thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô c¸ nh©n phô thuéc thùc hiÖn t¹i ViÖt Nam nªu t¹i ®o¹n 10.2.a kho¶n 10 môc II cña Th«ng t lµ 90 ngµy thay v× 183 ngµy nh ®· nªu. 10. Thu nhËp tõ tiÒn l¬ng hu: Theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 18 cña HiÖp ®Þnh nµy, níc nguån n¬i ph¸t sinh thu nhËp tiÒn l¬ng hu nªu t¹i ®iÓm 13.1 kho¶n 13 môc II cña Th«ng t cã thÓ thu thuÕ ®èi víi thu nhËp lo¹i nµy. 12
 13. 11. Thu nhËp kh¸c: Theo qui ®Þnh t¹i §iÒu 22 cña HiÖp ®Þnh nµy, c¸c lo¹i thu nhËp kh¸c nªu t¹i ®iÓm 17.1 kho¶n 17 môc II cña Th«ng t cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i níc n¬i ph¸t sinh thu nhËp. Trong trêng hîp n¬i ph¸t sinh thu nhËp lµ ViÖt Nam th× ViÖt Nam cã thÓ thu thuÕ ®èi víi c¸c thu nhËp nµy. 13
 14. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA phô lôc sè 28 HiÖp ®Þnh gi÷a ViÖt Nam vµ Ca-na-®a (KÌm theo Th«ng t sè 37 /2000/TT/BTC ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2000 cña Bé Tµi chÝnh, söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 95/1997/TT/BTC ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1997 cña Bé Tµi chÝnh) MÆc dï ®· cã nh÷ng qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 95/1997/TT/BTC ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1997 cña Bé Tµi chÝnh, c¸c qui ®Þnh híng dÉn sau ®©y sÏ ®îc ¸p dông trong trêng hîp thùc hiÖn HiÖp ®Þnh gi÷a ChÝnh phñ níc Céng hßa X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ Ca-na-®a vÒ tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn vµ ng¨n ngõa viÖc trèn lËu thuÕ ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp cã hiÖu lùc tõ ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1998 vµ ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ t¹i ViÖt Nam tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1999: 1. C¸c tõ ng÷ chung: ThuËt ng÷ “®èi tîng” bao gåm c¸ nh©n, c«ng ty, tæ chøc hïn vèn vµ bÊt kú tæ chøc nµo kh¸c, bao gåm c¶ mét di s¶n hay quü tÝn th¸c. 2. C¬ së thêng tró: 2.1. Theo HiÖp ®Þnh nµy, ®o¹n 3.2.a kho¶n 3 môc I Th«ng t ®îc thay thÕ b»ng qui ®Þnh nh sau: a.Doanh nghiÖp ®ã cã t¹i ViÖt Nam: trô së ®iÒu hµnh, chi nh¸nh, v¨n phßng (kÓ c¶ v¨n phßng ®¹i diÖn th¬ng m¹i cña th¬ng nh©n níc ngoµi ®Æt t¹i ViÖt Nam trong trêng hîp ®îc ñy quyÒn ký kÕt hîp ®ång th¬ng m¹i), nhµ m¸y, xëng s¶n xuÊt, má, giÕng dÇu hoÆc khÝ, má ®¸ hoÆc bÊt kú ®Þa ®iÓm nµo kh¸c liªn quan ®Õn viÖc th¨m dß hay khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn. 2.2.Theo HiÖp ®Þnh nµy, mét tæ chøc b¶o hiÓm lµ ®èi tîng c tró cña Ca-na-®a nÕu thùc hiÖn thu phÝ b¶o hiÓm t¹i ViÖt nam hay thùc hiÖn b¶o hiÓm rñi ro t¹i ViÖt nam th«ng qua mét ®èi tîng kh«ng cã t c¸ch ®éc lËp, trõ trêng hîp t¸i b¶o hiÓm, sÏ ®îc coi lµ thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam th«ng qua mét c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam. 3. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh: Theo HiÖp ®Þnh nµy, kh«ng cã kho¶n lîi tøc nµo ®îc ph©n bæ cho mét c¬ së thêng tró cña mét xÝ nghiÖp cña Ca-na-®a t¹i ViÖt Nam nÕu c¬ së th- êng tró ®ã chØ ®¬n thuÇn mua hµng hãa hay tµi s¶n cho xÝ nghiÖp. 4. X¸c ®Þnh lîi tøc chÞu thuÕ cña c¸c xÝ nghiÖp liªn kÕt: Theo HiÖp ®Þnh nµy, viÖc ®iÒu chØnh l¹i thu nhËp cña mét xÝ nghiÖp nh híng dÉn t¹i kho¶n 4 môc II cña Th«ng t sÏ kh«ng ®îc ¸p dông sau khi hÕt thêi h¹n qui ®Þnh t¹i c¸c luËt quèc gia vµ trong bÊt kú trêng hîp nµo sau 5 n¨m kÓ tõ ngµy cuèi cïng trong n¨m mµ thu nhËp do xÝ nghiÖp thu ®îc lÏ ra ph¶i chÞu ®iÒu chØnh, tuy nhiªn qui ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông trong trêng hîp lõa dèi, cè t×nh gian lËn hay sao l·ng. 5. Thu nhËp tõ tiÒn l·i cæ phÇn:
 15. 15 Theo kho¶n 2 §iÒu 10 cña HiÖp ®Þnh nµy, thuÕ suÊt giíi h¹n nªu t¹i ®iÓm 5.2 kho¶n 5 môc II cña Th«ng t lµ 5%; 10% vµ 15% theo c¸c trêng hîp cô thÓ nh sau: a) 5% tæng sè tiÒn l·i cæ phÇn nÕu ®èi tîng thùc hëng lµ mét c«ng ty kiÓm so¸t Ýt nhÊt 70% quyÒn bá phiÕu cña c«ng ty tr¶ l·i cæ phÇn; b) 10% tæng sè tiÒn l·i cæ phÇn nÕu ®èi tîng thùc hëng lµ mét c«ng ty kiÓm so¸t Ýt nhÊt 25% nhng díi 70% quyÒn bá phiÕu cña c«ng ty tr¶ l·i cæ phÇn; c) 15% tæng sè tiÒn l·i cæ phÇn trong tÊt c¶ c¸c trêng hîp kh¸c. 6. Thu nhËp tõ l·i tõ tiÒn cho vay: 6.1 Theo kho¶n 2 §iÒu 11 cña HiÖp ®Þnh nµy, thuÕ suÊt giíi h¹n nªu t¹i ®iÓm 5.2 kho¶n 5 môc II Th«ng t lµ 10% cña tæng sè kho¶n l·i tõ tiÒn cho vay. 6.2 Trêng hîp ViÖt Nam ®¸nh thuÕ thu nhËp ®èi víi c¸c kho¶n l·i tõ tiÒn cho vay do c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam tr¶ cho c¸c ®èi tîng c tró cña níc ngoµi, l·i tõ tiÒn cho vay tr¶ cho ChÝnh phñ Ca-na-®a, hay tr¶ cho c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn c¬ së hay chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng cña Ca-na-®a sÏ ®îc miÔn thuÕ t¹i ViÖt Nam hoÆc nÕu kho¶n l·i nµy ®îc tr¶ liªn quan ®Õn kho¶n tiÒn cho vay ®îc b¶o l·nh hay b¶o hiÓm bëi bÊt kú mét tæ chøc nµo mµ vèn cu¶ tæ chøc nµy do ChÝnh phñ Ca-na-®a së h÷u toµn bé vµ ®îc tho¶ thuËn trong th trao ®æi gi÷a c¸c nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam vµ Ca-na-®a còng sÏ ®îc miÔn thuÕ t¹i ViÖt Nam. 7. Thu nhËp tõ tiÒn b¶n quyÒn vµ phÝ dÞch vô kü thuËt: Theo kho¶n 2 §iÒu 12 cña HiÖp ®Þnh nµy, thuÕ suÊt giíi h¹n nªu t¹i ®iÓm 7.2 kho¶n 7 môc II Th«ng t lµ 10% tæng sè tiÒn b¶n quyÒn. Theo kho¶n 2 §iÒu 12 cña HiÖp ®Þnh nµy, trêng hîp cã phÝ dÞch vô kü thuËt ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam tr¶ cho mét ®èi tîng c tró cña Ca-na-®a vµ nÕu ®èi tîng nhËn tiÒn phÝ dÞch vô kü thuËt lµ ®èi tîng thùc hëng th× møc thuÕ ®îc tÝnh t¹i ViÖt Nam sÏ kh«ng vît qu¸ 7,5% tæng sè tiÒn phÝ ®ã. 8. Thu nhËp tõ tiÒn l¬ng hu: Theo kho¶n 2 §iÒu 18 cña HiÖp ®Þnh nµy, nh÷ng kho¶n tiÒn l¬ng hu ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam ®îc tr¶ cho mét ®èi tîng c tró cña Ca-na-®a còng cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i ViÖt Nam. Tuy nhiªn trong trêng hîp c¸c kho¶n l¬ng hu ®Þnh kú, ngoµi c¸c kho¶n tiÒn ®îc tr¶ theo luËt b¶o hiÓm x· héi t¹i ViÖt Nam, møc thuÕ ®îc tÝnh t¹i ViÖt Nam sÏ kh«ng qu¸ 15% tæng sè c¸c kho¶n tiÒn nµy. 9. Thu nhËp kh¸c: Theo HiÖp ®Þnh nµy, kho¶n 17 môc II Th«ng t ®îc thay thÕ b»ng qui ®Þnh nh sau: 17.1. §iÒu 21 qui ®Þnh viÖc thu thuÕ ®èi víi c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c cha ®îc ®Ò cËp t¹i c¸c ®iÒu kho¶n kh¸c cña HiÖp ®Þnh. 17.2. Theo qui ®Þnh t¹i §iÒu 21, trêng hîp mét ®èi tîng c tró cña ViÖt nam cã c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c nh ®Ò cËp t¹i ®iÓm 17.1, bÊt kÓ ph¸t sinh ë
 16. 16 ®©u sÏ chØ ph¶i nép thuÕ t¹i ViÖt nam (hoÆc ®ã lµ ®èi tîng c tró cña Ca- na-®a th× sÏ chØ ph¶i nép thuÕ t¹i Ca-na-®a).
 17. 17 phô lôc sè 29 HiÖp ®Þnh gi÷a ViÖt Nam vµ BØ (KÌm theo Th«ng t sè 37/2000/TT/BTC ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2000 cña Bé Tµi chÝnh, söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 95/1997/TT/BTC ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1997 cña Bé Tµi chÝnh) MÆc dï ®· cã nh÷ng qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 95/1997/TT/BTC ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1997 cña Bé Tµi chÝnh, c¸c qui ®Þnh híng dÉn sau ®©y sÏ ®îc ¸p dông trong trêng hîp thùc hiÖn HiÖp ®Þnh gi÷a ChÝnh phñ níc Céng hßa X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ V¬ng quèc BØ vÒ tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn vµ ng¨n ngõa viÖc trèn lËu thuÕ ®èi víi thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp vµ tµi s¶n cã hiÖu lùc tõ ngµy 25 th¸ng 6 n¨m 1999 vµ ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ t¹i ViÖt nam tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 2000: 1. C¬ së thêng tró: Theo HiÖp ®Þnh nµy, ®o¹n 3.2.a kho¶n 3 môc I cña Th«ng t ®îc thay thÕ b»ng qui ®Þnh nh sau: a.Doanh nghiÖp ®ã cã t¹i ViÖt Nam: trô së ®iÒu hµnh, chi nh¸nh, v¨n phßng (kÓ c¶ v¨n phßng ®¹i diÖn th¬ng m¹i cña th¬ng nh©n níc ngoµi ®Æt t¹i ViÖt Nam trong trêng hîp ®îc ñy quyÒn ký kÕt hîp ®ång th¬ng m¹i), nhµ m¸y, xëng s¶n xuÊt, kho hµng, má, giÕng dÇu hoÆc khÝ, má ®¸ hoÆc ®Þa ®iÓm khai th¸c hoÆc th¨m dß tµi nguyªn thiªn nhiªn. 2. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh: 2.1. Theo HiÖp ®Þnh nµy, kh«ng cã kho¶n lîi tøc nµo ®îc ph©n bæ cho mét c¬ së thêng tró cña mét xÝ nghiÖp cña BØ t¹i ViÖt Nam nÕu c¬ së thêng tró ®ã chØ ®¬n thuÇn mua hµng hãa hay tµi s¶n cho xÝ nghiÖp. 2.2. Theo HiÖp ®Þnh nµy, liªn quan ®Õn kho¶n 1 §iÒu 7, lîi tøc mµ mét c«ng ty cña BØ thu ®îc tõ viÖc mua hoÆc b¸n hµng ho¸ cïng lo¹i hoÆc t¬ng tù víi c¸c hµng ho¸ ®îc b¸n th«ng qua c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam, hoÆc tõ viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cïng lo¹i hoÆc t¬ng tù víi c¸c ho¹t ®éng ®îc thùc hiÖn th«ng qua c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam, sÏ ®îc ph©n bæ cho c¬ së thêng tró ®ã nÕu x¸c ®Þnh ®îc r»ng c¸c giao dÞch nµy ®îc thùc hiÖn nh»m môc ®Ých tr¸nh thuÕ ë ViÖt Nam. 2.3. Theo HiÖp ®Þnh nµy, liªn quan ®Õn viÖc ®¸nh thuÕ vµ ph©n bæ lîi tøc chÞu thuÕ cho mét c¬ së thêng tró cña mét c«ng ty cña BØ t¹i ViÖt Nam nªu t¹i kho¶n 1 vµ 2 cña §iÒu 7, trong trêng hîp hîp ®ång kh¶o s¸t, cung cÊp, l¾p ®Æt hoÆc x©y dùng ®èi víi c¸c thiÕt bÞ c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i hay khoa häc, hoÆc kho hµng, hoÆc ®èi víi c¸c c«ng viÖc c«ng céng, lîi tøc ph©n bæ cho c¬ së thêng tró ®Æt t¹i ViÖt Nam mµ th«ng qua c¬ së nµy c«ng ty cña BØ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh t¹i ViÖt Nam sÏ ®îc tÝnh trªn c¬ së phÇn c«ng viÖc cña hîp ®ång mµ c¬ së thêng tró ®ã thùc hiÖn. 5. Thu nhËp tõ tiÒn l·i cæ phÇn: Theo kho¶n 2 §iÒu 10 cña HiÖp ®Þnh nµy, thuÕ suÊt giíi h¹n nªu t¹i ®iÓm 5.2 kho¶n môc II Th«ng t lµ 5%, 10% vµ 15% tæng sè tiÒn l·i cæ phÇn tuú theo tõng trêng hîp nh sau:
 18. 18 (a) 5% tæng sè tiÒn l·i cæ phÇn nÕu ®èi tîng thùc hëng lµ mét c«ng ty n¾m gi÷ trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp Ýt nhÊt 50% vèn cña c«ng ty tr¶ tiÒn l·i cæ phÇn; (b) 10% tæng sè tiÒn l·i cæ phÇn nÕu ®èi tîng thùc hëng lµ mét c«ng ty n¾m gi÷ trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp Ýt nhÊt 25% nhng díi 50% vèn cña c«ng ty tr¶ tiÒn l·i cæ phÇn; (c) 15% tæng sè tiÒn l·i cæ phÇn trong tÊt c¶ c¸c trêng hîp kh¸c. C¸c giíi h¹n vÒ thuÕ suÊt nµy bao gåm c¶ thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi cña ViÖt Nam. 6. Thu nhËp tõ l·i tõ tiÒn cho vay: Theo kho¶n 2 §iÒu 11 cña HiÖp ®Þnh nµy, thuÕ suÊt giíi h¹n nªu t¹i ®iÓm 6.2 môc II Th«ng t lµ 10% cña tæng sè kho¶n l·i tõ tiÒn cho vay. Trêng hîp ViÖt nam ®¸nh thuÕ thu nhËp ®èi víi c¸c kho¶n l·i tõ tiÒn cho vay do c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt nam tr¶ cho c¸c ®èi tîng c tró cña níc ngoµi, l·i tõ tiÒn cho vay sÏ ®îc miÔn thuÕ t¹i ViÖt nam nÕu: (i) tiÒn l·i ®ã do ChÝnh phñ BØ, mét c¬ quan hay chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng cña BØ nhËn vµ thùc hëng; hoÆc (ii) tiÒn l·i ®ã do Ng©n hµng Trung ¬ng cña BØ hoÆc bÊt kú mét tæ chøc nµo mµ vèn cña nã do ChÝnh phñ BØ hoÆc mét c¬ quan hay chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng cña BØ së h÷u toµn bé, nhËn vµ thùc hëng; 7. Thu nhËp tõ tiÒn b¶n quyÒn: 7.1. Theo kho¶n 2 §iÒu 12 cña HiÖp ®Þnh nµy, thuÕ suÊt giíi h¹n nªu t¹i ®iÓm 7.2 kho¶n 7 môc II Th«ng t lµ 5%, 10% vµ 15% cña tæng sè tiÒn b¶n quyÒn tuú theo tõng trêng hîp nh sau: (a) 5% tæng sè tiÒn b¶n quyÒn nÕu tiÒn b¶n quyÒn nµy ®îc tr¶ cho viÖc sö dông hoÆc cã quyÒn sö dông bÊt kú b»ng ph¸t minh, thiÕt kÕ hoÆc mÉu, ®å ¸n, c«ng thøc hoÆc qui tr×nh bÝ mËt, hay tr¶ cho th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c kinh nghiÖm c«ng nghiÖp hoÆc khoa häc; (b) 10% tæng sè tiÒn b¶n quyÒn nÕu tiÒn b¶n quyÒn nµy ®îc tr¶ cho viÖc sö dông hoÆc cã quyÒn sö dông nh·n hiÖu th¬ng m¹i hoÆc c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn kinh nghiÖm th¬ng m¹i; (c) 15% tæng sè tiÒn b¶n quyÒn trong tÊt c¶ c¸c trêng hîp kh¸c. 7.2. Tuy nhiªn trong trêng hîp mét ®èi tîng c tró cña BØ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô kü thuËt t¹i ViÖt nam vµ kh«ng cã c¬ së thêng tró hoÆc c¬ së cè ®Þnh t¹i ViÖt Nam th× khi ®ã thu nhËp nµy sÏ chØ chÞu thuÕ kh«ng qu¸ 5% t¹i ViÖt nam. 15. Thu nhËp cña sinh viªn, häc sinh häc nghÒ: Theo HiÖp ®Þnh nµy, ®iÓm 15.2.b kho¶n 15 môc II cña Th«ng t ®îc thay thÕ b»ng qui ®Þnh nh sau: b. Thu nhËp mµ sinh viªn hoÆc thùc tËp sinh nhËn ®îc tõ c«ng viÖc t¹i ViÖt Nam cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng häc tËp, ®µo t¹o t¹i ViÖt Nam sÏ kh«ng bÞ ®¸nh thuÕ ë ViÖt Nam víi ®iÒu kiÖn thu nhËp ®ã kh«ng vît qu¸ sè tiÒn ViÖt Nam t¬ng ®¬ng víi 120.000 Fr¨ng BØ/n¨m.
 19. 19 16. Thu nhËp cña gi¸o viªn, gi¸o s vµ ngêi nghiªn cøu: Qui ®Þnh t¹i kho¶n 16 môc I cña Th«ng t vÒ thu nhËp cña gi¸o viªn, gi¸o s vµ ngêi nghiªn cøu kh«ng ®îc ¸p dông t¹i HiÖp ®Þnh nµy. 17. Thu nhËp kh¸c: Theo HiÖp ®Þnh nµy, kho¶n 17 môc II Th«ng t ®îc thay thÕ b»ng qui ®Þnh nh sau: 17.1. §iÒu 21 qui ®Þnh viÖc thu thuÕ ®èi víi c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c cha ®îc ®Ò cËp t¹i c¸c ®iÒu kho¶n kh¸c cña HiÖp ®Þnh; 17.2. Theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 21, trêng hîp mét ®èi tîng c tró cña ViÖt nam cã c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c nh ®Ò cËp t¹i ®iÓm 17.1, bÊt kÓ ph¸t sinh ë ®©u sÏ chØ ph¶i nép thuÕ t¹i ViÖt nam (hoÆc ®ã lµ ®èi tîng c tró cña BØ th× sÏ chØ ph¶i nép thuÕ t¹i BØ); 17.3. Theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 21, nÕu mét ®èi tîng c tró cña BØ cã thu nhËp kh¸c t¹i ViÖt nam vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt nam th«ng qua mét c¬ së thêng tró t¹i ViÖt nam, hoÆc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô c¸ nh©n ®éc lËp th«ng qua mét c¬ së cè ®Þnh t¹i ViÖt nam vµ quyÒn hoÆc tµi s¶n cã c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c ®îc tr¶ cã sù liªn hÖ thùc tÕ víi c¬ së thêng tró hoÆc c¬ së cè ®Þnh ®ã th× khi ®ã c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c nµy kh«ng ®îc miÔn thuÕ t¹i ViÖt nam mµ ¸p dông theo c¸c qui ®Þnh t¹i §iÒu 7 Lîi tøc doanh nghiÖp vµ §iÒu 14 Ho¹t ®éng dÞch vô c¸ nh©n ®éc lËp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản