Thông tư 37/2010/TT-BTC

Chia sẻ: Nguyen Giang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
232
lượt xem
15
download

Thông tư 37/2010/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 37/2010/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------- c l p - T do - H nh phúc S : 37/2010/TT-BTC ------------------------------- Hà N i, ngày 18 tháng 3 năm 2010 THÔNG TƯ Hư ng d n v vi c phát hành, s d ng, qu n lý ch ng t kh u tr thu thu nh p cá nhân t in trên máy tính -------------------------- Căn c Lu t Thu thu nh p cá nhân s 04/2007/QH 12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 và văn b n hư ng d n thi hành; Căn c Lu t Qu n lý thu s 78/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và văn b n hư ng d n thi hành; Căn c Ngh nh s 100/2008/N -CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t thu thu nh p cá nhân; Căn c Ngh nh s 89/2002/N -CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh v vi c in, phát hành, s d ng, qu n lý hoá ơn; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n th c hi n c th vi c phát hành, s d ng, qu n lý ch ng t kh u tr thu thu nh p cá nhân t in trên máy tính (sau ây ư c hi u là ch ng t kh u tr ) như sau: PH N A - NH NG QUY NH CHUNG i u 1. i tư ng và i u ki n áp d ng T ch c tr các kho n thu nh p ch u thu thu nh p cá nhân có kh u tr thu thu nh p cá nhân, có các i u ki n sau ây ư c t in ch ng t kh u tr c p cho cá nhân b kh u tr thu : - Có tư cách pháp nhân theo quy nh c a pháp lu t; - ã ăng ký thu và có mã s thu ; - Có trang thi t b máy tính và ph n m m b o v ;
  2. - Trong th i gian 01 năm tr v trư c không b x ph t vi ph m pháp lu t v thu t 02 l n tr lên; i u 2. M u ch ng t kh u tr t in - N i dung ch ng t kh u tr ph i có các ch tiêu theo m u ch ng t kh u tr chu n ính kèm Thông tư này. - Ch ng t kh u tr ph i có ký hi u và ký hi u ư c s d ng các ch cái trong 20 ch cái ti ng Vi t in hoa (A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y), ký hi u g m 02 ch cái và năm in phát hành. (Ví d : AB/2010/T, trong ó AB là ký hi u; 2010 là năm phát hành ch ng t ; T là ch ng t t in). - Ch ng t kh u tr ư c ánh s th t liên t c theo dãy s t nhiên, t i a không quá 07 ch s trong 01 ký hi u. - M i s ch ng t kh u tr g m 02 liên: Liên 1: Lưu t i t ch c tr thu nh p. Liên 2: Giao cho ngư i b kh u tr ti n thu . - Nh ng n i dung c thù, bi u tư ng c a ơn v có th ư c ưa vào m u ch ng t kh u tr . Trư ng h p t ch c tr thu nh p c n s d ng ch ng t kh u tr in song ng thì in ti ng Vi t trư c, ti ng nư c ngoài sau. PH N B - NH NG QUY NH V PHÁT HÀNH, S D NG, QU N LÝ CH NG T KH U TR T IN TRÊN MÁY TÍNH i u 3. Th t c ăng ký s d ng và lưu hành ch ng t kh u tr t in 1- Th t c ăng ký m u ch ng t kh u tr t in. a) T ch c tr thu nh p có nhu c u s d ng ch ng t kh u tr t in ph i n p h sơ cho C c thu t nh/thành ph tr c thu c Trung ương nơi t ch c tr thu nh p óng tr s chính. H sơ bao g m các lo i gi y t sau: - Công văn ăng ký s d ng ch ng t kh u tr t in (theo m u ính kèm Thông tư này). - M u ch ng t kh u tr d ki n t in theo úng hư ng d n t i i u 2 Thông tư này. - Gi y ch ng nh n ăng ký thu có xác nh n sao y b n chính c a t ch c tr thu nh p; - Gi i pháp k thu t in ch ng t kh u tr t máy tính.
  3. b) Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ ăng ký s d ng ch ng t t in h p l c a t ch c tr thu nh p, cơ quan thu có trách nhi m ki m tra h sơ và i chi u v i tình hình th c hi n chính sách thu thu nh p cá nhân c a ơn v , ra thông báo ch p thu n vi c ăng ký ch ng t kh u tr ; trư ng h p không i u ki n thì thông báo nêu rõ lý do không ch p thu n t ch c tr thu nh p bi t. 2- Thông báo lưu hành ch ng t kh u tr . Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c thông báo ch p thu n c a C c thu t nh, thành ph , t ch c tr thu nh p ph i thông báo phát hành ch ng t kh u tr t i tr s làm vi c c a mình. Thông báo phát hành ch ng t kh u tr ph i nêu rõ v hình th c, kích thư c, lô gô c a m u ch ng t kh u tr . i u 4. S d ng ch ng t kh u tr t in 1- T ch c tr thu nh p th c hi n kh u tr thu thu nh p cá nhân c a ngư i nh n thu nh p t i ơn v theo quy nh và c p ch ng t kh u tr cho ngư i nh n thu nh p có s thu ã b kh u tr . 2- Ch ng t kh u tr ph i s d ng theo úng th t , t s nh n s l n (t ngày 01 tháng 01 n h t ngày 31 tháng 12 năm dương l ch), không ư c dùng b cách s th t , trùng s li u, trùng ký hi u. 3- Trư ng h p ch ng t kh u tr l p sai n i dung nhưng chưa giao cho ngư i n p thu c n h y b ch ng t kh u tr thì g ch chéo hu b và ph i lưu y các liên c a s ch ng t kh u tr . 4- Trư ng h p l p l i ch ng t kh u tr . Nh ng trư ng h p ch ng t kh u tr ã ư c l p và giao cho ngư i n p thu , sau ó phát hi n sai ph i l p l i ch ng t kh u tr thay th thì t ch c tr thu nh p ph i l p biên b n ghi rõ n i dung sai, s , ngày ch ng t kh u tr ã l p sai có ch ký xác nh n c a ngư i nh n thu nh p, ng th i yêu c u ngư i có thu nh p n p l i liên ch ng t ã l p sai (liên giao cho ngư i b kh u tr ) cho t ch c tr thu nh p lưu cùng v i biên b n. Sau khi ã thu h i ch ng t kh u tr l p sai, t ch c tr thu nh p l p ch ng t kh u tr m i thay th giao cho ngư i n p thu và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s ch ng t kh u tr hu b . i u 5. Báo cáo v vi c s d ng ch ng t kh u tr t in T ch c tr thu nh p s d ng ch ng t kh u tr t in trên máy vi tính th c hi n báo cáo v vi c s d ng ch ng t như sau: 1- Hàng quý th c hi n báo cáo tình hình s d ng ch ng t kh u tr (theo ph l c ính kèm Thông tư này) ch m nh t là ngày 30 c a tháng u quý sau.
  4. 2- T ch c tr thu nh p s d ng ch ng t kh u tr khi sáp nh p, h p nh t, gi i th , chuy n i hình th c s h u, phá s n, ng ng ho t ng, ph i báo cáo quy t toán s d ng ch ng t kh u tr ã phát hành v i cơ quan thu nơi ăng ký s d ng ch ng t kh u tr trong th i h n ch m nh t là 05 ngày làm vi c, k t ngày có quy t nh sáp nh p, h p nh t, gi i th , chuy n i hình th c s h u, phá s n, ng ng ho t ng. i u 6. Trách nhi m c a t ch c tr thu nh p ã ư c phép s d ng ch ng t kh u tr t in 1- Khi thay i hình th c ch ng t kh u tr t in, t ch c tr thu nh p ph i thông báo v i C c thu t nh, thành ph nơi ăng ký s d ng ch ng t và cơ quan thu tr c ti p qu n lý t ch c tr thu nh p m u ch ng t kh u tr m i. 2- Th c hi n m s sách theo dõi, b o qu n, lưu gi ch ng t kh u tr ã in, ã s d ng theo quy nh c a pháp lu t v Thu và pháp lu t v K toán - th ng kê. 3- Xu t trình ch ng t kh u tr ã s d ng cho cơ quan thu và các cơ quan Nhà nư c có th m quy n khi ki m tra. 4- Báo cáo s d ng ch ng t kh u tr theo quy nh. 5-Lưu gi d li u v ch ng t kh u tr theo quy nh c a Lu t giao d ch i n t và Lu t k toán. i u 7. Trách nhi m i v i cơ quan thu Cơ quan thu các c p ph i th c hi n theo dõi qu n lý t ch c tr thu nh p s d ng ch ng t kh u tr t in: 1- Lưu gi h sơ: ăng ký t in ch ng t kh u tr c a các t ch c tr thu nh p; công văn ch p thu n vi c ăng ký s d ng ch ng t kh u tr c a cơ quan thu . 2- Th c hi n hu b hi u l c vi c ch p thu n s d ng ch ng t kh u tr khi phát hi n t ch c tr thu nh p ưa ch ng t kh u tr ra s d ng nhưng có sai ph m. 3- Th c hi n ki m tra, i chi u s thu ã kh u tr trên ch ng t kh u tr thu khi ngư i n p thu cung c p v i các tài li u ã th hi n trong các t khai kh u tr thu , các báo cáo tình hình s d ng ch ng t kh u tr c a t ch c tr thu nh p. PH N C- T CH C TH C HI N i u 8. i u kho n thi hành 1- Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký.
  5. 2- Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các t ch c tr thu nh p ph n ánh k p th i v B Tài chính (T ng c c Thu ) nghiên c u gi i quy t./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; TH TRƯ NG - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c, Qu c h i; - H i ng dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; ( ã ký) - Toà án nhân dân t i cao; - VP Ban ch o TW v phòng ch ng tham nhũng; - Ki m toán nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; Hoàng Anh Tu n - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H ND, UBND, S TC, C c thu các t nh, TP tr c thu c TW; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Các ơn v thu c B ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, TCT (VT, TNCN). FILE ÍNH KÈM Mau chung tu.doc
Đồng bộ tài khoản