intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 38/TT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

150
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 38/TT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 38/TT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T C ñ A  B é  V¨ N  H O¸­T H « N G  TIN S è  38/TT/PC N G µ Y  01 T H¸ N G  7 N¨ M  1995 H í N G  D É N  T H ù C  HI Ö N   G H Þ  ® Þ N H  02 C P   N N G µ Y  5­1­1995 Q U Y  ® Þ N H   Ò  H µ N G  H O ¸, D Þ C H  V ô  C Ê M  KI N H  D O A N H   V T H ¬ N G  M ¹ I V µ  H µ N G  H O ¸, D Þ C H  V ô  KI N H  D O A N H T H ¬ N G  M ¹ I C ã  ® I Ò U  KI Ö N  ë  T H Þ   R ê N G  T R O N G  N í C T C¨n  §iÒu  NghÞ   nh  cø  4  ®Þ 02CP  µy  1­ ng 5­ 1995  ña  Ýnh  ñ,Bé    c Ch ph   V¨n ho¸    ­ Th«ng    íng  Én  ùc hiÖn  ÷ng  tinh d th   nh quy  nh  Ò   µng  ®Þ vh ho¸,dÞch  ô    v cÊ m  kinh doanh  ¬ng  ¹i vµ  µng  th m  h ho¸,dÞch  ô    v kinh doanh  ¬ng  ¹i cã  th m  ®iÒu  Ön    Þ  êng  ki ë th tr trong nícnh      sau: I.Hµng    Þch  ô  Ê m     ho¸,d vc kinh doanh    trong lÜnh  ùc    v V¨n    ho¸ Th«ng    tinbao  å m: g 1. C¸c  Ön  Ët cã    Þ vÒ   Þch  ö,v¨n ho¸ (®îcgäilµ cæ   Ët).   hi v   gi¸tr   l s           v   Theo  quy  nh  ¹ §iÒu  Ph¸p  Önh  ®Þ ti  4  l b¶o  Ö   µ  ö  ông    Ých  Þch sö,v¨n ho¸ vµ  vvsd dit l     danh lam  ¾ng  th c¶nh, quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh    ®Þ ti §i 4  ®Þ 288/H§BT  µy  ng 31­ 12­1985  ña  éi  ng  é   ëng  c H ®å B tr (nay  µ ChÝnh  ñ)  íng  Én    Õtthi l  ph h d chi ti     hµnh Ph¸p  Önh  × tÊtc¶      Ët®Ò u   éc lo¹ hµng  Ê m   l th     c¸ccæ v   thu   i   c kinh doanh  ­   d íi äi  ×nh   mh thøc;khi® îcNhµ   íccho  Ðp      n  ph kinh doanh  ét  è    Ët kh«ng    m s cæ v   thuéc lo¹ cÊ m      i kinhdoanh,Bé      V¨n     ho¸ ­Th«ng    Ïcã  íng dÉn  tins   h   sau. 2. C¸c  ¹    lo is¸ch,b¸o,t¹pchÝ, ¶nh, ¸p phÝch, catal«,tê rêi  ê gÊp, lÞch,                ,  t     b¶n  ,    tb¶n  ¹c,cê,truyÒn  n, khÈu  Öu,c©u  i,cuèn  ,c¸c lo¹ ®å ¸tl¸  , nh     ®¬   hi   ®è   th     i   b¨ng  a     m,    ×nh, t¸cphÈ m   ü   Ët,®iÖn  ®Ü ghi© ghih    m thu   ¶nh,nhiÕp    ¶nh,hµng    tiªudïng cã  éidung      ã    éidung      n  v¨n ho¸,c c¸cn   sau: ­Chèng  ¹Nhµ   ícViÖtNam;    ¹ikhèi®oµn  Õt  µn  ©n;   l  i n    ph¸ ho     k to d ­ Tuyªn    truyÒn  ¹o  ùc,chiÕn  bl  tranh  © m  îc g©y  Ën  ïgi÷a    ©n   x l  h th   c¸c d técvµ  ©n  ©n    íc;truyÒn    ëng,v¨n ho¸ ph¶n  ng, lèi èng  © m       nh d c¸cn   b¸ tt     ®é     s d « ®åi  þ,c¸c hµnh    éi¸c,tÖ  ¹n    éi,mª  Ýn  Þ   oan,  tru     vi t     n x∙ h   t d ® ph¸  ¹ithuÇn  ho   phong  ü   ôc; mt ­ TiÕt lébÝ   Ët  ña       m c §¶ng,Nhµ   íc,bÝ   Ët  ©n  ù,an    n m qu s   ninh,kinh tÕ,      ®èi ngo¹i  Ý  Ët  i tcña    , m ®ê    b c«ng  ©n  µ  Ý  Ët  d v b m kh¸cdo    ph¸p luËtquy  nh;    ®Þ ­ Xuyªn  ¹clÞch sö,phñ  Ën  µnh  ùu C¸ch  ¹ng, xóc  ¹m  Ü   ©n,    t     nh th t  m   ph v nh anh  ïng  ©n  éc,vu  èng,xóc  ¹m  tÝn  ña  chøc,danh  ù  µ  ©n   h d t   kh   ph uy  c tæ    d v nh phÈ m   ña  c c«ng  ©n. d 3. C¸c  ¹    lo i s¸ch b¸o,t¹pchÝ  µ  ÷ng       v nh s¶n  È m       ph v¨n ho¸ kh¸c ®∙  ã  Önh    cl thu håi, Þch    Ê m  u  µnh  µ  Êtb¶n     t thu,c lh v xu   kh«ng  ã  Êy phÐp. c gi   II  µng    Þch  ô  . H ho¸,d v kinh doanh  ã  iÒu  Ön    c® ki trong lÜnh  ùc    v v¨n ho¸ th«ng       tinbao  å m: g
  2. 2 C¸c  ¹t®éng  Ò     ho   v in,kinh doanh  ÕtbÞ   µnh    ùc hiÖn    thi   ng in th   theo    quy ®Þnh   ¹  t iNghÞ   nh   ®Þ 79CP   µy  11­ ng 6­ 1993  ña  Ýnh  ñ  íng  Én    c Ch ph h d thi hµnh  Ët xuÊtb¶n,cô  Ó    Lu       th nh sau: 1.  ¬   ë    ©n  C s in,nh b¶n  µ doanh  l  nghiÖp  µ   íc thùc  Ön  Nh n   hi theo    quy ®Þnh  ¹ ®iÒu    vµ  iÒu  t i 16,19  ® 20. 2.C¬   ë    ©n    s in,nh b¶n  ña    ©n, tæ  c c¸nh   chøc,hé    nh    gia®× kinh doanh  íi   d  vèn  ph¸p  nh  ùc hiÖn  ®Þ th   theo quy  nh  ¹ ®iÒu  NghÞ   nh  ®Þ ti  18  ®Þ 79/CP. Tæ     chøc,c¸ nh©n, hé    nh  èn  ¹t®éng       gia ®× mu ho   kinh doanh    Ò   p  ò,in   c¸cngh Ð nh     roneo,photocopy,inl i(inlôa)thñ c«ng,inkh ¾c  ç,®ãng  Ðn, vËt tngµnh       í           g  x      in,s¶n  Êt vµ  öa  ÷a  ¬  Ý  µnh      xu   s ch c kh ng in,s¶n  Êt vËt liÖu in,d¹y nghÒ     xu          in, nh©n  b¶n    inph¶i® îcBé       V¨n  Ho¸    ­ Th«ng    ë  ¹ cho  Ðp; hå  ¬    Ðp   tins t i   ph   s xinph gå m   ã: c ­ §¬n    Ðp  ¹t®éng    xin ph ho   (theo  É u   è  phô  ôc ban  µnh  Ìm  m s 5  l  h k theo  th«ng   è  TT­XB  µy  5­ ts 38  ng 7­ 1994  ña  é  c B V¨n     ho¸ ­ Th«ng    íng dÉn  ùc tinh   th   hiÖn NghÞ   nh  CP   µy  11­ ®Þ 79  ng 6­ 1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õt ®Þ chiti   thi µnh  Ët xuÊtb¶n).  h Lu     ­B¶n      kª danh  ôc  ÕtbÞ. m thi   ­ GiÊy    chøng  Ën    iÒu  Ön  Ò   ninh  Ëttù ®Ó   nh ®ñ ® ki v an  tr     kinh doanh      in cña  ¬  c quan  c«ng  së  ¹  an  t itheo quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   ®Þ 17/CP  Ò   Öc  v vi qu¶n  ýc¸cnghÒ   l    kinhdoanh  Æc   Öt.   ® bi ­ S¬   Õu  ýlÞch cña  êi® øng      Ðp  ¹t®éng  ã    Ën  ña   y l    ng   tªnxinph ho   c x¸cnh c Uû   ban  ©n  ©n    êng. nh d x∙,ph ­ Sau    Ën    å  ¬    Ðp, chË m   Êt lµ 30  µy  ë     khinh ®ñ h s xin ph   nh     ng S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Êp  Êy  tinc gi chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  Ò.  êng  îp kh«ng  nh ®ñ ® ki h ngh Tr h  cÊp  ph¶igi¶i Ých  ýdo.    th l  Sau    îcSë   khi®   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Êp  Êy chøng  Ën    iÒu  Ön  tinc gi   nh ®ñ ® ki hµnh  Ò,  ¬  ë    ngh c s xin kinh doanh    ph¶ilµm    ñ  ôc xin phÐp    c¸c th t     kinh doanh,     ®¨ng  ý  k kinhdoanh    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.    
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2