Thông tư 42/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
263
lượt xem
12
download

Thông tư 42/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 42/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về điều chỉnh mức thuế môn bài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 42/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  42/2003/TT­B T C   g µy  7 th¸ng 5 n¨ m  2003 c n H íng d É n   æ   u n g,  öa ® æ i  T h « n g   b s s t sè 96/2002/TT­B T C n g µ y 24/10/2002 c ña B é  T µi  h Ý n h  h íng d É n   c thùc hi Ö n   N g h Þ  ® Þ n h  sè 75/2002/N§­C P  n g µy30/8/2002 c ña C h Ý n h  p h ñ   v Ò  viÖc ®i Ò u  ch Ø n h  m ø c  thu Õ  M « n  b µi  Thùc hiÖn NghÞ   ®Þnh  75/2002/N§­   sè  CP ngµy  30/8/2002 cña  ChÝnh  phñ    vÒ viÖc ®iÒu  chØnh  møc  thuÕ M«n     C«ng  bµi vµ  v¨n  492/VPCP­ sè  KTTH  ngµy 29/1/2003  cña V¨n phßng ChÝnh  phñ th«ng b¸o  kiÕn  ý  chØ  ®¹o  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  thuÕ M«n    TµichÝnh  vÒ    bµi,Bé    híng dÉn    söa ®æi,  bæ  sung Th«ng   96/2002/TT­ t sè  BTC  ngµy 24/10/2002 híng dÉn  thùc hiÖn  NghÞ  ®Þnh   75/2002/N§­   sè  CP ngµy  30/8/2002 cña  ChÝnh  phñ    vÒ viÖc  ®iÒu  chØnh  møc  thuÕ  M«n  bµi vµ Th«ng t  sè 113/2002/TT­ BTC  ngµy  16/12/2002 híng dÉn      bæ sung Th«ng   96/2002/TT­ tsè  BTC  ngµy 24/10/2002  cña  TµichÝnh  sau: Bé    nh  1­ Thay    thÕ  ®iÓm   môc    1  Icña  Th«ng    96/2002/TT­ t sè  BTC   Th«ng  vµ  tsè    113/2002/TT­BTC   sau: nh  "C¸ctæ    chøc  kinh tÕ    bao  gåm: ­ C¸c Doanh  nghiÖp  Nhµ    níc,C«ng      ty cæ phÇn,  C«ng   ty tr¸ch nhiÖm     h÷u    h¹n,Doanh  nghiÖp   tnh©n, Doanh    nghiÖp    ho¹t®éng  theo LuËt ®Çu          tníc ngoµi t¹    i ViÖt Nam,  chøc  c¸ nh©n      tæ  vµ    níc ngoµi kinh    doanh  i t¹  ViÖt nam     kh«ng  theo LuËt ®Çu      t níc ngoµi t¹    i ViÖt Nam,    chøc    c¸c tæ  kinh  cña  tÕ  tæ  chøc chÝnh    chøc  trÞ,tæ  chÝnh          chøc      chøc        trÞ ­ x∙ héi,tæ  x∙ héi,tæ  x∙ héi­ nghÒ  nghiÖp, ®¬n  vò    vÞ  trang nh©n    d©n,    chøc, ®¬n  sù  c¸c tæ    vÞ  nghiÖp  kh¸cvµ  chøc    tæ  kinhdoanh    h¹ch to¸nkinhtÕ        ®éc   lËp kh¸c; ­ C¸c    Hîp        t¸cx∙,LiªnhiÖp  Hîp      c¸c Quü  t¸cx∙vµ    tÝn  dông  nh©n  d©n    (gäi chung      lµc¸cHTX); ­ C¸c  së    c¬  kinh doanh        lµ chinh¸nh,cöa    hµng, cöa    hiÖu  (thuéc c«ng      ty hoÆc  thuéc    chi nh¸nh).    . h¹ch  . to¸n phô    thuéc hoÆc  b¸o    îc cÊp  sæ ®   giÊy  chøng nhËn  (®¨ng  kinh doanh),cã  ký      ®¨ng  nép  ký  thuÕ, vµ  îc cÊp  sè    ®   m∙  thuÕ   i sè  (lo¹ 13  );   C¸c  chøc  tæ  kinh tÕ    nªu    trªnnép thuÕ M«n      vµo  bµic¨n cø  vèn  ®¨ng  ký  ghitrong giÊy      chøng nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ký    hoÆc  giÊy phÐp ®Çu    ttheo  biÓu  sau: nh                                           §¬n                                              vÞ:®ång BËc  Vèn  ®¨ng  ký Møc   thuÕ  M«n     bµi   thuÕ m«n  bµi   c¶ n¨m ­BËc    1 Trªn10    tû 3.000.000          ­BËc    2 Tõ  tû®Õn   tû 5    10      2.000.000 ­BËc    3 Tõ  tû®Õn     tû 2    díi5  1.500.000 ­BËc    4 D íi 2    tû   1.000.000 ­Vèn    ®¨ng  ®èi víi ký      tõng tr   êng    thÓ  îcx¸c®Þnh  sau: hîp cô  ®     nh 
  2. 2 +      §èivíiDoanh  nghiÖp  Nhµ      níclµvèn  ®iÒu  lÖ. +      §èivíiDoanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    ícngoµilµvèn  tN       ®Çu  . t +      §èi víiC«ng    ty tr¸chnhiÖm     h÷u h¹n,C«ng        ty cæ phÇn, Hîp        t¸cx∙ lµ vèn  ®iÒu  lÖ. +      §èivíidoanh  nghiÖp   tnh©n    lµvèn  ®Çu  . t Trêng hîp vèn ®¨ng  ® îc ghi trong  ký      GiÊy Chøng  nhËn  ®¨ng  kinh ký    doanh  hoÆc  GiÊy phÐp ®Çu    b»ng  t ngo¹itÖ    th×  quy  ®æi  vèn ®¨ng  ra ký    tiÒn ®ång    ViÖtNam     theo tûgi¸ngo¹itÖ          mua,  thùc tÕ  b¸n    b×nh  qu©n    trªnthÞ  tr êng  ngo¹itÖ  ªnng©n    li   hµng  Ng©n   do  hµng Nhµ    níc ViÖt Nam     c«ng  t¹ bè  i  thêi®iÓm     tÝnh thuÕ. ­ C¨n  x¸c ®Þnh    cø    møc  thuÕ  m«n       bµi lµ vèn ®¨ng  cña  ký  n¨m  íc n¨m  tr   tÝnh thuÕ, vÝ      dô: C«ng    ty TNHH   vèn  A  ®¨ng  cña  ký  n¨m 2002    tû ®ång  lµ 6    th× møc  M«n     bµi n¨m 2003    îc x¸c ®Þnh  cø  sÏ ®     c¨n  vµo  vèn  ®¨ng  lµ 6    ký    tû ®ång   møc   vµ  thuÕ  M«n     bµi ph¶i nép    n¨m  2003  2.000.000  lµ  ®ång/n¨m.   Trong n¨m  2003 nÕu  ®iÒu  cã  chØnh  t¨ng,gi¶m    vèn ®¨ng  th×  ký  møc   thuÕ  M«n     bµin¨m  2003  vÉn  îc x¸c ®Þnh  ®     theo  vèn  ®¨ng  n¨m  ký  2002. Vèn    ®¨ng  ký    míi tÝnh ®Õn  cuèi n¨m    2003    lµ c¨n  ®Ó   cø  ph©n  bËc  M«n     bµi cña  n¨m  2004. Mçi khicã      thay ®æi      t¨nghoÆc  gi¶m vèn  ®¨ng    së  ký,c¬  kinh doanh    ph¶i   kª khaivíi quan        c¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n        lý®Ó lµm    x¸c ®Þnh  c¨n cø    møc thuÕ  M«n     bµi cña n¨m sau. NÕu     kh«ng    kª khaisÏ bÞ  ph¹tviph¹m      xö      hµnh  chÝnh  vÒ  thuÕ  bÞ  ®Þnh  vµ  Ên  møc  thuÕ M«n    bµiph¶inép.   ”  2. Quy     ®Þnh  viÖc  ®Þnh   x¸c  bËc thuÕ M«n     bµi ®èi    víimét  tr sè  êng  hîp  thÓ  sau: cô  nh   ­      së  §èi víic¬  kinh doanh    míi thµnh lËp c¨n  vµo  cø  vèn ®¨ng  ghi ký    trong§KKD     n¨m thµnh        lËp ®Ó x¸c®Þnh  møc  thuÕ M«n  bµi. ­ C¸c    doanh nghiÖp thµnh        viªnt¹ c¸ctØnh,thµnh  i   phè    trùcthuéc Trung    ­ ¬ng cña    c¸cDoanh  nghiÖp h¹ch to¸ntoµn      ngµnh nép thuÕ M«n    bµitheo møc  thèng nhÊt  2.000.000 ®ång/n¨m. C¸c    doanh nghiÖp thµnh    viªnnªu    trªnnÕu  cã      c¸cchinh¸nh  i   t¹ c¸cquËn, huyÖn, thÞ    c¸c®iÓm         x∙vµ    kinh doanh    kh¸cnép    thuÕ M«n   bµitheo møc    thèng nhÊt 1.000.000 ®ång/n¨m.     VÝ     dô: Tæng  c«ng    ty B¶o  hiÓm  ViÖt Nam       lµ doanh  nghiÖp  h¹ch    to¸n toµn ngµnh, cã    c¸c  doanh  nghiÖp  thµnh  viªn t¹    ic¸c  tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc trung ¬ng. Doanh  nghiÖp  thµnh  viªn cã    c¸c    chi nh¸nh  c¸c  ë  quËn,  huyÖn, thÞ      x∙.Tæng  c«ng    tyb¶o  hiÓm  nép thuÕ  M«n    tr   bµi3  iÖu ®ång/n¨m,   c¸c Doanh    nghiÖp thµnh    ic¸c tØnh, Thµnh  viªn t¹      phè  trùc thuéc    trung ¬ng  nép thuÕ  M«n    tr   bµi2  iÖu®ång/n¨m,chinh¸nh  c¸cquËn, huyÖn, thÞ        ë        x∙nép  thuÕ m«n    tr   bµi1  iÖu®ång/ n¨m.   ­ C¸c  së    c¬  kinh doanh        lµ chinh¸nh h¹ch    to¸n phô thuéc hoÆc  b¸o sæ,  c¸c tæ    chøc  kinh tÕ    kh¸c.. kh«ng  giÊy    . cã  chøng  nhËn §KKD   hoÆc   giÊy cã    chøng  nhËn §KKD  nhng  kh«ng  vèn  cã  ®¨ng  th× thèng  ký    nhÊt thu thuÕ      M«n   bµitheo møc      1.000.000 ®ång/n¨m.   ­ C¸c  êng      tr hîp sau  ®©y    ¸p dông møc  thuÕ M«n    bµitheo møc      ®èi víihé  kinh doanh      c¸ thÓ, quy    ®Þnh  i t¹ ®iÓm   môc    2  I Th«ng    96/2002/TT­ t sè  BTC   ngµy 24/10/2002 cña  TµichÝnh.   Bé   
  3. 3 + C¸c cöa hµng, quÇy    hµng, cöa    hiÖu kinh doanh.. .trùc thuéc  së    c¬  kinh doanh h¹ch to¸n kinh  ®éc    tÕ  lËp hoÆc     trùc thuéc    chi nh¸nh  h¹ch to¸n  phô thuéc. +  Nhãm  ngêi lao    ®éng thuéc c¸c  së  c¬  kinh doanh nhËn kho¸n kinh  doanh.   3/Quy    ®Þnh     vÒ miÔn   gi¶m  thuÕ  M«n   bµi: ­T¹m      thêimiÔn  thuÕ  M«n      : bµi®èi víi +    Hé s¶n xuÊt muèi;®iÓm   ®iÖn  ho¸      i     bu  v¨n  x∙;c¸c lo¹ b¸o (b¸o in,b¸o      nãi,b¸o    h×nh) theo c«ng  v¨n  237/CP­ sè  KTTH  ngµy  25/3/1998 cña  ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  thuÕ        ®èi víi chÝ. b¸o   +    Tæ dÞch  vµ  vô  cöa hµng, cöa    hiÖu, kinh doanh        trùcthuéc Hîp      t¸cx∙ ho¹t®éng    dÞch  kü  vô  thuËttrùctiÕp phôc  s¶n        vô  xuÊtn«ng    nghiÖp.    ­T¹m    thêigi¶m 50%  møc  thuÕ  M«n        ®¸nh  bµi®èi víihé  b¾t    h¶is¶n;c¸c     quü tÝn dông nh©n  d©n      x∙;c¸c HTX  chuyªn kinh doanh      dÞch  phôc  s¶n  vô  vô  xuÊt n«ng nghiÖp; c¸c cöa      hµng, quÇy    hµng, cöa    hiÖu  .cña HTX   cña  ..   vµ  Doanh nghiÖp  tnh©n  kinh doanh      t¹ ®Þa  i bµn miÒn  nói. (§Þa bµn  îcx¸c®Þnh    ®     lµmiÒn        nói®Ó ¸p dông  gi¶m  thuÕ  M«n    bµithùc  hiÖn  theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh  cña ChÝnh phñ ) Th«ng   t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh   tõ 1/4/2003  thay thÕ  ®iÓm   môc    1  I Th«ng   sè  t 96/2002/TT­ BTC   ngµy  24/10/2002  Th«ng   sè  vµ  t 113/2002/TT­ BTC   ngµy  16/12/2002  cña  Tµi chÝnh  thuÕ  Bé    vÒ  M«n     ¸p dông  bµi,vµ    ngay  cho    së  c¸cc¬  kinh doanh      míithµnh   lËp.Trêng    së  hîp c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      ® îcthµnh  tõ ngµy    lËp    1/4/2003  nép  ®∙  thuÕ  M«n     bµitheo  møc  quy ®Þnh  it¹  ®iÓm   môc     1  I Th«ng   sè  t 96/2002/TT­ BTC   ngµy  24/10/2002  cña      Bé Tµi chÝnh    îc ®iÒu  sÏ ®   chØnh  i l¹ theo    møc   thuÕ M«n       îc x¸c ®Þnh  bµi míi ®     theo  quy  ®Þnh   iTh«ng   nµy, nÕu   t¹  t   møc  thuÕ  M«n       bµi míi cao  h¬n  møc  thuÕ  M«n     nép  c¬  kinh doanh  bµi ®∙  th×  së    kh«ng  ph¶inép    thªm;     nÕu  møc  thuÕ  M«n     nép    bµi®∙  lính¬n  møc  thuÕ  M«n       sè  bµimíith×  thuÕ  nép thõa  ® îcc¬      quan  thuÕ  hoµn    tr¶ hoÆc   trõ vµo  thuÕ  bï    sè  M«n     bµi n¨m  2004  theo    ®Ò nghÞ  cña  së  c¬  kinh doanh. §èivíic¸c c¬  s¶n            së  xuÊt,kinh doanh  thµnh      ®∙  lËp  ho¹t®éng  íc ngµy  vµ    tr   Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  (01/4/2003)th×     thuÕ  m«n   bµiph¶inép    n¨m 2003  vÉn thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tsè  96/2002/TT­ BTC  ngµy 24/10/2002 vµ Th«ng t  sè 113/2002/TT­ BTC  ngµy  16/12/2002 cña  Bé  Tµi chÝnh, híng dÉn  thùc hiÖn  NghÞ  ®Þnh  sè  75/2002/N§­   CP ngµy  30/8/2002  cña ChÝnh  phñ    vÒ viÖc  ®iÒu  chØnh  møc  thuÕ  M«n      bµi,tõ n¨m  2004  thuÕ  m«n    bµicña    së  c¸c c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      ® îcthùc hiÖn      theo quy    ®Þnh   t¹ Th«ng   i tnµy.  Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    ®Ò nghÞ    chøc,c¸ c¸c tæ      nh©n ph¶n    ¸nh kÞp    Bé    thêivÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu      gi¶iquyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản