Thông tư 47/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
60
lượt xem
8
download

Thông tư 47/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 47/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 47/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. TH¤NG T¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   4 7 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   8   t h ¸ n g   6   n ¨ m   2 0 0 5  H í n g   d É n   c h Õ   ® é   t h u ,   n é p   v µ   q u ¶ n   l ý   s ö   d ô n g   p h Ý ,   l Ö   p h Ý  qu¶n lý nhµ níc vÒ ®¶m b¶o trËt tù, an toµn  giao th«ng ®êng thuû néi ®Þa  C¨n cø LuËt giao th«ng ®êng thuû néi ®Þa. C¨n cø Ph¸p lÖnh PhÝ vµ lÖ phÝ ngµy 28/8/2001 vµ NghÞ   ®Þnh sè 57/2002/N§ ­ CP ngµy 3/6/2002 cña ChÝnh phñ quy   ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; Sau khi cã ý kiÕn tham gia cña Bé Giao th«ng VËn t¶i,   Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông   phÝ, lÖ phÝ qu¶n lý nhµ níc vÒ ®¶m b¶o trËt tù, an toµn   giao th«ng ®êng thuû néi ®Þa nh sau: I. §èI T¦îNG THU Vµ MøC THU: 1. Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ níc ngoµi khi ®îc c¬  quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc qu¶n lý hµnh  chÝnh Nhµ níc vÒ b¶o ®¶m trËt tù, an toµn giao th«ng ®êng  thuû néi ®Þa quy ®Þnh t¹i §iÒu 25, kho¶n 3 §iÒu 31, kho¶n  1 §iÒu 69 LuËt Giao th«ng ®êng thuû néi ®Þa th× ph¶i nép  phÝ, lÖ phÝ qu¶n lý nhµ níc vÒ ®¶m b¶o trËt tù, an toµn  giao th«ng  ®êng thuû néi ®Þa theo  quy  ®Þnh  t¹i Th«ng t  nµy. Trõ c¸c trêng hîp sau ®©y kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ qu¶n  lý nhµ níc vÒ an toµn giao th«ng ®êng thuû néi ®Þa: ­ Ph¬ng tiÖn thuû néi ®Þa lµm nhiÖm vô an ninh, quèc  phßng do Bé C«ng An vµ Bé Quèc phßng qu¶n lý (trõ c¸c ph­ ¬ng tiÖn lµm kinh tÕ). ­ Ph¬ng tiÖn ®¸nh b¾t thuû s¶n do ngµnh thuû s¶n cÊp  ®¨ng ký. Trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕ vµ níc Céng hoµ x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c th×  thùc hiÖn theo quy ®Þnh ®ã. 2.   Møc   thu   phÝ,   lÖ   phÝ   qu¶n   lý   nhµ   níc   vÒ   ®¶m   b¶o  trËt   tù,   an   toµn   giao   th«ng   ®êng   thuû   néi   ®Þa   ®îc   quy  ®Þnh cô thÓ nh sau:  ST Néi dung c¸c kho¶n thu Møc thu (®ång/ T giÊy phÐp hoÆc  lÇn) A PhÝ   s¸t   h¹ch   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   cÊp   b»ng 
  2. 2 thuyÒn trëng, m¸y trëng 1 PhÝ s¸t h¹ch vµ thi cÊp b»ng thuyÒn tr­ ëng:  + H¹ng nhÊt 220.000 + H¹ng nh× 200.000 + H¹ng ba 170.000 2 PhÝ s¸t h¹ch vµ thi cÊp b»ng m¸y trëng + H¹ng nhÊt 200.000 + H¹ng nh× 170.000 + H¹ng ba 140.000 B LÖ   phÝ   cÊp,   ®æi   b»ng   thuyÒn   trëng,   m¸y  50.000 trëng C LÖ   phÝ   cÊp,   ®æi   giÊy   chøng   chØ   chuyªn  20.000 m«n D LÖ   phÝ   ®¨ng   ký   vµ   cÊp   giÊy   chøng   nhËn  70.000 ®¨ng ký ph¬ng tiÖn thuû néi ®Þa E LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng c¶ng, bÕn  40.000 thuû néi ®Þa ­ Møc thu phÝ s¸t h¹ch vµ thi cÊp b»ng thuyÒn trëng,  m¸y trëng ®èi víi trêng hîp thi l¹i b»ng 50% møc thu quy  ®Þnh nªu trªn. ­ Møc thu phÝ, lÖ phÝ quy ®Þnh nªu trªn ®∙ bao gåm  c¸c chi phÝ liªn quan nh: ®¬n, hå s¬, tê khai ®¨ng ký, tæ  chøc   häc   vµ   thi   (kÓ   c¶   thi   lý   thuyÕt   vµ   thùc   hµnh   tay  l¸i),  giÊy   chøng   nhËn  hoÆc   b»ng   (kÓ   c¶   Ðp  plastic  giÊy  chøng nhËn hoÆc b»ng) v.v... Tæ chøc, c¸ nh©n ®∙ nép ®ñ phÝ, lÖ phÝ theo møc thu  quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy kh«ng ph¶i nép thªm bÊt cø kho¶n  tiÒn nµo kh¸c  cho  viÖc  thùc hiÖn c¸c c«ng  viÖc  qu¶n lý  nhµ níc vÒ b¶o ®¶m  trËt tù an toµn giao th«ng ®êng thuû  néi ®Þa quy ®Þnh t¹i môc I Th«ng t  nµy. C¬ quan qu¶n lý  nhµ níc vÒ ®¶m b¶o trËt tù, an toµn giao th«ng ®êng thuû  néi ®Þa kh«ng ®îc thu thªm kho¶n tiÒn nµo kh¸c tr¸i víi  quy ®Þnh trªn. 3. PhÝ, lÖ phÝ qu¶n lý nhµ níc vÒ ®¶m b¶o trËt tù, an  toµn giao th«ng ®êng thuû néi ®Þa thu b»ng §ång ViÖt Nam.  Trêng hîp tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cã nhu cÇu nép lÖ  phÝ b»ng ngo¹i tÖ th× thu b»ng ®« la Mü (USD) theo tû gi¸  giao   dÞch   b×nh   qu©n   trªn   thÞ   trêng   ngo¹i   tÖ   liªn   ng©n  hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm  thu tiÒn. II. Tæ CHøC THU, NéP Vµ QU¶N Lý Sö  DôNG:
  3. 3 1. C¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ qu¶n lý nhµ níc vÒ ®¶m b¶o  trËt tù, an toµn giao  th«ng  ®êng thuû néi ®Þa cã tr¸ch  nhiÖm ®¨ng ký, kª khai, nép phÝ, lÖ phÝ vµo ng©n s¸ch nhµ  níc   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè   63/2002/TT­BTC   ngµy  24/7/2002   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   thùc   hiÖn   c¸c   quy  ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ, lÖ phÝ.   2. C¬ quan thu phÝ s¸t h¹ch theo møc thu quy ®Þnh t¹i  môc A ®iÓm 2 PhÇn I Th«ng t nµy ®îc trÝch ®Ó l¹i 90% trªn  tæng sè tiÒn phÝ thu ®îc tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ  níc ®Ó chi phÝ cho viÖc thu phÝ nh sau: a ­ Chi phÝ phôc vô trùc tiÕp cho viÖc thu phÝ nh:  v¨n phßng phÈm, vËt t  v¨n phßng, ®iÖn tho¹i, ®iÖn, níc,  c«ng vô phÝ theo tiªu chuÈn, ®Þnh møc hiÖn hµnh; b ­ Chi ®µo t¹o luËt, chi phÝ tæ chøc thi (lý thuyÕt  vµ thùc hµnh tay l¸i). c ­ Chi mua s¾m vËt t, nguyªn liÖu vµ c¸c kho¶n chi  kh¸c liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc thu phÝ. d ­ Chi  trÝch  quü khen  thëng,  phóc  lîi cho  c¸n bé,  nh©n viªn  trùc  tiÕp phôc vô viÖc thu phÝ trong  ®¬n vÞ.  Møc trÝch 2 quü khen thëng, phóc lîi b×nh qu©n 1 n¨m, mét  ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu  n¨m nay cao h¬n n¨m tríc vµ b»ng 2 th¸ng l¬ng thùc hiÖn  nÕu sè thu n¨m nay thÊp h¬n hoÆc b»ng n¨m tríc. Toµn bé sè tiÒn phÝ ®îc trÝch theo quy ®Þnh trªn ®©y,  c¬ quan thu  phÝ ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých, cã chøng tõ  hîp ph¸p theo chÕ ®é quy ®Þnh vµ quyÕt to¸n n¨m; nÕu cuèi  n¨m sö dông cha  hÕt th× ®îc chuyÓn sang n¨m sau. Tæng   sè   tiÒn   phÝ   thu   ®îc,   sau   khi   trõ   sè   tiÒn   ®îc  trÝch   theo   tû   lÖ   nªu   t¹i   ®iÓm   2   trªn   ®©y,   sè   cßn   l¹i  (10%) c¬ quan thu ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc (ch¬ng,  lo¹i, kho¶n t¬ng øng, môc, tiÓu môc cña Môc lôc ng©n s¸ch  nhµ níc hiÖn hµnh). 3. C¬ quan thu lÖ phÝ theo møc thu quy ®Þnh t¹i môc  B, C, D, E ®iÓm 2 PhÇn I Th«ng t  nµy   ®îc trÝch ®Ó l¹i  50%   trªn   tæng   sè   tiÒn   lÖ   phÝ   thu   ®îc   tríc   khi   nép   vµo  ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó chi phÝ cho viÖc thu lÖ phÝ nh sau: a ­ Chi  in hå s¬,  b»ng,  chøng  chØ chuyªn   m«n, giÊy  phÐp. b ­ Chi phÝ phôc vô trùc tiÕp cho viÖc thu lÖ phÝ nh:  v¨n phßng phÈm, vËt t  v¨n phßng, ®iÖn tho¹i, ®iÖn, níc,  c«ng vô phÝ theo tiªu chuÈn, ®Þnh møc hiÖn hµnh. c ­ Chi mua (hoÆc s¬n) biÓn sè ®¨ng ký ph¬ng tiÖn.
  4. 4 d ­ Chi  trÝch  quü khen  thëng,  phóc  lîi cho  c¸n bé,  nh©n viªn trùc tiÕp phôc vô viÖc thu lÖ phÝ trong ®¬n vÞ.  Møc trÝch 2 quü khen thëng, phóc lîi b×nh qu©n 1 n¨m, mét  ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu  n¨m nay cao h¬n n¨m tríc vµ b»ng 2 th¸ng l¬ng thùc hiÖn  nÕu sè thu n¨m nay thÊp h¬n hoÆc b»ng n¨m tríc. Toµn bé sè tiÒn lÖ phÝ ®îc trÝch theo quy ®Þnh trªn  ®©y, c¬ quan thu lÖ phÝ ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých, cã  chøng tõ hîp ph¸p theo chÕ ®é quy ®Þnh vµ quyÕt to¸n n¨m;  nÕu   cuèi   n¨m   sö   dông   cha     hÕt   th×   ®îc   chuyÓn   sang   n¨m  sau. Tæng sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc, sau khi trõ sè tiÒn ®îc  trÝch   theo   tû   lÖ   nªu   t¹i   ®iÓm   3   trªn   ®©y,   sè   cßn   l¹i  (50%) c¬ quan thu ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc (ch¬ng,  lo¹i, kho¶n t¬ng øng, môc, tiÓu môc cña Môc lôc ng©n s¸ch  nhµ níc hiÖn hµnh). 4.   Thùc   hiÖn   quyÕt   to¸n   phÝ,   lÖ   phÝ   cïng   thêi   gian  víi viÖc quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc. Hµng n¨m c¬ quan  thu lÖ phÝ thùc hiÖn quyÕt to¸n viÖc sö dông biªn lai thu  lÖ phÝ, sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc, sè ®Ó l¹i cho ®¬n vÞ, sè  ph¶i   nép   ng©n   s¸ch,   sè   ®∙   nép   vµ   sè   cßn   ph¶i   nép   Ng©n  s¸ch nhµ níc víi c¬ quan ThuÕ; quyÕt to¸n viÖc sö dông sè  tiÒn ®îc trÝch ®Ó l¹i víi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp theo  ®óng quy ®Þnh. III. Tæ CHøC THùC HIÖN: 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng  C«ng  b¸o, thay thÕ Th«ng  t  sè 53 TC/TCT  ngµy  16/8/1997  cña  Bé Tµi chÝnh  híng  dÉn  chÕ  ®é thu,  nép  vµ  qu¶n lý lÖ phÝ vÒ b¶o ®¶m trËt tù, an toµn giao th«ng ®­ êng   thuû   néi   ®Þa   vµ   quyÕt   ®Þnh   sè   98/1999/Q§­BTC   ngµy  25/8/1999 cña Bé Trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh biÓu møc thu  lÖ phÝ ®¨ng ký ph¬ng  tiÖn  hµnh nghÒ kinh  doanh  vËn t¶i  thuû néi ®Þa, lÖ phÝ thi, cÊp ®æi b»ng thuyÒn trëng, m¸y  trëng  vµ lÖ phÝ ho¹t ®éng  khai  th¸c vïng níc ®êng  thuû  néi ®Þa. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép phÝ, lÖ  phÝ   qu¶n   lý   nhµ   níc   vÒ   ®¶m   b¶o   trËt   tù,   an   toµn   giao  th«ng ®êng thuû néi ®Þa vµ c¸c c¬ quan liªn quan cã tr¸ch  nhiÖm thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn,   nÕu   cã   víng   m¾c   ®Ò   nghÞ  c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi  chÝnh ®Ó nghiªn cøu, híng dÉn bæ sung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản